ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 679

20 Σεπτεμβρίου 1984

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 12651

Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 20ης Μαρτίου 1970 "για την προσέγγιση των νομοθεσιών των Κρατών μελών που αφορούν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της μόλυνσης του αέρα από τα αέρια που προέρχονται από κινητήρες με τους οποίους είναι εφοδιασμένα τα οχήματα με κινητήρα", όπως τροποποιήθηκε από τις Οδηγίες 74/290/ΕΟΚ, 77/102/ΕΟΚ, 78/655/ΕΟΚ και 83/35/ΕΟΚ.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 1 του Ν. 1338/1983 "Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου" (ΦΕΚ 34/τ. Α'/17.3.83), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 "Συμμετοχή της Ελλάδος .......".

β) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 84 του ΚΟΚ που κυρώθηκε με το Ν. 614/77 (ΦΕΚ 167/Α/77) "περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

γ) Την υπ' αριθ. ΔΚ. 20959/8.8.84 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας περί αναθέσεως αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Οικονομίας Π. Ρουμελιώτη και Α. Γεωργιάδη (ΦΕΚ 545/τ. Β'/8.8.84), αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1.

 

Η απόφαση αυτή σκοπό έχει τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ της 20ης Μαρτίου 1970, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τις οδηγίες 74/290/ΕΟΚ της 28ης Μαίου 1974, 77/102/ΕΟΚ της 30ης Νοεμβρίου 1976, 78/665/ΕΟΚ της 14ης Ιουλίου 1978 και 83/351/ΕΟΚ της 16ης Ιουνίου 1983.

Οι οδηγίες 70/220/ΕΟΚ, 74/290/ΕΟΚ, 77/102/ΕΟΚ και 78/665/ΕΟΚ, δημοσιεύτηκαν στην ελληνική γλώσσα στην ειδική έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τομέα Βιομηχανικής Πολιτικής (13) στη σελίδα 68, του τόμου 001, στη σελίδα 238 του τόμου 002, στη σελίδα 12 του τόμου 006 και στη σελίδα 172 του τόμου 007 αντίστοιχα, η οδηγία 83/351/ΕΟΚ στη σελίδα 1 του τεύχους L 197/83 της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 

Άρθρο 2.

 

1. Ως οχήματα για την εφαρμογή αυτής της απόφασης ....................................................................... ή με κινητήρα με ανάφλεξη δια συμπιέσεως, που προορίζονται να κυκλοφορούν στους δρόμους, με ή χωρίς αμάξωμα, έχουν τουλάχιστον τέσσερις (4) τροχούς, μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος τουλάχιστον 400 KG και μέγιστη ταχύτητα από κατασκευής ίση με/ή μεγαλύτερη από 50 ΚΜ/Η.

2. Δεν υπάγονται στις διατάξεις αυτής της Απόφασης οι ελκυστήρες, τα γεωργικά μηχανήματα και τα μηχανήματα δημοσίων έργων.

 

Άρθρο 3.

 

1. Δεν επιτρέπεται η άρνηση χορήγησης άδειας κυκλοφορίας οχήματος στην Ελλάδα, ούτε έγκρισης από εθνικής πλευράς ή εγκρίσεως ΕΟΚ, όπως προβλέπεται από τα άρθρα 84 έως 88 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ή δελτίου εγκρίσεως καθώς επίσης και η απαγόρευση πώλησης ή χρήσης οχημάτων, σύμφωνα με τα άρθρ. 86 έως 87 του Κ.Ο.Κ., σε όσα οχήματα υπάγονται στις διατάξεις αυτής της Απόφασης και πληρούν τις προδιαγραφές των παραρτημάτων της.

2. Η βεβαίωση ότι, ο τύπος του οχήματος για τον οποίο ζητείται η έγκριση ανταποκρίνεται στις παραπάνω προδιαγραφές, γίνεται με πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Συγκοινωνιών, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος VII και συνοδεύεται από όλα τα σχετικά έγγραφα και σχέδια που αναφέρονται στο ίδιο παράρτημα. Το πιστοποιητικό αυτό συντάσσεται με βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων και δοκιμών που ορίζονται στα παραπάνω παραρτήματα και που γίνονται, είτε από τις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Συγκοινωνιών, αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, είτε από αναγνωρισμένο ειδικό εργαστήριο Κράτους μέλους της ΕΟΚ.

3. Για να εκδοθεί το παραπάνω πιστοποιητικό, υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών σχετική αίτηση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ελλάδα.

Άρθρο 4.

 

Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών που εγκρίνει το όχημα παίρνει τα απαραίτητα μέτρα για να πληροφορείται οποιαδήποτε τροποποίηση ενός από τα στοιχεία που αναφέρονται στα παραρτήματα της απόφασης.

Σε περίπτωση που η εν λόγω αρμοδία Υπηρεσία αποφασίσει ότι πρέπει να προβεί σε νέες δοκιμές για το τροποποιημένο όχημα, αυτές συνοδεύονται από νέο πρακτικό.

Η τροποποίηση δεν εγκρίνεται στην περίπτωση που δεν τηρούνται οι προδιαγραφές των παραρτημάτων αυτής της απόφασης.

 

Άρθρο 5.

 

Από την 1η Οκτωβρίου 1984, δεν επιτρέπεται η χορήγηση έγκρισης από εθνικής πλευράς ούτε η έκδοση του δελτίου.......................................................................................................................................

 

Άρθρο 8.

 

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 29 Αυγούστου 1984

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΑΓ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ