ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

 

Αρ. Φύλλου 645
AΘΗΝΑ 13 Σεπτεμβρίου 1984

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

Αριθ. 12693

 

Τροποποίηση διατάξεων του Π. Δ/τος 534/1983 (ΦΕΚ 207/Α/1983) "Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγία 76/756/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 27ης Ιουλίου 1976 "περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών που αφορούν στην τοποθέτηση των διατάξεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδοτήσεως των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους", όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 83/233/ΕΟΚ".

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις : α) Της παραγράφου 2 του άρθρου 84 του Κ.Ο.Κ., που κυρώθηκε με το Ν. 614/1977 "περί κυρώσεως του Κωδικός Οδικής Κυκλοφορίας" (ΦΕΚ 167/Α/1977), β) το άρθρο 1 παραγρ. 1 και 3 του Ν. 1338/1983 (ΦΕΚ34/Α/1983) "εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου" όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 (ΦΕΚ70/Α/1984) "Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ" και γ) της υπ' αριθ. ΔΚ. 20959/8.8.84 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας "περί αναθέσεως αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Οικονομίας Π. Ρουμελιώτη και Α. Γεωργιάδη" (ΦΕΚ 545/Β/8.8.84), αποφασίζουμε :

 

Άρθρο 1

 

Η απόφαση αυτή σκοπό έχει την προσαρμογή της νομοθεσίας προς τις διατάξεις:

α) Της οδηγίας 82/244/ΕΟΚ, της 17 Μαρτίου 1982 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, "περί προσαρμογής στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 76/756/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών των αναφερομένων στην τοποθέτηση των διατάξεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδοτήσεως των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους" που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (τεύχος L 109 της 22 Απριλίου 1982, σελίδα 31).

β) Της οδηγίας 83/276/ΕΟΚ, της 26 Μαΐου 1983, του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων" για την τροποποίηση της οδηγίας 76/756/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών που αφορούν στην τοποθέτηση των διατάξεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδοτήσεως των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους", που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (τεύχος L 151 της 9 Ιουνίου1983, σελίδα 47) και

γ) Της οδηγίας 84/8/ΕΟΚ, της 14 Δεκεμβρίου 1983, της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων "για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 76/756/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν την τοποθέτηση διατάξεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδοτήσεως των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (τεύχος L9 της 12 Ιανουαρίου 1984, σελίδα 24).

Άρθρο 2.

Η παρ. 2 του άρθρου 3 του Π.Δ. 534/83 αντικαθίσταται ως εξής :

"2. Από την 1η Απριλίου 1985 απαγορεύεται η έκδοση του εγγράφου που προβλέπεται στο άρθρο 3 του Προεδρικού Διατάγματος 431/1983 - ΦΕΚ 160/Α/7.11.1983) για τυπο οχήματος του άρθρου 2 του παρόντος, αν η τοποθέτηση των διατάξεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης δεν πληροί τις προδιαγραφές των Παραρτημάτων αυτού του διατάγγματος".

 

Άρθρο 3

 

Τα παραρτήματα του άρθρου 6 του Προεδρικού Διατάγματος 534/1983 τροποποιούνται ως εξής :

 

 

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

Αθήνα 31 Αυγούστου 1984

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΥΦ/ΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ