ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

 

Αρ. Φύλλου 535

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1984

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

Αριθ. 11983

Τροποποίηση του Π.Δ/τος 502/1983 (ΦΕΚ 189/Α΄/1983) "Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 74/408/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 22ας Ιουλίου 1974 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών - μελών των αναφερομένων στην εσωτερική διαρρύθμιση των οχημάτων με κινητήρα (αντοχή των καθισμάτων και της αγκυρώσεώς τους).

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: α) Του άρθρου 84 παρ. 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με τον Ν. 614/1977 (ΦΕΚ 167/Α'/1977) "περί κυρώσεως του Κώδικος Οδικής Κυκλοφορίας", β) της παραγράφου 1 και 3 του άρθρου 1 του Νόμου 1338.1983 "περί εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου" (ΦΕΚ 34/Α΄/1983) και γ) του άρθρου 6 του Ν. 1440/21.3.84 (ΦΕΚ 70/Α΄/21.3.84) "περί συμμετοχής της Ελλάδος στο Κεφάλαιο, στα Αποθεματικά και τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού Ευρατόμ", αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

 

Η απόφαση αυτή έχει σκοπό την προσαρμογή προς τις διατάξεις της οδηγίας 81/577 ΕΟΚ της 20ης Ιουλίου 1981 του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, "περί τροποποιήσεως της οδηγίας 74/408/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών - μελών των αναφερομένων στην εσωτερική διαρρύθμιση των οχημάτων με κινητήρα (αντοχή των καθισμάτων και της αγκυρώσεως τους)" που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (τεύχος L209, της 29ης Ιουλίου 1981, έκδοση στην ελληνική γλώσσα, σελίς 34)

 

Άρθρο 2

 

Η παρ. 3 του άρθρου 2 του Π.Δ. 502/1983 αντικαθίσταται ως εξής:

"3. Οι διατάξεις του παρόντος δεν έχουν εφαρμογή ούτε στα πτυσσόμενα καθίσματα, ούτε στα καθίσματα που βλέπουν προς τις πλευρες ή προς τα πίσω"

 

Άρθρο 3

 

Το κείμενο του σημείου 2.7 του παραρτήματος 1 της παρ. 2 του άρθρου 3 του Π.Δ/τος 502/1983 αντικαθίσταται ως εξής:

"2.7 Σαν πτυσσόμενο κάθισμα, νοείται βοηθητικό κάθισμα για περιστασιακή χρήση που συνήθως είναι αναδιπλωμένο.

 

Άρθρο 4

 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 23 Ιουλίου 1984

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ


 


ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ