μηχανημάτων και άλλων τινών διατάξεων

 

 

EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 1978

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

37

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 760

Περί μεταφοράς πραγμάτων ζώων και προσώπων δι'αγροτικών μηχανημάτων και άλλων τινών διατάξεων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν:

 

 

Άρθρο 1

1 Επιτρέπεται δια τη μεταφορά πραγμάτων, ζώων και προσώπων η χρησιμοποίησης των κατά τον Κώδικά Οδικής Κυκλοφορίας χαρακτηριζομένων ως αγροτικών μηχανημάτων, εχόντων εκ κατασκευής κιβωτάμαξαν και κινουμένων δι'ιδίας δυνάμεως ή ρυμουλκούμενων δι'αγροτικών ελκυστήρων κατεχομένων υπό φυσικών ή νομικών προσώπων ασκούντων γεωργικήν εκμετάλλευσιν ή υπό ομάδων ή μελών ομάδων κοινής καλλιέργειας βεβαιουμένου του τελευταίου τούτου υπό της Διευθύνσεως Γεωργίας του οικείου Νομού

2. Αι ως άνω μεταφοραί διενεργούνται υπό την επιφύλαξη τηρήσεως των περί αγροτικών μηχανημάτων και ρυμουλκουμένων διατάξεων του εκάστοτε ισχύοντος Κώδικος Οδικής Κυκλοφορίας και υπό τους εν τοις επόμενοις άρθροις διαλαμβανομένους όρουςκαι προυποθέσεις

 

Άρθρο 2

 

Μεταφοραί πραγμάτων - ζώων

 

Α) Τα υπό της Γεωργικής εκμεταλλεύσεως παραγόμενα γεωργικά κτηνοτροφικά και δασικά προιόντα ως και τα προιόντα επεξεργασίας ή μεταποιήσεως τούτων

 

Β) Τα προοριζόμενα δια την γεωργική εκμετάλλευσιν (σπόροι , λιπάσματα , ζωοτροφαί κτλ) ή δια την οικιακήν οικονομίαν ( είδη διατροφής και οικιακού εξοπλισμού, καύσιμα, ξύλα, οικοδομικά υλικά κτλ)

 

Γ) Τα αποβαλλόμενα εκ της γεωργικής εκμεταλλεύσεως και της οικιακής οικονομίας υπό μορφήν υποπροϊόντων ή αχρήστων υλών

 

Άρθρο 3

Όροι μεταφοράς πραγμάτων και ζώων

1. Η μεταφορά των πραγμάτων και ζώων επιτρέπεται υπό τον όρο, ότι αυτά ανήκουν εις τον κάτοχο του αγροτικού μηχανήματος και μεταφέρονται από και εις τον τόπο παραγωγής εις αποθήκας ή κέντρα διαθέσεως ή εργοστάσια επεξεργασίας ή την κατοικίαν του παραγωγού ή εις χώρους απορρίψεως άχρηστων υλών

2. Επιτρέπεται η κατά τ' ανωτέρω μεταφορά εντός της περιοχής της Κοινότητας ή Δήμου του κατόχου μηχανήματος ή και πέραν αυτής πραγμάτων και ζώων ανηκόντων εις τρίτους καλλιεργητάς της αυτής Κοινότητα3ς ή Δήμου εφ'όσον η περιοχή αυτή δεν εξυπηρετείται δια φορτηγών οχημάτων δημοσίας χρήσεως ή δια σιδηροδρόμου ή λόγω ελλείψεως ή ανεπαρκείας τοιούτων μεταφορικών μέσων ή λόγω διαμορφώσεως κομίστρου δυσαναλόγου προς την αξία του μεταφερόμενου πράγματος ή λόγω της ανάγκης εις εποχάς συγκομιδής των προιόντων ή λόγω ακαταλληλότητας των οδών. Εις τας Κοινότητας, εις τας οποίας δεν υπάρχουν επαρκή γεωργικά μηχανήματα, η ως ανωτέρω μεταφορά επιτρέπεται να γίνεται δια γεωργικών μηχανημάτων καλλιεργητών άλλων Κοινοτήτων

Δι'αποφάσεων των οικείων Νομαρχών καθορίζονται οι όροι των ως άνω μεταφορών εντός του αυτού Νόμου και δια κοινών αποφάσεων των οικείων Νομαρχών δια μεταφοράς πέραν του νομού

3. Ο Υπουργός Γεωργίας δύναται δι'αποφάσεων του να ρυθμίζη τα της εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων του παρόντος άρθρου τροποποιών και αποφάσεις Νομαρχών εάν υπάρχουν τοιαύται

 

Άρθρο 4

Μεταφερόμενα πρόσωπα και όροι μεταφοράς

1.      Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των κατά το άρθρο 1 αγροτικών μηχανημάτων δια την μεταφορά προσώπων, εφ'όσον ταύτα φέρουν επί των τροχών ελαστικά επίστρωτα μετ'αεροθαλάμου ή έτερα τοιαύτα αναλόγου ελαστικότητας

2. Πρόσωπα δυνάμενα να μεταφερθούν δια των ανωτέρω μηχανημάτων

α) Τα πρόσωπα τα προοριζόμενα δια γεωργικάς εργασίας εντός της κτηματικής περιοχής του Δήμου ή Κοινότητας εις ην διαμένει ο κάτοχος του μηχανήματος ή ετέρων Δήμων ή Κοινοτήτων εφ'όσον ούτος κατέχει κτήματα εις τας περιοχάς αυτών

β) Τα πρόσωπα τα προερχόμενα εκ περιοχών πέραν των ομόρων Δήμων ή Κοινοτήτων εκείνης εις ην διαμένει ο κάτοχος του μηχανήματος και προοριζόμενα δια γεωργικάς εργασίας εκτελουμένας εποχιακώς αίτινες χρήζουν αμέσου εκτελέσεως . Δι'αποφάσεων του οικείου ή των οικείων Νομαρχών καθορίζονται αι οδοί και αι περιοχαί εντός των οποίων δέον να πραγματοποιώνται αι μεταφοραί αυταί ως και οι τυχόν ειδικοί όροι και προϋποθέσεις εκτελέσεως τούτων.

Γ)Τα μέλη των οικογενειών των κατόχων των μηχανημάτων και οι βοηθοί των χειριστών αυτών εις πάσαν περίπτωση μετακινήσεως των μηχανημάτων επί κοινοτικών και επαρχιακών οδών εις ας δεν υφίσταται ικανοποιητική εξυπηρέτησις δια ων συγκοινωνιακών μέσων

Δ0 Εις εκτάκτους περιστάσεις οι τραυματίαι, οι ασθενούντες κτλ, εφ'όσον ελλείπουν συγκοινωνιακά μέσα (λεωφορεία επιβατηκά δημοσίας χρήσεως μετά ή άνευ μετρητού)

Οι γενικοί τεχνικοί όροι και προϋποθέσεις μεταφοράς των προσώπων της προηγούμενης παραγράφου δι'αγροτικών μηχανημάτων, ως και ο αριθμός τούτων καθορίζονται δια κοινής απόφασης των Υπουργών Γεωργίας και Συγκοινωνιών.

 

Άρθρο 5

Ιδιοκατασκευαί αγροτικών μηχανημάτων

1.      Τα αυτοπροωθούμενα διαξονικά οχήματα, τα προελθόντα εκ μετατροπής παλαιών φορτηγών αυτοκινήτων και χαρακτηρισθέντα ως ιδιοκατασκευαί αγροτικών μηχανημάτων άτινα έτυχον αδειών κυκλοφορίας αγροτικών μηχανημάτων μέχρι τέλους του έτους 1974 και χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς υπό αγροτών δια την εξυπηρέτηση των μεταφορικών κυρίων αναγκών των εκμεταλλεύσεων των, εντάσσονται από της δημοσιεύσεως του παρόντος εις την κατηγορία των φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως, ανεξαρτήτως εάν οι ιδιοκτήται των οχημάτων τούτων πληρούν ή μη τους περί φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως, προβλεπόμενους όρους και προϋποθέσεις υπό του άρθρου 3 2 παρ 3 του ΝΔ 49/68 "Περί χορηγήσεως αδειών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων οχημάτων ιδιωτικής χρήσεως, ως και υπό τυχόν ετέρων διατάξεων σχετικών με την ταξινόμηση των αυτοκινήτων αυτών

2.      Τ ανωτέρω οχήματα δέον όπως, εντός τριών μηνών από της ισχύος του παρόντος, προσκομισθούν εις τας οικείας Υπηρεσίας Συγκοινωνιών, αίτινες θα ταξινομήσουν και απογράψουν ταύτα και θα αντικαταστήσουν τις άδειες αυτών δι'αδειών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως , επί τη καταβολή της υπό της παρ 4 του άρθρου 2 του ΝΔ 49/68 προβλεπομένης εισφοράς και επί τη παραδόσει της παλαιάς άδειας κυκλοφορίας των ως αγροτικών μηχανημάτων ως και τη προσκομίσει βεβαιώσεως των οικείων υπηρεσιών Γεωργίας ότι τυγχάνουν αγρόται.

3.      Τα κατά τα ανωτέρω οχήματα τιθέμενα εις κυκλοφορίας ως φορτηγά αυτοκίνητα ΙΧ απαγορεύεται να μεταβιβασθούν ως τοιαύτα, οι κάτοχοι αυτών στερούνται του δικαιώματος χρήσεως των εφ'όσον απολέσουν των ιδιότητα του αγρότου

 

Άρθρο 6

Φορολογικά στοιχεία - Ποιναί

 

1.      Η έκδοση, αι προϋποθέσεις εκδόσεως ως και η υποβολή εις την φορολογική Αρχή στοιχείων, επί μεταφοράς αγαθών τρίτων δι'αγροτικών μηχανημάτων δύναται να ορίζωνται δια κοινών αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας

2.      Επί των παραβάσεων των διατάξεων εφαρμόζονται αναλόγως και επιβάλλονται αι υπό του άρθρου 47 του ΠΔ 99/77 περί τροποποιήσεως συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κέιμενον των διατάξεων περί τηρήσεως βιβλίων και στοιχείων προβλεπόμεναι κυρώσεις

3.      Επί παραβάσεων των λοιπών διατάξεων του παρόντος νόμου έχουν εφαρμογή αι διατάξεις του Κώδικος Οδικής Κυκλοφορίας

 

Άρθρο 7

Τελικαί Διατάξεις

1.      Αι ισχύουσαι διατάξεις περί απογραφής ταξινομήσεως και αδειών κυκλοφορίας των γεωργικών μηχανημάτων παραμένουν ως έχουν , ανεξαρτήτως της χρησιμοποιήσεως αυτών εις μεταφοράς πραγμάτων, ζώων ή προσώπων του ίδιου του κατόχου ή τρίτων

2.      . Αι διατάξεις του παρόντος νόμου ισχύουν και δια τα αγροτικά μηχανήματα

 

Άρθρο 8

Έναρξη ισχύος

 

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως

 

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

 

Εν Αθήναις τη 7 Μαρτίου 1978

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ

 

ΟΙ ΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ

 


 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους 1978

 

Εν Αθήναις τη 9 Μαρτίου 1978

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

 

 

 

-         ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ: ΝΔ-ΣτΕ177/1996