ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 506

25 Ιουλίου 1984

 

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

 

Αριθ. 12387

Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 77/538/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 28 Ιουνίου 1977, "περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, που αφορούν στους οπίσθιους φανούς ομίχλης των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους".

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: α) της παραγράφου 2 του άρθρου 84 του ΚΟΚ που κυρώθηκε με τον Ν. 614/77 (ΦΕΚ 167/Α/1977) "περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας" και β) των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 1 του Ν. 1338/83 "εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου" (ΦΕΚ 34/Α/1983) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 1440/84 (ΦΕΚ 70/Α/84) "Συμμετοχή της Ελλάδος..." αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

 

Η απόφαση αυτή, σκοπό έχει τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 77/538/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 28 Ιουνίου 1977, που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα, στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ειδική έκδοση της 31 Δεκεμβρίου 1980, κατηγορία 13. Βιομηχανική πολιτική, τόμος 006, σελίδα 199), όπως τροποποιήθηκε από τη "Συνθήκη περί προσχωρήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας στην ΕΟΚ και στην ΕΚΑΕ", Παράρτημα Ι κεφ. Χ σημείο α.7, σελ. 1483.

 

Άρθρο 2

 

Σαν οχήματα, για την εφαρμογή αυτής της απόφασης νοούνται τα οχήματα με κινητήρα που προορίζονται να κυκλοφορούν στους δρόμους με ή χωρίς αμάξωμα, που έχουν τουλάχιστον (4) τροχούς και από κατασκευή ταχύτητα μεγαλύτερη από είκοσι πέντε (25) χιλιόμετρα την ώρα, όπως και τα ρυμουλκούμενά τους. Δεν υπάγονται στις διατάξεις της απόφασης αυτής τα οχήματα που κινούνται σε σιδηροτροχιές, οι ελκυστήρες, τα αγροτικά ή δασικά μηχανήματα και τα μηχανήματα δημοσίων έργων.

 

Άρθρο 3

 

Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής δεν επιτρέπεται η άρνηση χορήγησης έγκρισης τύπου, σύμφωνα με το άρθρο 84 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το Νόμο 614/77 ή η άρνηση απογραφής και ταξινόμησης, σύμφωνα με το άρθρο 87 του ίδιου κώδικα, ή χορήγησης άδειας κυκλοφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 88, ή έγκρισης ΕΟΚ, σε οχήματα που υπάγονται στις διατάξεις της απόφασης αυτής για λόγους που αναφέρονται στους οπίσθιους φανούς ομίχλης αν αυτά φέρουν το σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ και είναι κατασκευασμένα και τοποθετημένα πάνω στο όχημα σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζονται στα παραρτήματα του 534/1983 Π.Δ. (ΦΕΚ 207/Α/1983) που εξεδόθη σε συμμόρφωση προς την οδηγία 76/750/ΕΟΚ.

 

Άρθρο 4

 

1. Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής δεν επιτρέπεται η απαγόρευση της πωλήσεως στην ελληνική αγορά οπίσθιων φανών ομίχλης για τους λόγους που αναφέρονται στην κατασκευή ή τη λειτουργία τους αν φέρουν σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ και έχουν τοποθετηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζονται στα παραρτήματα του Π.Δ. 534/1983 (ΦΕΚ 207/Α/53) που εξεδόθη σε συμμόρφωση προς την οδηγία 76/756/ΕΟΚ.

2. Η απαγόρευση πωλήσεως οπίσθιων φανών ομίχλης που φέρουν σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ μπορεί να γίνει μόνο αν διαπιστωθεί ότι αυτά δεν συμφωνούν συστηματικά με τον επικυρωμένο τύπο. Στην περίπτωση αυτή η αρχή που αποφασίζει να απαγορεύσει την πώληση υποχρεώνεται να ενημερώσει αμέσως τα υπόλοιπα κράτη-μέλη και την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τα μέτρα που έχει λάβει, εκθέτοντας τους λόγους της απόφασής της.

 

Άρθρο 5

 

1. Για να δοθεί από την αρμόδια ελληνική αρχή σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ για ένα τύπο οπίσθιου φανού ομίχλης, κατατίθεται από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του αίτηση σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας απόφασης.

2. Η αρχή που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο διενεργεί τους προβλεπόμενους ελέγχους και δοκιμές που ορίζονται στα παραρτήματα της απόφασης αυτής και συντάσσει, με βάση τα αποτελέσματά τους, ένα δελτίο επικυρώσεως σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Ι της παρούσας απόφασης με το οποίο δελτίο δίδεται ή όχι η έγκριση για τον τύπο φανού ομίχλης που εξετάστηκε. Από ένα αντίγραφο του δελτίου αυτού στέλνεται στις αρμόδιες αρχές των υπολοίπων κρατών-μελών.

3. Ο τύπος του οπίσθιου φανού ομίχλης που εξετάστηκε, εγκρίνεται αν συμφωνεί με τις προδιαγραφές κατασκευής και ανταποκρίνεται στις δοκιμές που ορίζονται στα παραρτήματα 0, ΙΙ και ΙΙΙ της απόφασης αυτής.

4. Όταν δοθεί η έγκριση, δίνονται στον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του τα στοιχεία του σήματος επικυρώσεως ΕΟΚ που θα τοποθετήσει πάνω στους οπίσθιους φανούς ομίχλης του τύπου που έχει εγκριθεί. Αυτό το σήμα, που η μορφή του και οι ελάχιστες διαστάσεις αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ της απόφασης αυτής περιλαμβάνει το γράμμα e δηλωτικό της έγκρισης ΕΟΚ, το διακριτικό στοιχείο της Ελλάδος "Ε" και τον αριθμό επικυρώσεως ΕΟΚ.

5. Ο αριθμός επικυρώσεως ΕΟΚ που δόθηκε απαγορεύεται να δοθεί σ' άλλο τύπο οπίσθιων φαναριών ομίχλης.

6. Απαγορεύεται η χρήση εμπορικών σημάτων που μοιάζουν με το σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ και που μπορούν να προκαλέσουν σύγχυση.

7. Η ελληνική αρχή που προέβη στην επικύρωση ΕΟΚ για ένα τύπο οπίσθιου φανού ομίχλης, πρέπει να επιβλέπει, και σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των υπολοίπων Κρατών-μελών εφόσον τούτο είναι αναγκαίο για να εξασφαλιστεί η πιστότητα των οπίσθιων φανών ομίχλης που κατασκευάζονται σύμφωνα με το πρωτότυπο που εγκρίθηκε. Αυτή η επίβλεψη γίνεται με δειγματοληπτικούς ελέγχους. Αν διαπιστωθεί ότι πολλοί οπίσθιοι φανοί ομίχλης που έχουν το ίδιο σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ, δεν συμφωνούν προς τον επικυρωθέντα τύπο λαμβάνονται μέτρα για να εξασφαλισθεί η πιστότητα, και ταυτόχρονα ενημερώνονται οι αρμόδιες αρχές των λοιπών Κρατών-μελών, για τα μέτρα που ελήφθησαν, τα οποία μπορούν να επεκταθούν έως την ανάκληση επικυρώσεως, αν διαπιστωθεί ότι η έλλειψη πιστότητας είναι συστηματική. Τα ίδια μέτρα λαμβάνονται και από την αρμόδια ελληνική αρχή στην περίπτωση που ενημερωθεί από τις αρμόδιες αρχές των υπολοίπων κρατών-μελών για τα μέτρα που πήρε εξαιτίας της ελλείψεως πιστότητας των οπίσθιων φανών ομίχλης που έχουν παραχθεί, με το πρωτότυπο που εγκρίθηκε.

8. Κάθε απόφαση για ανάκληση χορηγηθείσης επικυρώσεως ΕΟΚ, καθώς και οι λόγοι που οδήγησαν σ' αυτή, γνωστοποιούνται, μέσα σ' ένα μήνα, στις αρμόδιες αρχές των υπολοίπων κρατών-μελών.

 

Άρθρο 6

 

Κάθε απόφαση για άρνηση χορηγήσεως επικυρώσεως ΕΟΚ ή ανάκλησή της ή απαγόρευση διαθέσεως στην αγορά ή χρήσεως οπίσθιων φανών ομίχλης, που ελήφθη, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται απαραίτητα στον ενδιαφερόμενο και ταυτόχρονα του γνωστοποιούνται τα ένδικα μέσα και οι ενστάσεις και οι προθεσμίες που προβλέπονται από τη νομοθεσία που ισχύει για την άσκησή τους.

 

Άρθρο 7

 

Προσαρτώνται στην απόφαση αυτή σαν αναπόσπαστα μέρη αυτής τα παραρτήματα της οδηγίας 77/538/ΕΟΚ σε μετάφραση που τα κείμενά τους στην Ελληνική γλώσσα έχουν ως ακολούθως:

 

Άρθρο 8

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη χρονολογία της δημοσίευσής αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 28 Ιουνίου 1984

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ