ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 506

25 Ιουλίου 1984

 

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

Yπουργική Απόφαση Αριθ. 12386

Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 76/760/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 27 Ιουλίου 1976 "περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών, που αφορούν τη διάταξη φωτισμού της οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους".

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: α) της παραγράφου 2 του άρθρου 84 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με τον νόμο 614/1977 (ΦΕΚ 167/Α/1977) "περί κυρώσεως του Κώδικος Οδικής Κυκλοφορίας" και β) των παρ. 1 και 3 του άρθρου 1 του Ν. 1338/83 "εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου" (ΦΕΚ 34/τΑ/17.3.83) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 1440/84 (ΦΕΚ 70/τΑ/84) "Συμμετοχή της Ελλάδας...", αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

 

Η απόφαση αυτή αποσκοπεί στη συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 76/760/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 27 Ιουλίου 1976 που δημοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ειδική έκδοση της 23 Δεκεμβρίου 1980, Κατηγορία 13, Βιομηχανική πολιτική, τόμος 004, σελίδα 56), όπως συμπληρώθηκε με το παράρτημα Ι, κεφάλαιο Χ, παράγραφο α, περίπτωση 9 της πράξης "περί των όρων προσχωρήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Προσαρμογών των Συνθηκών" που κυρώθηκε με το ν. 945/79.

 

Οχήματα, για την εφαρμογή της απόφασης αυτή, νοούνται τα οχήματα με κινητήρα που προορίζονται να κυκλοφορούν στους δρόμους, με ή χωρίς αμάξωμα, που έχουν τέσσερις (4) τουλάχιστον τροχούς και από κατασκευής τους ανωτάτη ταχύτητα, μεγαλύτερη των είκοσι πέντε (25) χιλιομέτρων την ώρα καθώς και τα ρυμουλκούμενά τους. Δεν υπάγονται στις διατάξεις της απόφασης αυτής τα οχήματα που κινούνται σε σιδηροτροχιές, οι γεωργικοί ελκυστήρες, τα αγροτικά μηχανήματα και τα μηχανήματα δημοσίων έργων.

 

Άρθρο 3

 

1. Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής δεν επιτρέπεται η άρνηση χορηγήσεως εγκρίσεως κυκλοφορίας στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που κυρώθηκε με το νόμο 614/77, ή εγκρίσεως ΕΟΚ για οχήματα που υπάγονται στις διατάξεις της απόφασης αυτής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο προηγούμενο άρθρο 2, για λόγους που αναφέρονται στις διατάξεις φωτισμού της πίσω πινακίδας κυκλοφορίας αυτών, εφόσον αυτές φέρουν το σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ και είναι τοποθετημένες πάνω στο όχημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 534/1983 (ΦΕΚ 207/Α/1983) με το οποίο συμμορφώνεται η ελληνική νομοθεσία με τις διατάξεις της οδηγίας 76/756/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27.7.76 που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ειδική έκδοση της 31 Δεκεμβρίου 1980, κατηγορία 13-Βιομηχανική Πολιτική, Τόμος 003, σελ. 229 και επ.) και με τις διατάξεις του παρόντος και των παραρτημάτων του 0, Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV.

2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσης δεν επιτρέπεται η άρνηση ή η απαγόρευση της πωλήσεως, της εγγραφής στα μητρώα, της θέσεως σε κυκλοφορία ή της χρήσεως οχημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86 και 87 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για λόγους που αφορούν στις διατάξεις φωτισμού της οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας αυτών, εφ' όσον αυτές φέρουν το σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ και είναι τοποθετημένες επάνω στο όχημα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζονται στα παραρτήματα 0, Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV, της παρούσας και με τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 534/1983 (ΦΕΚ 207/Α/1983) με το οποίο συμμορφώνεται η ελληνική νομοθεσία προς τις διατάξεις της οδηγίας 76/756/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 1976.

 

Άρθρο 4

 

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσης, δεν επιτρέπεται η απαγόρευση διάθεσης στην Ελληνική αγορά διατάξεων φωτισμού της πίσω πινακίδας κυκλοφορίας οχημάτων, για λόγους που αναφέρονται στην κατασκευή ή στη λειτουργία τους, εφόσον έχουν το σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παράρτημα Ι και στο συμπληρωματικό του, της απόφασης αυτής.

2. Απαγόρευση διαθέσεως στην αγορά διατάξεων φωτισμού της πίσω πινακίδας κυκλοφορίας, που φέρουν το σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ είναι δυνατή, μόνο εφόσον διαπιστωθεί ότι αυτές συστηματικά δεν είναι σύμφωνες με τον επικυρωμένο τύπο. Στην περίπτωση αυτή, η αρχή που προβαίνει στην λήψη αποφάσεως για απαγόρευση, υποχρεούται να ενημερώσει αμέσως τα υπόλοιπα Κράτη μέλη καθώς και την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τα μέτρα που ελήφθησαν αφού εκθέσει τους λόγους της αποφάσεώς της αυτής.

 

Άρθρο 5

 

1. Για να χορηγηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών επικύρωση ΕΟΚ για μία διάταξη φωτισμού της πίσω πινακίδας κυκλοφορίας, υποβάλλεται σε αυτή από τον κατασκευαστή ή τον εντολοδόχο του αίτηση που συνοδεύεται από τα απαραίτητα στοιχεία όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παραρτήματος Ι της παρούσης.

2. Η Υπηρεσία που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο προβαίνει στη διενέργεια των ελέγχων και δοκιμών που προβλέπονται από τα παραρτήματα 0, Ι, ΙΙΙ, IV της παρούσας και συντάσσει σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων, ένα δελτίο σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας αυτής και αποφαίνεται για την επικύρωση ή μη της διατάξεως φωτισμού της οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας που εξετάσθηκε. Από ένα αντίγραφο του δελτίου αυτού αποστέλλεται στις αρμόδιες αρχές των υπολοίπων κρατών-μελών εντός προθεσμίας ενός μηνός από τη σύνταξή του.

3. Η διάταξη φωτισμού της πίσω πινακίδας των οχημάτων που εξετάσθηκε επικυρώνεται, εφόσον είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές κατασκευής και ανταποκρίνεται στις δοκιμές που ορίζονται από τα παραρτήματα 0, Ι, ΙΙΙ και IV της παρούσας.

4. Αφού δοθεί η επικύρωση δίδονται στον κατασκευαστή ή στον εντολοδόχο του τα στοιχεία του σήματος επικυρώσεως ΕΟΚ, το οποίο τίθεται σε όλες τις διατάξεις φωτισμού της οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας του τύπου που επικυρώθηκε. Το σήμα αυτού, που η μορφή και οι ελάχιστες διαστάσεις του εμφαίνονται στο συμπληρωματικό παράρτημα του παραρτήματος Ι της παρούσας περιλαμβάνει το γράμμα e (δηλωτικό της εγκρίσεως ΕΟΚ), τα διακριτικά στοιχεία της Ελλάδας (Ε) και τον αριθμό της εγκρίσεως. Τα στοιχεία αυτά είναι διατεταγμένα σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο παράρτημα Ι και το συμπληρωματικό του, της απόφασης αυτής.

5. Ο αριθμός επικυρώσεως που χορηγήθηκε δεν επιτρέπεται να δοθεί σε άλλη διάταξη φωτισμού της πίσω πινακίδας κυκλοφορίας.

6. Απαγορεύεται η χρήση σημάτων που προσομοιάζουν με το σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ και που μπορούν εξαιτίας αυτού να προκαλέσουν σύγχυση.

7. Η Υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών, που χορήγησε επικύρωση ΕΟΚ για μία διάταξη φωτισμού της πίσω πινακίδας κυκλοφορίας, οφείλει να ασκεί επίβλεψη, σε περίπτωση ανάγκης, και σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των υπολοίπων Κρατών-μελών, όσο αυτή είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση της πιστότητας των διατάξεων φωτισμού της πίσω πινακίδας κυκλοφορίας που κατασκευάζονται σύμφωνα με τον επικυρωμένο τύπο. Η επίβλεψη αυτή συνίσταται σε δειγματοληπτικούς ελέγχους. Αν διαπιστωθεί ότι πολλές διατάξεις φωτισμού της πίσω πινακίδας κυκλοφορίας που φέρουν το ίδιο σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ δεν είναι σύμφωνες με τη διάταξη που έχει επικυρωθεί, λαμβάνονται μέτρα για την εξασφάλιση της πιστότητας με ταυτόχρονη ενημέρωση των αρμοδίων αρχών των λοιπών Κρατών μελών για τα μέτρα που έχουν ληφθεί, τα οποία δυνατόν να φθάσουν και μέχρι ανακλήσεως της επικυρώσεως ΕΟΚ που χορηγήθηκε εφόσον διαπιστωθεί ότι η έλλειψη πιστότητας είναι συστηματική. Τα ίδια μέτρα λαμβάνονται και από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών σε περίπτωση ενημερώσεώς της από αρμόδια αρχή οιουδήποτε από τα λοιπά Κράτη-μέλη για τα μέτρα που έχουν ληφθεί από την αρμόδια αυτή αρχή λόγω ελλείψεως πιστότητας διατάξεων φωτισμού της πίσω πινακίδας κυκλοφορίας προς άλλη παρόμοια που έχει επικυρωθεί.

8. Κάθε απόφαση για την ανάκληση επικυρώσεως ΕΟΚ που χορηγήθηκε, καθώς και οι λόγοι οι οποίοι επιβάλλουν τη λήψη αυτής, γνωστοποιούνται μέσα σε προθεσμία ενός μηνός στις αρμόδιες αρχές των υπολοίπων κρατών-μελών.

 

Άρθρο 6

 

Κάθε απόφαση επιφέρουσα άρνηση επικυρώσεως ΕΟΚ ή ανάκληση επικυρώσεως ΕΟΚ που χορηγήθηκε ή απαγόρευση διαθέσεως στην αγορά ή χρήσεως διατάξεων φωτισμού της πίσω πινακίδας κυκλοφορίας που ελήφθη κατ' εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται απαραίτητα στον ενδιαφερόμενο με ταυτόχρονη υπόδειξη σε αυτόν των ενδίκων μέσων και ενστάσεων ενώπιον διοικητικών αρχών που προβλέπονται από τη νομοθεσία που ισχύει καθώς και των προθεσμιών για την άσκηση αυτών.

 

Άρθρο 7

 

Όλα τα παραρτήματα της οδηγίας 76/760/ΕΟΚ του συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

 

Άρθρο 8

 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη χρονολογία της δημοσίευσης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 28 Ιουνίου 1984

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ