ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 270

............................................................................................................................................

10 Απριλίου 1995

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

Αριθ. Οίκοθεν 10119/779

Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 93/14/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 5ης Απριλίου 1993 "που αφορά την πέδηση των δίτροχων και τρίτροχων οχημάτων με κινητήρα".

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 84 παρ. 2 του Κ.Ο.Κ., που κυρώθηκε με το Ν. 2094/92 (ΦΕΚ 182/Α/1992) "περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας).

2. Των άρθρων 4 παρ. 3 του Ν. 1338/1983 (ΦΕΚ 34/Α/1983) "εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου", όπως τροποποιήθηκε με την παράγρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 1440/84
(ΦΕΚ 70/Α/1984) "Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και τον Οργανισμό ΕΥΡΑΤΟΜ".

3. Της 32948/329/94 (ΦΕΚ 782/Β/1994) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών περί "ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών στους Υφυπουργούς Μεταφορών και Επικοινωνιών".

4. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/65 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 137/Α/1985) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/1992).

5. Του Π.Δ. 431/83 (ΦΕΚ 160/Α/1983) "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοικοτήτων της 6ης Φεβρουαρίου 1970 κ.λΐϊ." και των μεταγενέστερων τροποποιήσεων της.

6. Της Κ.Υ.Α. 21090/1874/93 (ΦΕΚ 428/Β/1993) "Έγκριση τύπου των δικύκλων ή τρίκυκλων οχημάτων με κινητήρα σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας92/61 /ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 30 ης Ιουνίου 1992", αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Σκοπός

 

1. Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στη συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 93/14/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 5ης Απριλίου 1993· που αφορά την πέδηση των δίτροχων και τρίτροχων με κινητήρα", που δημοσιεύθηκε στην Ελληνική γλώσσα, στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με αριθ. L. 121 της 15.5.1993 σελ.1-19.

2. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται ως προς την πέδηση σε όλα τα οχήματα με κινητήρα, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της κοινής απόφασης με αριθ.21090/1874/3.6.1993 (ΦΕΚ 428/Β/1993) του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας, με την οποία ενσωματώθηκε η οδηγία 92/61/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 30ης Ιουνίου 1992, στο Εθνικό Δίκαιο.

Άρθρο 2

Η διαδικασία για τη χορήγηση της έγκρισης όσον αφορά την πέδηση ενός τύπου δίτροχου ή ττρίτροχου οχήματος με κινητήρα και οι προϋποθέσεις για την ελεύθερη κυκλοφορία των εν λόγω οχημάτων είναι εκείνες που θεσπίζονται στα κεφάλαια II και III της Κ.Υ.Α. 21090/1874/93 (ΦΕΚ 428/Β/3.6.1993), αντιστοίχως.

Άρθρο 3

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 της Κ.Υ.Α.21090/1874/93, αναγνωρίζεται με την παρούσα απόφαση η ισοδυναμία μεταξύ των προδιαγραφών της παρούσας απόφασης και των προδιαγραφών του κανονισμού αριθ. 78 της ΟΕΕ/ΟΗΕ (έγγρ. Ε/ΕCΕ/324 και Ε/ΕCΕ/
ΤRANS/505 REV 1ΑDD77 της 20ης Οκτωβρίου 1988).

Οι Ελληνικές Αρχές, οι οποίες χορηγούν την έγκριση ,δέχονται τις εγκρίσεις που χορηγούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προαναφερόμενου κανονισμού αριθ.78 καθώς και τα σήματα έγκρισης αντί των αντίστοιχων εγκρίσεων και σημάτων έγκρισης, που χορηγούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρούσας απόφασης.

 

Άρθρο 4

 

Η παρούσα απόφαση είναι δυνατό να τροποποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 της Κ.Υ.Α. με αριθ. 47271 /3950/21.12.92 (ΦΕΚ 764/Β/31.12.1992) "Διαδικασία έγκρισης τύπου οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 92/63/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 18ης Ιουνίου 1992" προκειμένου:

- να ληφθούν υπόψη οι τροποποιήσεις του κανονισμού της ΟΕΕ/ΟΗΕ που αναφέρεται παραπάνω στο άρθρο 3,

- να προσαρμοσθεί το παράρτημα στην τεχνική πρόοδο.

Άρθρο 5

 

Από της δημοσιεύσεως της παρούσας απόφασης ο" αρμόδιες Ελληνικές Αρχές δεν μπορούν να απαγορεύουν ,για λόγους σχετικούς με την πέδηση, την πρώτη θέση σε κυκλοφορία οχημάτων, τα οποία συμφωνούν με την παρούσα απόφαση.

Άρθρο 6

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης παράρτημα με τα προσαρτήματα αυτού που έχει ως ακολούθως.

 

Άρθρο 6

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 5 Απριλίου 1995

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

Αθήνα , 30 Μαρτίου 1995

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΙΑΝ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡ. ΚΟΚΚΙΝΟΒΑΣΙΛΗΣ