ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

EΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1978

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

57

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 771

 

Περί της σειράς αρχαιότητος υπαλλήλων τινών του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) και άλλων τινών διατάξεων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν:

 

Άρθρον 1.

 

Οι κατά τας διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του β. δ/τος 532/1972 "περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των "περί ιδρύσεως του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) ισχυουσών διατάξεων" μη καταλαβόντες κατά την ένταξιν οργανικάς θέσεις και διατηρηθέντες εις την υπηρεσίαν ως υπεράριθμοι, εφ' όσον επανεκρίθησαν υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΕ και ενετάγησαν δι' αποφάσεως αυτού εις οργανικήν θέσιν, τίθενται εις το δεξιόν των κατά την δημοσίευσιν του παρόντος υπηρετούντων υπό τον αυτόν βαθμόν νεωτέρων των, άλλως εις το αριστερόν των αρχαιοτέρων των.

 

Άρθρον 2.

 

Αι περιπτώσεις γ' και δ' του άρθρου 2 του Ν.Δ. 638/1970 "περί ιατρικής εξετάσεως των οδηγών αυτοκινήτων, διτρόχων - τριτρόχων μετά κινητήρος και μοτοποδηλάτων", αντικαθίστανται ως ακολούθως:

"γ) Την κατασκευήν έργων αρμοδιότητος του Υπουργείου Συγκοινωνιών, ως και την αγοράν ακινήτων, ανοικοδόμησιν κτιρίων, την επισκευήν ή συντήρησιν ακινήτων και λοιπών εγκαταστάσεων του ιδίου Υπουργείου.

δ) Την προμήθειαν οργάνων και υλικών εν γένει αναγκαίων δια την εύρυθμον λειτουργίαν των υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών ως και δια την αγοράν, επ' ονόματι του Δημοσίου (Υπουργείου Συγκοινωνιών), αυτοκινήτων οχημάτων, μοτοσυκλετών και μηχανημάτων μετά των απαραιτήτων εργαλείων, υλικών και ανταλλακτικών αυτών, και των αναγκαιούντων εκάστοτε ελαστικών, καυσίμων και λιπαντικών δια την κίνησιν και λειτουργίαν τούτων προς τον σκοπόν χρησιμοποιήσεως εις τας εξετάσεις των υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων. Εις τας δαπάνας ταύτας περιλαμβάνονται και αι δαπάναι αι απαιτούμεναι δια την επισκευήν και την συντήρησιν των ως άνω οργάνων, οχημάτων, μηχανημάτων και εργαλείων ως και δια την πρόσληψιν τυχόν αναγκαιούντος προσωπικού δια την κίνησιν τούτων".

 

Άρθρον 3.

 

Εις την παρ. 1 του άρθρου 1 του Β.Δ/τος 306/1973 "περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των διατάξεων των Ν.Δ/των 634/1970 και 1245/1972, περί ολικής ή μερικής απαλλαγής προσώπων τινών της υποχρεώσεως καταβολής κομίστρου κατά την διακίνησίν των δια λεωφορείων αυτοκινήτων", προστίθενται περιπτώσεις ιθ, κ και κα έχουσαι ως ακολούθως:

"ιθ) Τους Έλληνας πολίτας εκ του αμάχου πληθυσμού οι οποίοι κατέστησαν ανάπηροι εκ πολεμικών γεγονότων και οι οποίοι λαμβάνουν μηνιαίαν σύνταξιν εκ του Δημοσίου Ταμείου, κατά τας εκάστοτε ισχυούσας διατάξεις.

κ) Το προσωπικόν των προμηθευτικών συνεταιρισμών των ιδιοκτητών ιδιωτικών λεωφορείων της περιοχής Πρωτευούσης.

κα) Τους υπηρετούντας εις την Βουλήν των Ελλήνων κλητήρας, κατόπιν προτάσεως του Προέδρου της Βουλής".

 

Άρθρον 4.

 

Δια π. δ/τος, εφ' άπαξ εκδιδομένου, προτάσει του Υπουργού Συγκοινωνιών και των λοιπών αρμοδίων Υπουργών, εντός το πολύ τριών (3) μηνών από της ισχύος του παρόντος, καθορίζονται περιοριστικώς αι κατηγορίαι των προσώπων τα οποία θα έχουν δικαίωμα ολικής ή μερικής απαλλαγής εκ της καταβολής κομίστρου κατά την διακίνησίν των δια των πάσης κατηγορίας χερσαίων δημοσίων μεταφορικών μέσων. Δια του ιδίου π.δ/τος ρυθμίζονται και τα του ποσοστού της απαλλαγής, τα των όρων, προϋποθέσεων ή περιορισμών και της διαδικασίας εν γένει παροχής της απαλλαγής ταύτης, τα του καθορισμού των οργάνων, τα οποία θα είναι αρμόδια δια την χορήγησιν των σχετικών δελτίων αναγνωρίσεως των δικαιούχων προσώπων, τα του καθορισμού των γραμμών ή διαδρομών των εν λόγω μεταφορικών μέσων, δια τα οποία θα ισχύη η εν λόγω απαλλαγή, ως και πάσα ετέρα αναγκαία λεπτομέρεια δια την εφαρμογήν του παρόντος άρθρου. Το ανωτέρω π.δ/γμα εκδίδεται μετά γνώμην Επιτροπής συγκροτουμένης δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών. Από της ισχύος του προεδρικού τούτου διατάγματος παύουν ισχύοντα άπαντα γενικώς και υφ' οιουδήποτε οργάνου εκδοθέντα ή εκδοθησόμενα δελτία ελευθέρας κυκλοφορίας ή επί τη καταβολή μειωμένου κομίστρου επί των πάσης κατηγορίας δημοσίων χερσαίων μεταφορικών μέσων.

 

Άρθρον 5.

 

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήσετω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

 

Εν Αθήναις τη 11 Απριλίου 1978

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

 

Εν Αθήναις τη 14 Απριλίου 1978

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ