ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

 

Αρ. Φύλλου 506

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Αθήνα 26 Ιουλίου 1984

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθμ. 11339

Συμμόρφωση της νομοθεσίας με τις διατάξεις της οδηγίας 76/757/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 27ης Ιουλίου 1976, "περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών, που αφορούν στους αντανακλαστήρες των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους"

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Εχοντας υπόψη τις διατάξεις: α) της παραγράφου 2 του άρθρου 84 του Κ.Ο.Κ. που κυρώθηκε με το Ν. 614/1977 (ΦΕΚ 167/Α/1977) "περί κυρώσεως του Κώδικος Οδικής Κυκλοφορίας" και β) των παραγράφων 1,2 και 3 του άρθρου 1 του Ν. 1338/1983 "Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου" (ΦΕΚ 34/Α/17.3.83) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 1440/84 (ΦΕΚ 70/Α/84) "Συμμετοχή της Ελλάδος ...." αποφασιζουμε:

 

Αρθρο 1

Η απόφαση αυτή αποσκοπεί στην προσαρμογή της νομοθεσίας με τις διατάξεις της 76/757/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 27 Ιουλίου 1976, που δημοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ειδική έκδοση της 23 Δεκεμβρίου 1980, Κατηγορία 13, Βιομηχανική πολιτική, τόμος 004, σελίδα 3) όπως τροποποιήθηκε από την "Συνθήκη περί προσχωρήσεως της ΕΛ. Δημοκρατίας στην Ε.Ο.Κ. και στην Ε.Κ.Α.Ε. "Παράρτημα Ι, Κεφ. Χ σημείο α. 6, σελ. 1483.

 

Αρθρο 2

1. Ως οχήματα, για την εφαρμογή της απόφασης αυτής, νοούνται τα οχήματα με κινητήρα , που προορίζονται να κυκλοφορούν στους δρόμους με ή χωρίς αμάξωμα που έχουν τέσσερις (4) τουλάχιστον τρόχούς και ταχύτητα από κατασκευής μεγαλύτερη από είκοσι πεντε (25) χιλιόμετρα την ώρα και τα ρυμουλκούμενα τους.

2. Δεν υπάγονται στις διατάξεις αυτού του διατάγματος οχήματα τα οποία κινούνται πάνω σε σιδηροτροχιές, οι ελκυστήρες, τα αγροτικά μηχανήματα και τα μηχανήματα δημοσίων έργων.

 

Αρθρο 3

Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής δεν επιτρέπεται η άρνηση χορήγησης έγκρισης τύπου, σύμφωνα με το άρθρο 84 του Κ.Ο.Κ. που κυρώθηκε με το Ν. 614/1977 (ΦΕΚ 167/Α/1977), ή η άρνηση απογραφής και ταξινόμησης, σύμφωνα με το άρθρο 87 του ίδιου Κώδικα ή χορήγησης άδειας κυκλοφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 88, ή έγκρισης ΕΟΚ για οχήματα που υπάγονται στις διατάξεις της απόφασης αυτής για λόγους που αναφέρονται στους αντανακλαστήρες τους, εφόσον αυτοί φέρουν το σήμα επικυρώσεώς τους ΕΟΚ και είναι τοποθετημένοι πάνω στο όχημα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζονται στο ΠΔ 534/1983 (ΦΕΚ 207/Α΄/1983) "συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 76/756/ΕΟΚ του Συμβουλίου των ΕυρωπαΪκών Κοινοτήτων, της 27ης Ιουλίου 1976 "περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών που αφορούν στην τοποθέτηση των διατάξεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 80/233/ΕΟΚ".

 

Αρθρο 4

 

1. Απο την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής δεν επιτρέπεται η απαγόρευση πωλήσεως στην Ελληνική αγορά αντανακλαστήρων, για λόγους που αναφέρονται στην κατασκευή ή τη λειτουργία τους, εφόσον φέρουν σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ, σύμφωνα με το υπόδειγμα του συμπληρωματικού παραρτήματος ΙΙΙ της αποφασης αυτής.

2. Απαγόρευση πωλήσεως αντανακλαστήρων που φέρουν σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ είναι δυνατή, μόνο εφόσον διαπιστωθεί ότι αυτοί συστηματικά δεν είναι σύμφωνοι με τον επικυρωμένο τύπο. Στην περίπτωση αυτή η αρχή που αποφασίζει για την απαγόρευση, υποχρεούται να ενημερώσει αμέσως τα άλλα κράτη μέλη καθώς και την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το μέτρο που έχει ληφθεί και ταυτόχρονα να εκθέσει τους λόγους που οδήγησαν στη λήψη μιας τέτοιας απόφασης.

 

Αρθρο 5

1. Για να χορηγηθεί από την Αρμόδια Ελληνική αρχή επικύρωση ΕΟΚ για ένα τύπο αντανακλαστήρα, υποβάλλεται απο τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του, αίτηση σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ της απόφασης αυτής.

2. Η αρχή που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο προβαίνει στη διενέργεια των ελέγχων και των δοκιμών που προβλέπονται στα παραρτήματα της απόφασης αυτής και βάσει των αποτελεσμάτων αυτών συντάσσει ένα δελτίο σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙ της απόφασης αυτής με το οποίο αποφαίνεται για την επικύρωση ή όχι του τύπου αντανακλαστήρα που εξετάσθηκε. Από ένα αντίγραφο του δελτόυ αυτόυ αποστέλλεται στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών.

3. Ο τύπος αντανακλαστήρα που εξετάσθηκε επικυρώνεται, εφόσον είναι σύμφωνος με τις προδιαγραφές κατασκευής και ανταποκρίνεται στις δοκιμές που ορίζονται απο τα παραρτήματα της απόφασης.

4. Αν χορηγηθεί η επικύρωση δίδονται στον κατασκευαστή, ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του, τα στοιχεία του σήματος επικυρώσεως ΕΟΚ, το οποίο τίθεται σε όλους τους αντανακλαστήρες του τύπου που επικυρώθηκε . Το σήμα, που η μορφή και οι ελάχιστες διαστάσεις αυτού δίνονται στο παράρτημα ΙΙΙ της απόφασης αυτής περιλαμβάνει το γράμμα (δηλωτικό της επικυρώσεως ΕΟΚ ), το διακριτικό στοιχείο της Ελλάδος (Ε), τον αριθμό επικυρώσεως και την κλάση του αντανακλαστήρα.

5. Ο αριθμός επικυρώσεως που χορηγήθηκε δεν επιτρέπεται να δοθεί σε άλλο τύπο αντανακλαστήρα, εκτός εάν πρόκειται για επέκταση της ίδιας επικυρώσεως σε αντανακλαστήρες που δεν διαφέρουν από τον τύπο που έχει επικυρωθεί παρά μόνο στο χρώμα.

6. Απαγορεύεται η χρήση εμπορικών σημάτων που προσομοιάζουν με το σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ και που μπορούν για το λόγο αυτό να προκαλέσουν σύγχυση.

7. Η Ελληνική αρχή, που χορήγησε την επικύρωση ΕΟΚ, για ένα τύπο αντανακλαστήρα οφείλει να επιβλέπει την πιστότητα της κατασκευής αντανακλαστήρων προς τον επικυρωμένο τύπο. Η παραπάνω επίβλεψη σε περίπτωση ανάγκης γίνεται με συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και στο βαθμό που η επίβλεψη αυτή είναι απαραίτητη. Η ίδια παραπάνω επίβλεψη γίνεται με δειγματοληπτικούς ελέγχους. Εαν διαπιστωθεί ότι, πολλοί αντανακλαστήρες που φέρουν το ίδιο σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ, δεν είναι σύμφωνοι με τον τύπο που έχει επικυρωθεί, λαμβάνονται μέτρα για εξασφάλιση της πιστότητας, με ταυτόχρονη ενημέρωση των αρμοδίων αρχών των άλλων Κρατών μελών, για τα μέτρα που έχουν ληφθεί τα οποία μπορούν να φθάσπουν και μέχρι την ανάκληση της επικυρώσεως ου έχει χορηγηθεί εφόσον διαπιστωθεί ότι, η έλλειψη πιστότητας είναι συστηματική. Τα ίδια μέτρα λαμβάνονται και από την αρμόδια αρχή οποιουδήποτε άλλου Κράτους μέλους για τα μέτρα που αυτό το άλλο Κράτος μέλος έχει λάβει για έλλειψη πιστότητας της κατασκευής αντανακλαστήρων σε σχέση με το πρωτότυπο που έχει επικυρωθεί.

8. Κάθε απόφαση για ανάκληση επικυρώσεως που χορηγήθηκε καθώς και οι λόγοι, οι οποίοι οδήγησαν στη λήψη αυτής, γνωστοποιούνται μέσα σε ένα μήνα, στις αρμόδιες αρχές των άλλων Κρατών μελών.

 

Αρθρο 6

Κάθε απόφαση για άρνηση ή ανάκληση της χορήγησης επικυρώσεως ΕΟΚ ή απαγόρευσης της διάθεσης στην αγορά ή της χρήσης αντανακλαστήρων που έχει ληφθεί σε εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής, πρέπει να είναι ειδικώς αιτιολογημένη. Η παραπάνω απόφαση κοινοποιείται, απαραιτήτως στον ενδιαφερόμενο, με ταυτόχρονη υπόδειξη των ένδικων μέσων και ενστάσεων που προβλέπονται από την ισχύπυσα νομοθεσία και των προθεσμιών, για την άσκησή τους.

 

Αρθρο 7

Προσαρτώνται στην παρούσα απόφαση σαν αναπόσπαστα μέρη αυτής, τα παραρτήματα της οδηγίας 76/757/ΕΟΚ, που τα κείμενά τους έχουν ως ακολούθως:

 

Αρθρο 8

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη χρονολογία της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 28 Ιουνίου 1984

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΈΝΗΣ

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ