EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1978

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

123

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 803

Περί επιβαλλομένων κυρώσεων εις κατόχους φορτηγών αυτοκινήτων μοτοσυκλεττών ιδιωτικής χρήσεως δια παραβάσεις τινάς της περί των οχημάτων τούτων κείμενης νομοθεσίας και άλλων τινών διατάξεων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν:

 

Άρθρον 1

 

Η περίπτ. Β του άρθρου 4 του Ν.Δ. 49/1968 "περί χορηγήσεως αδειών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων οχημάτων ιδιωτικής χρήσεως", ως το άρθρον τούτο αντικατεστάθη δια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1268/1972 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν.Δ. 49/1968 και μεταφοράς εργατοτεχνικών δια φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως" (άρθρον 4 παρ. 1 περίπτ. Β κωδικοποιητικού Β.Δ. 281/1973), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"β) Η καθ' οιονδήποτε τρόπον άμεσος ή έμμεσος είσπραξις κομίστρου δι' εκτελουμένας δια φορτηγού αυτοκινήτου ή φορτηγού μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσεως μεταφοράς, εξαιρέσει των εις ειδικάς περιπτώσεις και ιδιαιτέρως εις περιόδους αιχμής επιτρεπομένων τοιούτων δι' αποφάσεως του νομάρχου, εφ' όσον πρόκειται περί εποχιακώς παραγομένων αγροτικών προϊόντων χρηζόντων αμέσου διακινήσεως, των σχετικών όρων και προϋποθέσεων καθοριζομένων δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών. Ως έμμεσος είσπραξις κομίστρου δι' εκτελουμένας δια φορτηγού αυτοκινήτου ή φορτηγού μοτοσυκλέττας ιδιωτικής χρήσεως μεταφοράς, θεωρείται και η μεταφορά εμπορευμάτων και κινητών εν γένει πραγμάτων ανηκόντων εις τους ιδιοκτήτας ή κατόχους των ως άνω οχημάτων ιδιωτικής χρήσεως, δι' α εμπορεύματα και κινητά πράγματα εισπράττεται κατά περίπτωσιν χρηματικόν ποσόν επιπροστιθέμενον εις την αξίαν των μεταφερομένων εμπορευμάτων και κινητών πραγμάτων".

 

Άρθρον 2

 

Το άρθρον 2 του Ν.Δ. 1268/1972 (άρθρον 5 του κωδικοποιητικού Β.Δ. 28/1/1973), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

"Άρθρον 2.

Απαγορεύεται η δια φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως μεταφορά προσώπων πλην του οδηγού και ενός συνοδηγού ή βοηθού οδηγού. Κατ' εξαίρεσιν επιτρέπεται η μεταφορά μέχρι τριών (3) εργατών ή τεχνιτών δια φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, χρησιμοποιουμένων υπό βιομηχανικών, βιοτεχνικών, γεωργικών ή εμπορικών εν γένει επιχειρήσεων, δια την συνόδευσιν, εκφόρτωσιν και παράδοσιν εις τους τόπους προορισμού των δι' αυτών μεταφερομένων προϊόντων. Ομοίως επιτρέπεται η μεταφορά μέχρι τεσσάρων (4) εργατών διά φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως εκτελούντων μεταφοράς πραγμάτων (οικοσκευών κλπ.) εντός πόλεων. Ωσαύτως, επιτρέπεται η μεταφορά μελών της οικογενείας του κατόχου του οχήματος υπό όρους και προϋποθέσεις καθοριζομένους δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών".

 

Άρθρον 3.

 

Το άρθρον 6 του Ν.Δ. 49/1968 (άρθρον 8 του κωδικοποιητικού Β.Δ. 281/1973), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"Άρθρον 6

1. Οι εκ προθέσεως παραβαίνοντες τας διατάξεις των περίπτ. α έως και δ του άρθρου 4 του παρόντος, ως το άρθρον τούτο αντικατεστάθη δια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1268/1972 (άρθρον 4 παρ. 1 περίπτ. α έως και δ κωδικοποιητικού Β.Δ. 281/1973), τιμωρούνται δια φυλακίσεως μέχρις εξ (6) μηνών ή δια χρηματικής ποινής τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών ή δι' αμφοτέρων των ποινών. Εάν ο καταδικασθείς είναι ιδιοκτήτης του οχήματος, διατάσσεται υποχρεωτικώς υπό του δικαστηρίου η αφαίρεσις των στοιχείων κυκλοφορίας (άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας) τούτου, δια του οποίου διεπράχθη η παράβασις, επί χρονικό διάστημα ενός (1) έως εξ (6) μηνών. Εάν ο καταδικασθείς είναι ο οδηγών το όχημα, διατάσσεται υποχρεωτικώς υπό του δικαστηρίου η αφαίρεσις της αδείας ικανότητος οδηγού μέχρις ενός (1) μηνός. Εν περιπτώσει παραβάσεως καθ' υποτροπή των εν τη παρούση παραγράφω αναφερομένων διατάξεων, του μεν ιδιοκτήτου αφαιρείται επί εν (1) έτος η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, δια του οποίου διεπράχθη η παράβασις, επί δευτέρας δε υποτροπής οριστικώς, του δε οδηγού, εις αμφοτέρας τας περιπτώσεις, αφαιρείται η άδεια οδηγήσεως δια χρονικόν διάστημα άνω του ενός (1) και μέχρι τριών (3) μηνών.

2. Εάν αι παραβάσεις των εν τη προηγουμένη παραγράφω αναφερομένων διατάξεων ετελέσθησαν εξ αμελείας, τιμωρούνται δια χρηματικής ποινής.

3. Οι παραβάται των διατάξεων της περιπτ. Ε της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.Δ. 49/1968 (ως το άρθρον τούτο αντικατεστάθη δια του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1268/1972) και του άρθρου 2 του Ν.Δ. 1268/1972 (άρθρον 4 παρ. 1 περίπτ. ε και άρθρον 5 του Κωδ. Β.Δ. 281/1973 αντιστοίχως), τιμωρούνται δια προστίμου ή κρατήσεως, εν υποτροπή δε εντός διετίας, δι' αμφοτέρων των ποινών".

 

Άρθρον 4

 

Τα υπό του παρόντος προβλεπόμενα πλημμελήματα εισάγονται ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου δι' απ' ευθείας κλήσεως, είτε μετά προηγούμενην προανάκρισιν, περατουμένην εντός τριάκοντα (30) ημερών, είτε άνευ προανακρίσεως. Η δικάσιμος ορίζεται εις σύντομον χρόνον και πάντως ουχί βραδύτερον των δύο (2) μηνών από της υποβολής της δικογραφίας εις τον εισαγγελέα ή, εις περίπτωσιν προανακρίσεως, από του πέρατος αυτής, η δε έφεσις κατά των εκδιδομένων αποφάσεων εκδικάζεται εντός διμήνου από της ασκήσεώς της.

 

Άρθρον 5

 

Η δικαστική απόφασις περί αφαιρέσεως των στοιχείων κυκλοφορίας οχήματος, κατ' εφαρμογήν του άρθρου 6 του Ν.Δ. 49/1968 (άρθρον 8 του κωδ. Β.Δ. 281/1973), ως τούτο αντικαθίσταται δια του άρθρου 3 του παρόντος, εκτελείται παρά της οικείας αστυνομικής αρχής, η οποία οφείλει αμελλητί να προβαίνη εις την αφαίρεσιν αυτών και την εν συνεχεία αποστολήν τούτων εις την υπηρεσίαν συγκοινωνιών, ήτις εχορήγησε ταύτα. Επί προσωρινής αφαιρέσεως των στοιχείων κυκλοφορίας (άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας), επαναχορήγησις των στοιχείων τούτων επιτρέπεται μόνον εφ' όσον ο ενδιαφερόμενος προσκομίση βεβαίωσιν της οικονομικής εφορίας εκ της οποίας να προκύπτη η μη διακοπή της λειτουργίας της επιχειρήσεως.

 

Άρθρον 6

 

1. Δια Π.Δ/τος, εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Συγκοινωνιών, δύναται να κωδικοποιηθούν εις ενιαίον κείμενον αι διατάξεις, ως αύται ετροποποιήθησαν και συνεπληρώθησαν, του Ν.Δ. 49/1968 "περί χορηγήσεως αδειών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων οχημάτων ιδιωτικής χρήσεως" του παρόντος, ως και παντός ετέρου συναφούς νόμου αφορώσαι εις τους όρους και τας προϋποθέσεις της κυκλοφορίας των φορτηγών αυτοκινήτων και των φορτηγών μοτοσυκλεττών ιδιωτικής χρήσεως και τας κυρώσεις των κατόχων αυτών.

2. Κατά την κωδικοποίησιν ταύτην επιτρέπεται, η άνευ αλλοιώσεως της εννοίας των ισχυουσών διατάξεων, νέα διάρθρωσις του νομοθετικού υλικού, ως διάσπασις ή συγχώνευσις άρθρων, προσθήκη νέων και η εν γένει νέα κατάστρωσις αυτού, η απάλειψις των ρητώς ή σιωπηρώς καταργηθεισών διατάξεων, η ενέργεια διορθώσεων και προσαρμογών εις την φραστικήν διατύπωσιν, ως και η ενέργεια αναγκαίων προσαρμογών εν όψει της εν γένει ισχυούσης νομοθεσίας.

 

Άρθρον 7

 

Καταργούνται αι διατάξεις της περιπτ. Β της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 383/1976 "περί διενεργείας εμπορευματικών μεταφορών δια φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως και άλλων τινών διατάξεων", ως και αι εις εκτέλεσιν τούτων εκδοθείσαι κανονιστικαί αποφάσεις του Υπουργού Συγκοινωνιών. Εκκρεμείς αιτήσεις χορηγήσεως αδείας κυκλοφορίας φορτηγού αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως, κατ' εφαρμογήν των δια του παρόντος άρθρου καταργουμένων διατάξεων, ικανοποιούνται μόνον εφ' όσον οι αιτούντες συγκεντρούν τας προϋποθέσεις των διατάξεων τούτων.

 

Άρθρον 8

 

1.     Η παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 588/1977 "περί οργανώσεως των αστικών συγκοινωνιών Πρωτευούσης και άλλων τινών διατάξεων", αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"6. Τα ούτω προκύπτοντα κενά εις επιβατηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως, μετά ή άνευ μετρητού, καλύπτονται διά νέων αυτοκινήτων της αυτής κατηγορίας, τιθεμένων εις κυκλοφορίαν επ' ονόμνατι είτε φυσικών προσώπων ασκούντων το επάγγελμα του οδηγού αυτοκινήτων και εγγεγραμμένων και σφαλισμένων εις τον εις ων υπάγονται, κατά νόμον, ασφαλιστικόν φορέα κυρίας ασφαλίσεως, είτε επιχειρήσεων συνιστωμένων δια των διατάξεων του παρόντος".

2.     Το άρθρον 27 του ν. 588/1977, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

Άρθρον 9.

 

Το πρώτον εδάφιον της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 383/1976 αντικαθίσταται, αφ' ης ίσχυσεν, ως ακολούθως:

 

"4. Μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 1978 επιτρέπεται η διενέργεια εθνικών μεταφορών και δια φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, ανηκόντων εις τα περί ων η παρ. 2 του παρόντος άρθρου πρόσωπα".

 

Άρθρον 10.

 

Το δεύτερον εδάφιον της παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 588/1977, αντικαθίσταται, αφ' ης ίσχυσεν, δι' ετέρων δύο εδαφίων, ως ακολούθως:

 

"Ανάπηρος πολέμου τυχών, κατ΄εφαρμογήν των διατάξεων του α.ν. 1936/1951 "περί συμπληρώσεως της νομοθεσίας περί προστασίας αναπήρων και θυμάτων πολέμου κλπ.", αδείας κυκλοφορίας αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως, κατ' ιδανικόν μερίδιον, εντεταγμένου εις το ΕΚΤΕΛ, επιλέγων μία εκ των, εν περιπτ. α' και β' της προηγουμένης παραγράφου, παροχών και ων εν ζωή, ή εν περιπτώσει θανάτου του, ο νόμιμος ή οι νόμιμοι κληρονόμοι χήρα σύζυγος και κατιόντες αυτού από κοινού άπαντες, λαμβάνουν την αντίστοιχον άδειαν δια την κυκλοφορίαν ενός ακεραίου επιβατηγού ή φορτηγού αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως. Αι διατάξεις του προηγουμένου εδαφίου έχουν εφαρμογήν και δια τους εις την αυτήν διάταξιν αναφερομένους αναπήρους, οι οποίοι έτυχον κρατικής παραχωρήσεως θέσεως εις κυκλοφορίαν ιδανικού μεριδίου επί λεωφορείου αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως εις την Περιοχήν Πρωτευούσης (ΕΚΤΕΛ) και οι οποίοι εν συνεχεία μετεβίβασαν τούτο και απέκτησαν, δι' αγοράς, έτερον ιδανικόν μερίδιον επί λεωφορείου δημοσίας χρήσεως της αυτής περιοχής (ΕΚΤΕΛ)".

 

Άρθρον 11.

 

1. Η ίδρυσις και η λειτουργία σταθμών εκκινήσεως και αφίξεως υπεραστικών λεωφορείων προς επιβίβασιν ή αποβίβασιν επιβατών ή φορτηγών αυτοκινήτων προς διενέργειαν φορτοεκφορτώσεως εμπορευμάτων, επιτρέπεται κατόπιν αδείας, χορηγουμένης υπό του οικείου αστυνομικού διευθυντού ή διοικητού Χωροφυλακής και εκδιδομένης κατά τα, εις τα επόμενα εδάφια της παρούσης παραγράφου, οριζόμενα. Επιφυλασσομένων των διατάξεων του προηγουμένου εδαφίου, δια π. δ/τος, εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Δημοσίων Έργων και Συγκοινωνιών, καθορίζονται οι όροι και αι προυποθέσεις (θέσεις, χώρος, εσωτερική διάταξις, χώροι υγιεινής κλπ.) υπό τας οποίας επιτρέπεται η ίδρυσις και η λειτουργία των ως άνω σταθμών ως και αι προυποθέσεις και διαδικασία χορηγήσεως της υπό του παρόντος προβλεπομένης αδείας των σταθμών τούτων. Μέχρι της θέσεως εν ισχύι του κατά το προηγούμενον εδάφιον π. δ/τος παραμένουν εν ισχύι αι εκδοθείσαι κανονιστικαί αποφάσεις του Υπουργού Συγκοινωνιών.

 

2. Εγκαταστάσεις σταθμών αυτοκινήτων περί ων προβλέπουν, η προηγουμένη παράγραφος και τα κατ' εφαρμογήν αυτής εκδοθησομένα π. δ/τα ή τροποποιητικά τούτων ως και αι εκδοθείσαι κατ' εφαρμογήν του άρθρου 10 παρ. 1 του ν.δ. 3990/1959, κανονιστικαί αποφάσεις του Υπουργού Συγκοινωνιών, λειτουργούσαι είτε άνευ αδείας είτε μετά την λήξιν της ισχύος της υπό των άνω διατάξεων προβλεπομένης αδείας λειτουργίας είτε μετά προσωρινήν ή οριστικήν αφαίρεσιν ταύτης, σφραγίζονται, μετά προηγούμενην προειδοποίησιν ενός (1) μηνός, κατόπιν αποφάσεων, της αρμοδίας δια την χορήγησιν της αδείας λειτουργίας αρχής, μερίμνη της οικείας αστυνομικής αρχής. Δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Συγκοινωνιών και Δημοσίας Τάξεως καθορίζονται αι λεπτομέρειαι εφαρμογής των διατάξεων του προηγουμένου εδαφίου.

 

3. Οι κύριοι ή εκμεταλλευταί των κατά τας προηγουμένας παραγράφους εγκαταστάσεων λειτουργουσών είτε άνευ αδείας είτε μετά την λήξιν της υπό των κειμένων διατάξεων προβλεπομένης αδείας λειτουργίας είτε μετά προσωρινήν ή οριστικήν αφαίρεσιν ταύτης ως και κατά παράβασιν των υπό τούτων προβλεπομένων όρων λειτουργίας αυτών, διώκονται και τιμωρούνται κατά το άρθρον 458 του Ποινικού Κώδικος. Οι εκ προθέσεως και αυτογνωμόνως διαρρηγνύοντες ή βλάπτοντες σφραγίδα τεθειμένην υπό της αστυνομικής αρχής κατά τα υπό της προηγουμένης παραγράφου διαλαμβανόμενα προς τον σκοπόν συνεχίσεως της παρανόμου λειτουργίας των υπό του παρόντος άρθρου εγκαταστάσεων, οι καθ΄οιονδήποτε τρόπον ματαιούντες τοιαύτην σφράγισιν ως και οι καθ΄οιονδήποτε τρόπον θέτοντες εν λειτουργία τοιαύτην ως ανωτέρω εγκατάστασιν μετά την σφράγισιν αυτής, τιμωρούνται με τας ποινάς του άρθρου 178 του Ποινικού Κώδικος.

 

4. Καταργούνται αι διατάξεις των παρ. 4 και 8 του άρθρου 10 του ν.δ. 3990/1959 "περί αναθέσεως εις Αστυνομικάς Αρχάς της εκδικάσεως αστυνομικών παραβάσεων τιμωρουμένων δια προστίμου, συμπληρώσεως του Ν. 4841/1930 "περί αυτοκινήτων" και άλλων τινών συναφών διατάξεων".

 

Άρθρον 12.

 

Η ισχύς του παρόντος άρχεται δέκα πέντε (15) ημέρας από της δημοσιεύσεως αυτού δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, εξαιρέσει των διατάξεων των άρθρων 7 έως και 11 των οποίων η ισχύς άρχεται από της δημοσιεύσεως του παρόντος.

 

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

 

Εν Αθήναις τη 2 Αυγούστου 1978

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

Εν Αθήναις τη 7 Αυγούστου 1978

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ