ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

EΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1978

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

23

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 752

 

Περί κυρώσεως της εν Αμαν την 14ην Αυγούστου 1968 υπογραφείσης Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδας και της Κυβερνήσεως του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας "περί εμπορικών τακτικών αεροπορικών γραμμών και του Παραρτήματος αυτής

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν:

 

Αρθρον Πρώτον

 

Κυρούνται και έχει ισχύν Νόμου η εν εν Αμαν την 14ην Αυγούστου 1968 υπογραφείσης Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδας και της Κυβερνήσεως του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας "περί εμπορικών τακτικών αεροπορικών γραμμών και του Παραρτήματος αυτής ων το κείμενο εν πρωτοτύπο εις την Αγγλικήν και εν μεταφράσει εις την Ελληνικήν γλώσσαν έχει ως έπεται:

 

Aρθρον Δεύτερον

 

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ'ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

 

Εν Αθήναις τη 10 Φεβρουαρίου 1978

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ.. ΤΣΑΤΣΟΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΠΑΝΑΓ. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ


 

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

 

Εν Αθήναις της 13 Φεβρουαρίου 1978

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ