ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

 

Αρ. Φύλλου 535

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aθήνα 6 Αυγούστου 1984

 

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθμ. 12197

Τροποποίηση του Π.Δ/τος 1382/1981 (ΦΕΚ 345/Α/1981) "Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της με αριθμό 77/649/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 27 Σεπτεμβρίου 1977 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών - μελών που αφορούν το οπτικό πεδίο του οδηγού των οχημάτων με κινητήρα.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις : α) Του άρθρου 84 παρ. 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με τον Ν. 614/1977 (ΦΕΚ 167/Α/1977) "περί κυρώσεως του Κώδικος Οδικής Κυκλοφορίας", β) της παραγράφου 1 και 3 του άρθρου1 του Νόμου 1338/1983 "περί εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου" (ΦΕΚ 34/Α΄/1983) και γ) του άρθρου 6 του Ν. 1440/21.3.84 ΦΕΚ 70/Α/21.5.84 "περί συμμετοχής της Ελλάδος στο Κεφάλαιο, στα Αποθεματικά και τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού Ευρατόμ", αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Η απόφαση αυτή έχει σκοπό την προσαρμογή προς τις διατάξεις της οδηγίας 81/643/ΕΟΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 13ης Απριλίου 1981, "περί προσαρμογής στην τεχνολογική πρόοδο της οδηγίας 77/649/ΕΟΚ του Συμβουλίου "περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών- μελών που αφορούν στο οπτικό πεδίο του οδηγού των οχημάτων με κινητήρα", που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (τεύχος L 231, σελ. 41)

 

Άρθρο 2

Το κείμενο του σημείου 5.1.3. του παραρτήματος Ι της παρ. 2 του άρθρου 3 του Π.Δ/τος 1382/1981 (ΦΕΚ 345/Α/1981), αντικαθίσταται ως εξής:

"5.1.3. Εξαιρουμένων των παρεμποδίσεων οι οποίες προκαλούνται από τους ορθοστάτες Α, από τα υποστυλώματα διαχωρισμού των μικρών εμπρόσθιων σταθερών ή κινητών παραθύρων, τις εξωτερικές κεραίες ραδιοφώνου, τα κάτοπτρα οδηγήσεως και τους υαλοκαθαριστήρες δεν πρέπει να υπάρχει οποιοδήποτε άλλο εμπόδιο στο άμεσο οπτικό πεδίο του οδηγού για 180ο 00 προς τα εμπρός, κάτωθεν οριζοντίου επιπέδου διερχομένου από το VI και άνωθεν τριών επιπέδων διερχομένων από το V2 εκ των οποίων το ένα είναι κάθετο προς το επίπεδο Χ-Ζ και έχει κλίση 4ο 00 προς τα εμπρός κάτω της οριζοντίου και τα άλλα δύο είναι κάθετα προς το επίπεδο Υ-Ζ και έχουν κλίση 4ο 00 κάτω της οριζοντίου (βλέπε παράρτημα IV, εικόνα 3).

 

Δεν θεωρούνται ως εμπόδια του οπτικού πεδίου :

-         οι αγωγοί "κεραίες ραδιοφώνου" εγκλεισμένοι ή τυπωμένοι που έχουν τις ακόλουθες μέγιστες διαστάσεις :

-         εγκλεισμένοι αγωγοί : 0,5 mm,

-         τυπωμένοι αγωγοί : 1,0 mm,

Οι αγωγοί "κεραίες ραδιοφώνου" αυτοί δεν πρέπει να διασχίζουν τη ζώνη Α όπως αυτή έχει ορισθεί στην οδηγία 78/318/ΕΟΚ "περί των διατάξεων υαλοκαθαριστήρα και εκτοξευτήρα ύδατος των οχημάτων με κινητήρα "Εν τούτοις 2 αγωγοί κεραίες ραδιοφώνου" μπορούν να διασχίζουν τη ζώνη Α αν το πάχος της διατομής τους δεν υπερβαίνει τα 0,3 mm. Η τιμή αυτή φθάνει τα 0,5 mm εάν η ζώνη Α διασχίζεται υπό ενός μόνον αγωγού.

-         οι αγωγοί "αποπαγώματος /καθαρισμού χνώτων" συνήθως υπό μορφή τεθλασμένης ή κυματοειδούς γραμμής που έχουν τις ακόλουθες διαστάσεις:

-         μέγιστο φαινόμενο πλάτος :0,03mm.

-         Ελάχιστη απόσταση μεταξύ των αγωγών (διαχωρισμός): 2.00mm.

 

Άρθρο 3

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 23 Ιουλίου 1984

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ


ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ