ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

ΤΕΥΧΟΣ Β Αρ. Φύλλου 526

 

2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1984

 

Αριθ. Πρωτ. 11251

Συμμόρφωση προς τις διατάξεις 80/1269/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 16 Δεκεμβρίου 1980 , "περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών Μελών σχετικά με την ισχύ των κινητήρων των οχημάτων με κινητήρα".

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :α). του άρθρου 84 του ΚΟΚ που κυρώθηκε με τον νόμο 614/1977 (ΦΕΚ 167/Α/1977 ) "περί κυρώσεως του Κώδικος Οδικής Κυκλοφορίας" και β). των παραγράφων 1 και 3 του Ν. 1338/83 "εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου (ΦΕΚ . 34/τ.Α/17-3-83) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 1440/84 (ΦΕΚ.70/Π.Δ. 84) "Συμμετοχή της Ελλάδας......." αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

 

Η απόφαση αυτή έχει σκοπό την συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 80/1269/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ,της 16 ης Δεκεμβρίου 1980 ,που δημοσιεύτηκε στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ειδική έκδοση της 31 Δεκεμβρίου 1980 Κατηγορία 13. Βιομηχανική πολιτική ,τόμος 010 ,σελίδα 117 )

 

Άρθρο 2

 

Ως οχήματα για την εφαρμογή της απόφασης αυτής νοούνται τα οχήματα με κινητήρα που προορίζονται να κυκλοφορούν στους δρόμους με ή χωρίς αμάξωμα ,έχουν τουλάχιστον τέσσερις (4) τροχούς και ταχύτητα από την κατασκευή τους μεγαλύτερη από είκοσι πέντε (25) χιλιόμετρα την ώρα. Δεν περιλαμβάνονται στις διατάξεις της απόφασης αυτής τα οχήματα που κινούνται σε σιδηροτροχιές ,οι γεωργικοί ελκυστήρες και τα μηχανήματα έργων.

 

Άρθρο 3

 

Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής δεν επιτρέπεται η άρνηση χορήγησης έγκρισης κυκλοφορίας στην Ελλάδα ,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84 Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με τον νόμο 614/77 ,ή έγκρισης ΕΟΚ ούτε η άρνηση ή απαγόρευση της πώλησης ,της καταχώρησης στα μητρώα της θέσης σε κυκλοφορία ή της χρήσης οχημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86 και 87 ΚΟΚ που υπάγονται στην απόφαση αυτή για λόγους που αναφέρονται στην ισχύ του κινητήρα τους , αν αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διαδικασίες στα παραρτήματα 1 και 2 της απόφασης αυτής .

 

 

 

Αθήνα, 23 Ιουλίου 1984

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ