EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 1975

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

154

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 96

 

Περί εξαγοράς των μετοχών της Ολυμπιακής Αεροπορίας Α.Ε. παρά του Ελληνικού Δημοσίου και παραλαβής αυτής.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν:

 

Άρθρον Πρώτον.

 

Εγκρίνεται και κτάται ισχύν νόμου η μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπουμένου υπό των ειδικώς προς τούτο διά του παρόντος εξουσιοδοτουμένων Υπουργών Συντονισμού και Προγραμματισμού, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, της εν Αθήναις εδρευούσης Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμίαν "Ολυμπιακή Αεροπορία Α.Ε." και της ιδιοκτητρίας των μετοχών αυτής εν Παναμά εδρευούσης ανωνύμου εταιρείας υπό την επωνυμίαν "VICTORIA FINANCIERA PANAMA S.A." σύναψις συμβάσεως περί εξαγοράς υπό του Ελληνικού Δημοσίου του συνόλου των μετοχών της Ολυμπιακής Αεροπορίας Α.Ε., το ακριβές και πλήρες περιεχόμενον της οποίας ως και των συνοδευόντων ταύτην Παραρτημάτων, έχουν ως ακολούθως:

 

ΣΥΜΒΑΣΙΣ

 

Εν Αθήναις σήμερον την 1975, μεταξύ:

α) του Ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπουμένου υπό των Υπουργών Συντονισμού και Προγραμματισμού, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

β) της εν Αθήναις εδρευούσης Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμίαν "ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε." νομίμως εν προκειμένω εκπροσωπουμένης υπό και

γ) του Κωνσταντίνου Κονιαλίδη, ως νομίμου εκπροσώπου της VICTORIA FINANCIERA PANAMA S.A., κατά την δήλωσίν του κατόχου, νομέως και κυρίας του συνόλου των μετοχών της Ολυμπιακής Αεροπορίας Α.Ε., ήτοι των υπ' αριθμ. 1 έως 15.000, αποκαλουμένης περαιτέρω "ο πωλητής", συνεφωνήθησαν αμοιβαίως τα εξής:

 

Άρθρον 1.

1.      Ο πωλητής πωλεί διά του παρόντος, παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει προς το Ελληνικόν Δημόσιον το σύνολον των μετοχών της εταιρείας "Ολυμπακή Αεροπορία Α.Ε.", αποκαλουμένης εν τοις εφεξής χάριν συντομίας "η Εταιρεία", ήτοι τας υπ' αριθ. 1 έως 15.000 μετοχάς, υπό τους όρους της παρούσης.

2.      Το Δημόσιον αγοράζει και παραλαμβάνει τας μετοχάς ταύτας υπό τους όρους της παρούσης.

 

Άρθρον 2.

 

1.      Ως τίμημα της πωλήσεως ορίζεται το κατωτέρω εν παρ. (2) του παρόντος άρθρου ποσόν, ήτοι ποσόν ίσον προς την αξίαν των περιουσιακών στοιχείων της Ολυμπιακής Αεροπορίας Α.Ε., ως αύτη προκύπτει εκ της αποτιμήσεως αυτών, βάσει των άρθρων 25 και 25Α της διά του Ν.Δ. 3560/1956 κυρωθείσης από 30 Ιουλίου 1956 Συμβάσεως (αποκαλουμένης εν τοις εφεξής "η Σύμβασις"), ως τροποποιηθείσα και συμπληρωθείσα ισχύει σήμερον, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 3 της παρούσης.

Διευκρινίζεται ότι εις το τίμημα των μετοχών δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία των κατά το άρθρον 25 της ως άνω Συμβάσεως μη περιερχομένων εις το Δημόσιον εν λύσει της Συμβάσεως ταύτης περιουσιακών στοιχείων, άτινα περιουσιακά στοιχεία ελεύθερα υποθηκικών βαρών και άνευ, ως εικός, ανταλλάγματος, υποχρεούται η Ολυμπιακή Αεροπορία Α.Ε. δαπάναις της και βαρυνομένη με τους τυχόν φόρους μεταβιβάσεως και πάντα έτερον σχετικόν φόρον ή τέλος, να μεταβιβάση εις τον πωλητήν ή εις το παρ' αυτού υποδειχθησόμενον νομικόν ή φυσικόν πρόσωπον, επί τη αιτήσει του, ευθύς αμέως μετά την προς το Δημόσιον μεταβίβασιν των μετοχών αυτής. Επίσης, δεν περιλαμβάνονται αι εν άρθρω 5 απαιτήσεις, τα εις το άρθρον 7 παρ. 1 δύο αεροσκάφη μετά των τριών (3) αμοιβών κινητήρων, ως και τα εις το άρθρον 11 εν αεροσκάφος και δύο (2) ελικόπτερα.

2.      Συμφώνως προς το από 10ης Απριλίου 1975 Πρακτικόν της Επιτροπής Αποτιμήσεως, η αξία των εν παρ. (1) του παρόντος άρθρου περιουσιακών στοιχείων της Ολυμπιακής Αεροπορίας Α.Ε. των περιλαμβανομένων εν αυτών ανέρχεται, κατά με τας απόψεις του Δημοσίου, εις το ποσόν των $68.788.318. Δολλ. ΗΠΑ, κατά δε τας απόψεις του πωλητού, εις το ποσόν των $78.490.608 Δολλ. ΗΠΑ. Η τοιαύτη διαφορά, ανερχομένη εις $ 9.702.290 Δολλ. ΗΠΑ, (εις ην περιλαμβάνεται και η κατά το άρθρον 8 της παρούσης διαφορά εκ $ 1.980.092 Δολλ. ΗΠΑ), θα αχθή εις την κατά το άρθρον 15 της παρούσης προβλεπομένην διαιτησίαν. Συνεπώς, το εν παρ. 1 τίμημα της πωλήσεως ανέρχεται εις $ 68.788.318 Δολλ. ΗΠΑ, επιφυλασσομένης της ενδεχομένης επαυξήσεως αυτού κατά τα σχετικώς υπό της διαιτησίας ορισθησόμενα, διά την καταβολήν της οποίας θα εφαρμοσθή ο εν τη επομένη παραγράφω 3 τρόπος πληρωμής.

Διευκρινίζεται, ότι εις το άνω ποσόν των $ 68.783.318 Δολλ. ΗΠΑ, δεν περιλαμβάνεται η αξία ανταλλακτικών ύψους $ 1.541.673 Δολλ. ΗΠΑ, περί ων η σελίς 10 του από 10 Απριλίου 1975 Πρακτικού της Επιτροπής Αποτιμήσεως, ήτις αξία θα διακανονισθή μετά την παραλαβήν των υπό της Ολυμπιακής Αεροπορίας Α.Ε., ως προβλέπεται υπό του άρθρου 5 της παρούσης.

Όπου περαιτέρω, εν τη παρούση συμβάσει, τα δικαιώματα του Δημοσίου εξαρτώνται εκ της καταβολής υπ΄ αυτού του τιμήματος ή έχουν σχέσιν προς αυτό, ως τοιούτον νοείται το ως άνω ποσόν των $ 68.788.318 Δολλ. ΗΠΑ.

3.      Η καταβολή θα γίνη ως ορίζεται υπό του άρθρου 25Α της Συμβάσεως. Από το καταβλητέον τίμημα, μετ' αφαίρεσιν ποσού αντιστοιχούντος εις τας εις δραχμάς υποχρεώσεις της Ολυμπιακής Αεροπορίας Α.Ε. κατά την 31/12/1974 (Παράρτημα ΙΙ, Πίναξ Α), μειωμένου κατά το εν άρθρω 12 ποσόν των 104.437.000 Δραχμών, το 25% θα πληρωθή τοις μετρητοίς, το δε υπόλοιπον εις τέσσαρας (4) εντόκους ετησίας δοσεις, επί τόκω 6 1/2% ετησίως. Προς τούτο το Δημόσιον θα καταβάλη το ως άνω 25% εις ελεύθερον επί Νέας Υόρκης συνάλλαγμα εις μίαν των κάτωθι Τραπεζών:

FIRST NATINAL CITY BANK, CHASE MANHATTAN BANK, ROYAL BANK OF CANADA, THE NOVA SCOTIA BANK, CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE, BANK OF AMERICA, MANUFACTURES HANNOVER TRUST CO. και CHEMICAL BANK διά λογαριασμόν του πωλητού. Ωσαύτως εις την αυτήν τράπεζαν θα παραδοθώσι ταυτοχρόνως παρά του Δημοσίου διά λογαριασμόν του πωλητού τα κάτωθι ομόλογα. Το Δημόσιον θα εκδώση εις διαταγήν του πωλητού τέσσαρα ή και περισσότερα, αν τούτο ήθελε ζητηθή παρ' αυτού, έντοκα χρεωστικά ομόλογα (PROMISSORY NOTES) εκδιδόμενα και υπογραφόμενα διά λογαριασμόν του Δημοσίου υπό του Υπουργού των Οικονομικών, εξουσιοδοτουμένου προς τούτου διά της παρούσης, συμφώνως προς το προσηρτημένον τη παρούση συμβάσει υπόδειγμα (Παράρτημα Ι), εις Δολλάρια ΗΠ Αμερικής και ηγγυημένα παρά της Τραπέζης της Ελλάδος, διά τε το ποσόν και την μετατρεψιμότητα, ποσών και λήξεων αντιστοιχουσών προς τας κατά το άρθρον 25Α της Συμβάσεως δόσεις, ήτοι δι' εκάστην δόσιν ανερχομένην εις 25% του δι' ομολόγων καταβλητέου υπολοίπου εις συνάλλαγμα τιμήματος, αντιστοίχως εν έτος, δύο έτη, τρία έτη και τέσσαρα έτη μετά την υπογραφήν της παρούσης συμβάσεως.

Τα ως άνω ομόλογα θα δύνανται να οπισθογραφηθώσιν είτε άπαξ μόνον προς μίαν των ανωτέρω Τραπεζών και ουχί εις διαταγήν της, είτε μέρος αυτών προς μίαν πιστώτριαν εταιρείαν καυσίμων, ήτις και θα δικαιούται να οπισθογραφήση ταύτα εις μίαν ωσαύτως των άνω Τραπεζών και ουχί εις διαταγήν της.

 

Άρθρον 3.

 

1.     Η κατ' άρθρον 2 παρ. 3 της παρούσης καταβολή υπό του Δημοσίου θα γίνη επί τη συγχρόνω παραδόσει αυτώ εγγράφου δηλώσεως της ορισθησομένης εκ των εν τω ανωτέρω άρθρω 2 αναφερομένων Τραπεζών, δι' ης αύτη ανεκλήτως θα αναλαμβάνη την υποχρέωσιν όπως, υπό τον όρον καταθέσεως αυτή των εν άρθρω 2 παρ. 3 ποσών και παραδόσεως ωσαύτως αυτή των εν άρθρω 2 παρ. 3 ομολόγων, εξοφληση απάσας τας υποχρεώσεις της Ολυμπιακής Αεροπορίας Α.Ε. τας αναφερομένας εν τω Παραρτήματι ΙΙ - Πίναξ Β της παρούσης.

2.     Εάν η εκμετάλλευσις προ της ως άνω εξοφλήσεως των άνω χρεωστικών ομολόγων, ήθελεν ασκηθή υπό άλλου φορέως πλην του Δημοσίου ευθέως ή διά Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού έστω Δικαίου (τότε όμως της μορφής και τύπου αποκλειστικώς της ΔΕΗ ή του ΟΤΕ), το Δημόσιον υποχρεωούται να καταβάλη εις τον πωλητήν τοις μετρητοίς την πλέον του 6,5% διαφοράν του καταβληθέντος προεξοφλητικού τόκου εις την Τράπεζαν εις ήν εγένετο η προεξόφλησις, όστις δέον να μη υπερβαίνη τα τρέχοντα επίπεδα αυτής διά τα εκδοθέντα ομόλογα από του χρόνου εδόσεώς των και μέχρις εξοφλήσεως. Οίκοθεν νοείται, ότι εν μη εμφανίσει τινός των ως άνω ομολόγων κατά την λήξιν του εις το Δημόσιον προς πληρωμήν, τούτο θα λογίζεται ως εξοφλήσαν διά καταθέσεως υπέρ του νομίμου κατόχου του ομολόγου του αντιστοίχου ποσού παρά τη Τραπέζη της Ελλάδος εις Δολλάρια ΗΠ Αμερικής.

Διευκρινίζεται ότι μεταβίβασις οιουδήποτε ποσοστού μεταχών προ της ως άνω εξοφλήσεως των ομολόγων, θεωρείται ως αλλαγή φορέος.

 

Άρθρον 4.

 

1.     Ο πωλητής αναλαμβάνει έναντι των λοιπών συμβαλλομένων την υποχρέωσιν εξοφλήσεως υπό του ιδίου παντός χρέους της Ολυμπιακής Αεροπορίας Α.Ε. γεγενημένου μόνον μέχρι και της 31.12.1974 ή αφορώντος εις την μέχρι της αυτής χρονολογίας διαχείρισιν. Ο πωλητής δηλοί ότι το σύνολον των χρεών της Ολυμπιακής Αεροπορίας Α.Ε. εμφαίνεται εις τους συνημμένους τη παρούση πίνακας (Παράρτημα ΙΙ). Εις πάσαν αγωγήν τρίτου αφορώσαν εις παν και οιονδήποτε εκ των περί ων το παρόν άρθρον χρεών, ο πωλητής προσεπικαλούμενος παρά της Ολυμπιακής Αεροπορίας Α.Ε., υποχρεούται να παρεμβαίνη και αναλαμβάνη την δίκην. Υφιστάμεναι σήμερον δίκαι της Ολυμπιακής Αεροπορίας Α.Ε. ενώπιον οιουδήποτε δικαστηρίου και αφορώσαι διαφοράς εκ φόρων, δασμών, τελών ή άλλων δημοσίων βαρών, ως και μέλλουσαι να εγερθώσιν επί των αυτών αντικειμένων, αναφερόμεναι δε εις τας χρήσεις μέχρι 31.12.74 συνεχίζονται επ' ονόματι της Ολυμπιακής Αεροπορίας Α.Ε. ενώπιον του εκάστοτε αρμοδίου δικαστηρίου, περιλαμβανομένου παρά του άρθρου 27 του Ν.Δ. 3560/56, μεριμνη, δαπάναις και διά δικηγόρων υποδεικνυομένων παρά του πωλητού, το αποτέλεσμα δε τούτων αφορά εις την διαχείρισιν μέχρι της 31.12.74. Απαιτήσεις ή αγωγαί της Ολυμπιακής Αεροπορίας Α.Ε. κατά των παρ' αυτή εργαζομένων ή εργασιακών σωματείων έστω και αν ηγέρθησαν μέχρι 31.12.1974 δεν περιλαμβάνονται εις τας εν άρθρω 5 παρ. 2 απαιτήσεις του πωλητού, όστις ουδεμίαν εξ αυτών έχει αξίωσιν.

2.     Το Δημόσιον δυνάμει της παρούσης και της δι' αυτής παρεχομένης συναινέσεως του πωλητού θα εγγράψη υποθήκην δαπάναις αυτού ή της Ολυμπιακής Αεροπορίας Α.Ε. ποσού 8.000.000 δολλ. ΗΠΑ επί του εν Αθήναις και επί της Λεωφόρου Συγγρού 384 ακινήτου, και εν πάση περιπτώσει προ της ως κάτωθι μεταβιβάσεώς του, όπερ ανήκον εις την Ολυμπιακής Αεροπορίαν Α.Ε., θέλει μεταβιβασθή υπ' αυτής εις τον πωλητήν ή εις τρίτον πρόσωπον παρ' αυτού υποδειχθησόμενον κατά τα εν άρθρω 2 της παρούσης οριζόμενα, προς ασφάλειαν της κατά του πωλητού αξιώσεώς του, όπως ούτος καταβάλη αμέσως εις την Ολυμπιακήν Αεροπορίαν Α.Ε. το ποσόν παντός ετέρου εκτός των πινάκων (Παράρτημα ΙΙ) χρέους στηριζομένου εις εκτελεστόν τίτλον, εφ' όσον ήθελεν εμφανισθή εις την Ολυμπιακή Αεροπορία Α.Ε. προς πληρωμήν εντός τριών ετών από της υπογραφής της παρούσης. Μετά την πάροδον των τριών ετών, το Δημόσιον υποχρεούται όπως δαπάναις του συναινέση εις την εξάλειψιν της υποθήκης, εφ' όσον δεν ήθελον εμφανισθή χρέη εκ των ανωτέρω ή ήθελον εξοφληθή εμφανισθέντα τοιαύτα. Η ως άνω υποθήκη δύναται να αντικατασταθή δι' ισοπόσου, ισοχρόνου και διά την αυτήν αιτίαν και υπό τους αυτούς όρους εγγυητικής επιστολής πρώτης τάξεως Ελληνικής ή αλλοδαπής Τραπέζης.

Η κατά αμφοτέρας τας ανωτέρω περιπτώσεις εξάλειψις της υποθήκης ενεργείται κατά την διαδικασίαν των ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

3.     Η Ολυμπιακή Αεροπορία Α.Ε. δικαιούται όπως, προς εξόφλησιν απαιτήσεων κατ' αυτής, μη περιλαμβανομένων εις τον υπό του πωλητού καταρτισθέντα ως άνω πίνακα και γεγεννημένων προ της 31.12.1974, παρακρατή ποσά εισπραττόμενα εκ των εν παρ. 2 του άρθρου 5 ανηκουσών αυτώ απαιτήσεων, ως και το, εκ του εν παρ. 3 του αυτού άρθρου λογαριασμού τυχόν πιστωτικών υπέρ αυτού υπόλοιπον.

4.     Ο κ. Κων. Κονιαλίδης εγγυάται ατομικώς προς το Δημόσιον και την Ολυμπιακήν Αεροπορίαν Α.Ε. διά της παρούσης ρητώς και ανεπιφυλάκτως παραιτούμενος του ευεργετήματος της διζήσεως και επί μία πενταετίαν από της υπογραφής της παρούσης, περί αμέσου πληρωμής παντός ετέρου χρέους της Ολυμπιακής Αεροπορίας Α.Ε. στηριζομένου εις εκτελεστόν τίτλον και εμφανιζομένου εις αυτήν προς πληρωμήν, γεγεννημένου μέχρι και της 31.12.1974 ή αφορώντος εις την μέχρι της αυτής χρονολογίας διαχείρισιν, μη εμφαινομένου δε εις τον συνημμένον τη παρούση πίνακα.

 

Άρθρον 5.

 

1.                  Η μέχρι 31.12.1974 διαχείρισις της Ολυμπιακής Αεροπορίας Α.Ε. λογίζεται ως γενομένη διά λογαριασμόν του πωλητού και αι εκ ταύτης ζημίαι βαρύνουν τούτον, από δε της 1.1.1975 και εφεξής, ως διεξαγομένη αποκλειστικώς διά λογαριασμόν του Δημοσίου, το οποίον και φέρει πάσας τας τυχόν εντεύθεν ζημίας.

2.                  Επιφυλασσομένη της εν άρθρω 12 παρ. 1 στοιχ. γ ειδικώς ρυθμιζομένης περιπτώσεως, έτεραι απαιτήσεις γεννημέναι μέχρι 31.12.1974 ή αφορώσαι εις την μέχρι κατά την δήλωσιν του πωλητού, εις τον συνημμένον τη παρούση πίνακα (ούτινος το περιεχόμενον δεν ελέγχθη παρά των λοιπών συμβαλλομένων) κατά κατηγορίαν, θα εισπραχθώσι παρά της Ολυμπιακής Αεροπορίας Α.Ε., ήτις και υποχρεούται εις πάσαν επιμέλειαν, μη υποχρεουμένη, όμως, και εις δικαστικάς ενεργείας. Αι ως άνω απαιτήσεις, εφ' όσον ήθελον απαιτήσει δικαστικήν ενέργειαν, θα εκχωρούνται υπό της Ολυμπιακής Αεροπορίας Α.Ε. δαπάναις της (χαρτόσημον, φόροι, κ.λπ.) προς τον πωλητήν ή εις παρ' αυτού υποδειχθησόμενον τρίτον, εφ' όσον τούτο ήθελε ζητηθή παρά του ιδίου μετά την πάροδον εξαμήνου από της υπογραφής της παρούσης. Το εισπραχθησόμενον εκ των ως άνω απαιτήσεως ποσόν θα αποδίδεται εις τον πωλητήν, κατά τα εν τη επομένη παραγράφω οριζόμενα.

3.                  Εισπράξεις, πληρωμαί, ως και συμψηφιστικαί πράξεις, διενεργηθείσαι ή διενεργούμεναι υπό της Ολυμπιακής Αεροπορίας Α.Ε. μετά την 1.1.1975, ως τα άρθρα 4 και 5 της παρούσης, ως επίσης και προπληρωθείσαι μέχρι 31.12.74 δαπάναι επομένων χρήσεων, ως και προκαταβολαί δι' αγοράν υλικών περιερχομένων εις την Εταιρείαν, θα καταχωρίζωνται εις ειδικόν λογαριασμόν επ' ονόματι του πωλητού. Εις τον αυτόν λογαριασμόν θα καταχωρισθούν τα κατά την 31.12.1974 διαθέσιμα (Ταμεία-Τράπεζαι) της Εταιρείας τεθέντα εις την διάθεσιν της Ολυμπιακής Αεροπορίας Α.Ε. από 1.1.1975 λόγω της συνεχισθείσης λειτουργίας της Εταιρείας. Η εκκαθάρισις και διακανονισμός του ως άνω λογαριασμού θα ενεργήται καθ' έκαστον εξάμηνον, ενημερουμένου εγκαίρως εκπροσώπου του πωλητού, εν δε περιπτώσει διαφωνίας του αύτη θα επιλύεται υπό της κατά το άρθρον 15 της παρούσης συμβάσεως διαιτησίας, επιφυλασσομένης πάντοτε της εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 4 της παρούσης. Η καταβολή του εις τον πωλητήν τυχόν οφειλομένου ποσού θα γίνεται εις ελεύθερον συνάλλαγμα επί Νέας Υόρκης. Ο πωλητής υποχρεούται όπως καταβάλη ανά εξάμηνον το εκ της ως άνω εκκαθαρίσεως χρεωστικόν υπόλοιπον εις ελεύθερον συνάλλαγμα επί Νέας Υόρκης.

 

Άρθρον 6.

Αμά τη πραγματοποιήσει της άνω συμφωνούμενης μεταβιβάσεως υπό του πωλητού προς το Δημόσιον της κυριότητος, νομής και κατοχής του κατοχής του συνόλου των μετοχών της Ολυμπιακης Αεροπορίας Α.Ε. θεωρειται αυτοδικαίως ως μη γεμομένη και ουδ΄νε επαγομένη έννομον αποτέλεσμα η υπό ταύτης γενομένη την 10. 12 1974 καταγγελία της από 30.7.1956 Συμβάσεως, ουδεμία δε υποχρέωσιν έχει το Δημόσιον εναντι του πωλητού ή της εταιρίας εκ της ως άνω καταγγελίας, ιδία δε ρητώς συμφωνείται ότι ουδέν εκ της καταγγελίας ταύτης οφείλει το Δημόσιον προς τον πωλητή εκ των άρθρων 25 και 25 α της ως άνω Συμβάσεως εκτός των δια της παρούσης αναλαμβανομένων υποχρεώσεων του Δημοσίου προς αυτόν.

 

Άρθρον 7.

1.                  Άμα τη υπογραφή της παρούσης η Ολυμπιακή Αεροπορία Α.Ε. υποχρεούται όπως μεταβιβάση εις τον πωλητήν ή εις οιονδήποτε τρίτον τη υποδείξει του, βεβαρημένα διά των υφισταμένων επ' αυτών υποθηκών, άνευ ετέρου ανταλλάγματος, πλην της ως άνω προς το Δημόσιον μεταβιβάσεως των μετοχών της Ολυμπιακής Αεροπορίας Α.Ε., τα υπό στοιχεία SX-DBA και SX-DBB αεροσκάφη τύπου BOEING-707 μετά των αντιστοίχων τριών (3) αμοιβών QEC κινητήρων, άτινα αεροσκάφη και κινητήρες δεν περιλαμβάνονται εις την αποτιμητέαν ως άνω περιουσίαν. Εις περίπτωσιν πραγματοποιήσεως της πωλήσεως τούτων τη υποδείξει των μετόχων προ της υπογραφής της παρούσης συμβάσεως, εφ' όσον ήθελεν υπογραφή αύτη ο πωλητής δικαιούται να λάβη το μετ' αφαίρεσιν των καταβληθέντων εμπραγμάτων βαρών τίμημα αυτών, επί τη κοινή δηλώσει των συμβαλλομένων παρεχομένην κατά την υπογραφήν της παρούσης, ουδεμίαν απολύτως ετέραν αξίωσιν έχων εκ των ως είρηται σκαφών και της γενομένης ως άνω πωλήσεως.

2.                  Ως προς τα υπό στοιχεία SX-DBC και SX-DBD αεροσκάφη BOEING-707 μετά των αντιστοίχων τριών (3) αμοιβών κινητήρων, ρητώς συμφωνείται ότι ταύτα περιλαμβάνονται εις την, κατά το άρθρον 25 της ως άνω Συμβάσεως, αποτιμηθείσαν περιουσίαν της Ολυμπιακής Αεροπορίας Α.Ε., περί ης η εν άρθρω 2 παρ. 2 αποτίμησις.

 

Άρθρον 8.

 

Ως προς τας υπό συμβάσεις μισθώσεως-αγοράς τελούντα αεροσκάφη και αεροπορικόν υλικόν, η καταβλητέα εις τον πωλητήν αξία αυτών υπολογίζεται ως εξής.

Επί συνολικής αξίας εκάστου τούτων, ως αύτη αναγράφεται εν τω οικείω Διατάγματι τω εκδοθέντι δυνάμει του Ν.Δ. 2687/1953 και εν τη αντιστοίχω διαπιστωτική της πραγματοποιήσεως της επενδύσεως διοικητική πράξει, πλέον βελτιώσεων, υπολογίζεται συντελεστής απομειώσεως (κατ' άρθρον 25 παρ. 1 της Συμβάσεως) εκ ποσοστού 10% δι' έκαστον έτος από της ενάρξεως ισχύος της οικείας συμβάσεως μισθώσεως-αγοράς μέχρι 31.12.1974. Το ποσόν της απομειώσεως θα εκπεσθή εκ της προαναφερθείσης συνολικής αξίας, εκ του προκύπτοντος δε ποσού θα αφαιρεθή το ποσόν των μετά την 31.12.1974 ληγόντων μισθωμάτων-τιμημάτων της συμβάσεως μισθώσεως-αγοράς, ήτοι των οικείων δόσεων, και το απομένον υπόλοιπον αποτελεί το καταβλητέον εις τον πωλητήν ποσόν, περιλαμβανόμενον εις το του άρθρου 2 τίμημα.

Ειδικώς, όμως, προκειμένου περί των παραληφθέντων υπό της Ολυμπιακής Αεροπορίας Α.Ε. μέχρι 31.12.1974 υλικών του υπ' αριθ. 259/1973 Β.Δ. ως ετροποποιήθη, ανέκυψε μεταξύ των μερών διαφωνία, ήτοι το μεν Δημόσιον υποστηρίζει ότι η αξία των υλικών τούτων ανέρχεται εις το ποσόν των $ 4.218.235 Δολλ. ΗΠΑ, ο δε πωλητής υποστηρίζει ότι αύτη ανέρχεται εις $ 6.198.327 Δολλ. ΗΠΑ, προκυπτούσης ούτω διαφοράς εξ $ 1.980.092 Δολλ. ΗΠΑ.

Η διαφορά αύτη αχθήσεται εις την κατά το άρθρον 15 της παρούσης διαιτησίαν.

 

Άρθρον 9.

 

Ο πωλητής αναλαμβάνει, όπως καταβάλη εξ ιδίων τας οφειλάς της Ολυμπιακής Αεροπορίας Α.Ε. προς τρίτους πιστωτάς αυτής, τας μέχρι 31.12.1974 ληξιπροθέσμους ή γεγεννημένας και προερχομένας εκ της αποκτήσεως αεροσκαφών ή μισθωμάτων-τιμημάτων αεροσκαφών ή μισθωμάτων αεροσκαφών ή δόσεων επί υποθήκη αεροσκαφών και παραιτηθή και εξασφαλίση την παραίτησιν αυτών (cause to be waived) εκ των μέχρι της 31ης Μαρτίου 1975 επελθουσών υπερημεριών (Defaults) ή παραβάσεων (Technical Defaults) των οικείων συμβάσεων υπό της Ολυμπιακής Αεροπορίας Α.Ε., εφ' όσον το Δημόσιον κατέβαλε μέχρι της 31ης Μαρτίου 1975 τας από 1.1.1975 και εφεξής ληγούσας μέχρι τότε καθυστερουμένας ή μη δόσεις τιμημάτων, μισθώματα-τιμήματα, μισθώματα ή δόσεις δανείων, πλην των αφορωσών εις τα εν άρθρω 7 παρ. 1 αεροσκάφη. Η τοιαύτη παραίτησις από των υπερημεριών και παραβάσεων θα αποδεικνύεται δι' εγγράφου της Τραπέζης FIRST NATIONAL CITY BAND, βεβαιούσης ότι κατά την 31ην Μαρτίου 1975 δεν υφίστανται υπερημερίαι ή παραβάσεις της Ολυμπιακής Αεροπορίας Α.Ε. έναντι της Τραπέζης ταύτης, της Εταιρείας BOEING, της εκάστοτε δανειστρίας Εταιρείας, της εκάστοτε πωλητρίας Εταιρείας και των τυχόν ενυποθήκων δανειστών ή εγγυητών εν σχέσει προς αεροσκάφη και αεροπορικόν υλικόν αγορασθέντα υπό της Ολυμπιακής Αεροπορίας Α.Ε. ή τελούντα υπό σχέσιν μισθώσεως-αγοράς ή μισθώσεως ή βεβαρημένα δι' υποθήκης.

 

Άρθρον 10.

 

Το Δημόσιον αναλαμβάνει την υπόσχεσιν από 1ης Ιανουαρίου 1975 όπως συνεχίση κανονικώς, διά λογαριασμόν της Ολυμπιακής Αεροπορίας Α.Ε., τας προς τρίτους καταβολάς των οφειλών της των προερχομένων εκ των ως άνω εν άρθρω 9 αιτίων. Ο Υπουργός των Οικονομικών εξουσιοδοτείται διά την υπογραφήν της σχετικής συμβάσεως αναδοχής χρέους.

 

Άρθρον 11.

 

Συμφωνείται όπως το αεροσκάφος LEAR JET, υπό στοιχεία SX-CBM και τα δύο ελικόπτερα τύπου ALOUETTE, υπό στοιχεία SX-HAC, και BOLKOW, υπό στοιχεία SX-HAO, ως και τα αναταλλακτικά αυτών, μεταβιβασθούν υπό της Ολυμπιακής Αεροπορίας Α.Ε. δαπάναις αυτής και βαρυνομένη αύτη μετά των τυχόν φόρων μεταβιβάσεως, δασμών, τελών, χαρτοσήμων, κ.λπ., εις την κυριότητα του πωλητού ή εις παρ' αυτού υποδειχθησόμενον πρόσωπον, ελεύθερα της υπέρ της Ε.Τ.Β.Α. υποθήκης εις εξασφάλισιν δανείου η εξόφλησις του οποίου προβλέπεται εις το άρθρον 12 της παρούσης, επί καταβολή υπ' αυτού της αξίας των, διακανονισθείσης κατά το άρθρον 25 της Συμβάσεως και ανερχομένης εις $508.966 δολλ. ΗΠΑ δι' άπαντα τα ανωτέρω και όπερ αφαιρεθήσεται παρά του εν άρθρω 2 παρ. 2 της παρούσης ποσού.

 

Άρθρον 12.

 

1.      Το Δημόσιον, υποχρεούται εις τας κάτωθι συγκεκριμένας και διά της παρούσης συμβάσεως συμφωνουμένας κατά συμβατικόν διακανονισμόν οφειλάς προς την Ολυμπιακήν Αεροπορίαν Α.Ε.

α) Εξ επιτάξεων δρχ. 80.000.000

β) Εξ αποζημιώσεως Charters έτους 1974 δρχ. 88.900.000

γ) ΕΛ.ΤΑ. (εσωτερικού-εξωτερικού) δρχ. 35.537.000

Σύνολον δρχ. 204.437.000

Μείον ήδη καταβληθέντα υπό του Δημοσίου εις την Ολυμπιακήν Αεροπορίαν Α.Ε. (Εκ τύτων 60.000.000 κατεβλήθησαν την 23.12.1974 και 40.000.000 κατεβλήθησαν την 4.1.1975 δρχ. 100.000.000

Υπόλοιπον δρχ. 104.437.000

 

 

2.                  Η Ολυμπιακή Αεροπορία Α.Ε. εκχωρεί προς το Δημόσιον δυνάμει της παρούσης, την κατά των ΕΛ.ΤΑ. εκ δρχ. 35.537.000 ως άνω απαίτησίν της εκ ταχυδρομικών μεταφορών, του πωλητού συναινούντος, επίσης, εις την τοιαύτην εκχώρησιν.

3.                  Το άνω ποσόν των 104.437.000 δραχμών θα συμψηφισθή προς τας κάτωθι υποχρεώσεις της 31.12.1974 της Ολυμπιακής Αεροπορίας Α.Ε. ας από τούδε και διά της παρούσης αναλαμβάνει να εξοφλήση το Δημόσιον προς: α) Ε.Τ.Β.Α.α.ε., β) Ι.Κ.Α., Δ.Λ.Ο.Ε.Μ. και Επικουρικά Ταμεία, γ) Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος Α.Ε. εκ βραχυπροθέσμου δανείου και τόκων αυτού μέχρι 31.12.1974, δ) Εμπορικήν Τράπεζαν της Ελλάδος Α.Ε. εκ βραχυπροθέσμου δανείου και τόκων αυτού μέχρι 31.12.1974, ε) Ελληνικόν Δημόσιον εκ φόρου, συμφώνως τω άρθρω 18 παρ. 5 της Συμβάσεως, φόρου μισθωτών υπηρεσιών, χαρτοσήμου επί μισθών, κ.λπ., στ) προμηθευτάς εσωτερικού, ζ) προμηθευτάς καυσίμου (λογαριασμοί εξοφλητέοι εις δραχμάς), η) πελάτας εκ κατατεθεισών εγγυήσεων, θ) πελάτας εξ εισιτηρίων εκδοθέντων μέχρι 31.12.1974 και μη χρησιμοποιηθέντων μέχρι της ημερομηνίας ταύτης.

Διευκρινίζεται ότι επειδή το άνω ποσόν των 104.437.000 δραχμών δεν καλύπτει τας ας υποχρεώσεις αναλαμβάνει ως άνω να εξοφλήση το Δημόσιον, η διαφορά θα αφαιρεθή εκ του κατά το άρθρον 2ον της παρούσης τιμήματος πωλήσεως των μετοχών.

 

Άρθρον 13.

 

Όσον αφορά τας συμβάσεις τας σχετικάς προς αεροσκάφη επί των οποίων η FIRST NATIONAL CITY BANK έχει υποθήκην, το Δημόσιον θα συνάψη μετ' αυτής σύμβασις αναδοχής των υποχρεώσεων της Ολυμπιακής Αεροπορίας Α.Ε., παραδεκτής παρά της εν λόγω Τραπέζης, και αναλαμβάνει την υποχρέωσιν όπως η Ολυμπιακή Αεροπορία Α.Ε. δεχθή τας αντιστοίχους τροποποιήσεις εις τας ως άνω συμβάσεις των αεροσκαφών, λόγω της μεταβολής της ιδιοκτησίας επί της Ολυμπιακής Αεροπορίας Α.Ε. Ο πωλητής θα παραδώση εις το Δημόσιον το έγγραφον σύμφωνον της FIRST NATIONAL CITY BANK διά την κατάρτισιν των εν λόγω συμβάσεων και διά την απαλλαγήν του Δημοσίου εξ οιασδήποτε υποχρεώσεως να παράσχη τας εγγγυήσεις της Τραπέζης της Ελλάδος ή της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος.

 

Άρθρον 14.

 

Το Δημόσιον απαλλάσσεται οριστικώς της κατά το άρθρον 25 παρ. 1 της ως άνω Συμβάσεως υποχρεώσεως αντικαταστάσεως διά τραπεζικών εγγυήσεων, των εγγυήσεων τρίτων υπέρ της Ολυμπιακής Αεροπορίας Α.Ε. προς προμηθευτάς επί πιστώσει περιερχομένου εις το Δημόσιον πτητικού υλικού, ως επίσης και των κατά τα οικεία Διατάγματα τα εκδοθέντα βάσει του Ν.Δ. 2687/53 υποχρεώσεων αυτού περί προσκομίσεως εγγυήσεων της Τραπέζης της Ελλάδος ή της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος.

 

Άρθρον 15.

 

Πάσα εκ της παρούσης συμβάσεως διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων (Δημοσίου, Ολυμπιακής Αεροπορίας Α.Ε. και πωλητού), θα επιλύεται διά διαιτησίας ακριβώς ομοίας προς την Διαιτησίαν μεταξύ Δημοσίου και Αναδόχου, την προβλεπομένην υπό του άρθρου 27 της από 30ής Ιουλίου 1956 Συμβάσεως, της κυρωθείσης διά του Ν.Δ. 3560/1956.

 

Άρθρον 16.

1.       

2.                  Το σύνολον των μετοχών των εταιρειών "Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε." και "OLYMPIC AIR CRUISES LTD", ανήκον εις την Ολυμπιακήν Αεροπορίαν Α.Ε., περιέρχεται δυνάμει της παρούσης εις το Ελληνικόν Δημόσιον, όπερ θα καταβάλη εις τον πωλητήν την αξίαν των μετοχών τούτων βάσει της καθαράς θέσεως των εν λόγω εταιρειών κατά την 31ην Δεκεμβρίου 1974. Το ποσόν τούτο θέλει περιληφθή εις τον κατά το άρθρον 5 παρ. 3 της παρούσης λογαριασμόν.

3.                  Δηλούται παρά του πωλητού ότι η Ολυμπιακή Αεροπορία Α.Ε. δεν έχει συστήσει ετέρας θυγατρικάς εταιρείας, περί ων το άρθρον 4 παρ. 2 της ισχυούσης Συμβάσεως, πλην των ανωτέρω εν παρ. 1 του παρόντος άρθρου αναφερομένου.

 

Άρθρον 17.

 

Περί της παραδόσεως: α) της εγγράφου δηλώσεως μιας των Τραπεζών κατ' άρθρον 3 παρ. 1, β) του πίνακος χρεών της Ολυμπιακής Αεροπορίας Α.Ε. κατ' άρθρον, 4ον, γ) του πίνακος απαιτήσεων της Εταιρειών, κατ' άρθρον 5 παρ. 2, δ) της εγγράφου βεβαιώσεως της FIRST NATIONAL CITY BANK, κατ' άρθρα 9ον, 13ον, και 14ον, ε) της παραδόσεως των μετοχών υπό του πωλητού προς τον εκπρόσωπον του Δημοσίου, στ) της παραδόσεων των ομολόγων του Δημοσίου εις την Τράπεζαν, συντάσσεται πρωτόκολλον, εις ο θα καταχωρισθή το πλήρες κείμενον των ως άνω α έως στ εγγράφων.

Τούτο υπογραφόμενον υπό πάντων των συμβαλλομένων προσαρτάται τη παρούση συμβάσει ως υπ' αριθ. ΙΙΙ Παράρτημα αυτής.

 

Άρθρον Δεύτερον

 

Κυρούται και κτάται ισχύν νόμου η υπ' αριθ. 3514 από 21/4/1975 κοινή απόφασις των Υπουργών Συντονισμού και Προγραμματισμού, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, έχουσα ως κάτωθι:

Αριθ. Πρωτ. 3514 Εν Αθήναις τη 21η Απριλίου 1975

 

ΑΠΟΦΑΣΙΣ

 

Οι Υπουργοί Συντονισμού και Προγραμματισμού, Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών

Έχοντες υπ' όψιν: 1) τα άρθρα 25A και 31 της μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίουκαι της εν αθήναις εδρευούσης Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμίαν "ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε." από 30-7-1956 Συμβάσεως ως αύτη συνεπληρώθη και ετροποποιήθη δια των 21-11-1962, 21-1-1966, 17-9-1966, 19-12-1968 ομοίων, κυρωθεισών δια των Ν. Δ. 3560/1956, Ν. Δ. 4262/1962, Β. Δ. 88/1966, Β. Δ. 862/1966, Ν. Δ. 122/1969, 2) την υπ' αριθ. 6849/1974 απόφασιν του Μονομελούς πρωτοδικείου Αθηνών, δι' ης, τη αιτήσει του Ελληνικού Δημοσίου, διωρίσθη η εν αυτή αναφερομένη προσωρινή Διοίκησις της εν Αθήναις εδρευούσης Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμίαν "ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε.", 3) την υφισταμένην πραγματικήν κατάστασιν εν τη εκμεταλλεύσει και διαχειρίσει των αεροπορικών Συγκοινωνιών Εξωτερικού και Εσωτερικού, αποφασίζομεν:

Διαπιστούμεν ότι το Ελληνικόν Δημόσιον ανέλαβεν από της 1ης Ιανουαρίου 1975 και εφεξής δια λογαριασμόν αυτού την εκμετάλλευσιν και διαχείρισιν των αεροπορικών συγκοινωνιών εξωτερικού και εσωτερικού και του εν γένει υλικού της "ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Α.Ε."

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Άρθρον Τρίτον.

 

1. Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών δια την έκδοσιν πάσης αναγκαίας πράξεως δια την υπό του δημοσίου ανάληψιν των εκ της ως άνω Συμβάσεως υποχρεώσεων αυτούως και των απορρεουσών εκ της αναλήψεως υπό του Δημοσίου της λειτουργίας της Ολυμπιακής Αεροπορίας Α.Ε. από 1-1-1975 κατά τας διατάξεις της δια του προηγουμένου άρθρου κυρουμένης κοινής αποφάσεως.

2. απαιτήσεις της Τραπέζης της Ελλάδος κατά της Ολυμπιακής Αεροπορίας Α.Ε. εκ χορηγηθέντων εις αυτήν, εντολή του Δημοσίου από 1-1-1975 και εφεξής δανείων, λογίζονται ως εκχωρηθείσαι αυτοδικαίως από του χρόνου της δανειοδοτήσεως, εις το Δημόσιον, όπερ δικαιούται να αγάγη ταύτας εις συμψηφισμόν προς τας τυχόν οφειλάς αυτού προς την Ολυμπιακήν Αεροπορίαν Α.Ε. επί αντιστοίχω χρεώσει αυτού υπό της Τραπέζης της Ελλάδος.

3. Η εκχώρησις και ο συμψηφισμός, περί ων η προηγουμένη παράγραφος, ενεργούνται επί τη σχετική δηλώσει του Υπουργού των Οικονομικών προς την Ολυμπιακήν Αεροπορίαν Α.Ε., τα δε αποτελέσματα τούτων ανατρέχουν αυτοδικαίως εις τον χρόνον των προς την Ολυμπιακήν Αεροπορίαν Α.Ε. καταβολών του Δημοσίου ή της δανειοδοτήσεως αυτής, μη κωλυόμενα ουδέ αναιρούμενα εξ οιασδήποτε καθ' οιονδήποτε χρόνον λαβούσης χώραν εκχωρήσεως υπ' αυτής προς τρίτους των αποσβεννυομένων ή συμψηφιζομένων ανταπαιτήσεων αυτής κατά του Δημοσίου ή κατασχέσεως αυτών εις χείρας του δημοσίου ως τρίτου, μη ισχυούσης εν προκειμένω οιασδήποτε ετέρας αντιθέτου κειμένης διατάξεως.

4. Η κατά το άρθρον πρώτον του παρόντος Σύμβασις ως και τα κατ' εφαρμογήν αυτής συμβολαιογραφικά ή ιδιωτικά έγγραφα περί μεταβιβάσεως ακινήτων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων, ιδία αεροσκαφών, κινητήρων, ελικοπτέρων κ.λ.π. υπό της Ολυμπιακής Αεροπορίας Α.Ε. προς την Victoria Financiera Panama S.A. ή τρίτους υπ' αυτής υποδειχθησομένους και πάσα εν γένει δικαιοπραξία προς εφαρμογήν διατάξεων της Συμβάσεως ταύτης, καταρτισθήσονται ατελώς, τα δε οικεία συμβολαιογραφικά έγγραφα επί καταβολή συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων εκ δραχμών 20.000 δι' έκαστον συμβόλαιον άτινα δικαιώματα βαρύνουν την Ολυμπιακήν Αεροπορίαν Α.Ε., απαλλασσομένων πάντων των συμβαλλομένων πατνός άλλου τέλους ή δικαιώματος υπέρ του δημοσίου, Δήμων ή Κοινοτήτων, Ταμείου Συντάξεως Νομικών ή παντός ετέρου τρίτου, περιλαμβανομένων και τελών και δικαιωμάτων μεταγραφής.

 

Άρθρον Τέταρτον.

 

1. Το Δημόσιον εις την άσκησιν των ως μετόχου της Ολυμπιακής Αεροπορίας Α.Ε. δικαιωμάτων του εκπροσωπούν οι Υπουργοί Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

2. Δια πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου δύναται ν' αποφασίζεται ελευθέρως και κατά παρέκκλισιν της κειμένης νομοθεσίας η επ' ανταλλάγνματι διάθεσις του συνόλου ή μέρους των μετοχών της Ολυμπιακής Αεροπορίας Α.Ε. εις την Ελληνικήν Τράπεζαν Βιομηχανικής Αναπτύξεως και να ορίζωνται οι όροι της εκποιήσεως, η τηρητέα διαδικασία, ο τρόπος εκτιμήσεως της αξίας των μετοχών, ο τρόπος και χρόνος καταβολής του ανταλλάγματος αυτών ως και πάσα ετέρα λεπτομέρεια.

3. Η Ολυμπιακή Αεροπορία Α.Ε. τελεί εν πάση περιπτώσει υπό τον έλεγχον και την εποπτείαν του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

4. Απαλλάσσονται παντός φόρου, τέλους ή δικαιώματος, δημοσίου, δημοτικού ή υπέρ τρίτου εξ οιασδήποτε αιτίας, περιλαμβανομένων του φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων και του τέλους χαρτοσήμου, των σχετικών απαλλαγών ενεργουσών αντικειμενικώς, η σύναψις των ως άνω εν έρθρω πρώτω συμβάσεως και πάσα εν αυτή περιεχομένη ειδικωτέρα δικαιοπραξία, ιδία δε αι εν αυτή και εξ αυτής, απορρέουσαι μεταβιβάσεις μετοχών, εκχωρήσεις, συμψηφισμοί, αναδοχαί χρεών, καταβολαί κια εισπράξεις χρημάτων, εκδόσεις, οπισθογραφήσεις, εκχωρήσεις και εξοφλήσεις χρεωστικών ομολόγων, μεταβιβάσεις ακινήτων, παροχαί εγγράφων, χορηγήσεις δικαιωμάτων εγγραφής υποθηκών και εγγραφαί αυτών και προσημειώσεων υποθήκης και διαγραφαί και εξαλείψεις αυτών και κλείσιμον λογαριασμών.

 

Άρθρον Πέμπτον.

 

1. Αι διατάξεις της από 30 Ιουλίου 1956 Συμβάσεως, κυρωθείσης δια του Ν. Δ. 3560/1956, ως η Σύμβασις αύτη ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως, ως και αι λοιπαί συναφείς διατάξεις της κειμένης νομοθεσίας εξακολουθούν ισχύουσαι εφ' όσον δεν τροποποιούνται δια του παρόντος. Προνόμια, ως και πάσης φύσεως δικαιώματα παραχωρηθέντα αμέσως ή εμμέσως υπό της ως άνω Συμβάσεως της κυρωθεισης δια του Ν. Δ. 3560/1956 ως αύτη ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενέστερον και ιδία εις εφαρμογήν της παραγρ. 2 του άρθρου 4 του κειμένου της ως άνω Συμβάσεως ως η παράγραφος αύτη προσετέθη δια του άρθρ. 5 του κειμένου της Συμβάσεως της κυρωθείσης δια του Ν. Δ. 122/1969, ανήκουν εις την Ολυμπιακήν Αεροπορίαν Α.Ε.

2. Πάσα αναγκαία συμπλήρωσις, τροποποίησις ή προσαρμογή της ως άνω από 30-7-1956 Συμβάσεως προς τας διαμορφουμένας νέας συνθήκας μετά την εξαγοράν των μετοχών της αναδόχου υπό του δημοσίου, ενεργείται δια Προεδρικού Διατάγματος εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Συντονισμού και Προγραμματισμού, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

3. Η Ολυμπιακή Αεροπορία Α.Ε. εξακολουθεί να απολαύη πασών των φορολογικών, δασμολογικών, νομισματικών, συναλαγγματικών και λοιπών εν γένει απαλλαγών, ατελειών, διευκολύνσεων και προνομίων, των οποίων απήλαυε μέχρι τούδε.

4. Αι διατάξεις του Ν. Δ. 494/1974 "περί καταστημάτων πωλήσεως αδασμολογήτων και αφορολογήτων ειδών" αι αναφερόμεναι εις τα καταστήματα πωλήσεως αδασμολογήτων και αφορολογήτων ειδών εντός των Κρατικών Διεθνών Αερολιμένων, καταργούνται από της ισχύος του παρόντος. Τα της μερικής ή ολικής παραχωρήσεως, εγκαταστάσεως, εκμεταλλεύσεως και λειτουργίας των υπ' όψιν καταστημάτων εντός των Κρατικών Διεθνών Αερολιμένων, ως και πάσα σχετική λεπτομέρεια, ρυθμίζονται δια Προεδρικών Διαταγμάτων εκδιδομένων προτάσει των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

Άρθρον Έκτον.

 

1. Επιτρέπεται εις την "Ολυμπιακήν Αεροπορίαν Α.Ε.", ήτις αποτελεί από της ιδρύσεώς της επιχείρησιν κοινής ωφελείας, όπως προέρχεται εις σύναψιν δανείων, εις τε το εσωτερικόν και εξωτερικόν, του Δημοσίου δυναμένου να παρέχη πάσαν απαιτουμένην εγγύησιν δια την σύμαψιν, ανάληψιν, διακακνονισμόν ή εξόφλησιν των δανείων τούτων ως και των πάσης φύσεως εν γένει πιστώσεων υπό της Ολυμπιακής Αεροπορίας Α.Ε.

2. Οι συμφώνως τω Ν.Δ 76/74, ως ετροποποιήθη, νομίμως επανερχόμενοι εις την Ολυμπιακήν Αεροπορίαν Α.Ε., υποχρεούνται όπως, προ πάσης επαναπροσλήψεώς των ε πιστρέψωσιν αυτή ατόκως παν ποσόν όπερκατεβλήθηβεις αυτούς επί πλέον και πέραν της εκ του νόμου οφειλομένης αποζημιώσεως ένεκεν καταγγελίας της μετ΄ αυτών συμβάσεως εργασίας.

Η εις το προσωπικόν της Ολυμπιακής Αεροπορίας Α.Ε., το εργαζόμενο εις τα αεροδρόμια, καταβολή εις χρήμα του αντιτίμου της παρεχομένης τροφής (συσσιτίου) δεν αποτελεί μέρος των αποδοχών αυτού, ουδέ υπόκειται εις κρατήσεις υπέρ ΙΚΑ και λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών.

3. Η Ολυμπιακή Αεροπορία Α.Ε. εντός του έτους 1975 θα προβή εφ' άπαξ εις αναπροσαρμογήν της εν τω ισολογισμώ αυτής εμφανιζομένης αξίας των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού.

Η αναπροσαρμογή θα λάβη χώραν εις τας υπό της συσταθείσης δια της υπ'αριθ. ΝΥ/711/35/8 Ιανουαρίου 1975 αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών Επιτροπής Αποτιμήσεως καθορισθείσας αξίας των διαφόρων περιουσιακών στοιχείων, υλικών κα αύλων της Ολυμπιακής Αεροπορίας Α.Ε. της ως άνω αποτιμήσεως υποκαθιστώσης εν προκειμένω την διενεργουμένην υπό της Επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2190/20 εκτίμησιν.

Η διαφορά μεταξύ της κατόπιν της ως άνω αναπροσαρμογής προκυπτούσης καθαράς θέσεως και του υφισταμένου Μετοχικού Κεφαλαίου αυτής, κεφαλαιοποιείται, αυξανομένου αντιστοίχως του μετοχικού κεφαλαίου της Ολυμπιακής Αεροπορίας Α.Ε.

Κατά την κεφαλαιοποίησιν της ως άνω διαφοράς, εκδίδονται νέαι μετοχαί, περιερχόμεναι εις το Δημόσιον και ακολουθούσαι περαιτέρω την τύχην των λοιπών μετοχών της Ολυμπιακής Αεροπορίας.

Η εκ της αναπροσαρμογής της αξίας των περιουσιακών στοιχείων προκύπτουσα διαφορά εις ουδένα φόρον ή τέλος, περιλαμβανομένων και των τελών χαρτοσήμου, υπόκειται.

4. Το προσωρινόν Διοικητικόν Συμβούλιον της Ολυμπιακής Αεροπορίας Α.Ε. , ούτινος ο διορισμός και η παράτασις της θητείας εγένοντο δι' αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, θεωρείται ότι από του διορισμού του έχει πάσας τας εξουσίας τακτικού Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, ανεξαρτήτως των οριζομένων εις τας ως άνω δικαστικάς αποφάσεις.

 

Άρθρον Έβδομον.

 

Πάσα αναγκαία λεπτομέρεια δια την εφαρμογήν του παρόντος, ρυθμίζεται δια κοινών αποφάσεων των Υπουργών Συντονισμού και Προγραμματισμού, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

Άρθρον Όγδοον.

 

Η ισχύς του παρόντος, επιφυλασσομένων των προθεσμιών της δια του άρθρου 1 εγκρινομένης Συμβάσεως, άρχεται από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως Νόμος του Κράτους.

 

Εν Αθήναις τη 26 Ιουλίου 1975

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΝΑΓ. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ

]

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

]

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

 

Εν Αθήναις τη 26 Ιουλίου 1975

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ