ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

EΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 1976

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

159

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 88

Περί κυρώσεως της εν Αθήναις υπογραφείσης την 3ην Φεβρουαρίου 1975 Ρυθμίσεως μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Σοσιαλιστικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, αφορώσης εις την διαμετακόμισιν των γιουγκοσλαβικών εμπορευμάτων μέσω της Ελευθέρας Ζώνης του Λιμένος Θεσσαλονίκης ως και των παρακολουθούντων ταύτην Παραρτημάτων Ι και ΙΙ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν:

 

Άρθρον Πρώτον

 

Κυρούνται και έχουν ισχύν νόμου, η εν Αθήναις υπογραφείσα την 3ην Φεβρουαρίου 1975 Ρύθμισις μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Σοσιαλιστικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, αναφερόμενη εις την μέσω της Ελευθέρας Ζώνης του Λιμένος Θεσσαλονίκης διαμετακόμισιν των γιουγκοσλαβικών εμπορευμάτων, το εν Αθήναις υπογραφέν την 3ην Φεβρουαρίου 1975 Παράρτημα 1 αφορών εις Συμφωνίαν μεταξύ των Διοικήσεων των Σιδηροδρόμων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Σοσιαλιστικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας και, το εν Αθήναις την 3ην Φεβρουαρίου 1975 υπογραφέν Παράρτημα ΙΙ αφορών εις Συμφωνίαν μεταξύ του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης και του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Γιουγκοσλαβίας ων τα κείμενα έπονται εν πρωτοτύπω εις την γαλλικήν γλώσσαν και εν μεταφράσει εις την ελληνικήν.

 

Aρθρον Δεύτερον

 

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως Νόμος του Κράτους.

 

Εν Αθήναις τη 22 Ιουνίου 1975

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ.. ΤΣΑΤΣΟΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ


ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΤΣΙΟΣ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΥΑΓΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ


ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

 

Εν Αθήναις τη 23 Ιουνίου 1975

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ