ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

THΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ .Φύλλου 263

16 Απριλίου 1992

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

Αριθ. Οικ. 13524/1050/2.4.92

Συστήματα κατά της εκτόξευσης νερού ορισμένων οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 91/226/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 27ης Μαρτίου 1991.

 

0Ι ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη τίς διατάξεις:

1. Του άρθρου 84 του Κ.Ο.Κ που κυρώθηκε με τον Ν 614/1977(Α' 167) "περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας".

2. Των άρθρων 1, παρ. 1 και 3 του Ν. 1338/1983 (Λ 34) ..Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου", όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 (Α· 70) "Συμμετοχή της ΕυάΪος'στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού ΕΥΡΑΊΌΜ" και το άρθρο65 του Ν.
1892/1990 (Α' 101).

3. Του Π.Δ. 431/1983 (Α' 1 60) "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 70/156/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 6ης Φεβρουαρίου 1970, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών - Μελών που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του II.Δ. 395/1991 (Α΄142) σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 87/358/ΕΟΚ και 87/403/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 1987 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

4. Την Υ-1687/1 7.2.1992 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας "Ιίερί καθορισμού αρμοδιότητος των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας (Β104), αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

 

1. Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών χορηγεί την έγκριση ΕΟΚ για κάθε σύστημα αποκαλούμενο στο εξής "σύστημα κατά της εκτόξευσης νερού", στόχος του οποίου είναι να περιορίσει την εκτόξευση νερού από τα ελαστικά κινουμένων οχημάτων, εφόσον το εν λόγω σύστημα πληροί τις προδιαγραφές κατασκευής και δοκιμών του παραρτήματος ΙΙ, λαμβάνοντας υπόψη τους ορισμούς του παραρτήματος Ι.

2. Η αρμόδια υπηρεσία που έχει χορηγήσει έγκριση ΕΟΚ λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για να ελέγχει, εφόσον είναι απαραίτητο, αν είναι ανάγκη σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των άλλων κρατών μελών, την πιστότητα παραγωγής σε σχέση με τον εγκεκριμένο τύπο. Για το σκοπό αυτό, η υπηρεσία εφαρμόζει τις προδιαγραφές του παραρτήματος IV.

Άρθρο 2

 

Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, για κάθε σύστημα κατά της εκτόξευσης νερού που εγκρίνει σύμφωνα με το άρθρο 1, παρέχει στον κατασκειαστή ή στον εντολοδόχο τους ένα σήμα έγκρισης ΕΟΚ σύμφωνα με το υπόδειγμα του προσαρτήματος 3 του παραρτήματος 11.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εμποδίσουν τη χρήση σημάτων που ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση μεταξύ των συστημάτων κατά της εκτόξευσης νερού που έχουν λάβει έγκριση ΕΟΚ σύμφωνα με το άρθρο 1 και άλλων συστημάτων κατά της εκτόξευσης νερού.

 

Άρθρο 3

 

Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν μπορεί να απαγορεύει τη διάθεση στην αγορά συστημάτων κατά της εκτόξευσης νερού για λόγους που σχετίζονται με την κατασκευή τους και τις επιδόσεις τους εφόσον τα συστήματα φέρουν το σήμα έγκρισης ΕΟΚ.

Εντούτοις η διάταξη αυτή δεν εμποδίζει την αρμόδια υπηρεσία να λάβει μέτρα του είδους αυτού για τα, συστήματα κατά της εκτόξευσης νερού που φέρουν το σήμα έγκρισης ΕΟΚ, τα οποία παρουσιάζουν συστηματικά διαφορές από τον εγκεκριμένο τύπο.

Η εν λόγω αρμόδια υπηρεσία ενημερώνει αμέσως τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή για τα μέτρα που έλαβε προσδιορίζοντας τους λόγους για την απόφαση της αυτή. Εφαρμόζονται επίσης οι διατάξεις του άρθρου 5. Μη πιστότητα προς τον εγκεκριμένο τύπο, κατά την έννοια του δευτέρου εδαφίου, υπάρχει όταν δεν τηρούνται οι προδιαγραφές του παραρτήματος II.

Άρθρο 4

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών αποστέλλουν, αε προθεσμία ενός μηνός, στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών, αντίγραφα των δελτίων έγκρισης ΕΟΚ συμπληρωμένα για κάθε τύπο συστήματος κατά της εκτόξευσης νερού που εγκρίνουν ή αρνούνται να εγκρίνουν.

 

Άρθρο 5

1. Αν η αρμόδια υπηρεσία που έχει χορηγήσει την έγκριση ΕΟΚ διαπιστώσει ότι συστήματα κατά της εκτόξευσης νερού που συνοδεύονται από πιστοποιητικό πιστότητας προς τον ίδιο τύπο δεν συμφωνούν προς τον τύπο που ενέκρινε, λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίσει εκ νέου την πιστότητα των προτύπων παραγωγής με τον εγκεκριμένο τύπο. Οι αρμόδιε αρχές στην περίπτωση αυτή, ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών για τα μέτρα που έλαβαν, τα οποία ενδεχομένως μπορούν να επεκταθούν μέχρι την ανάκληση της έγκρισης ΕΟΚ.

Οι εν λόγω αρχές λαμβάνουν τα ίδια μέτρα, αν πληροφορηθούν από τις αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους ότι δεν υφίσταται τέτοια πιστότητα.

2. Οι αρμόδιες υπηρεσίες ενημερώνουν τα άλλα Κράτη-Μέλη, σε προθεσμία ενός μηνός για κάθε ανάκληση έγκρισης ΕΟΚ που έχει χορηγηθεί, χρησιμοποιώντας αντίγραφο του εντύπου έγκρισης υπογεγραμμένο, χρονολογημένο και στο οποίο σημειώνεται με μεγάλα γράμματα: "Ανάκληση έγκρισης ΕΟΚ" καθώς και για τους λόγους που επέβαλαν το μέτρο αυτό.

3. Αν η αρμόδια υπηρεσία που χορήγησε την έγκριση ΕΟΚ αμφισβητεί την απουσία πιστότητας που της γνωστοποιήθηκε , τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη φροντίζουν να διευθετήσουν τη διαφορά . Η επιτροπή κρατείται ενήμερη . Προβαίνει αν και όπου είναι αναγκαίο, στις απαραίτητες διαβουλεύσεις για την εξεύρεση λύσης.

 

Άρθρο 6

 

Κάθε απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που έχουν εγκριθεί κατ' εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, για την άρνηση ή την ανάκληση έγκρισης ΕΟ Κ ή την απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά ή της χρήσης τους, πρέπει να αιτιολογείται λεπτομερώς. Η σχετική απόφαση πρέπει να κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο οποίος ενημερώνεται συγχρόνως για τα ένδικα μέσα που διάθετε, σύμφωνα μ.ε τους ισχύοντες νόμους στα κράτη μέλη και για τις προθεσμίες που προβλέπονται για ενάσκηση τους.

Άρθρο 7

 

Για τους σκοπούς αυτής της απόφασης με τον όρο "όχημα" νοείται κάθε όχημα με κινητήρα της κατηγορίας Ν και του ρυμουλκούμενου του της κατηγορίας Ο, σύμφωνα με τον ορισμό των κατηγοριών που παρατίθενται στις σημειώσεις του παραρτήματος Ι του Π.Δ. 395/91 (Α'142).

Άρθρο 8

 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν μπορούν να αρνούνται την έγκριση ΕΟΚ ή την Εθνική έγκριση ούτε να αρνούνται ή να απαγορεύουν την πώληση ,τη χορήγηση πινακίδων κυκλοφορίας, ιη θέση σε κυκλοφορία ή τη χρήση οχήματος για λόγους που συνδέονται με τα συστήματα κατά της εκτόξευσης νερού, που διαθέτουν, αν τα εν λόγω συστήιιατα έχουν εγκατασταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος ΙΙΙ και αν οι διατάξεις κατά της εκτόξευσης νερού με τα οποία είναι εξοπλισμένα τα οχήματα φέρουν το οήμα έγκρισης ΕΟΚ.

Άρθρο 9

Όλες οι αναγκαίες τροποποιήσεις για την προσαρμογή των προδιαγραφών των παραρτημάτων της παρούσας απόφασης στην τεχνική ακολούθως :

 

 

 

 

Άρθρο 11

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 2 Απριλίου 1992

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΊ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ