ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 309

16 Οκτωβρίου1981

 

 

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1259

Περί συμμορφώσεως της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της υπ'αριθμ. 74/61/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 17.12.1973 "περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών, των αφορωσών εις τας διατάξεις προστασίας των οχημάτων με κινητήρα κατά μίας επιτρεπομένης χρήσεως.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Εχοντες υπ'όψει:

 

  1. Τας διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 945/1979 "περί κυρώσεως της συνθήκης προσχωρήσεως της Ελλάδας εις την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, ως και της συμφωνίας περί προσχωρήσεως της Ελλάδος εις την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακος και Χάλυβος".
  2. Την υπ'αριθ 74/61 οδηγίαν του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
  3. Την υπ'αριθμ. 1235/1981 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου της Επικρατείας, προτάσει των Υπουργών Συντονισμού και Συγκοινωνιών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρον 1

 

Το παρόν Προεδρικόν Διάταγμα αποσκοπεί εις την συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τας διατάξεις της υπ'αρ. 74/61/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων "περί προσεγγίσεως των νομοθεσίων των Κρατών - μελών, των αφορωσών εις τας διατάξεις προστασίας των οχημάτων μετά κινητήρος κατά μιάς μη επιτρεπομένης χρήσεως, δημοσιευθείσης εις την Ελληνικήν γλώσσαν εις την επίσημον Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ειδική έκδοσις της 31.12.1980, κατηγορία 13, τόμος 002, σελις 188).

 

Αρθρον 2

1. Ως οχήματα δια την εφαρμογήν του παρόντος, νοούνται τα μετά κινητήρος τοιαύτα, τα προοριζόμενα όπως κυκλοφορούν επί των οδών, μετά ή άνευ αμαξώματος, έχοντα τέσσαρες (4) τουλάχιστον τροχούς και μέγιστην ταχύτητα υπερβαίνουσα τα 25 χιλιόμετρα ανά ώραν.

2. Δεν υπάγονται εις τας διατάξεις του παρόντος, επί σιδηροτροχιών κινούμενα οχήματα, οι ελκυστήρες και τα γεωργικά μηχανήματα και τα μηχανήματα δημοσίων έργων.

 

Αρθρον 3

 

1. Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος, δεν επιτρέπεται η άρνησις χορηγήσεως εκγρίσεως ΕΟΚ ή εγκρίσεως προβλεπομένης ύπο του άρθρου 84 του Κ.Ο.Κ. , των περί ών η παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος οχημάτων δια λόγους αναφερομένους εις τας διατάξεις αυτών, κατά μίας επιτρεπομένης χρήσεως αυτών, εφ'όσον τούτο πληροί άπαντας τους όρους των παραρτημάτων Ι και ΙΙ της υπ'αρ. 74/61/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τούτου βεβαιουμένου δια πιστοποιήτικού εκδοθέντος ύπο αρμόδιας αρχής ενός εκ των Κρατών - μελών, κατόπιν διενέργειας απάντων των προβλεπομένων ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων.'

2. Τα παρατήματα Ι και ΙΙ της υπ'αρ. 74/61 /ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εις μετάφρασιν εις την Ελληνική γλώσσαν, προσαρτώνται εις το παρόντος αναπόσπαστον μέρος αυτού και έχουν ως ακολούθως:

 

 

Άρθρον 4

 

Εάν το εις την παράγραφον 1 του προηγούμενου άρθρου 3 του παρόντος αναφερόμενον πιστοποιητικό εκδίδεται υπό αρμόδιας Ελληνικής Αρχής, αυτή οφείλει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να ενημερούται περί της τυχόν μεταβολής οιουδήποτε εκ των χαρακτηριστικών και των στοιχείων των αναφερομένων εις το τμήμα 2.2. του παραρτήματος Ι της υπ'αρ. 74/61/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, προκειμένου να κρίνει εάν η μεταβολή αυτή καθιστά αναγκαίαν την διενέργειαν ελέγχων προς έκδοσιν, εν καταφατική περιπτώσει, νέου πιστοποιητικού, μη εγκρίσουσα την μεταβολήν εάν εκ των ελέγχων διαπιστωθεί ότι δια το τροποποιηθέν όχημα δεν πληρούνται άπαντες οι όροι του παραρτήματος Ι της υπ'αρ. 74/61/ΕΟΚ οδηγιας του Συμβουλίου.

 

Άρθρον 5

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

 

Εις τον Υπουργόν Συγκοινωνιών αναθέτομεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 12 Οκτωβρίου 1981

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΩΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ