ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 506

25 Ιουλίου 1984

 

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

 

Αριθ.12385

Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 76/758/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 27 Ιουλίου 1976, "περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών, των Κρατών-μελών που αφορούν τους φανούς όγκου, τους εμπρόσθιους φανούς θέσεως, τους οπίσθιους φανούς θέσεως και τους φανούς πεδήσεως των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: α) της παρ. 2 του άρθρου 84 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το νόμο 614/1977 (ΦΕΚ 167/Α/1977) "περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας" και β) των παρ. 1 και 3 του άρθρου 1 του Ν. 1338/83 "εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου" (ΦΕΚ 34/Α/1983) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 1440/84 (ΦΕΚ 70/Α/84) "Συμμετοχή της Ελλάδας... αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

 

Η απόφαση αυτή αποσκοπεί στη συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 76/758/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 27 Ιουλίου 1976, που δημοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ειδική έκδοση της 23 Δεκεμβρίου 1980, Κατηγορία 13, Βιομηχανική Πολιτική, τόμος 004, σελίδα 25) όπως τροποποιήθηκε από την "Συνθήκη περί προσχωρήσεως της Ελ. Δημοκρατίας στην Ε.Ο.Κ. και στην Ε.Κ.Α.Ε.", Παράρτημα Ι, Κεφ. Χ, σημείο α.7, σελ. 1483.

 

Άρθρο 2

 

Ως σχήματα για την εφαρμογή της απόφασης αυτής, νοούνται τα οχήματα με κινητήρα, που προορίζονται να κυκλοφορούν στους δρόμους με ή χωρίς αμάξωμα, που έχουν τουλάχιστον τέσσερις (4) τροχούς και από κατασκευή ταχύτητα μεγαλύτερη των είκοσι πέντε (25) χιλιομέτρων την ώρα καθώς και τα ρυμουλκούμενά τους. Δεν υπάγονται στις διατάξεις της απόφασης αυτής τα οχήματα που κινούνται σε σιδηροτροχιές, οι ελκυστήρες, τα αγροτικά μηχανήματα και τα μηχανήματα δημοσίων έργων.

 

Άρθρο 3

 

Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής δεν επιτρέπεται η άρνηση χορήγησης έγκρισης τύπου σύμφωνα με το άρθρο 84 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το νόμο 614/1977 ή η άρνηση απογραφής και ταξινόμησης σύμφωνα με το άρθρο 87, του ίδιου κώδικα, ή χορήγησης άδειας κυκλοφορίας σύμφωνα με το άρθρο 88, ή η άρνηση έγκρισης ΕΟΚ, σε οχήματα που υπάγονται στις διατάξεις της απόφασης αυτής για λόγους που αναφέρονται στους φανούς όγκου, τους εμπρόσθιους και οπίσθιους φανούς θέσεως και τους φανούς πεδήσεως των οχημάτων, εφόσον έχουν σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ και είναι τοποθετημένοι στο όχημα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των παρατημάτων του Π.Δ. 534/1983 (ΦΕΚ 207/Α/1983) που εξεδόθη σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 76/756/ΕΟΚ.

 

Άρθρο 4

 

1. Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής δεν επιτρέπεται η απαγόρευση πώλησης στην ελληνική αγορά φανών όγκου, εμπρόσθιων και οπισθίων φανών θέσεως και φανών πεδήσεως, για λόγους που αναφέρονται στην κατασκευή ή στη λειτουργία τους, εφόσον έχουν σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο συμπληρωματικό παράρτημα της απόφασης αυτής.

2. Απαγόρευση πώλησης φανών όγκου, εμπρόσθιων και οπισθίων φανών πεδήσεως, που έχουν σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ, είναι δυνατή μόνο όταν διαπιστωθεί ότι διαφέρουν συστηματικά από τον επικυρωμένο τύπο. Στην περίπτωση αυτή η Ελληνική αρχή, που αποφασίζει την απαγόρευση είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει αμέσως τα υπόλοιπα κράτη-μέλη και την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για το μέτρο που πήρε, αναφέροντας και τους λόγους που την οδήγησαν σ' αυτή την απόφαση.

 

Άρθρο 5

 

1. Προκειμένου να χορηγηθεί από την αρμόδια Ελληνική αρχή επικύρωση ΕΟΚ, για ένα τύπο φανού όγκου ή εμπρόσθιου και οπισθίου φανού θέσεως ή φανού πεδήσεως, υποβάλλεται από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, αίτηση που συνοδεύεται από τα απαραίτητα στοιχεία, όπως αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ της απόφασης αυτής.

2. Η αρχή αυτή προβαίνει στη διενέργεια ελέγχων και δοκιμών που προβλέπονται στα παραρτήματα αυτής της απόφασης και με βάση τα αποτελέσματα συντάσσει ένα δελτίο, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙ της απόφασης αυτής με το οποίο αποδεικνύεται η επικύρωση ή όχι των φανών που εξετάσθηκαν. Από ένα αντίγραφο του δελτίου αυτού αποστέλλεται στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών - μελών, εντός μηνός από της συντάξεώς του.

3. Οι τύποι των φανών όγκου, θέσεως και πεδήσεως που εξετάσθηκαν, επικυρώνονται, εφόσον συμφωνούν με τις προδιαγραφές κατασκευής και ανταποκρίνονται στις δοκιμές που προβλέπονται, για κάθε περίπτωση στα παραρτήματα της απόφασης αυτής.

4. Όταν δοθεί η επικύρωση, δίνονται στον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του τα στοιχεία του σήματος ΕΟΚ που θα τοποθετείται επί όλων των φανών όγκου, εμπρόσθιων και οπισθίων των θέσεων και στους φανούς φρένων των τύπων που επικυρώθηκαν. Στο σήμα περιλαμβάνονται το γράμμα e (που δηλώνει των επικύρωση ΕΟΚ), το διακριτικό στοιχείο της Ελλάδας (Ε), τον αριθμό επικύρωσης, και τα πρόσθετα σύμβολα "Α", "R", "S", "R-S".

Η μορφή, οι ελάχιστες διαστάσεις του σήματος επικυρώσεως ΕΟΚ και ο τρόπος τοποθετήσεως των συμβόλων πάνω στο σήμα ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ της απόφασης αυτής

5.Απαγορεύεται η χρήση εμπορικών σημάτων που μοιάζουν με το σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ και μπορούν έτσι να προκαλέσουν σύγχυση.

6. Η ελληνική αρχή που έδωσε την επικύρωση ΕΟΚ για ένα τύπο φανών, πρέπει να επιβλέπει, στο μέτρο που είναι αναγκαίο, για να εξασφαλιστεί η πιστότητα της κατασκευής των φανών με το πρωτότυπο που επικυρώθηκε. Η επίβλεψη αυτή, που στην ανάγκη μπορεί να γίνεται και με συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των υπολοίπων κρατών μελών, γίνεται με δειγματοληπτικούς ελέγχους. Αν διαπιστωθεί ότι πολλοί φανοί που έχουν σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ δεν είναι σύμφωνοι με αυτόν που επικυρώθηκε, λαμβάνονται μέτρα για να εξασφαλισθεί η πιστότητά τους. Για τα μέτρα αυτά, που δύναται να φθάνουν μέχρι ανακλήσεως της επικυρώσεως αν η έλλειψη πιστότητας είναι συστηματική, ενημερώνονται αμέσως οι αρμόδιες αρχές των υπολοίπων κρατών-μελών. Τα ίδια μέτρα λαμβάνει και η αρμόδια ελληνική αρχή στην περίπτωση που οι αρχές των υπολοίπων Κρατών-μελών την ενημερώσουν για τα μέτρα που έλαβαν επειδή παρατήρησαν έλλειψη πιστότητας στην παραγωγή φανών, με το πρωτότυπο που επικυρώθηκε.

7. Κάθε απόφαση για ανάκληση επικυρώσεως όπως και οι λόγοι που οδήγησαν σ'αυτήν γίνονται γνωστοί, μέσα σε χρονικό διάστημα ενός μηνός στις αρμόδιες αρχές των υπολοίπων κρατών-μελών.

 

Άρθρο 6

 

Κάθε απόφαση, για άρνηση χορηγήσεως επικυρώσεως ΕΟΚ ή ανακλήσεως επικυρώσεως, ή απαγορεύσεως, διαθέσεως στην αγορά ή χρήσεως φανών που ελήφθη, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής, πρέπει να είναι ειδικώς αιτιολογημένη. Μια τέτοια απόφαση κοινοποιείται, απαραιτήτως στον ενδιαφερόμενο, και ταυτόχρονα του υποδεικνύονται τα ένδικα μέσα ή οι ενστάσεις, που προβλέπονται από τη νομοθεσία για την άσκησή τους.

 

Άρθρο 7

 

Προσαρτώνται στην απόφαση αυτή σαν αναπόσπαστα μέρη αυτής α παραρτήματα της Οδηγίας 76/758/ΕΟΚ που τα κείμενά τους σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα έχουν ως ακολούθως:

 

Aρθρο 8

 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη χρονολογία της δημοσίευσής αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 28 Ιουνίου 1984

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ