ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

 

Αρ. Φύλλου 681

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 Σεπτεμβρίου 1984

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθμ. 11982

Τροποποίηση του Π.Δ. 503/1983 (ΦΕΚ 190/Α΄/1983) "Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 77/541/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 28 Ιουνίου 1977, "περί προσεγγίσεως των νομοθεσίων των Κρατών-μελών, των αναφερομένων στις ζώνες ασφαλείας και στα συστήματα συγκρατήσεως των οχημάτων με κινητήρα".

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Εχοντας υπόψη τις διατάξεις:

α) Της παραγράφου 2 του άρθρου 84 του ΚΟΚ, που κυρώθηκε με το Ν. 614/1977 "περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας" (ΦΕΚ 167/Α΄/1977).

β) Των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 1 του Ν. 1338/1983 "εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου" όπως τροποποιήθηκε απο το άρθρο 6 του Ν. 1440/21.3.84 (ΦΕΚ 70/τ. Α΄/1984) "περί συμμέτοχής της στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά, στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ανθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού Ευρατομ".

Γ) Της αριθ.ΔΚ 20959/8./.84 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας "περί αναθέσεως αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Οικονομίας Π. Ρουμελιώτη και Α. Γεωργιάδη" (ΦΕΚ 545/Β΄/8.8.1984), αποφασίζουμε:

 

Αρθρο 1

Η απόφαση αυτή έχει σκοπό την προσαρμογή προς τις διαταξεις των οδηγιών:

Α) 81/576/ΕΟΚ της 20 Ιουλίου 1981, του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων "περί τροποποιήσεως της οδηγίας 77/541/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών - μελών των αναφερομένων στις ζώνες ασφαλείας και στα συστήματα συγκρατήσεως των οχημάτων με κινητήρα", που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΤΕΎΧΟΣ l -209, έκδοση στην ελληνική γλώσσα της 29 Ιουλίου 1981, σελίδα 32) και

Β) 82/319/ΕΟΚ, της 2 Απριλίου 1982, της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, "περί προσαρμογής στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 77/541/ΕΟΚ του Συμβουλίου, περι προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στις ζώνες ασφαλείας και στα συστήματα συγκρατήσεως των οχημάτων με κινητήρα", που δημοσιεύθηκε στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Τεύχος L 139, έκδοση στην ελληνική γλώσσα της 19ης Μαϊου 1982, σελίδα 17).

 

Αρθρο 2

Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 1 του Π.Δ./τος 503/1983 (ΦΕΚ 190/Α΄/1983) αντικαθίσταται ως εξής:

 

"Για την εφαρμογή του παρόντος, ως οχήματα νοούνται τα οχήματα με κινητήρα που προορίζονται να κυκλοφορούν στους δρόμους για την μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων, έχουν τέσσερις τουλάχιστον τροχούς, μέγιστη μάζα μεγαλύτερη από 1 τόννο και από κατασκευής μέγιστη ταχύτητα μεγαλύτερη απο 25 χιλμ. /ώρα"

 

 

Αρθρο 3

Στο άρθρο 3 του Π.Δ./τος 503/1983 (ΦΕΚ 190/Α΄/1983) προστίθεται νέα παράγραφος 3 που το κείμενό της έχει εξής:

"3. Από την έναρξη ισχύος της παρούσης παραγράφου δεν επιτρέπεται η έκδοση του δελτίου έγκρισης που προβλέπεται από το Προεδρικό Διάταγμα 431/1983 (ΦΕΚ 160/Α΄/7.11.1983) για τα οχήματα που αναφέρονται στο άρθρο 2 της απόφασης με την οποία γίνεται η προσθήκη της παραγράφου αυτής, αν οι ζώνες ασφαλείας τους ή το σύστημα συγκράτησής τους δεν συμφωνεί με τις διατάξεις των παραρτημάτων του παρόντος".

 

Αρθρο 4

Στο άρθρο 4 του Π.Δ./τος 503/1983 (ΦΕΚ 190/Α΄/1983) μετά την παράγραφο 1 προστίθεται νέα παράγραφος 1α η οποία έχει ως εξής:

1 α. Από την έναρξη ισχύος της παρούσης παραγράφου δεν επιτρέπεται η άρνηση επικυρώσεως ΕΟΚ ή επικυρώσεως από Εθνικής πλευράς για τύπο ζώνης ασφαλείας ή συστήματος συγκρατήσεως που προορίζεται για εγκατάσταση σε οχήματα που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος, εφόσον συμφωνεί με τις διατάξεις των παραρτημάτων του παρόντος"

 

Αρθρο 5

Στα παραρτήματα του Προεδρικού διατάγματος 503/83 επιφέρονται οι παρακάτω τροποποιήσεις, σύμφωνα με τα παραρτήματα της οδηγίας 82/319/ΕΟΚ και το άρθρο 1 παρ. 2 της οδηγίας 81/576/ΕΟΚ.

 

Aρθρο 5

Η απόφαση ισχύει από την ημεριμηνία δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 1984

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΥΦΥΠ. ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΑΝ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ