ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 425

17 Mαίου 1995

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

Aριθ. 13552/1011

Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 94/78/Ε.Κ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 21ης Δεκεμβρίου 1994, "για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 78/549/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τους προφυλακτήρες τροχών των μηχανοκίνητων οχημάτων" και τροποποίηση του Π.Δ./τος 1385/1981 (ΦΕΚ 346 Α).

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 

  1. Του άρθρου 84 παρ. 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με τον Ν. 2094/92 (Α΄ 182) "περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας".
  2. Των άρθρων 1 (παρ. 1 και 3) του Ν. 1338/1983 "Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου" (Α΄34) όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρο 6 του Ν. 1440/84 (Α΄70) " Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ" και του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α)..
  3. Της 32948/329/94 (ΦΕΚ 782Β΄ /1994) Κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών στους Υφυπουργούς Μεταφορών και Επικοινωνιών"
  4. Του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" (ΦΕΚ 137 Α΄/1985 που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α΄/1992)
  5. Του Π.Δ. 431/83 (ΦΕΚ 160 Α΄/1983 "προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 6ης Φεβρουαρίου 1970 κ.τ.λ." και των μεταγενεστέρων τροποποιήσεών της.
  6. Της Κ.ΥΑ. 21090/1874/93 (ΦΕΚ 428/Β/1993) "έγκριση τύπου των δικύκλων ή τρίκυκλων οχημάτων, με κινητήρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 92/61/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 30ης Ιουνίου 1992".
  7. Του Π.Δ. 1385/1981 (ΦΕΚ 346 Α΄/1981) "συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 78/549/ΕΟΚ που αφορούν στην κάλυψη των τροχών (αλεξιβόρβορα) των οχημάτων με κινητήρα", αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Σκοπός

 

Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στη συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 94/78/Ε.Κ. της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 21ης Δεκεμβρίου 1994 "για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 78/549/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τους προφυλακτήρες τροχών των μηχανοκίνητων οχημάτων", που δημοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με αριθ. L 354/31.12.1994 σελ. 10 ως 15 και στην τροποποίηση του Π.Δ./τος 1385/1981 (Α΄346).

 

Άρθρο 2

 

1. Το άρθρο 2 του Π.Δ 1385/1981 (ΦΕΚ 346 Α΄/31.12.1981) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

"Ως όχημα κατά την έννοια του παρόντος νοείται κάθε όχημα με κινητήρα της κατηγορίας Μ1 που καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙ.Α της Κ.Υ.Α. 47271/3950/21.12.90 (ΦΕΚ 764Β΄/1990), προοριζόμενο να κυκλοφορεί επί οδού, το οποίο έχει τουλάχιστον τέσσερις (4) τροχούς και εκ κατασκευής μέγιστη ταχύτητα μεγαλύτερη των 25 χιλιομέτρων ανά ώρα".

2. Τα παραρτήματα Ι και ΙΙ του Π.Δ. 1385/1981 τροποποιούνται σύμφωνα με τα σημεία 1.2 και 3 του παραρτήματος της παρούσας απόφασης.

 

Άρθρο 3

 

1. Από την 1η Ιουλίου 1995, οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν μπορούν, για λόγους που αφορούν τους προφυλακτήρες τροχών:

-         να αρνηθούν, για ένα τύπο μηχανοκίνητου οχήματος, τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΟΚ ή εθνικής τύπου.

-         ή

-         να απαγορεύσουν την ταξινόμηση, την πώληση ή τη θέση σε κυκλοφορία οχημάτων, εφ'όσον οι προφυλακτήρες τροχών πληρούν τις απαιτήσεις του Π.Δ. 1385/1981, όπως τροποποιείται από την παρούσα απόφαση.

2. Από την 1η Ιανουαρίου 1996, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών:

-         δεν χορηγούν πλέον την έγκριση τύπου Ε.Ο.Κ.

-         και

-         μπορούν να αρνηθούν να χορηγήσουν την εθνική έγκριση τύπου για ένα τύπο οχήματος για λόγους που αφορούν τους προφυλακτήρες τροχών, εφόσον δεν πληρούνται οι απαιτήσεις του Π.Δ. 1385/1981 όπως τροποποιείται από την παρούσα απόφαση

 

Άρθρο 4

 

Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης παράρτημα, το οποίο τροποποιεί τα παραρτήματα Ι και ΙΙ του Π.Δ./τος 1385/1981 και προσθέτει το παράρτημα ΙΙΙ, ως ακολούθως:

 

 

Άρθρο 5

 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 1η Ιουλίου 1995

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθηνά, 2 Μαΐου 1995

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

 

ΥΦΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΏΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΒΑΣΙΛΗΣ