ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

 

Αρ. Φύλλου 262

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 Απριλίου 1995

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

 

Αριθ. Οίκοθεν 10118/778

Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 94/53/ΕΟΚ της Επιτροπής της 15ης Νοεμβρίου 1994 για τροποποίηση του άρθρου 2 της οδηγίας 93/91/ ΕΟΚ για την προσαρμογή στην Τεχνική πρόοδο της οδηγίας 78/316/ ΕΟΚ του σχετικά με την προσέγγιση των νομοθεσιών των Κρατών - Μελών όσον αφορά τον εσωτερικό εξοπλισμό των οχημάτων με κινητήρα (Αναγνώριση χειριστηρίων, προειδοποιητικών λυχνιών και δεικτών).

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 

1. Του άρθρου 84 του ΚΟΚ που κυρώθηκε με τον Ν. 2094/92 (Α'/182) "περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας".

2. Των άρθρων 1 παρ. 3 του Νόμου 1338/83 "Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου" όπως τροποποιήθηκε με την παράγρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 1440/86 (Α΄70) "Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ".

3. Την 32948/329/94 (ΦΕΚ 782/Β/1994) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών περί "ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών στους υφυπουργούς μεταφορών και Επικοινωνιών".

4. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (Α' 137) που προστέθηκε με το άρ­θρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α' 154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1, παρ. 2α του Ν. 2469/ 1997 (Α' 38).

5. Του Π.Δ. 431/83 (ΦΕΚ 160/Α'/1983) "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς διατάξεις της Οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 6ης Φεβρουαρίου 1970 κ.λπ και των μεταγενεστέρων τροποποιήσεών της.

6. Του Π.Δ. 501/1983 (ΦΕΚ 188/Α'/28.12.1983) "συμμόρφωση προς διατάξεις της οδηγίας 78/316/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 21 Δεκεμβρίου 1977, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών - Μελών που αφορούν στη διεύθυνση των οχημάτων με κινητήρα (αναγνώριση των οργάνων χειρισμού, ενδεικτικών και δεικτών)".

7. Της Κ.Υ.Α 38888/3374/93 (ΦΕΚ 951/Β'/92), "τροποποίηση της Κ.Υ.Α 47271/3950/21.12. (764Β) σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης τύπου οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 93/81/ ΕΟΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 29ης Σεπτεμβρίου 1993", αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Σκοπός

 

1. Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στην τροποποίηση της Κ.Υ.Α 42171/35988/93 (ΦΕΚ 206/Β/30.3.94 και ΦΕΚ 366/Β/18.5.1994) σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 94/53/ΕΟΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 15ης Νοεμβρίου 1994 "για τροποποίηση του άρθρου 2 της οδηγίας 93/91/ΕΟΚ για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 78/316/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την προσαρμογή των νομοθεσιών των Κρατών μελών όσον αφορά τον εσωτερικό εξοπλισμό των οχημάτων με κινητήρα (αναγνώριση χειριστηρίων, προειδοποιητικών λυχνιών και δεικτών), που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην Ελληνική γλώσσα, στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με αριθ. L 299/22.11.94 σελ. 26.

 

Άρθρο 2

 

Το κείμενο του άρθρου 2 της Κ.Υ.Α. 42171/3598/93 (ΦΕΚ 206/Β/30.3.1994) τροποποιείται και αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

"1. Από την 1η Απριλίου 1994 οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν μπορούν σε θέματα που αφορούν τον εσωτερικό εξοπλισμό (αναγνώριση χειριστηρίων, ενδεικτικών λυχνιών και δεικτών):

 

-         να αρνούνται, για ένα τύπο οχήματος με κινητήρα, τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΟΚ ή τη χορήγηση εθνικής έγκρισης τύπου ή

-         να απαγορεύουν την ταξινόμηση, την πώληση ή τη θέση σε κυκλοφορία οχημάτων.

Εφόσον ο εσωτερικός εξοπλισμός τους (αναγνώριση χειριστηρίου, ενδεικτικών λυχνιών και δεικτών) πληροί τις απαιτήσεις του ΠΔ. 501/1983 (ΦΕΚ 188/Α/28.12.1983), όπως τροποποιείται από την παρούσα απόφαση.

 

2. Από την 1η Οκτωβρίου 1995, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών:

-         δεν χορηγούν πλέον έγκριση τύπου ΕΟΚ για ένα τύπο οχήματος και

-         μπορούν να αρνηθούν τη χορήγηση εθνικής έγκρισης τύπου για ένα τύπο οχήματος

σε θέματα που αφορούν τον εσωτερικό εξοπλισμό (αναγνώριση χειριστηρίων, ενδεικτικών λυχνιών και δεικτών) εφόσον δεν πληρούνται οι απαιτήσεις του Π.Δ. 501/83 (ΦΕΚ 188/Α/28.12.1983), όπως τροποποιείται από την παρούσα απόφαση".

 

Άρθρο 3

 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 31η Μαρτίου 1995.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 30 Μαρτίου 1995

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

 

ΥΦ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΒΑΣΙΛΗΣ