ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

 

Αρ. Φύλλου 455

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 Ιουλίου 1984

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

 

Αριθ. 11798

Τροποποίηση του Π.Δ. 528/1983 (ΦΕΚ 203/Α΄/1983 ) "προσαρμογή της νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 70/221/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 20 Μαρτίου 1970 "περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών που αναφέρονται στις δεξαμενές υγρών καυσίμων και των διατάξεων οπίσθιας προφυλάξεως των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους" όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την οδηγία 79/490/ΕΟΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων".

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του α) άρθρου 1 παρ. 1 και 3 του Ν. 1338/1983 "Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου" β) άρθρου 6 του Ν. 1440/84 (Α΄70) "Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεως, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος" και γ) άρθρο 84 παρ. 2 του Ν. 614/1977 "περί κυρώσεως του Κώδικος Οδικής Κυκλοφορίας" αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Η απόφαση αυτή έχει σκοπό την προσαρμογή προς τις διατάξεις της οδηγίας 81/333/ΕΟΚ, της 13ης Απριλίου 1981 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που τροποποιεί την οδηγία 79/490/ΕΟΚ της Επιτροπής "περί προσαρμογής στην τεχνολογική πρόοδο της οδηγίας 70/221/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί της προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών, των αναφερομένων στις δεξαμενές υγρών καυσίμων και στην οπίσθια προφύλαξη κατά της συγκρούσεως των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους" που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (τεύχος L 131 της 18 Μαΐου 1981, σελίς. 4)

 

Άρθρο 2

Το κείμενο του σημείου 11.5.2 του παραρτήματος του άρθρου 7 του Π.Δ. 528/1983 (ΦΕΚ 203 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

"11.5.2. Kάθε όχημα μιας των κατηγοριών Μ1, Μ2, Μ3, Ν1, Ο1 και O2 (κατηγορίες σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη που περιλαμβάνεται στη σημείωση β) του παραρτήματος Ι της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ), θεωρείται ότι πληρεί τον όρο που προβλέπεται στο σημείο 11.5.1

-         είτε εφ'όσον πληρεί τους όρους που περιγράφονται στο σημείο 11.5.3.

-         είτε εφ'όσον το ύψος κάτω από το οπίσθιο τμήμα του κενού οχήματος δεν υπερβαίνει τα 55 CM επί πλάτους που δεν πρέπει να είναι μικρότερο, πλέον των 10CM από κάθε πλευρά, από το πλάτος του οπίσθιου άξονα (χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η διόγκωση των τροχών πλησίον του εδάφους).

Αν υπάρχουν περισσότεροι του ενός οπίσθιοι άξονες το θεωρούμενο πλάτος είναι εκείνο του πλατύτερου οπίσθιου άξονα.

Η προδιαγραφή αυτή πρέπει να τηρείται τουλάχιστον επί γραμμής που απέχει 45CM κατά μέγιστο όριο από το οπίσθιο άκρο του οχήματος".

 

Άρθρο 3

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 28 Ιουνίου 1984

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΕΘΝΙΚΉΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ