ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

 

Αρ. Φύλλου 781

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Νοεμβρίου 1984

 

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

 

Αριθμ. 11375

Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 80/1268/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 16ης Δεκεμβρίου 1980 "περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την κατανάλωση καυσίμων των οχημάτων με κινητήρα".

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Εχοντας υπόψη τις διατάξεις: α) της παραγράφου 2 του άρθρου 84 του Κ.Ο.Κ., που κυρώθηκε με το νόμο 614/1977 (ΦΕΚ 167/Α/1977) "περί κυρώσεως του Κώδικος Οδικής Κυκλοφορίας" και β) των παρ. 1 και 3 του άρθρου 1 του Ν. 1338/1983 "Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου" (ΦΕΚ 34/Α/17.3.83) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν1440/84 (ΦΕΚ 70/Α/1984) "Συμμετοχή της Ελλάδας κτλ", γ) της ΔΚ 20959/8.8.84 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας "περί αναθέσεως αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Οικονομίας Π. Ρουμελιώτη και Α. Γεωργιάδη" (ΦΕΚ 545/τ.Β΄/8.8.84), αποφασίζουμε:

 

Aρθρο 1

 

Η απόφαση αυτή έχει σκοπό τη συμμόρφωση προς τις διατξεις της 80/1268/οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 16ης Δεκεμβρίου 1980, που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ειδική έκδοση της 31 Δεκεμβρίου 1980, Κατηγορία 13 Βιομηχανική, τόμος 010, σελίδα 107)

 

Αρθρο 2

 

Ως οχήματα για την εφαρμογή της απόφασης αυτής, νοούνται τα οχήματα με κινητήρα, που προορίζονται να κυκλοφορούν στους δρόμους, με αμάξωμα ή χωρίς αυτό και έχουν τουλάχιστον τέσσερις (4) τροχούς και ταχύτητα από την κατασκευή τους μεγαλύτερη από είκοσι πέντε (25) χιλιόμετρα την ώρα. Δεν υπάγονται στις διατάξεις της απόφασης αυτής τα οχήματα που κινούνται σε σιδηροτροχιές, οι γεωργικοί ελκυστήρες και μηχανές.

 

Αρθρο 3

 

Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής δεν επιτρέπεται η άρνηση χορήγησης έγκρισης κυκλοφορίας στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του α΄ρθρου 84 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το νόμο 614/1977, η άρνηση απογραφής και ταξινόμησης κατά το άρθρο 87 του ίδιου Κώδικα, η άρνηση χορήγησης άδειας κυκλοφορίας κατά το άρθρο 88 του ίδιου Κώδικα, ή έγκρισης ΕΟΚ, ούτε η άρνηση ή απαγόρευση τη πώλησης οχημάτων που υπάγονται στιΣ διατάξεις του άρθρου 2 της απόφασης αυτής για λόγους που αναφέρονται στην κατανάλωση των καυσίμων αυτών, αν οι τιμές κατανάλωσης προσδιορίζονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στα παραρτήματα της απόφασης αυτής και αναφέρονται σε έντυπο που δίνεται στον αγοραστή κατά την αγορά του αυτοκινήτου.

 

Αρθρο 4

 

Προσαρτώνται στην απόφαση αυτή και αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής τα παραρτήματα της 80/1268/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που τα κείμενά τους σε μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα έχουν ως ακολούθως:

 

 

Αρθρο 5

 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 1984

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΥΦΥΠ. ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΑΝΑΓ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΙΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ