ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

 

ΑΘΗΝΑ 25 Ιουλίου 1984

Αριθμός Φύλλου 506

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

Αρ. 11309

Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 76/761/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 27ης Ιουλίου 1976, "περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών-μελών των αναφερομένων στους προβολείς οχημάτων με κινητήρα που λειτουργούν ως φανοί πορείας και/ή φανοί διασταυρώσεως, καθώς και στους ηλεκτρικούς λαμπτήρες πυρακτώσεως των προβολέων αυτών".

 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: α) Της παραγράφου 2 του άρθρου 84 του ΚΟΚ που κυρώθηκε με τον Ν. 614/77 (ΦΕΚ 167/Α/1977) "περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας" και β) των παρ. 1 και 3 του άρθρου 1 του Ν. 1338/1983 "Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου" (ΦΕΚ 34/Α/1983) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 1440/84 (ΦΕΚ 70/Α/84) "Συμμετοχή της Ελλάδος..." αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1.

 

Η απόφαση αυτή αποσκοπεί στη συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 76/761/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 27 Ιουλίου 1976, που δημοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ειδική έκδοση της 23 Δεκεμβρίου 1980, κατηγορία 13. Βιομηχανική πολιτική, τόμος 004, σελίδα 67), όπως τροποποιήθηκε από την "Συνθήκη περί προσχωρήσεως της Ελλ. Δημοκρατίας στην ΕΟΚ και στην ΕΚΑΕ", Παράρτημα Ι Κεφ. Χ σημείο α.7, σ. 1483.

 

Άρθρο 2.

 

1. Σαν οχήματα, για την εφαρμογή της απόφασης αυτής νοούνται τα οχήματα με κινητήρα που προορίζονται να κυκλοφορούν στους δρόμους με ή χωρίς αμάξωμα, που έχουν τέσσερις (4) τουλάχιστον τροχούς και από κατασκευής τους ανωτάτη ταχύτητα, μεγαλύτερη των είκοσι πέντε (25) χιλιομέτρων την ώρα, καθώς και τα ρυμουλκούμενά τους.

2. Δεν υπάγονται στις διατάξεις της απόφασης αυτής οχήματα που κινούνται πάνω σε σιδηροτροχιές, οι ελκυστήρες, τα αγροτικά μηχανήματα και τα μηχανήματα δημοσίων έργων.

 

Αρθρο 3

 

Από την έναρξη ισχύος αυτής της απόφασης δεν επιτρέπεται η άρνηση χορήγησης έγκρισης τύπου, σύμφωνα με το άρθρο 84 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το νόμο 614/1977 ή η άρνηση απογραφής και ταξινόμησης, σύμφωνα με το άρθρο 87 του ίδιου Κώδικα, ή χορήγηση άδειας κυκλοφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 88 του ίδιου Κώδικα ή έγκρισης ΕΟΚ για οχήματα που υπάγονται στις διατάξεις αυτής της απόφασης για λόγους που αναφέρονται στους προβολείς οι οποίοι λειτουργούν σαν φανοί πορείας και/ή σαν φανοί διασταύρωσης ή στους λαμπτήρες των προβολέων αυτών εφόσον αυτοί φέρουν σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ και είναι τοποθετημένοι πάνω στο όχημα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, που καθορίζονται στα παραρτήματα του Π.Δ. 534/1983 (ΦΕΚ 207/Α/1983), που εξεδόθη σε συμμόρφωση προς την οδηγία 76/756/ΕΟΚ.

 

Άρθρο 4

 

1. Από την χρονολογία που θα αρχίσει να ισχύει η απόφαση αυτή δεν επιτρέπεται η απαγόρευση πώλησης στην Ελληνική αγορά προβολέων, οι οποίοι λειτουργούν σαν φανοί πορείας και /ή σαν φανοί διασταύρωσης, καθώς και λαμπτήρων των προβολέων αυτών, για λόγους που αναφέρονται στην κατασκευή ή τη λειτουργία των , εφόσον φέρουν σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ και είναι τοποθετημένοι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζονται στα παραρτήματα του Π.Δ.534/1983 που εξεδόθη σε συμμόρφωση προς την οδηγία 76/756/ΕΟΚ.

 

2. Απαγόρευση πώλησης προβολέων, οι οποίοι λειτουργούν σαν φανοί πορείας και /ή σαν φανοί διασταύρωσης, καθώς και λαμπτήρων των προβολέων αυτών που φέρουν σήμα επικύρωσης ΕΟΚ, είναι δυνατή, μόνο εφόσον διαπιστωθεί ότι , αυτοί συστηματικά δεν είναι σύμφωνοι με τα εγκριθέντα αντίστοιχα πρωτότυπα. Στην περίπτωση αυτή η αρχή που αποφασίζει για την απαγόρευση της παραπάνω πώλησης υποχρεούται να ενημερώσει αμέσως τα λοιπά κράτη-μέλη, καθώς και την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για το μέτρο που ελήφθη και συγχρόνως να αναφέρει τους λόγους για τους οποίους ελήφθη μια τέτοια απόφαση.

 

Άρθρο 5

 

1. Για να χορηγηθεί από την αρμόδια Ελληνική αρχή σήμα επικύρωσης ΕΟΚ για ένα τύπο προβολέα που λειτουργεί σαν φανός πορείας και /ή σαν φανός διασταυρώσεως ή ενός τύπου λαμπτήρα πυράκτωσης που προορίζεται για τους προβολείς αυτούς, υποβάλλεται από τον κατασκευαστή ή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του αίτηση σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο παράρτημα VI της απόφασης αυτής.

 

2. Η αρχή που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, προβαίνει στη διενέργεια των ελέγχων και δοκιμών που προβλέπονται στα παραρτήματα της απόφασης αυτής και βάσει των αποτελεσμάτων αυτών συντάσσει ένα δελτίο σύμφωνα με τα υποδείγματα που εμφαίνονται στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της απόφασης αυτής, κατά περίπτωση στην οποία γράφεται αν εγκρίνεται ή όχι ο τύπος του προβολέα ή του λαμπτήρα, κατά περίπτωση, που εξετάσθηκε. Από ένα αντίγραφο του δελτίου αυτού αποστέλλεται στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών εντός προθεσμίας ενός μηνός από την έκδοσή του.

3. Ο τύπος του προβολέα ή του λαμπτήρα που εξετάσθηκε εγκρίνεται, εφόσον είναι σύμφωνος με τις προδιαγραφές κατασκευής και ανταποκρίνεται στις δοκιμές που ορίζονται στα παραρτήματα Ι, ΙΙΙ VI της απόφασης αυτής, κατά περίπτωση.

 

4. Αν χορηγηθεί η έγκριση, δίνονται στον κατασκευαστή ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του, τα στοιχεί του σήματος επικυρώσεως ΕΟΚ, το οποίο τίθεται σε όλους τους προβολείς ή τους λαμπτήρες του τύπου που έχει εγκριθεί κατά περίπτωση. Το σήμα αυτό, που η μορφή του και οι ελάχιστες διαστάσεις του καθορίζονται στο παράρτημα VI της απόφασης αυτής, περιλαμβάνει το γράμμα e (δηλωτικό της έγκρισης ΕΟΚ), τα διακριτικά στοιχεία της Ελλάδας (Ε) και τον αριθμό εγκρίσεως και τα πρόσθετα όπως ορίζεται στο σημείο 4.3 του παραρτήματος VI της απόφασης αυτής.

 

5. Ο αριθμός επικυρώσεως που χορηγήθηκε, δεν επιτρέπεται να δοθεί σε άλλο τύπο προβολέα ή λαμπτήρα, εκτός εάν πρόκειται για επέκταση της ίδιας έγκρισης σε άλλο τύπο φανού ή λαμπτήρα που δεν διαφέρει από εκείνον που έχει εγκριθεί παρά μόνον στο χρώμα για το φως που εκπέμπει.

 

6. Απαγορεύεται η χρήση εμπορικών σημάτων που μοιάζουν με το σήμα επικύρωσης ΕΟΚ, και που μπορούν για το λόγο αυτό να προκαλέσουν σύγκριση.

 

7. Η Ελληνική αρχή, η οποία χορήγησε επικύρωση ΕΟΚ, για ένα τύπο φανού ή λαμπτήρα οφείλει να κάνει επίβλεψη, και σε περίπτωση ανάγκης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών στο βαθμό που η επίβλεψη αυτή είναι απαραίτητη, για την εξασφάλιση της πιστότητας των φανών ή λαμπτήρων που κατασκευάζονται με βάση τα πρωτότυπα που έχουν εγκριθεί. Η επίβλεψη αυτή γίνεται με δειγματοληπτικό έλεγχο. Αν διαπιστωθεί ότι πολλοί φανοί ή λαμπτήρες, που φέρουν το ίδιο σήμα επικυρώσεως ΕΟΚ δεν είναι σύμφωνοι με τον τύπο που έχει εγκριθεί, λαμβάνονται μέτρα για την εξασφάλιση της πιστότητας, με ταυτόχρονη ενημέρωση των αρμοδίων αρχών των άλλων κρατών - μελών για τα μέτρα που ελήφθησαν τα οποία είναι δυνατόν να φθάσουν και μέχρι την ανάκληση της έγκρισης που χορηγήθηκε εφόσον διαπιστωθεί ότι η έλλειψη πιστότητας, είναι συστηματική. Τα ίδια μέτρα λαμβάνονται και από την αρμόδια Ελληνική αρχή σε περίπτωση που αυτή ενημερώνεται από αρμόδια αρχή οποιουδήποτε άλλου κράτους -μέλους για τα μέτρα που έχει λάβει αυτό το άλλο κράτος-μέλος για έλλειψη πιστότητας φανών ή λαμπτήρων που παρήχθησαν με βάση τα πρωτότυπα που έχουν εγκριθεί.

 

8. Κάθε απόφαση για ανάκληση επικυρώσεως που έχει χορηγηθεί καθώς και οι λόγοι οι οποίοι οδήγησαν στη λήψη τέτοιας απόφασης, γνωστοποιούνται, μέσα σε προθεσμία ενός μηνός στις αρμόδιες αρχές κρατών-μελών.

 

Άρθρο 6

 

΄Κάθε απόφαση για άρνηση χορήγησης επικύρωσης ΕΟΚ ή για ανάκληση απόφασης που με αυτήν χορηγήθηκε επικύρωση ΕΟΚ ή για απαγόρευση διάθεσης στην αγορά ή για χρήση φανών που ελήφθη κατ'εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής, είναι ειδικώς αιτιολογημένη. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται απαραίτητα στον ενδιαφερόμενο. Μαζί με την κοινοποίηση αυτή ανακοινώνεται ποία ένδικα μέσα και ενστάσεις προβλέπει η νομοθεσία και έχει στη διάθεσή του ο ενδιαφερόμενος καθώς επίσης και ποιες προθεσμίες ισχύουν προκειμένου να ασκηθούν αυτά τα ένδικα μέσα και αυτές οι ενστάσεις.

 

Άρθρο 7

Προσαρτώνται στην απόφαση αυτή σαν αναπόσπαστα μέρη αυτής, τα παραρτήματα της οδηγίας 76/761/ΕΟΚ που τα κείμενα τους σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα έχουν ως ακολούθως:

 

Άρθρο 8

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη χρονολογία της δημοσίευσης της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 28 Ιουνίου 1984

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ