Εταιρεία" και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 130

23 Αυγούστου 1978

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙθ. 811

Περί συστάσεως Εταιρείας υπό την επωνυμίαν "ΑΕΡΟΛΙΜΗΝ ΑΘΗΝΩΝ Ανώνυμος Εταιρεία" και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν:

 

Άρθρον 1.

Ίδρυσις. Μορφή.

 

1.      Ιδρύεται νομικόν πρόσωπον ιδιωτικού δικαίου υπό την επωνυμίαν "ΑΕΡΟΛΙΜΗΝ ΑΘΗΝΩΝ (Α.Α.) Ανλωνυμος Εταιρεία", εδρεύον εν Αθήναις.

2.      Ο Α.Α. ανήκει εξ ολοκλήρου εις το Κράτος απολαμβάνει διοικητικής και οικονομικής αυτοτελείας και λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνας της ιδιωτικής οικονομίας. Εις τον Α.Α. εφαρμόζονται αι διατάξεις περί ανωνύμων εταιρειών, εκτός αν άλλως ορίζεται υπό του παρόντος και των εις εκτέλεσιν τούτου εκδιδομένων διαταγμάτων και κανονισμών.

 

Άρθρον 2.

Σκοπός. Έργον.

 

 1. Σκοπός του Α.Α. είναι ημελέτη, κατασκευή, οργάνωσις, λειτουργία, διοίκησις, εκμετάλλευσις και ανάπτυξις του νέου αερολιμένος Αθηνών.
 2. Ειδικώτερον, έργον του Α.Α. είναι κατά μεν την χρονικήν περίοδον της μελέτης και κατασκευής του νέου αερολιμένος, η εξεύρεσις των αναγκαιούντων οικονομικών πόρων και η ανάθεσις, η εποπτεία και γενικώς ο συντονισμός των απαιτουμένων εργασιών δια την μελέτην, κατασκευήν και εξοπλισμόν του αερολιμένος, μετά δε την έναρξιν λειτουργίας, η συντήρησις, διοίκησις και εκεμτάλλευσις αυτού, ως και η συμπλήρωσις, βελτίωσις και επέκτασις των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του αερολιμένος.
 3. Εξαιρουμένου του ελέγχου κυκλοφορ'ιας αεροσκαφών, περί ου το άρθρον 6, αι αφορώσαι τον νέον αερολιμένα Αθηνών αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), ασκούνται, από της ισχύος του παρόντος, υπό του Α.Α.

 

Άρθρον 3.

Μετοχικόν Κεφάλαιον.

 

 1. Μετοχικόν Κεφάλαιον του Α.Α. θα αποτελέση η αποτίμησις όλων των εκτάσεων επί των οποίων θα κατασκευασθή ο νέος αερολιμήν Αθηνών. Δια κοινών αποφάσεων των Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών και Συγκοινωνιών, μεταβιβάζονται εις τον Α.Α., ως εισφορά του Κράτους, η κυριότης των εις το Κράτος ανηκουσών εκτάσεων, ως και των λοιπών εκτάσεων, αι οποίαι θα περιέλθουν εις αυτό εξ απαλλοτριώσεων. Αι αποφάσεις αύται μεταγράφονται εις τα βιβλία μεταγραφών του οικείου Υποθηκοφυλακείου.
 2. Δια το μετοχικόν κεφάλαιον εκδίδεται επ' ονόματι του Κράτους, μία ονομαστική μετοχή αξίας ίσης προς το μετοχικόν κεφάλαιον, ήτις είναι αμεταβίβαστος και ακατάσχετος. Την μετοχήν υπογράφουν ο Πρόεδρος-Γενικός Διευθυντής και εν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Η αποτίμησις των κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου περιουσιακών στοιχείων, γίνεται δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρινομένης δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Συγκοινωνιών.

 

Άρθρον 4.

Διοίκησις της Εταιρείας.

 

 1. Εις την Γενικήν Συνέλευσιν, το Κράτος εκπροσωπείται υπό των Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών, Δημοσίων Έργων και Συγκοινωνιών ή των οριζομένων υπό τούτων Υφυπουργών. Ταύτης προεδρεύει ο έχων το προβάδισμα Υπουργός. Αι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν. Εν ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του προεδρεύοντος.
 2. Ο Α.Α διοικείται υπό ενδεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου το οποίον αποτελείται:

α) Εκ του Προέδρου-Γενικού Διευθυντού. Ούτος δέον να έχη πτυχίον ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος και να δύναται, λόγω των ειδικών του γνώσεων, να συμβάλλη αποτελεσματικώς εις την πραγμα΄τωσιν των σκοπών του Α.Α.

β) Εξ ενός διπλωματούχου μηχανικού έχοντος εμπειρίαν εις μελέτας και κατασκευάς αερολιμένων.

γ) Εξ ενός νομικού συμβούλου του Κράτους ή νομικού, ειδικώς ασχοληθέντος με το αεροπορικόν δίκαιον.

δ) Εξ ενός καθηγητού οικονομικών μαθημάτων εις ανώτατον εκπαιδευτικόν ίδρυμα ή άλλου πτυχιούχου οικονομικής σχολής ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος.

ε) Εκ τριών διακριθέντων εις την ειδικότητα ή τον τομέα των επιστημόνων (κρατικών λειτουργών ή μη) δυναμένων, ως εκ των γνώσεων και της πείρας των, να συμβάλλουν εις το έργον του Α.Α.

στ) Εξ ενός ανωτάτου αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας.

ζ) Εκ τριών (3) δημοσίων υπαλλήλων, τουλάχιστον επί βαθμώ 3ω, ήτοι ενός εξ εκάστου των Υπουργείων Οικονομικών, Δημοσίων Έργων και Συγκοινωνιών.

 1. Άπαντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως δια τριετή θητείαν, η οποία δύνατατι να ανανεούται.
 2. Δι' αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, έως τρία (3) εκ των μελών του διορίζονται ως τοιαύτα μονίμου απασχολήσεως προς παρακολούθησιν όλων των εργασιών του Α.Α. και συνδρομήν του Προέδρου-Γενικού Διευθυντού εις την Διοίκησιν τούτου.
 3. Το πρώτον Διοικητικόν Συμβούλιον διορίζεται αμέσως μετά την ισχύν του παρόντος, δι΄ αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών, δια τριετή θητείαν/ Τυχόν κενούμεναι, κατά την διάρκειαν της τριετίας ταύτης θέσεις, πληρούνται κατά τον αυτόν τρόπον.
 4. Το πρώτον Διοικητικόν Συμβούλιον συντάσσει, βάσει των διατάξεων του παρόντος και της "περί ανωνύμων εταιρειών νομοθεσίας", το Καταστατικόν του Α.Α., όπερ κυρούται δια Π.Δ/τος, εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Οικονομικών και Συγκοινωνιών, εντός εξ μηνών από της ισχύος του παρόντος.
 5. Ο Πρόεδρος-Γενικός Διευθυντής εκπροσωπεί τον Α.Α. δικαστικώς και εξωδίκως. Δύναται δι' αποφάσεως αυτού να αναθέτη την εκπροσώπησιν του Α.Α. εις τον Αντιπρόεδρον ή μέλος μονίμου απασχολήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ή εις υπαλλήλους ή δικηγόρους του Α.Α., γενικώς ή δι' ωρισμένας πράξεις.
 6. Αι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιούνται εκτός των ωρών εργασίας των υπηρεσιών του Α.Α.. Η αποζημίωσις του Προέδρου-Γενικού Διευθυντού των μελών και του Γραμματέως του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζεται δι΄ αποφάσεως των Υπουργών Συντονισμού, Προεδρίας Κυβερνήσεως, Οικονομικών και Συγκοινωνιών.

 

Άρθρον 5.

Εποπτεία. Κανονισμοί. Προσωπικόν.

 

1.      Την εποπτέιαν επί του Α.Α. ασκεί ο Υπουργός των συγκοινωνιών.

 1. Δια κανονισμών, εκδιδομένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του Α.Α. καθορίζονται:

α) Η οργανωτική διάρθρωσις και ο τρόπος λειτουργίας του Α.Α..

β) Η διαδικασία και ο τρόπος διεξαγωγής των μετά τρίτων συναλλαγών (εκπόνησις μελετών, εκτέλεσις έργων, διενέργεια προμηθειών, σύνταξις και υπογραφή συμβάσεων κλπ.).

γ) Οι διέποντες την πρόσληψιν και την κατάστασιν του προσωπικού του Α.Α. όροι.

δ) Η διεξαγωγή της εσωτερικής υπηρεσίας του Α.Α.

Οι ως άνω κανονισμοί, ως και έτεροι εκδιδόμενοι ομοίως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, προς ρύθμισιν θεμάτων προσωπικού, οργανώσεως, λειτουργίας και εν γένει δραστηριότητος του Α.Α., εγκρίνονται δι' αποφάσεων του Υπουργού Συγκοινωνιών. Αι μέχρι της κυρώσεως των κανονισμών περί προσωπικού προσλήψεις, ενεργούνται δι΄αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρινομένων υπό του Υπουργού Συγκοινωνιών.

3.      Δι' αποφάσεων του Υπουργού Συγκοινωνιών και του κατά περίπτωσιν αρμοδίου Υπουργού, δύνανται, κατά παρέκκλισιν των ισχυουσών διατάξεων, ν' αποσπώνται εις τον Α.Α., προς υποβοήθησιν του έργου του κατά τα στάδια προμελετών και μελετών, κατασκευών και εξοπλισμού, διοικήσεως, λειτουργίας και εκμεταλλεύσεως, υπάλληλοι ειδικών γνώσεων και εμπειρίας, εξ οιασδήποτε δημοσίας υπηρεσίας, οργανισμού, νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, δημοσίας επιχειρήσεως ή τοιαύτης κοινής ωφελείας. Η απόσπασις είναι υποχρεωτική μόνον δια την υπηρεσίαν, εις ην ανήκει ο αποσπώμενος, ο δε χρόνος διαρκείας της αποσπάσεως αυτού λογίζεται, δια πάσαν συνέπειαν, ως χρόνος πργαματικής υπηρεσίας εις την θέσιν την οποίαν οργανικώς κατέχει. Η μισθοδοσία του αποσπωμένου, τα πάσης φύσεως τεχνικά ή άλλα επιδόματα και αι εισφοραί εργοδότου εις τα αντίστοιχα κύρια και επικουρικά ασφαλιστικά ταμεία, βαρύνουν ην υπηρεσίαν εκ της οποίας απεσπάσθη, ο δε Α.Α. καταβάλλει τα αντίστοιχα ποσά εις την εν λόγω υπηρεσίαν εκ της οποίας εγένετο η απόσπασις.

4.      Δια Π. Δ/τος, εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως, Οικονομικών και Συγκοινωνιών, εξ (6) τουλάχιστον μήνας προ της ενάρξεως λειτουργίας του νέου αερολιμένος, καθορίζονται αι λεπτομέρειαι και η διαδικασία της εντάξεως εις τον Α.Α. του απαραιτήτου, δια την λειτουργίαν αυτού, προσωπικού της ΥΠΑ, χωρίς να θιγούν κεκτημένα δικαιώματα του εν λόγω προσωπικού.

5.      Εις τας προσλήψεις προσωπικού υπό του Α.Α. προτιμώνται, επί ίσοις όροις, οι μέχρι της ισχύος του παρόντος μονίμως εγκατεστημένοι εις την περιοχήν των δήμων Σπάτων-Λούτσας, Παιανίας, Κρωπίας, Μαρκοπούλου Μεσογαίας και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών αυτών.

 

Άρθρον 6.

Έλεγχος κυκλοφορίας αεροσκαφών.

 

Τα των σχέσεων του Α.Α. μετά των ασκουσών τον έλεγχον κυκλοφορίας αεροσκαφών αρμοδίων υπηρεσιών, καθορίζονται δια Π.Δ/τος, εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Συγκοινωνιών.

 

Άρθρον 7.

Αερολιμήν Ελληνικού.

 

 1. Ο Αερολιμήν Ελληνικού θα συνεχίση λειτουργών μέχρις ενάρξεως της λειτουργίας του νέου αερολιμένος, καταργούμενος έκτοτε.
 2. Η κατασκευή και ο εξοπλισμός του νέου αερολιμένος χρηματοδοτείται εκ του προιόντος της εκποιήσεως ή της κατ' άλλον τρόπον χρησιμοποιήσεως, ή εκμεταλλεύσεως των εκτάσεων και των επ' αυτών κτισμάτων του Αερολιμένος Ελληνικού, αι οποίαι διατίθενται προς τον σκοπόν αυτόν.
 3. Τα Υπουργεία Συντονισμού, Δημοσίων Έργων και Συγκοινωνιών, επιλαμβάνονται της συντάξεως χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδίου του Αερολιμένος Ελληνικού. Το σχέδιον τούτο, εγκρινόμενον δια Π.Δ/τος, προτάσει των Υπουργών Συντονισμού, Δημοσίων Έργων και Συγκοινωνιών, καθορίζει ποίαι εκτάσεις αποτελούν κοινοχρήστους χώρους και ποίαι διατίθενται δια την χρηματοδότησιν του νέου Αερολιμένος.
 4. Οι Υπουργοί Δημοσίων Έργων, Οικονομικών και Συγκοινωνιών, εξηουσιοδοτούνται δια του παρόντος όπως, δια κοινής αποφάσεώς των, κατά παρέκκλισιν των περί εκποιήσεως, διαθέσεως ή μισθώσεως δημοσίων κτισμάτων διατάξεων, προβαίνουν, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως του Α.Α., εις ον ανατίθεται ο πργαρμματισμός της διαθέσεως και η σχετική διαδικασία, εις εκποίησιν των εκτάσεων και κτισμάτων του Αερολιμένος Ελληνικού ή εις παραχώρησιν άλλων εμπραγμάτων ή ενοχικών επί αυτών δικαιωμάτων, υπογράφοντες τας σχετικάς συμβάσεις.

 

Άρθρον 8.

Σύναψις δανείων.

 

Ο Α.Α. δύναται να συνάπτη δάνεια παρ' ημεδαπών ή αλλοδαπών τραπεζών ή οιουδήποτε τρίτου ή να εκδίδη ομολογιακά δάνεια, ων το ύψος, η διάρκεια, το επιτόκιον και οι όροι εν γένει, θα έχουν προηγουμένως εγκριθή παρά της Νομισματικής Επιτροπής, ήτις θα παρέχη την σύμφωνον γνώμην αυτής προς τον Υπουργόν Οικονομικών δια την κάλυψιν των εν λόγω δανείων δια της εγγυήσεως του Δημοσίου, εφ' όσον κρίνεται σκόπιμον.

 

Άρθρον 9.

Έσοδα.

 

1.      Το Κράτος επιχορηγεί τον Α.Α. με το αναγκαίον ετησίως ποσόν δια τα πρώτα, μέχρι της ενάρξεως κατασκευής του νεόυ αερολιμένος έτη και καταβάλλει εις τον Α.Α. όλας τας δαπάνας δια τας προμελέτας και μελέτας κατασκευής του νέου αερολιμένος. Τα μετέπειτα έξοδα λειτουργίας του Α.Α. και αι δαπάναι κατασκευής και εξοπλισμού του αερολιμένος, αντιμετωπίζονται εκ της διαθέσεως των εκτάσεων και κτισμάτων του Αερολιμένος Ελληνικού και εκ δανείων, ως προβλέπεται εις τα άρθρα 7 και 8 του παρόντος.

2.      Μετά την έναρξιν λειτουργίας του νέου αερολιμένος εις τα έσοδα του Α.Α., περιέρχονται τα τέλη και δικαιώματα προσγειώσεως, σταθμεύσεως, παραμονής και εξυπηρετήσεως των αεροσκαφών, τα μισθώματα, δικαιώματα και τέλη εκ της μισθώσεως ή παραχωρήσεως καταστημάτων, γραφείων, κτισμάτων, γηπέδων και χώρων πρός άσκησιν πάσης επιχειρήσεως ή εκμεταλλεύσεως, τα τέλη αεροπορικών ταξιδίων εξωτερικού, τα τέλη σταθμεύσεως αυτοκινήτων και πάν έτερον τέλος ή έσοδον σχετιζόμενο με την εν γένει λειτουργίαν και εκεμτάλλευσιν του αερολιμένος.

3.      Αι εισπράξεις πάσης απαιτήσεως και πατνός εσόδου του Α.Α. κατά παντός φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, γίνονται, βάσει της κειμένης νομοθεσίας "περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων", εφαρμοζομένω των ουσιαστικών και δικονομικών αυτής διατάξεων. Το μέτρον της προσωπικής κρατήσεως, δύναται να ληφθή υπό τας προυποθέσεις του άρθρου 91 του Ν.Δ. 356/1974 "περί κώδικος εισπράξεως δημοσίων εσόδων". Τίτλον εκτελεστόν αποτελεί η πράξις του Προέδρου-Γενικού Διευθυντού ή άλλου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του Α.Α. εξουσιοδοτημένου οργάνου.

Άρθρον 10.

Φορολογικαί και δασμολογικαί απαλλαγαί.

 

1.      Αι εις τον Α.Α. μεταβιβάσεις, κατά το άρθρον 3 του παρόντος, των εκτάσεων επί των οποίων θα κατασκευασθή ο νέος αερολιμήν, ως και η μεταγραφή τούτων, απαλλάσσονται παντός φόρου ή τέλους, υπέρ του Δημοσίου ή Οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως ή τρίτων.

 1. Ο Α.Α. απολαύει των απαλλαγών, φορολογικών και άλλων, των προβλεπομένων υπό του Ν.Δ. 2687/1953 "περί επενδύσεως και προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού" και του Ν. 4171/1961 "περί λήψεως γενικών μέτρων δια την υποβοήθησιν της αναπτύξεως της οικονμίας της Χώρας", εις τας διατάξεις των οποίων θέλει υπαχθή η επένδυσις δια την μελέτην, κατασκευήν, εξοπλισμόν, οργάνωσιν, συντήρησιν, λειτουργίαν, βελτίωσιν και επέκτασιν του νέου αερολιμένος και πάσα συναφής επένδυσις. Πρός τούτο, θέλουν εκδοθή αι υπό των οικείων διατάξεων προβλεπόμεναι διοικητικαί πράξεις. Η εν λόγω επένδυσις, χαρακτηρίζεται δια του παρόντος, ως ιδιαιτέρας σημασίας δια την εθνικήν οικονομίαν.
 2. Αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αναλαμβάνοντα την εκτέλεσιν εργασιών ή προμηθειών, σχετιζομένων με την μελέτην, κατασκευήν, εξοπλισμόν, οργάνωσιν, συντήρησιν, λειτουργίαν, βελτίωσιν ή επέκτασιν του νέου αερολιμένος, δεν υπόκεινται εις φορολογίαν δια το εις το εξωτερικόν κτώμενον εισόδημά των. Φορολογούνται δια τα εν Ελλάδι κτώμενα κέρδη αυτών τα οποία θα εξευρίσκωνται κατά τας γενικάς διατάξεις "περί φορολογίας του εισοδήματος", μη εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 36α του Ν.Δ. 3323/1955 "περί φορολογίας του εισοδήματος".
 3. Οι τόκοι των εις τον Α.Α. παρεχομένων δανείων ή πιστώσεων, απαλλάσσονται του κατά τας ισχυούσας εκάστοτε διατάξεις φόρου εισοδήματος και παντός συνεισπραττομένου φόρου, τέλους, τέλους χαρτοσήμου, εφ' όσον υπόχρεως είναι αλλοδαπός, μη διατηρών μόνιμον εγκατάστασιν εν Ελλάδι. Εις περίπτωσιν ταύτην, ο Α.Α. απαλλάσσεται πάσης υποχρεώσεως παρακρατήσεως, προεισπράξεως κλπ. Φόρου εισοδήματος επί των άνω τόκων.

 

Άρθρον 11.

Έναρξις ισχύος.

 

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

 

Εν Αθήναις τη 16 Αυγούστου 1978

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΘ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

 

 

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕ2801/1986 - ΣΕ4600/1986 - ΣΕ150/1988 - ΣΕ151/1988 - ΣΕ3568/1987 -