ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

EΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ

2 MAIOY 1979

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

92

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 895

Περί κυρώσεως των εν Γενεύη το 1974 καταρτιθεισών τελικών πράξεων της Παγκοσμίου Διοικητικής Διασκέψεως ναυτικών Ραδιοεπικοινωνιών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν:

 

Αρθρον Πρώτον

 

Κυρούνται και έχει ισχύν νόμου η εν Γενεύη την 8ην Ιουνίου 1974 καταρτισθείσαι τελικαί πράξεις της Παγκοσμίου Διοικητικής Διασκέψεως Ναυτικών Ραδιοεπικοινωνιών, εις άς περιλαμβάνονται πεντήκοντα έξ (56) παραρτήματα μερικής αναθεωρήσεως του Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών, δέκα πε΄ντε (15) παραρτήματα μερικής αναθεωρήσεως του προσθέτου Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών και έν (1) τελικόν Πρωτόκολλον, των οποίων τα κείμενα εν πρωτοτύπω σει ςτην γαλλικήν και εν μεταφράσει εις την ελληνικήν γλώσσαν έχουν ως ακολούθως:

 

Aρθρον Δεύτερον

 

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ'ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

 

Εν Αθήναις τη 2 Μαϊου 1979

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ.. ΤΣΑΤΣΟΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓ. ΡΑΛΛΗΣ

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ


 

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

 

Εν Αθήναις τη 2 Μαϊου 1979

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ