ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

 

Αρ. Φύλλου 304

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 Μαίου 1985

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 13736

 

Προσαρμογή της νομοθεσίας στις διατάξεις της 72/306/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 2 Αυγούστου 1972, "περί προσεγγίσεως των νομοθεσίων των Κρατών μελών των αναφερόμενων στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών μολυνόντων αερίων που προέρχονται από πετρελαιοκινητήρες προοριζόμενους για την προώθηση των οχημάτων".

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Εχοντας υπόψη τις διατάξεις:

α) Της παραγράφου 2 του άρθρου 84 του Κ.Ο.Κ. που κυρώθηκε με το Ν. 614/1977 (ΦΕΚ Α' 167)) "Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας" και β) του άρθρου 1 παρ. 1 και 3 του Ν. 1338/83 (ΦΕΚ /Α' 34/17.3.83) "εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου", όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 1440/84 (Α' 70) "Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ" και γ) της ΔΚ 20959/8.8.1984 (ΦΕΚ 545/Β/8.8.1984) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Οικονομίας Παν. Ρουμελιώτη και Αντ. Γεωργιάδη, αποφασίζουμε:

 

Αρθρο 1

Η απόφαση αυτή σκοπό έχει την προσαρμογή της νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 72/306 ΕΟΚ οδηγίας, της 2 Αυγούστου 1972, του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ειδική έκδοση της 31ης Δεκεμβρίου 1980, τεύχος 13 Βιομηχανικής Πολιτικής, τομος 002, σελίδα 33)

 

Αρθρο 2

1. "Οχημα", κατά την έννοια της απόφασης αυτής νοείται κάθε όχημα που προωθείται με πετρελαιοκινητήρα, που προορίζεται να κυκλοφορεί επί οδού, με ή χωρίς αμάξωμα, που έχει τουλάχιστον τέσσερις (4) τροχούς και εκ κατασκευής μέγιστη ταχύτητα μεγαλύτερη από 25Km/h.

2. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του διατάγματος αυτού τα οχήματα που μετακινούνται πάνω σε σιδηροτροχιές, οι ελκυστήρες, γεωργικά μηχανήματα και μηχανήματα δημοσίων έργων.

 

Αρθρο 3

1. Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών δεν δύναται να αρνηθεί την χορήγηση της εγκρίσεως τύπου, σύμφωνα με το άρθρο 84 του Κώδικος Οδικής Κυκλοφορίας, που κυρώθηκε με το Ν. 614/1977 σε όχημα, για λόγους που αφορούν τις εκπομπές ρυπαινόντων αερίων που προέρχονται από τον πετρελαιοκινητήρα που προορίζεται για την προώθηση του οχήματος, αν αυτό ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που αναφέρονται στα παραρτήματα της απόφασης αυτής.

2. Η εγκριση ΕΟΚ χορηγείται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στα παραρτήματα Ι έως Χ της απόφασης αυτής.

3. Η έγκριση ΕΟΚ τύπου οχήματος απότελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας, του οχήματος. Δεν απαιτείται χορήγηση νέας εγκρίσεως ΕΟΚ στις περιπτώσεις που εκδίδεται νέα άδεια κυκλοφορίας του οχήματος σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 89 παρ. 1 του ν. 614/1977, 'ομως ελέγχεται και στην περίπτωση ατή αν το όχημα έχει υποστεί τροποποιήσεις με επιτρεπόμενες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσης.

 

Αρθρο 4

1. Η αρμόδια υπηρεσία που χορήγησε την έγκριση ΕΟΚ, τύπου του οχήματος, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να πληροφορείται κάθε τροποποίηση ενός από τα στοιχεία ή ενός απο τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο παράρτημα Ι σημείο 2.2 της απόφασης αυτής. Η υπηρεσία εκτιμά εάν πρε΄πει να προβεί σε νέες δοκιμές του τροποποιημένου οχήματος που θα συνοδεύονται απο νέο πρακτικό, Στην περίπτωση που διαπιστώνεται απο τις δοκιμές ότι οι προδιαγραφές της παρούσης δεν τηρούνται , η τροποποίηση δεν επιτρέπεται.

2. Απαγορεύεται η τροποποίηση οποιουδήποτε από τα χαρακτηριστικά που αναφέροντια στο παράρτημα Ι σημείο 2.2. της παρούσης χωρίς προηγούμενη ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών καθώς και η χρήση οχημάτων με τροποποιήσεις που δεν επετράπησαν σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

 

Αρθρο 5

 

Αρμόδια για την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής είναι η Διεύθυνση Μεταφορών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών.

 

Αρθρο 6

Στους παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 2 της απόφασης αυτής επιβάλλεται απο την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών πρόστιμο από τρείς μέχρι τριακόσιες χιλιάδες (3.000-300.000δρχ).

 

Αρθρο 7

Προσαρτώνται στην παρούσα απόφαση ως ναπόσπαστα μέρη αυτής, τα παραρτήματα της οδηγίας 72/306 ΕΟΚ που τα κείμενα τους έχουν ως ακολούθως:

 

Αρθρο 8

Κάθε διάταξη που αντίκειται στην απόφαση αυτή καταργείται .

 

Αρθρο 9

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει απο τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 17 Απριλίου 1985

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΥΦ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΑΝΑΓ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ

 

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΕΙΑΣ

 

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΙΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ