ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

EΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1948

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

250

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 792

 

Περί κυρώσεως της εν Αθήναις τη 17η Απριλίου 1947 υπογραφείσης μεταξύ της Ελλάδος και Ολλανδίας συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών.

 

ΠΑΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Δ΄Αναθεωρητικής Βουλής, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

 

 

Αρθρον μόνον

 

1. Κυρούται και έχει πλήρη ισχύ νόμου η εν Αθήναις τη 17η Απριλίου 1947 υπογραφείσα μεταξύ της Ελλάδος και Ολλανδίας συμφωνία περί αεροπορικών μεταφορών μετά του προσηρτημάνου αυτή παραρτήματος, ής το κείμενο έπαται εν γαλλικώ πρωτοτύπω και ελληνική μεταφράσει.

2. Η ισχύς της Συμφωνίας ταύτης άρχεται από της ημέρας της υπογραφής της, συμφώνως τη 1η παραγράφω του 13ου άρθρου αυτής.

Ο παρών Νόμος ψηφισθείς ύπο της Δ΄Αναθεωρητικής Βουλής και παρ'Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω δια της εφημρίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως Νόμος του Κράτους.

 

Εν Αθήναις τη 23 Σεπτεμβρίου 1948

ΠΑΥΛΟΣ Β

 

Οι Υπουργοί

 

Επί των Εξωτερικών

ΚΩΝ. ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ

 

Επί της Αεροποριάς

ΑΝΑΣΤ. ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΣΗΣ

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

 

Εν Αθήναις της 27 Σεπτεμβρίου 1948

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΜΕΛΑΣ