ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 526

2 Αυγούστου 1984

 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

 

Αριθ. 12480

Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 77/539/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 28 Ιουνίου του 1977, "περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών που αφορούν στους φανούς οπισθοπορείας των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους".

 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: α) του άρθρου 84 του ΚΟΚ που κυρώθηκε με το νόμο 614/1977 (ΦΕΚ 167/Α'/1977) "περί κυρώσεως του Κωδικός Οδικής Κυκλοφορίας" και β) των παρ. 1 και 3 του αρθρ. 1 του Ν. 1338/1982 "εφαρμογή του κοινοτικού κώδικα" (ΦΕΚ 34/τ.Α'/17.3.1983) όπως τροποποιήθηκε με το αρθρ.6 του Ν. 1440/84 (ΦΕΚ 70/Π.Δ. 84) "Συμμετοχή της Ελλάδας.......".

 

Άρθρο 1.

 

Η απόφαση αυτή αποσκοπεί στη συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 77/535/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ε.Κ που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ( ειδ. Εκδ. 13/006 σελ.211) όπως συμπληρώθηκε με το παράρτημα Ι κεφάλαιο Χ. Σημείο 22 σελίς 1489 της Πράξεως "περί των όρων προσχωρήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών" η οποία κυρώθηκε με το Ν. 945/79 (ΦΕΚ 170/τ.Α'/27.7.79)

 

Άρθρο 2.

 

Ως οχήματα για την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής νοούνται τα οχήματα με κινητήρα που προορίζονται να κυκλοφορούν στους δρόμους με ή χωρίς αμάξωμα, που έχουν τέσσερις (4) τουλάχιστον τροχούς και μέγιστη ταχύτητα εκ κατασκευής μεγαλύτερη από είκοσι πέντε (25) χιλιόμετρα την ώρα καθώς επίσης και τα ρυμουλκούμενα τους. Δεν υπάγονται στις διατάξεις της απόφασης αυτής τα οχήματα που κινούνται σε σιδηροτροχιές, οι ελκυστήρες, τα αγροτικά και δασικά μηχανήματα και τα μηχανήματα δημοσίων έργων.

 

Άρθρο 3.

 

Μόλις αρχίσει να ισχύει η απόφαση αυτή δεν επιτρέπεται η άρνηση χορήγησης έγκρισης τύπου σύμφωνα με το άρθρο 84 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που κυρώθηκε με το Νόμο 614/77, ή η άρνηση απογραφής και ταξινόμησης, σύμφωνα με το άρθρο 87 του ίδιου Κώδικα ή η άρνηση χορήγησης άδειας κυκλοφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 88, ή η άρνηση πώλησης ή έγκρισης ΕΟΚ, οχημάτων που υπάγονται στις διατάξεις της απόφασης αυτής για λόγους που αναφέρονται στους φανούς οπισθοδρομίας τους, εφόσον αυτοί φέρουν το σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ και είναι τοποθετημένοι στο όχημα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές οι οποίες καθορίζονται στο Π.Δ. 534/1983 (ΦΕΚ 207/Α'/1983) που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς την οδηγία 76/756/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 

Άρθρο 4.

 

1. Μόλις αρχίσει να ισχύει η απόφαση δεν επιτρέπεται η διάθεση στην ελληνική αγορά φανών οπισθοδρομίας, για λόγους που αφορούν στην κατασκευή ή στη λειτουργία τους, εφόσον φέρουν σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ σύμφωνα με τα καθορισμένα στις διατάξεις της απόφασης αυτής.

2. Απαγόρευση κυκλοφορίας φανών οπισθοπορείας που φέρουν σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ είναι δυνατή μόνο αν διαπιστωθεί ότι αυτοί συστηματικά διαφέρουν από τον επικυρωμένο τύπου. Στην περίπτωση αυτή η αρχή αποφασίζει την απαγόρευση, υποχρεούται να ενημερώσει αμέσως τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τα μέτρα που έλαβε, εκθέτοντας τους λόγους της απόφασης αυτής.

 

Άρθρο 5.

 

1. Για να χορηγηθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών επικύρωση ΕΟΚ για ένα τύπο φανών οπισθοπορείας υποβάλλεται από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του αίτηση που συνοδεύεται από τα απαραίτητα στοιχεία, όπως αυτά καθορίζονται στο σημείο 1 του παραρτήματος ΙΙ της απόφασης αυτής.

2. Η αρχή που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο προβαίνει στους ελέγχους και δοκιμές που προβλέπονται στα παραρτήματα της απόφασης αυτής και συντάσσει με βάση τα αποτελέσματα αυτά, ένα δελτίο σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Ι της απόφασης αυτής με το οποίο επικυρώνεται η μη ο τύπος φανού που έχει εξετασθεί. Αντίγραφο του δελτίου αυτού στέλνεται στις αρμόδιες αρχές των άλλων Κρατών μελών μέσα σ' ένα μήνα από την έκδοση του.

3. Ο τύπος φανού που εξετάζεται, επικυρώνεται αν είναι σύμφωνος με τις προδιαγραφές κατασκευής και ανταποκρίνεται στις δοκιμές που προβλέπονται από τα παραρτήματα 0, ΙΙ, ΙΙΙ και IV της απόφασης αυτής.

4. Η αρμόδια αρχή χορηγεί στον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του, σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ σύμφωνο προς το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙ για κάθε τύπο φανού οπισθοπορείας που επικυρώνει. Το σήμα αυτό, του οποίου η μορφή, οι ελάχιστες διαστάσεις και η διάταξη των στοιχείων καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ της απόφασης αυτής, περιλαμβάνει το γράμμα "*" (δηλωτικό της επικυρώσεως ΕΟΚ), το διακριτικό στοιχείο της Ελλάδας (Ε), και το πρόσθετο σύμβολο AR.

 

Άρθρο 6.

 

1. Απαγορεύεται η χρήση εμπορικών σημάτων που προσομοιάζουν με το σήμα ΕΟΚ που θα μπορούσαν για το λόγο αυτό να προκαλέσουν σύγχυση μεταξύ άλλων διατάξεων και των φανών οπισθοπορείας των οποίων ο τύπος έχει επικυρωθεί σύμφωνα με το άρθρο 5 της απόφασης αυτής.

2. Η ελληνική αρχή που χορηγεί την επικύρωση ΕΟΚ για ένα τύπο φανού υποχρεούται να επιβλέπει εν ανάγκη και σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών, την πιστότητα της κατασκευής φανών προς τον επικυρωμένο τύπο. Η επίβλεψη αυτή γίνεται με δειγματοληπτικούς ελέγχους. Εάν διαπιστωθεί ότι πολλοί φανοί που φέρουν σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ διαφέρουν από τον τύπο που έχει επικυρωθεί λαμβάνονται μέτρα για εξασφάλιση της πιστότητας και ενημερώνονται οι αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών για τα μέτρα που έχουν ληφθεί και τα οποία είναι δυνατόν να φθάσουν και μέχρι την ανάκληση της επικυρώσεως ΕΟΚ, αν διαπιστωθεί ότι η έλλειψη ταυτότητας είναι συστηματική. Τα ίδια μέτρα λαμβάνονται από την αρμόδια ελληνική αρχή, σε περίπτωση που αυτή ενημερωθεί από αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους για τα μέτρα που αυτό έλαβε λόγω ελλείψεως πιστότητας της κατασκευής φανών προς τον επικυρωμένο τύπο.

3. Κάθε απόφαση για ανάκληση επικυρώσεως ΕΟΚ καθώς και οι λόγοι που οδήγησαν σ'αυτήν γνωστοποιούνται στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών μέσα σ' ένα μήνα από την έκδοση της απόφασης αυτής.

 

Άρθρο 7.

 

Κάθε απόφαση για άρνηση ή ανάκληση της χορηγήσεως επικυρώσεως ΕΟΚ, η απαγόρευσης διάθεσης στην αγορά ή χρήσης φανών που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής, πρέπει να είναι ειδικώς αιτιολογημένη. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται απαραιτήτως στον ενδιαφερόμενο, με ταυτόχρονη υπόδειξη σ' αυτόν των ενδίκων μέσων ή ενστάσεως που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και των προθεσμιών για την άσκηση τους.

 

Άρθρο 8.

 

Προσαρτώνται στην παρούσα απόφαση ως αναπόσπαστα μέρη αυτής τα παραρτήματα της Οδηγίας 77/539/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων των οποίων τα κείμενα σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα έχουν ως εξής:

 

Άρθρο 9

 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

Αθήνα, 23 Ιουλίου 1984

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ