ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 301

6 Μαϊου 1996

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. ΟΙΚ. Β-12506/249

Χαρακτηρισμός μεταχειρισμένων εκ κατασκευής αντιρρυπαντικής τεχνολογίας βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων Ε.Δ.Χ. αυτ/των έτους κατασκευής τελευταίας διετιας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2308/95 (114/Α), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 8 του Νόμου 2366/95 (256/Α)..

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 15 του Κ.Ο.Κ. που κυρώθηκε με το Ν. 2094/92 (Α/182).

2. Την Κ.Υ.Α. 28433/2448/92 (ΦΕΚ 542) "Μέτρα για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων ρύπων οχημάτων με κινητήρα σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις των οδηγιών 88/76/ΕΟΚ, 88/436/ΕΟΚ, 89/458/ΕΟΚ, 89/491/ΕΟΚ και 91/441/ΕΟΚ" όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 3397/3189/93 (Β 822) και την Κ.Υ.Α. 6765/511/95 (Β 194).

3. Το άρθρο 18 του Ν. 2308/95 (114/Α) για την ταξινόμηση μεταχειρισμένων Ε.Δ.Χ. αυτ/των διετίας σαν αντιρρυπαντικής τεχνολογίας όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 18 του Νόμου 2366/95 (Α 256).

4. Την αριθ. 411/24.1.1996 (Β 58) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

5. Την αριθ. 87/2/96 (Β 83) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών.

6. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85, το οποίο συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (154/Α).

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις, της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προυπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

 

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 του Ν. 2308/95 (ΦΕΚ 114Α) όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 8 του Νόμου 2366/95 (Α 256) ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στην αρμόδια τελωνειακή αρχή το σχετικό παραστατικό εισαγωγής ή την ειδική δήλωση.

2. Ο χαρακτηρισμός ενός μεταχειρισμένου βενζινοκίνητου ή πετρεαλιοκίνητου επιβατηγού αυτοκινήτου ότι είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας προκειμένου να ταξινομηθεί σα δημοσίας χρήσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2308/95 (ΦΕΚ 114Α) όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 8 του Νόμου 2366/95 (Α 256) γίνεται από την αρμόδια τελωνειακή Αρχή και αναγράφεται στο εκδιδόμενο από αυτή πιστοποιητικό ταξινόμησης.

3. Ο κατά την προηγούμενη παράγραφο χαρακτηρισμός γίνεται πριν την καταβολή των οφειλουμένων φορολογικών επιβαρύνσεων και με την υποβολή των κατωτέρω δικαιολογητικών:

α) Βεβαίωσης Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων που διαθέτει ειδικό διάδρομο από την οποία θα προκύπτει ότι το μεταχειρισμένο όχημα είναι εκ κατασκευής αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 2308/95, όπως τροποποιήθηκε με την παράγαρφο 10 του άρθρου 8 του Ν. 2366/95.

β) Άδειας κυκλοφορίας χώρας μέλους της Ευρωπαικής Ένωσης, ή επικυρωμένο αντίγαρφο της από την αρχή που εκδόθηκε.

γ) Σε περίπτωση που το έτος κατασκευής του οχήματος δεν προκύπτει από τηην ξένη άδεια κυκλοφορίας, βεβαίωσης του εργοστασίου κατασκευής του οχήματος επικυρωμένης από το τοπικό Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο από την Προξενική αρχή μας ή σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης στην οποία θα αναγράφεται το έτος κατασκευής του συγκεκριμένου οχήματος (θα αναφέρεται ο αριθμός πλαισίου και κινητήρα). Η ίδια βεβαίωση εναλλακτικά μπορεί να χορηγείται από τον επίσημο εκπρόσωπο του εργοστασίου κατασκευής στην Ελλάδα θεωρημένη από το Εμπορικό Επιμελητήριο εκτός αν προκύπτει από την έγκριση τύπου που έχει εκδοθεί από τη Δ/νση Τεχνικής Οχημάτων του ΥΜΕ ή από δελτίο κοινοποίησης έγκρισης τύπου οχημάτωνμε κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους έχει εκδοθεί σύμφωνα με την οδηγία 70/156/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 93/81/ΕΕ (ΚΥΑ 47271/3950/92 (Β 764) και 38888/3374/93 (Β 951) αντίστοιχα).

 

Άρθρο 2

 

1. Για τη χορήγηση βεβαίωσης του ΚΤΕΟ της παρ. 3 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης πρέπει ο ενδαιφερόμενος να υποβάλει στην υπηρεσία αυτή:

α) Δελτίο έγκρισης τύπου καυσαερίων σύμφωνα με την οδηγία 91/441/ΕΕ ή 93/59/ΕΕ ή 94/12/ΕΕ και βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής επικυρωμένη από το τοπικό Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο και την από την Προξενική αρχή μας ή σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης ότι το συγκεκριμένο όχημα (θα αναφέρεται ο αριθμός πλαισίου και κινητήρα) είναι εφοδιασμένο εκ κατασκευής με αντιρρυπαντική διάταξη (εφόσον φέρει τέτοια) και ότι οι εκπομπές ρύπων του πληρούν τα όρια των παραπάνω οδηγιών ή

β) Έγκριση τύπου που έχει εκδοθεί από τη Δ/νση Τεχνικής Οχημάτων του Υ.Μ.Ε. που θα καλύπτει πλήρως το όχημα, στην οποία θα αναφέρεται τοι οι εκπομπές ρύπων πληρούν τα όρια των παραπάνω οδηγιών. Στην περίπτωση που η έγκριση τύπου αφορά συγκεκριμένα οχήματα και αναφέρει ότι μπορεί να συμπληρωθεί με τη διαδικασία της ΥΑ 37212/43109/91 (Β 900), θα ακολουθείται όμοια διαδικασία και για αυτά τα μεταχειρισμένα οχήματα ή

γ) Δελτίο κοινοποίησης έγκρισης τύπου οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους που έχει εκδοθεί σύμφωνα με την οδηγία 70/156/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 93/81/ΕΕ και αντίγραφο του πιστοποιητικού συμμόρφωσης του οχήματος ή

δ) Πιστοποιητικό καυσαερίων του εργαστηρίου αναλύσεως καυσαερίων που εδρεύει στη Δ/νση του ΚΤΕΟ Ελληνικού στο οποίο θα αναγράφεται ότι το σύστημα αντιρρύπανσης (εφόσον φέρει τέτοιο) είναι τοποθετημένο εκ κατασκευής.

2. Το ΚΤΕΟ θα ελέγχει το όχημα σύμφωνα με τις διατάξεις των αριθ. 44800/123/85 (Β/781) και Φ50/94474/4556/94 (Β/82) αποφάσεων, όπως κάθε φορά ισχύουν. Για τη μετακίνηση του οχήματος στο ΚΤΕΟ για τους προαναφερόμενους ελέγχους παρέχεται έγκριση της αρμόδιας τελωνειακής αρχής, στην οποία έχει κατατεθεί το σχετικό δηλωτικό εισαγωγής ή η δήλωση άφιξης.

 

Άρθρο 3

 

Προκεμένου να λάβει άδεια κυκλοφορίας ένα μεταχειρισμένο βενζινοκίνητο ή πετρελαιοκίνητο επιβατικό αυτοκίνητο Δ.Χ. αντιρρυπαντικής τεχνολογίας το οποίο έχει κατασκευαστεί την τελευταία προ του έτους κατάθεσης του σχετικού δηλωτικού εισαγωγής ή της δήλωσης άφιξης, διετία και έχει ταξινομηθεί σε χώρα της Ευρωπαικής Ένωσης ο κάτοχος του υποβάκει στην αρμόδια υπηρεσία Συγκοινωνιών μαζί με τα άλλα απαιτούμενα δικαιολογητικά και επικυρωμένα φωτ/φα των δικαιολογητικών που αναφέρονται στα εδάφια α, β και γ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης.

2. Η άδεια κυκλοφορίας χορηγείται εφόσον δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης του δηλωτικού εισαγωγής ή της δήλωσης άφιξης του αυτοκινήτου. Για τον υπολογισμό της εν λόγω προθεσμίας απλό την αρμόδια υπηρεσία Συγκοινωνιών η αρμόδια τελωνειακή αρχή αναγράφει επί του πιστοποιητικού ταξινόμησης την ημερομηνία εισαγωγής ή άφιξης του αυτοκινήτου.

3. Για τον υπολογισμό της διετίας θα λαμβάνεται υπόψη το προηγούμενο έτος από το έτος κατάθεσης στην αρμόδια τελωνειακή αρχή του σχετικού δηλωτικού εισαγωγής ή της δήλωσης άφιξης και όχι το έτος που κατατέθηκαν τα ανωτέρω δικαιολογητικά στην αρμόδια τελωνειακή αρχή.

4. Κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου η υπηρεσία Συγκοινωνιών ζητά από το ΚΤΕΟ που χορήγησε τη βεβαίωση που αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης επικυρωμένα φωτ/φα των δικαιολογητικών που υππβλήθηκαν για την χορήγησή της, προκειμένου να καταχωρηθούν στον φάκελλο του αυτοκινήτου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 19 Απριλίου 1996

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΧΩΡ/ΞΙΑΣ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Δ. ΕΡΓΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ