ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

 

Αρ. Φύλλου 636

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 Σεπτεμβρίου 1984

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 12652

Τροποποίηση του Π.Δ/τος 530/1983 (ΦΕΚ 204/Α/1983) "Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 76/115/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 18ης Δεκεμβρίου 1975, "περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών των αναφερομένων στις αγκυρώσεις των ζωνών ασφαλείας των οχημάτων με κινητήρα".

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: α) της παραγράφου 2 του άρθρου 84 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με τον Ν. 614/77 (ΦΕΚ 167/Α/1977) "περί κυρώσεως του Κώδικος Οδικής Κυκλοφορίας" β) των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 1 του Ν. 1338/1983 (ΦΕΚ 34/Α/1983) "εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου", γ) της υπ'αριθμ. Δ.Κ. 20959/8./84 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας "περί αναθέσεως αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Οικονομίας "περί αναθέσεως αρμοδιοτήτων στους υφυπουργούς Εθνικής Οικονομίας Π. Ρουμελιώτη και Α. Γεωργιάδη" (ΦΕΚ 545/Β/8.8.84), αποφασίζουμε:

 

Aρθρο 1

 

Η απόφαση αυτή έχει σκοπό την προσαρμογή προς τις διατάξεις των οδηγιών:

 

Α) 81/575/ΕΟΚ, του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 20ης Ιουλίου 1981 "περί τροποποιήσεως της οδηγίας 76/115/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών των αναφερομένων στις αγκυρώσεις των ζωνών ασφαλείας των οχημάτων με κινητήρα", που δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (τεύχος L 209, έκδοση στην ελληνική γλώσσα της 29.7.1981, σελίδα 30) και β) 82/318/ΕΟΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 2 Απριλίου 1982, "περί προσαρμογής στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 76/115/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών των αναφερομένων στις αγκυρώσεις των ζωνών ασφαλείας των οχημάτων με κινητήρα", που δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (τεύχος L 139, έκδοση στην ελληνική γλώσσα της 19ης Μαϊου 1982, σελίδα 9).

 

Άρθρο 2

Η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ./τος 530/83 αντικαθίσταται ως εξής:

" Για την εφαρμογή του παρόντος ως οχήματα νοούνται τα οχήματα με κινητήρα που προορίζονται να κυκλοφορούν στους δρόμους για τη μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων, έχουν τέσσερις τουλάχιστον τροχούς, μέγιστη μάζα μεγαλύτερη από 1 τόνο και από κατασκευής μέγιστη ταχύτητα μεγαλύτερη από 25 χλμ/ώρα".

 

Άρθρο 3

Στο άρθρο 3 του Π.Δ./τος 530/83 προστίθεται νέα παράγραφος 3, που το κείμενο της έχει όπως παρακάτω:

"3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν μπορεί να εκδοθεί το δελτίο έγκρισης που προβλέπεται στο προεδρικό διάταγμα 431/1983 (ΦΕΚ 160/Α/7.11.1983) για τα οχήματα του άρθρου 2 που οι ζώνες ασφαλείας τους ή το σύστημα συγκράτησης τους δεν συμφωνούν με τις διατάξεις των παραρτημάτων αυτού του Διατάγματος, εξαιρουμένων μέχρι τη 30 Σεπτεμβρίου 1986 των τύπων οχημάτων με κινητήρα των κατηγοριών Ν2 και Ν3 όπως περιγράφονται στο Παράτημα Ι Π.Δ. 431/83.

 

Άρθρο 4

Στα παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του άρθρου 5 του Προεδρικού Διατάγματος 530/83 επιφέρονται οι παρακάτω αλλαγές:

 

Aθήνα, 24 Αυγούστου 1984

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΥΦ/ΓΟΣ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΑΝ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ