Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 26ης Ιουνίου 1977, "περί πρ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ Β

 

Αρ. Φύλλου 506

 

25 ΙΟΥΛΙΟΥ 1984

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

Αριθ.11371

Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 77/540/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 26ης Ιουνίου 1977, "περί προσεγγίσεως νομοθεσιών των Κρατών μελών, που αφορούν στους φανούς σταθμεύσεως των οχημάτων με κινητήρα".

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: α) της παρ. 2 του άρθρου 84 του ΚΟΚ που κυρώθηκε με τον νόμο 614/1977 (ΦΕΚ 167/Α/1977) περί κυρώσεως του Κώδικος Οδικής Κυκλοφορίας και β) των παρ. 1 και 3 του άρθρου 1 του Ν. 1338/1983 (ΦΕΚ 34/Α/1983) "Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου" όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 1440/84 (ΦΕΚ 70/Α/84) "Συμμετοχή της Ελλάδας...", αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

 

Η απόφαση αυτή έχει σκοπό την συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 77/540/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 26ης Ιουνίου 1977, που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ειδική έκδοση της 31 Δεκεμβρίου 1980, τομέας 13, Βιομηχανική Πολιτική, τόμος 006, σελίδα 222), όπως συμπληρώθηκε με το παράρτημα Ι, κεφάλαιο Χ, σημείο α, περίπτωση 21 της πράξης "περί των όρων προσχωρήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Προσαρμογών των Συνθηκών" που κυρώθηκε με το ν. 945/79.

 

Άρθρο 2

 

Οχήματα για την εφαρμογή της απόφασης αυτής νοούνται τα οχήματα με κινητήρα, που προορίζονται να κυκλοφορούν στους δρόμους, με ή χωρίς αμάξωμα, που έχουν τέσσερις (4) τουλάχιστον τροχούς και μέγιστη, από κατασκευής, ταχύτητα, μεγαλύτερη των είκοσι πέντε (25) χιλιομέτρων την ώρα. Δεν υπάγονται στις διατάξεις της απόφασης αυτής τα οχήματα που κινούνται σε σιδηροτροχιές, οι ελκυστήρες, τα αγροτικά και δασικά μηχανήματα και τα μηχανήματα δημοσίων έργων.

 

Άρθρο 3

 

1. Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής δεν επιτρέπεται η άρνηση χορήγησης έγκρισης τύπου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84 και επόμενα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που κυρώθηκε με το νόμο 614/77, ή έγκρισης ΕΟΚ σε οχήματα που υπάγονται στις διατάξεις της απόφασης αυτής για λόγους που αναφέρονται στους φανούς στάθμευσής τους, εφόσον οι φανοί αυτοί έχουν το σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ και είναι τοποθετημένοι στο όχημα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζονται στο Προεδρικό Διάταγμα 534/1983 που εκδόθηκε σε εκτέλεση της οδηγίας 76/756 του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και η οποία δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ειδική έκδοση της 31 Δεκεμβρίου 1980, τόμος 13 Βιομηχανική Πολιτική, τόμος 003 σελίδα 229 επ.

2. Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής δεν επιτρέπεται η άρνηση ή απαγόρευση πώλησης ή απογραφής και ταξινόμησης σύμφωνα με το άρθρο 87 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ή χορήγησης άδειας κυκλοφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 88 του ίδιου Κώδικα, ή καταχώρησης στα μητρώα, ή θέσης σε κυκλοφορία, ή χρήσης οχήματος για λόγους που αφορούν στους φανούς σταθμεύσεως εφόσον αυτοί φέρουν το σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ και είναι τοποθετημένοι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζονται στο Π. Διάταγμα 534/1983 (ΦΕΚ 207/Α/1983) που εκδόθηκε σε εκτέλεση της οδηγίας 76/756/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 27ης Ιουλίου 1976.

 

Άρθρο 4

 

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσης δεν επιτρέπεται η απαγόρευση διαθέσεως στην ελληνική αγορά φανών σταθμεύσεως για λόγους που αναφέρονται στην κατασκευή ή τη λειτουργία τους, εφόσον φέρουν σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παράρτημα ΙV και στο συμπληρωματικό του παράρτημα.

2. Απαγόρευση διάθεσης στην αγορά φανών στάθμευσης, που φέρουν σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ είναι δυνατή μόνο δυνατή μόνο εφόσον διαπιστωθεί ότι αυτοί διαφέρουν συστηματικά από τον επικυρωμένο τύπο. Στην περίπτωση αυτή, η Υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών που παίρνει τέτοια απόφαση, ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη, όπως και την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για το μέτρο που έλαβε εκθέτοντας τους λόγους της απόφασής της.

 

Άρθρο 5

 

1. Για να χορηγηθεί, από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών επικύρωση ΕΟΚ, για ένα τύπο φανού στάθμευσης, υποβάλλεται από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα στοιχεία, όπως καθορίζονται στην παράγραφο 1 του παραρτήματος ΙV της απόφασης αυτής.

2. Η παραπάνω Υπηρεσία εκτελεί τους ελέγχους και δοκιμές, που προβλέπονται από τα παραρτήματα της παρούσης και συντάσσει, με βάση τα αποτελέσματα αυτά, ένα δελτίο, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσης με το οποίο επικυρώνει ή όχι τον τύπο του φανού, που εξετάσθηκε.

3. Ο τύπος φανού στάθμευσης, που εξετάσθηκε, επικυρώνεται, εφόσον είναι σύμφωνος με τις προδιαγραφές κατασκευής και ανταποκρίνεται στις δοκιμές που προβλέπονται στα παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙV, V και VI της απόφασης αυτής.

4. Αφού δοθεί η επικύρωση, δίνεται στον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, το σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ, που τίθεται σε όλους τους φανούς του τύπου που έχει επικυρωθεί. Το σήμα αυτό, η μορφή και οι ελάχιστες διαστάσεις του οποίου δίνονται στο παράρτημα IV της παρούσης και στο συμπληρωματικό του, περιλαμβάνει το γράμμα "e" (δηλωτικό της επικυρώσεως ΕΟΚ), το διακριτικό στοιχείο της Ελλάδας. "Ε" και το πρόσθετο γράμμα "Ρ". Τα στοιχεία αυτά θα είναι διατεταγμένα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παράρτημα IV και στο συμπληρωματικό του.

5. Ο αριθμός επικυρώσεως, που χορηγείται, δεν επιτρέπεται να δοθεί σε άλλο τύπο φανού στάθμευσης.

6. Απαγορεύεται η χρήση εμπορικών ή άλλων σημάτων, που ομοιάζουν με το σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ και που θα μπορούσαν, λόγω αυτού, να προκαλέσουν σύγχυση.

7. Η Υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών, που χορήγησε επικύρωση ΕΟΚ για ένα τύπο φανού οφείλει να επιβλέπει, στην ανάγκη και σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών-μελών, για την εξασφάλιση της πιστότητας των φανών που κατασκευάζονται με τον επικυρωμένο τύπο. Η επίβλεψη αυτή γίνεται με δειγματοληπτικούς ελέγχους. Αν διαπιστωθεί ότι, πολλοί φανοί, που έχουν σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ, δεν είναι σύμφωνοι με τον τύπο που έχει επικυρωθεί, λαμβάνονται μέτρα για εξασφάλιση της πιστότητας, με ταυτόχρονη ενημέρωση των αρμοδίων αρχών των άλλων κρατών-μελών, για τα μέτρα που έχουν ληφθεί και που είναι δυνατόν να φθάσουν μέχρι την ανάκληση της επικυρώσεως εφόσον διαπιστωθεί ότι, η έλλειψη πιστότητας είναι συστηματική. Τα ίδια μέτρα παίρνει η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών, σε περίπτωση που ενημερωθεί από αρμόδια αρχή οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους για τα μέτρα που έλαβε λόγω έλλειψης πιστότητας των φανών προς τον επικυρωμένο τύπο.

8. Κάθε απόφαση που επιφέρει ανάκληση επικυρώσεως καθώς και οι λόγοι που την επέβαλαν, γνωστοποιούνται μέσα σ' ένα μήνα στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών.

 

Άρθρο 6

 

Κάθε απόφαση που επιφέρει άρνηση χορήγησης επικυρώσεως ΕΟΚ, ή ανάκληση επικυρώσεως, ή απαγόρευση διάθεσης στην αγορά, ή απαγόρευση χρήσης φανών στάθμευσης, που έχει ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσης πρέπει να είναι ειδικώς αιτιολογημένη. Η πιο πάνω απόφαση κοινοποιείται απαραιτήτως στον ενδιαφερόμενο, με ταυτόχρονη υπόδειξη σ' αυτόν των ενδίκων μέσων και των ενστάσεων που προβλέπονται από τη νομοθεσία καθώς και για των προθεσμιών για την άσκηση αυτών.

 

Άρθρο 7

 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης τα παραρτήματα της οδηγίας 77/540/ΕΟΚ, που τα κείμενά τους σε μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα είναι:

 

 

Άρθρο 8

 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη χρονολογία της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 28 Ιουνίου 1984

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΕΘΝΙΚΉΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ