ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

EΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1978

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

23

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 752

 

Περί κυρώσεως της εν Αθήναις τη 12ην Σεπτεμβρίου 1975 υπογραφείσης Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας της Νοτίου Αφρικής και της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας "περί εμπορικών τακτικών αεροπορικών γραμμών και του Παραρτήματος αυτής".

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν:

 

Αρθρον Πρώτον

 

Κυρούνται και έχει ισχύν Νόμου η εν Αθήναις την 12ην Σεπτεμβρίου 1975 υπογραφείσα Συμφωνία μεταξύ της Κυβερνησεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας της Νοτίου Αφρικής "περί εμπορικών τακτικών αεροπορικών γραμμών ω και το Παράρτημα αυτής" ων το κείμενο εν πρωτοτύπο εις την Ελληνικήν και Αγγλικήν γλώσσαν ως έπεται:

 

Aρθρον Δεύτερον

 

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ'ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

 

Εν Αθήναις τη 10 Φεβρουαρίου 1978

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ.. ΤΣΑΤΣΟΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΠΑΝΑΓ. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ


 

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

 

Εν Αθήναις τη 13 Φεβρουαρίου 1978

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ