ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

EΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 4 ΜΑΙΟΥ 1979

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

99

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 911

Περί κυρώσεως του εις Βιέννην υπογραφέντος την 11ην Ιανουαρίου 1978 μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αυστριακής Δημοκρατίας, Πρωτοκόλλου αφορώντος εις τας διεθνείς οδικάς εμπορευματικάς μεταφοράς.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν:

 

Άρθρον Πρώτον

 

Κυρούται και έχει ισχύν νόμου το υπογραφέν εις Βιέννην την 11ην Ιανουαρίου 1978, μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αυστριακής Δημοκρατίας, Πρωτόκολλον, αφορών εις τας διεθνείς οδικάς εμπορευματικάς μεταφοράς, το κείμενον του οποίου εις πρωτότυπον εις την Ελληνικήν γλώσσαν, έχει ως ακολούθως:

 

Aρθρον Δεύτερον

 

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

 

Εν Αθήναις τη 4 Μαίου 1979

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ.. ΤΣΑΤΣΟΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ


ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ


Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

 

Εν Αθήναις της 13 Φεβρουαρίου 1978

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ