EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1979

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

23

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 866

Περί τροποποιήσεως διατάξεων τινών του Ν . Διατάγματος 3721 / 1957 "περί συστάσεως Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης ( Ο.Α.Σ.Θ. )" ως τροποποιηθέν ισχύει και της κατ'άρθρον 22 τούτου υπογραφείσης συμβάσεως και άλλων τινών διατάξεων .

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν:

 

Άρθρον 1

 

1. Διά Πρ. Δ/τος, εφ' άπαξ εκδιδομένου, προτάσει του Υπουργού Συγκοινωνιών, κατόπιν εισηγήσεως του Νομάρχου Θεσσαλονίκης, επιτρέπεται να επεκταθούν αι υπό του Ο.Α.Σ.Θ. εξυπηρετούμεναι λεωφορειακαί γραμμαί και εφ' όσον είναι αναγκαίον να δημιουργηθούν νέαι τοιαύται. Η κατά το προηγούμενον εδάφιον εισήγησις του Νομάρχου Θεσσαλονίκης, στηριζομένη εις τεχνοοικονομικήν μελέτην, διατυπούται κατόπιν υποβολής προς αυτόν γνωμοδοτήσεως του Εποπτικού Συμβουλίου του άρθρου 698, ως η σύνθεσις αυτού ετροποποιήθη διά του άρθρου 2 του Ν.Δ. 716/1970 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τινων του Ν.Δ/τος υπ' αριθ. 3721/1957 "περί συστάσεως Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Ο.Α.Σ.Θ.". Κατ' εξαίρεσιν, διά την εφαρμογήν της διατάξεως του προηγουμένου εδαφίου, εις το ανωτέρω Εποπτικόν Συμβούλιον συμμετέχει και εκπρόσωπος του ΚΤΕΛ του Νομού Θεσσαλονίκης. Διά του αυτού Πρ. Δ/τος, ορίζεται και ο αριθμός των λεωφορείων του ΚΤΕΛ, τα οποία μετατάσσονται εις τον Ο.Α.Σ.Θ., αναλόγως προς το εκ του ΚΤΕΛ του Νομού Θεσσαλονίκης αφαιρούμενον μεταφορικόν έργον, λόγω της επεκτάσεως ή της δημιουργίας των νέων γραμμών. Η εισήγησις του Νομάρχου Θεσσαλονίκης υποβάλλεται εις τον Υπουργόν Συγκοινωνιών εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από της ισχύος του παρόντος το δε Πρ. Δ/γμα εκδίδεται το αργότερον εντός τεσσάρων (4) μηνών από της ισχύος του παρόντος.

2. Δι' αποφάσεως του Νομάρχου Θεσσαλονίκης, εκδιδομένης εντός ενός (1) μηνός από της δημοσιεύσεως του κατά την προηγουμένην παράγραφον Πρ. Δ/τος και δημοσιευομένης διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, ορίζονται, οι όροι και αι προϋποθέσεις επί τη συνδρομή των οποίων προσδιορίζονται κατ' αριθμόν κυκλοφορίας τα εις τον Ο.Α.Σ.Θ. μετατασσόμενα λεωφορεία του ΚΤΕΛ του Νομού Θεσσαλονίκης, μετά του αναλογούντος προς αυτά προσωπικού (κινήσεως και διοικητικού), η εν γένει διαδικασία και ο τρόπος της εν λόγω μετατάξεως ως και πάσα άλλη συναφής λεπτομέρεια. Ωσαύτως δι' αποφάσεων του ιδίου ως άνω Νομάρχου καθορίζονται αι αφετηρίαι, τα τέρματα και αι στάσεις των νέων γραμμών και πάσα αναγκαία λεπτομέρεια διά την εύρυθμον λειτουργίαν του γραμμών.

 

Άρθρον 2

 

1. Η περιοχή, η περιλαμβανομένη εντός της νοητής γραμμής της συνδεούσης τα τέρματα των λεωφορειακών γραμμών του Ο.Α.Σ.Θ., ως αύται θα διαμορφωθούν μετά την έκδοσιν του κατά το προηγούμενον άρθρον Πρ. Δ/τος αποτελεί την κατά την παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν.Δ. 3721/1957 αστικήν περιοχήν Θεσσαλονίκης. Εις τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ του Νομού Θεσσαλονίκης, των οποίων η διαδρομή συμπίπτει με την διαδρομήν αστικών γραμμών, επιτρέπεται κατά μεν την διαδρομήν αυτών από του κέντρου της πόλεως προς τα τέρματα των αντιστοίχων γραμμών, η παραλαβή επιβατών από οιονδήποτε σημείον της διαδρομής και η αποβίβασις των πέραν των τερμάτων των γραμμών της αστικής περιοχής, κατά δε την επιστροφήν, η παραλαβή επιβατών μέχρι των τερμάτων των γραμμών της αστικής περιοχής και η αποβίβασις των εις οιονδήποτε σημείον της διαδρομής.

2. Εντός εξαμήνου προθεσμίας από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος, το Διοικητικόν Συμβούλιον του Ο.Α.Σ.Θ. οφείλει όπως προβή εις την έκδοσιν πλήρους και βάσει οικονομοτεχνικών στοιχείων, ητιολογημένης αποφάσεώς του περί του εάν συμφέρη εις τον Ο.Α.Σ.Θ. η απόκτησις, δι' αγοράς ή κατασκευής απάντων ή και μέρους των εν άρθρω 12παρ 2 της υπό του Ν.Δ. 3721/1957 κυρωθείσης συμβάσεως απαραιτήτων σταθμών αυτοκινήτων, συνεργείων επισκευής και συντηρήσεως των λεωφορείων, ως και των λοιπών εγκαταστάσεών του και των τοιούτων διανομής καυσίμων ή η διά μισθώσεως χρησιμοποίησις τούτων. Η απόφασις αύτη θα υποβληθή εις τον Νομάρχην Θεσσαλονίκης ο οποίος και θα υποβάλη εις τον Υπουργόν των Συγκοινωνιών σχετικήν εισήγησιν προς έγκρισιν.

 

Άρθρον 3

 

1. Οι ιδιοκτήται των κατά το άρθρον 1 του παρόντος μετατασσομένων εις τον Ο.Α.Σ.Θ. λεωφορείων του ΚΤΕΛ του Νομού Θεσσαλονίκης, καθίστανται μέτοχοι τούτου κατά τα εν τω παρόντι οριζόμενα και λαμβάνουν υπό του οργανισμού μίαν ακεραίαν ανά λεωφορείον μετοχήν ή κλάσμα ταύτης, αναλόγως προς την έκτασιν των επί του λεωφορείου δικαιωμάτων των. Ως ιδιοκτήται διά την εφαρμογήν του παρόντος άρθρου νοούνται και οι αγορασταί λεωφορείων των οποίων η κυριότης επεφυλάχθη εις τον πωλητήν μέχρις αποπληρωμής του τιμήματος, οι εκ προσυμφώνου πωλήσεως λεωφορείου αυτοκινήτου αγορασταί έχοντες την χρήσιν και εκμετάλλευσιν αυτού, ως και ο προικολήπτης.

2. Οι κατά τας διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δικαιούχοι ακεραίας μετοχής, υποχρεούνται να καταβάλλουν εις τον οργανισμόν ως κεφάλαιον συμμετοχής των, το ποσόν το οποίον αντιστοιχεί προς τας μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου 1978 καταβολάς των μετόχων δι' εκάστην ακεραίαν μετοχήν, κατ' εφαρμογήν των οικείων διατάξεων του Ν.Δ. 3721/1957. Εκ του κεφαλαίου τούτου το ήμισυ (1/2) καταβάλλεται άμα τη αντικαταστάσει των λεωφορείων, το δε υπόλοιπον εις ισοπόσους μηνιαίας δόσεις εντός δύο (2) ετών. Άμα τη καταβολή του ημίσεως (1/2) του κεφαλαίου παρέχεται εις τους μετόχους ολοκλήρου λεωφορείου μία ακεραία μετοχή ή αντιστοίχως κλάσμα αυτής, εις την οποίαν πλην των λοιπών κατά το Ν.Δ. 3721/1957 στοιχείων αναγράφονται επί αμφοτέρων των πλευρών αι λέξεις "ΜΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΘΕΙΣΑ" ως και το ποσόν της οφειλής. Η άνω μετοχή φέρει ως ημερομηνίαν εκδόσεως την ημερομηνίαν καταβολής του ημίσεως του κεφαλαίου, από της εκδόσεώς της δε παρέχει τα αυτά δικαιώματα εις τους νέους μετόχους έναντι του οργανισμού ως και αι παλαιαί μετοχαί. Μετά την ολοσχερή εξόφλησίν των αντικαθίστανται αύται διά των υπό του άρθρου 16 του Ν.Δ. 3721/1957 προβλεπομένων οριστικών μετοχών.

3. Τα μετατασσόμενα εις τον ΟΑΣΘ λεωφορεία του ΚΤΕΛ του Νομού Θεσσαλονίκης, αντικαθίστανται σταδιακώς δι' ετέρων καινουργών εγκεκριμένου εκάστοτε τύπου επ' ονόματι του ΟΑΣΘ το αργότερον εντός έτους από της μετατάξεως αυτών. Μέχρι της αντικαταστάσεώς των κυκλοφορούν εις τας γραμμάς του ΚΤΕΛ του Νομού Θεσσαλονίκης ως μέχρι και σήμερον.

4. Το προσωπικόν των μετατασσομένων λεωφορείων αυτοκινήτων του ΚΤΕΛ του Νομού Θεσσαλονίκης, το συνδεόμενον μετά τούτου διά συμβάσεως εξηρτημένης εργασίας, ως και οδηγοί των λεωφορείων του ιδίου ΚΤΕΛ, μετά του αναλογούντος προς τα μετατασσόμενα λεωφορεία λοιπού προσωπικού του ΚΤΕΛ τούτου, μεταφέρεται εις τον Οργανισμόν, τη αιτήσει ή συναινέσει του μεταφερομένου προσωπικού, θεωρείται ως ίδιον προσωπικόν αυτού και συνεχίζει προσφέρον τας υπηρεσίας του παρά τω οργανισμώ, του χρόνου προϋπηρεσίας του εις το ΚΤΕΛ λογιζομένου ως τοιούτου παρά τω οργανισμώ. Το Διοικητικόν Συμβούλιον του οργανισμού προβαίνει εις την ένταξιν τούτου εις τας αντιστοίχους θέσεις, τροποποιουμένων, κατά τας κειμένας διατάξεις, αναλόγως του Οργανισμού και του Γενικού Κανονισμού του Προσωπικού του ΟΑΣΘ.

5.Εκπρόσωπος των εργαζομένων εις τον Ο.Α.Σ.Θ. υποδεικνυόμενος υπό των σωματείων αυτών καλείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου όπως συμμετέχη μετά ψήφου οσάκις συζητούνται θέματα αφορώντα γενικώς το προσωπικόν του Οργανισμού.Ο τρόπος της επιλογής του ως ανω εκπροσώπου καθορίζεται δι'αποφάσεως του Νομάρχου Θεσσαλονίκης.

6. Εις περίπτωσιν καθ' ην, μετά την αντικατάστασιν των μετατασσομένων κατά το άρθρον 1 του παρόντος νόμου λεωφορείων του ΚΤΕΛ Νομού Θεσσαλονίκης εις τον Ο.Α.Σ.Θ. ήθελον τεθή υπ' αυτού εις κυκλοφορίαν προσθέτως νέα λεωφορεία, εκδίδονται τέσσαρα τέταρτα μιας ακεραίας μετοχής δι' έκαστον τούτων, τα εκδιδόμενα δε τμήματα εκάστης ακεραίας μετοχής χορηγούνται εις τέσσαρας οδηγούς λεωφορείων του Οργανισμού τους έχοντας την μεγαλυτέραν προϋπηρεσίαν εις τον Ο.Α.Σ.Θ., υπολογιζομένης και της τοιαύτης εις το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης. Ως αντάλλαγμα διά την κάλυψιν της αξίας των ως άνω τεσσάρων τετάρτων μετοχής καταβάλλεται παρά των δικαιούχων το τίμημα κτήσεως του τιθεμένου εις κυκλοφορίαν λεωφορείου.

 

Άρθρον 4

 

Το κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 10 της, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ο.Α.Σ.Θ., συμβάσεως και του άρθρου 24 του Ν.Δ. 3721/1957 καταβαλλόμενου κατ' έτος ποσόν προς το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.), ανερχόμενον εις δραχμάς δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ετησίως, εξακολουθεί να καταβάλλεται εις ισοπόσους δόσεις κατά μήνα μέχρι πέρατος της προς τον Ο.Α.Σ.Θ. κατά παράτασιν των άνω συμβάσεως παραχωρήσεως. Η συνέχισις της προς το ΙΚΑ καταβολής και κατά τον χρόνον της παρατάσεως της παραχωρήσεως, αποτελεί υποχρέωσιν του Ο.Α.Σ.Θ. προς το ΙΚΑ, αποσβεννυμένης πάσης ετέρας αξιώσεως.

 

Άρθρον 5

 

Διά συμβάσεως, υπογραφησομένης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπουμένου υπό των Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών και Συγκοινωνιών και του Ο.Α.Σ.Θ., εκπροσωπουμένου υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, διατυπουμένης εν τέλει του παρόντος και εχούσης ισχύν νόμου, τροποποιείται η κατ' άρθρον 22 του Ν.Δ. 3721/1957 υπογραφείσα από 30 Αυγούστου 1957 σύμβασις. Η τροποποίησις καταρτίζεται καθ' όν τρόπον κατηρτίσθη και η τροποποιουμένη σύμβασις κατά τα εν άρθρω 22 του Ν.Δ. 3721/1957 ειδικώτερον οριζόμενα. Κατά την σύνταξιν και υπογραφήν της συμβάσεως, εφ' όσον υπάρξη ανάγκη παραστάσεως δικηγόρου, ως τοιούτος θα παραστή δικηγόρος εκ των επί παγία αντιμισθία αμειβομένων παρά του Ο.Α.Σ.Θ., όστις ουδεμιάς ιδιαιτέρας θα δικαιούται αμοιβής, πλέον της παγίας αντιμισθίας.

 

Άρθρον 6

 

Καταργούνται αφ'ης ίσχυσαν αι διατάξεις των εδαφίων τετάρτου και πέμπτου της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του νόμου 3721/1957

 

Άρθρον 7

 

Το πρώτον εδάφιον της παραγράφου 9 του άρθρου 6 του Ν . Δ . 102 / 1973 αντικαθίσταται ως ακολούθως :

"9 . Ειδικώς δια την γραμμήν Αθηνών - Θεσσαλονίκης , ο αριθμός των λεωφορείων των ΚΤΕΛ , κατανέμεται εις τα ΚΤΕΛ των νομών Χαλκιδικής , Κιλκίς , Πιερίας , Σερρών , Δράμας , Καβάλας , Ξάνθης , Ροδόπης , Έβρου , και Θεσσαλονίκης δια της εν παρ . 4 του παρόντος άρθρου αποφάσεως αναλογικώς προς το συνολικόν ετήσιον έργον εκάστου τούτων κατά το προηγούμενον της δημοσιεύσεως του παρόντος έτος".

 

Άρθρο 8

 

1 . Η παρ . 11 του άρθρου 4 του Ν . Δ . 102 / 1973 "περί οργανώσεως των δια λεωφορείων αυτοκινήτων εκτελουμένων δημοσίων επιβατηγών συγκοινωνιών , αντικαθίσταται ως ακολούθως :

"11 . α ). Επιφυλασσομένης της εφαρμογής των διατάξεων της επομένης περιπτώσεως , ανατίθεται η εκμετάλλευσις εις το οικείον ΚΤΕΛ απασών των μέχρι σήμερον δημιουργηθεισών οδικών υπεραστικών επιβατικών γραμμών των εξυπηρετουμένων δι' αυτοκινήτων οχημάτων μη εντεταγμένων εις το αντίστοιχον ΚΤΕΛ ( αγόνων ) και εντάσσονται εις τούτο ( το οικείον ή έτερα ΚΤΕΛ ) τα αυτοκίνητα οχήματα τα οποία εξυπηρετούν σήμερον τας γραμμάς αυτάς .

β ) . Προς εκπλήρωσιν του σκοπού της διατάξεως της προηγουμένης περιπτώσεως :

αα ) . Επιφυλασσομένης της εφαρμογής των διατάξεων της παρ . 1 του άρθρου 30 του Ν . Δ . 3334 / 1955 "περί μεταφοράς αγαθών επί κομίστρω δια φορτηγών τρίτροχων αυτοκινήτων και τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων αναφερομένων εις θέματα της Γενικής Διευθύνσεως Μεταφορών" , δια Π . Διατάγματος εκδιδομένου τη προτάσει του Υπουργού Συγκοινωνιών εντός προθεσμίας τριών μηνών από της ισχύος του παρόντος , καθορίζονται οι λοιποί όροι και αι προυποθέσεις τη συνδρομή των οποίων είναι δυνατή η κατά την προηγουμένην περίπτωσιν ένταξις . Η συνδρομή των προϋποθέσεων της ανωτέρω διατάξεως της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν . Δ . 3334 / 1955 δέον να υφίσταντο κατά την 13 ην Δεκεμβρίου 1978 και μέχρι της χρονολογίας εντάξεως του αυτοκινήτου εις το ΚΤΕΛ . Δια του ιδίου τούτου Π . Διατάγματος καθορίζεται και η διαδικασία της εντάξεως , παν έτερον ανακύπτον συναφές με την ένταξιν ταύτην θέμα ως και πάσα αναγκαία λεπτομέρειαν την εφαρμογήν των διατάξεων της παρούσης περιπτώσεως .

Περί της συνδρομής των όρων και προϋποθέσεων του κατά την παρούσαν υποπερίπτωσιν Π . Διατάγματος , δι' εκάστην συγκεκριμένην περίπτωσιν εντάξεως , εκδίδεται σχετική απόφασις του οικείου νομάρχου . Εις την απόφασιν ταύτην , μεταξύ των άλλων , τάσσεται αποκλειστική προθεσμία , δυναμένη να παραταθή εφ' άπαξ , εξ μηνών , ίνα ο ενδιαφερόμενος διασκευάση το αυτοκίνητόν του , βάσει του κατά την επομένην υποπερίπτωσιν καθορισθέντος τύπου και λάβη εν συνεχεία νέαν , δι' αυτό άδειαν κυκλοφορίας . Εις ην περίπτωσιν το αυτοκίνητο του ενδιαφερομένου δεν δύναται να διασκευασθή κατά τον καθορισθέντα τύπον ή δεν επιθυμεί τη διασκευήν ταύτην ο ενδιαφερόμενος , η ανωτέρω προθεσμία των εξ μηνών παρατείνεται επί εν εισέτι τρίμηνον δια την αγοράν καινουργούς λεωφορείου υπό του ενδιαφερομένου και δια τη χορήγησιν δι' αυτό νέας άδειας κυκλοφορίας .

ββ ) . Ο οικείος νομάρχης δι' αποφάσεως αυτού καθορίζει τον κατάλληλον δι' εκάστην τοιαύτην οδικήν γραμμήν τύπον λεωφορείου , ο οποίος απαιτείται δι την εξυπηρέτησιν της γραμμής . Δια τον καθορισμόν υπό του νομάρχου του τύπου του λεωφορείου , μη δυναμένου να προβλέπη αριθμόν θέσεων καθημένων επιβατών πέραν των είκοσι τεσσάρων (24) και ολιγωτέρων των δώδεκα (12) , λαμβάνονται υπ' όψιν , το μεταφορικόν έργον της γραμμής (επιβάται και φορτίον) και η δυνατότης ασφαλούς , αναλόγως της καταστάσεως της οδού , κυκλοφορίας επί της γραμμής του προς καθορισμόν τύπου λεωφορείου , ταύτης πιστοποιουμένης υπό της οικείας τεχνικής υπηρεσίας του νομού" .

2 . Τα κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος άρθρου εις την δύναμιν των οικείων ΚΤΕΛ εντασσόμενα αυτοκίνητα οχήματα , δρομολογούνται υπό του ΚΤΕΛ , υποχρεωτικώς επί μία πενταετία , από της ισχύος του παρόντος , εις τας οδικάς υπεραστικάς γραμμάς τας οποίας ταύτα εξυπηρετούν μέχρι της χρονολογίας της εντάξεως των . Εις τα αυτοκίνητα οχήματα ταύτα ανατίθεται υπό του ΚΤΕΛ η εξυπηρέτησις και ετέρων οδικών υπεραστικών επιβατικών γραμμών του ΚΤΕΛ εφ' όσον αι συγκοινωνίαι ανάγκαι ΚΤΕΛ ενταχθέντων αυτοκινήτων . Δια του κατά την προηγουμένην παράγραφον Π . Διατάγματος αι ώραι εργασίας και αναπαύσεως ως και η υπερωριακή απασχόλησις του απασχολουμένου εις τα ενταχθησόμενα εις τα ΚΤΕΛ αυτοκίνητα οχήματα προσωπικού κατά τον χρόνον της ανωτέρω πενταετίας , δύναται να ρυθμίζονται κατά τρόπον διάφερον εκείνου ο οποίος ισχύει εκάστοτε δια το λοιπόν , της αυτής κατηγορίας , προσωπικόν των ΚΤΕΛ . Εν τη περιπτώσει ταύτη δια την έκδοσιν του εν λόγω Π Διατάγματος συμπράττει και ο Υπουργός Εργασίας .

3 . Καταργείται η παρ . 10 του άρθρου 4 του Ν . Δ . 102 / 1973 . Προκειμένου περί κλειστών γεωγραφικών περιοχών της χώρας (νήσων) , εις τας οποίας η οδική υπεραστική επιβατική συγκοινωνία δεν έχει αναληφθή υπό ΚΤΕΛ , τα της εξυπηρετήσεως των γραμμών τούτων καθορίζονται δια Π . Διατάγματος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Συγκοινωνιών .

4 . Η παρ . 2 του άρθρου 25 του Ν. Δ 102 / 1973 , αντικαθίσταται ως εξής :

"2 . Δια την δημιουργίαν έργων υποδομής και την υποβοήθησιν εκπληρώσεως των υποχρεώσεων των ΚΤΕΛ κατά τα οριζόμενα εις την περίπτωσιν ε΄ του άρθρου 8 του παρόντος επιβάλλεται εισφορά εξ ενός τοις εκατόν (1%) επί του συνόλου των ακαθαρίστων εισπράξεων . Αι ειδικώτεραι προυποθέσεις επιβολής και ο τρόπος καταβολής και διαθέσεως της εν λόγω εισφοράς , ως και πάσα ετέρα αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζεται δια Π . Διατάγματος . Μέχρις εκδόσεως του Προεδρικού τούτου Διατάγματος εξακολουθούν ισχύουσαι αι προυφιστάμεναι διατάξεις , καθ' ο μέρος αφορούν εις τον τρόπον επιβολής και καταθέσεως της εισφοράς αυτής . Υπόλοιπα εκ της μέχρι σήμερον εφαρμογής των διατάξεων της αντικαθιστωμένης παραγράφου διατίθενται δια τους σκοπούς των διατάξεων της παρούσης παραγράφου" .

 

Άρθρο 9

 

Κυρούνται και κτώνται ισχύν νόμου , αφ' ης εξεδόθησαν , αι υπ' αριθ. : α).Δ. -2200/240/1977 "περί αποκαταστάσεως αυτοκινητιστών εξυπηρετούντων την επί αγόνων γραμμών συγκοινωνίαν " . ( Φ.Ε.Κ. 73 / 5 . 2 . 1977 Τεύχος Β΄ ) , β ) . Δ . - 4000 / 420 / 1977 "περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως της υπ' αριθ . Δ . - 2200 / 240 / 25 .1977 αποφάσεως Υπουργού Συγκοινωνιών" ( Φ.Ε.Κ. 123 / 1977 Τεύχος Β΄ ) και γ ) . Δ . - 20177 / 2208 / 1977 " περί τροποποιήσεως των ισχυουσών διατάξεων περί αποκαταστάσεως αυτοκινητιστών εξυπηρετούντων την επί αγόνων γραμμών συγκοινωνίαν" ( Φ.Ε.Κ. 801 / 1977 Τεύχος Β΄ ) , κανονιστικαί αποφάσεις του Υπουργού Συγκοινωνιών αι εκδοθείσαι κατ' εξουσιοδότησιν των διατάξεων του άρθρου 4 παρ . 11 του Ν . Δ . 102 /1973 .

 

Άρθρο 10

 

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού δια της εφημερίδος της Κυβερνήσεως .

 

ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

ΆΡΘΡΟΝ ΜΟΝΟΝ

1 . Η υπό του άρθρου 1 της κατ' άρθρον 22 του Ν . Δ . 3721 / 1957 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του ΟΑΣΘ συμβάσεως , καθορισθείσα περίοδος παραχωρήσεως εις τον ΟΑΣΘ του αποκλειστικού δικαιώματος της μεταφοράς επιβατών δια λεωφορείων εις την αστικήν περιοχήν Θεσσαλονίκης , παρατείνεται επί 19 έτη από της λήξεως αυτής .

2 . Κατά τον χρόνον λήξεως της παραχωρήσεως άπαν το προσωπικόν του Οργανισμού επί οιαδήποτε σχέσει εργασίας τελούν μετά τούτου , εξακολουθεί να παρέχη τας υπηρεσίας του εις τον διάδοχον φορέα , συνεχιζομένης της εργασιακής σχέσεως μετά τούτου και διατηρουμένων έναντι αυτού των ...της υπογραφής της παρούσης συμβάσεως έτους ,ως επιχειρηματικόν κέρδος θα λαμβάνεται ποσοστόν δέκα πέντε επί τοις εκατόν (15%) ετησίως επί του απασχολουμένου κεφαλαίου , ως τούτο ορίζεται εν άρθρω 13 παρ . 1 περ . Δ΄ της Συμβάσεως .

4 . Αι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 6 του παρόντος περί ΟΑΣΘ νόμου αποτελούν περιεχόμενον της παρούσης συμβάσεως . Κατά τα λοιπά και μέχρι λήξεως της ως άνω παραχωρήσεως ισχυουσιν αι διατάξεις της κατ' άρθρον 22 του Ν . Δ . 3721 /1957 υπογραφείσης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του ΟΑΣΘ συμβάσεως .

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους .

Εν Αθήναις τη 3 Φεβρουαρίου 1979

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ . ΤΣΑΤΣΟΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΩΝΣΤ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΑΘ . ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΟΞΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞ .ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς

Εν Αθήναις τη 3 Φεβρουαρίου 1979

 

Ο ΕΠΙ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ