EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 1975

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

139

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 74

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως εργατικών τινων νόμων και περί άλλων τινών συναφών διατάξεων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν:

 

Άρθρον 1.

1.      Η υπό της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 6/1975 "περί τρόπου διενεργείας των αρχαιρεσιών και πάσης φύσεως εκλογών εις τα εργατοϋπαλληλικά επαγγελματικά σωματεία και ενώσεις αυτών" οριζομένη 2μηνος προθεσμία διά τον διορισμόν εφορευτιικών επιτροπών εις έκαστον των ανά την χώραν λειτουργούντων εργατοϋπαλληλικών σωματείων και των ενώσεων αυτών παρατείνεται μέχρι της 15ης Αυγούστου 1975.

2.      Αι προθεσμίαι της παρ. 1 του άρθρου 6 του αυτού νόμου καθορίζονται εις οκτώ (8) και δέκα (10) μήνας αντιστοίχως, επιτρεπομένων των αρχαιρεσιών και πάσης φύσεως εκλογών από της δημοσιεύσεως του παρόντος.

 

Άρθρον 2.

1.      Όπου εν τω νόμω 6/1975 "περί τρόπου διενεργείας των αρχαιρεσιών και πάσης φύσεως εκλογών εις τα εργατοϋπαλληλικά επαγγελματικά σωματεία και ενώσεις αυτών", αναφέρονται εφορευτικαί επιτροπαί δι' εκάστην οργάνωσιν νοούνται και αι, τυχόν, υπό του καταστατικού εκάστης οργανώσεως προβλεπόμεναι τοπικαί τοιαύται, συνιστώμεναι κατά τας διατάξεις του αυτού νόμου.

2.      Επί πανελληνίων εργατοϋπαλληλικών επαγγελματικών σωματείων η ψηφοφορία των εκτός της έδρας του σωματείου μελών ως και η διαλογή των ψηφοδελτίων διεξάγεται κατά τους όρους του καταστατικού.

3.      Επί των αυτών σωματείων εφαρμόζονται ωσαύτως οι όροι του οικείου καταστατικού ως προς την εκπροσώπησιν εν τη διοικήσει του σωματείου των εκτός της έδρας του περιφερειών ή των διαφόρων κατηγοριών και ειδικοτήτων του προσωπικού.

4.      Πάσα αμφισβήτησις ή διαφωνία περί την εφαρμογήν των διατάξεων του καταστατικού, αναφερομένων εις θέματα των προηγουμένων παραγράφων, επιλύεται τελεσιδίκως υπό της οικείας Ανωτάτης Εφορευτικής Επιτροπής.

 

Άρθρον 3.

1.      Μέχρι διενεργείας των, κατά τας διατάξεις του Ν. 6/1975, προβλεπομένων αρχαιρεσιών και εκλογών απαγορεύεται η διαγραφή μελών εργατοϋπαλληλικών, επαγγελματικών σωματείων, εξαιρέσει των τυχόν υπό του καταστατικού εκάστου σωματείου προβλεπομένων τοιούτων, λόγω ποινικής καταδίκης, επιφυλασσόμενης της ισχύος της παραγρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 6/1975.

2.      Γενόμεναι μετά την ισχύν του Ν. 6/1975 τοιαύται διαγραφαί είναι άκυροι.

 

Άρθρον 4.

1.      Εντός διμήνου, από της δημοσιεύσεως του παρόντος, δύναται να κηρύσσηται λήξασα η θητεία των Επιτροπών Ρυθμίσεως Φορτοεκφορτώσεων (ΕΡΦΞ) Λιμένων και Ξηράς, ως και να ανασυντίθενται αύται, γενικώς ή καθ' ομάδας ή κατά επιτροπήν, δι' αποφάσεων του Υπουργού Απασχολήσεως.

2.      Οι εις τας Επιτροπάς ταύτας εκπρόσωποι των εργοδοτών και μισθωτών διορίζονται υπό των οικείων Νομαρχών κατά την υπό της παραγρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 4346/1964 "περί οργανώσεως υπηρεσιών προστασίας και εξυπηρετήσεως των εν Γερμανία εργαζομένων Ελλήνων κλπ.", προβλεπομένην διαδικασίαν.

 

Άρθρον 5.

1.      Από της δημοσιεύσεως του παρόντος μεταξύ των σκοπών του, διά της υπ' αριθμ. 59608/1967 κοινής αποφάσεως Αντιπροέδρου Κυβερνήσεως και Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, συσταθέντος Λογαριασμού Προστασίας Φορτοεκφορτωτών (ΛΠΦΛ) περιλαμβάνεαι και η επιδότησις των υποαπασχολουμένων φορτοεκφορτωτών Λιμένων, κομιστών τελωνείων και σημειωτών λιμένος.

2.      Οι όροι, αι προϋποθέσεις, η διαδικασία, το ύψος και η διάρκεια της επιδοτήσεως, ο αριθμός των επιδοτουμένων ως και πάσα συναφής λεπτομέρεια ρυθμίζονται δι' αποφάσεεων του Υπουργού Απασχολήσεως.

Διά των αυτών αποφάσεων καθορίζονται τα της οικονομικής ενισχύσεως των οικείων Κεφαλαίων Αποζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών (ΚΑΦ) παρά του ΛΠΦΛ διά την μέσω τούτων καταβολήν της επιδοτήσεως εις τους δικαιούχους ως και τα του τρόπου διαχειρίσεως των ενισχύσεων τούτων και αποδόσεως λογαριασμού επ' αυτών.

3.      Προς κάλυψιν της διά του παρόντος άρθου προκαλουμένης δαπάνης δύναται να αναπαροσαρμόζωνται οι πόροι του ΛΠΦΛ, κατά τα εν παραγρ. 3 του άρθρου 38 του Ν. 3239/1955 "περί τρόπου ρυθμίσεως των συλλογικών διαφορών εργασίας κ.λπ." οριζόμενα.

 

Άρθρον 6.

1.      Η κατά την παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν.Δ. 2961/54 "περί συστάσεως Οργανισμού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας" έκτακτος κατά κλάδους ή κατηγορίας ή κατά τόπους, επιδότησις ανέργων μισθωτών δύναται, δι' αποφάσεων του Υποργού Απασχολήσεως να επαναλαμβάνεται μέχρι του αριθμού των 45 ημερησίων επιδομάτων μετά γνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ.

2.      Εις την παρ. 3 του άρθρου 17 του αυτού Ν.Δ. 2961/54, προστίθενται δεύτερον και τρίτον εδάφια, έχοντα ούτω:

"Η κατά τα ανωτέρω έκτακτος επιδότησις δύναται να παρέχηται και εις ανέργους - μέλη ή μη δασολομικών ή αλιευτικών ασφαλιστικών συνεταιρισμών, ησφαλισμένους εις το ΙΚΑ, μη υπαγομένους όμως εις την κατά την ανεργίας ασφάλισιν του Οργανισμού, εφ' όσον η, κατά το προηγουμενον της εποδοτήσεως έτος, εποχιακή απασχόλησίς των εις τον οικείον κλάδον δεν ήτο πλήρης.

Οι ειδικώτεροι όροι και αι προϋποθέσεις της τοιαύτης επιδοτήσεως ρυθμίζονται δι' αποφάσεων του Υπουργού Απασχολήσεως".

3.      Εις την παρ. 5 του άρθρου 34 του αυτού ως άνω Ν.Δ./τος προστίθεται δεύτερον εδάφιον, έχον ούτω:

"Εις περιόδους εκτάκτου ανάγκης δι' αποφάσεως του Υπουργού Απασχολήσεως, μετά γνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ. δύναται να μειούται ο αριθμός των κατά τα ανωτέρω ημερών εργασίας προς θεμελίωσιν του δικαιώματος λήψεως του υπό του Ν/2054/1952 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της νομοθεσίας περί στρατευομένων μισθωτών" προβλεπομένου επιδόματος".

4.      Αι περιπτώσεις α και β της παρ. 6 του άρθρου 19 του Ν.Δ. 2961/1954, ως αύτη προσετέθη διά του άρθρου μόνου του Α.Ν. 213/1967 "περί συμπληρώσεως της περί του Οργανισμού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας (Ο.Α.Α.Α) κειμένης νομοθεσίας" αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

"α) Εις ησφαλισμένους των οποίων η λόγω ανεργίας επιδότησις ετερματίσθη εντός του προηγουμένου αντιστοίχως της 1ης Απριλίου ή της 1ης Δεκεμβρίου εκάστου έτους, επταμήνου, εφ' όσον ούτοι δεν έχουν πραγματοποιήσει παρ' εργοδότη απασχόλησιν, δυνάμει σχέσεως εργασίας ιδιωτιού δικαίου επί χρόνον μείζονα των πεντήκοντα (50) μεν ημερών, προκειμένου περί των εορτών του Πάσχα, των εβδομήκοντα πέντε (75) δε ημερών, προκειμένου περί των εορτών Χριστουγέννων και Ν. Έτους και β) εις ησφαλισμένους απολυθέντας εντός των ως άνω χρονικών περιόδων αντιστοίχως, και μη δικαιωθέντας τακτικής επιδοτήσεως, υπό την προϋπόθεσιν ότι εντος εκατέρας των περιόδων τούτων, αντιστοίχως, είχον πραγματοποιήσει τουλάχιστον εβδομήκοντα πέντε (75), προκειμένου περί των εορτών του Πάσχα ή εκατόν (100) προκειμένου περί των εορτών των Χριστουγέννων, ημέρας ασφαλιστέας παρά τω Ο.Α.Ε.Δ. εργασίας".

 

Άρθρον 7

Διά των, κατά το άρθρον 1 του Α.Ν. 380/1968 "περί καθιερώσεως της 1ης Μαΐου, ως ημέρας υποχρεωτικής αναπαύσεως" αποφάσεών του ο Υπουργός Απασχολήσεως δύναται να μεταθέτη την αργίαν της 1ης Μαΐου εις ετέραν εργάσιμον ημέραν, οσάκις αύτη συμπίπτη προς ημέραν της Μεγάλης Εβδομάδος ή την Κυριακή του Πάσχα.

 

Άρθρον 8.

Κατ' εξαίρεσιν διά το έτος 1975 εις τους οικοδόμους και τα μέλη οικογενείας αυτών τα αναφερόμενα εις το άρθρον 33 του Α.Ν. 1846/1951 παρέχεται υπό του ΙΚΑ ιατρική περίθαλψις, εφ' όσον ο ησφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει 40 τουλάχιστον ημέρας εργασίας είτε κατά το προηγούμενον της ημέρας της αναγγελίας της ασθενείας ή της πιθανής ημέρας τοκετού ημερολογιακόν έτος, είτε κατά το τελευταίον προ της τοιαύτης αναγγελίας 15μηνον μη συνυπολογιζομένων πάντως εις τας άνω 40 ημέρας εργασίας των, κατά το τελευταίον ημερολογιακόν τρίμηνον του 15μήνου, πραγματοποιηθεισών ημερών εργασιών.

 

Άρθρον 9.

1.      Αι διατάξεις του Ν.Δ/τος 207/1974 "περί αυξήσεως του ανωτάτου ορίου οφειλομένης αποζημιώσως εις μισθωτούς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας", εφαρμόζονται και επί μισθωτών, αποζημιωθέντων μέχρις ενάρξεως ισχύος τούτου, κατ' εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 2 του Α.Ν. 173/1967 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Α.Ν. 99/1967, περί ελέγχου ομαδικών απολύσεων κ.λπ.", ως τούτο ετροποποιήθη μεταγενεστέρως.

2.      Η κατ' εφαρμογήν του παρόντος οφειλομένη συμπληρωματική αποζημίωσις δύναται να καταβληθή εις τρεις (3) ισοπόσους εξαμηνιαίας δόσεις. Η πρώτη των δόσεων είναι καταβλητέα εντός μηνός υπό της υποβολής της σχετικής αιτήσεως.

3.      Πάσα σχετική αγωγή κατ' εφαρμογήν του παρόντος άρθρου τυγχάνει απαράδεκτος, εφ' όσον δεν ασκηθή εντός εξαμήνου, αφ' ης η αξίωσις κατέστη απαιτητή.

 

Άρθρον 10.

Κυρούται: α) Η υπ' αριθ. 60/29.3.1975 Π.Υ.Σ. "περί εξουσιοδοτήσεως του Υπουργού Απασχολήσεως διά την μετάθεσιν της αργίας της 1ης Μαΐου" δημοσιευθείσα εις το υπ' αριθ. 59 (τεύχος Α) της 2.4.1975 ΦΕΚ και η επί τη βάσει ταύτης εκδοθείσα υπ' αριθ. 19364/821/15.4.1975 απόφασις του Υπουργού Απασχολήσεως, "περί καθορισμού της εορτής της 1ης Μαΐου 1975 ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας και μεταθέσεως ταύτης", δημοσιευθείσα εις το υπ' αριθ. 411 (τεύχος Β της 17.4.1975 ΦΕΚ).

β) Η υπ' αριθ. 84/15.4.1975 Π.Υ.Σ. "περί παρατάσεως προθεσμίας της παραγρ. 1 άρθρου 4 του Ν. 6/1975 κ.λπ." δημοσιευθείσα εις το υπ' αριθ. 72 (τεύχος Α) της 19.4.75 ΦΕΚ και η επί τη βάσει ταύτης εκδοθείσα υπ' αριθ. Φ-10ΣΤ/20028/2064 της 19.4.1975 απόφασις του Υπουργού Απασχολήσεως "περί παρατάσεως προθεσμίας άρθρων 4 και 6 Ν. 6/1975 "περί τρόπου διενεργείας των αρχαιρεσιών κ.λπ., εις εργατοϋπαλληλικά και επαγγελματικά σωματεία", δημοσιευθείσα εις το υπ' αριθ. 435 (τεύχος Β) της 24.4.1975 ΦΕΚ.

γ) Η υπ' αριθ. 44887/2978/25.11.1974 απόφασις του Υπουργού Απασχολήσεως "περί εγκρίσεως διαθέσεως ποσού εκ των κεφαλαίων του ΟΑΕΔ δι' έκτακτον επιδότησιν των μη απασχοληθέντων οδηγών και εισπρακτόρων, επιταχθέντων λεωφορείων" δημοσιευθείσα εις το υπ' αριθμ. 1268 (τεύχος Β) της 3.12.1974 ΦΕΚ ως ετροποποιήθη διά των υπ' αριθ. 47349/3185/13.12.1974, δημοσιευθείσης εις το υπ' αριθ. 1344 (τεύχος Β) της 28.12.74 ΦΕΚ και 5291/442/19.2.1975 ομοίας, δημοσιευθείσης εις το υπ' αριθ. 269 (τεύχος Β) της 28.2.1975ΦΕΚ.

δ) Η υπ' αριθ. 13649/1019/19.3.1975 απόφασις του Υποργού Απασχολήσεως, "περί εγκρίσεως διαθέσεως ποσού εκ των κεφαλαίων του ΟΑΕΔ δι' έκτακτον επιδότησιν των μη απασχοληθέντων οδηγών και εισπρακτόρων, επιταχθέντων λεωφορείων της Α.Ε. ΑΣΠΑ" δημοσιευθείσα εις το υπ'΄αριθ. 343 (τεύχος Β) της 26.3.1975 ΦΕΚ, ως ετροποποιήθη διά της υπ' αριθ. 20913/1670/1.5.1975 ομοίας, δημοσιευθείσης εις το υπ' αριθ. 512 (τεύχος Β) της 20.5.1975 ΦΕΚ, και

ε) Η υπ' αριθ. 23175/1837/14.5.1975 απόφασις του Υπουργού Απασχολήσεως, "περί εκτάκτου οικονομικής ενισχύσεως πολιτικώς επιστρατευθέντος προσωπικού ΕΚΤΕΛ Αθηνών", δημοσιευθείσα εις το υπ' αριθ. 531 (τεύχος Β) της 24.5.1975 ΦΕΚ.

 

Άρθρον 11.

Οι επιτυχώς αποφοιτήσαντες και αποφοιτώντες εκ της Προτύπου Σχολής Μαθητείας ΔΕΗ του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού, τριετούς φοιτήσεως και κεκτημένοι ενδεικτικόν Γ τάξεως εξαταξίου Γυμνασίου ή ισοτίμου Σχολής, δύνανται να μετέχουν εις τα διεξαγομένας, κατά τας οικείας διατάξεις, υπό του Υπουργείου Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων, πτυχιακάς εξετάσεις των αποφοίτων των Μέσων Τεχνικών Σχολών της αυτής ή συναφούς ειδικότητος.

Τα της διεξαγωγής των εξετάσεων, τα εξεταστέα μαθήματα και τα της χορηγήσεως πτυχίων εις τους επιτυγχάνοντας κατά τας εξετάσεις ταύτας, καθορίζονται δι' αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Απασχολήσεως.

 

Άρθρον 12.

1.      Ο Γενικός Κανονισμός του Προσωπικού του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, υπόκειται εις την έγκρισιν των Υπουργών Απασχολήσεως και Μεταφορών και Επικοινωνιών, διά κοινής αποφάσεως αυτών, δημοσιεύεται δε διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

2.      Τα αποτελούντα, κατά την εκάστοτε γενικώς ισχύουσαν νομοθεσίαν περί συλλογικών συμβάσεων εργασίας, αντικείμενον συλλογικής συμβάσεως εργασίας θέματα του προσωπικού του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, διακανονίζονται και ρυθμίζονται φεξής και διά τοιαύτης, εν διαφωνία δε, κατά την εκάστοτε γενικώς ισχύουσαν διαδικασίαν επιλύσεως των συλλογικών διαφορών εργασίας. Αι συλλογικαί συμβάσεις εργασίας και αποφάσεις διαιτησίας κατισχύουν του Γενικού Κανονισμού Καταστάσεως Προσωπικού Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος.

3.      Αι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων έχουν ανάλογον εφαρμογήν προκειμένου και περί του, κατά το άρθρον 8 του Ν.Δ. 496/70 "περί οργανώσεως και λειτουργίας των Ταχυδρομείων" Γενικού Κανονισμού Προσωπικού ΕΛΤΑ, ως και των αποτελούντων αντικείμενον συλλογικής συμβάσεως εργασίας θεμάτων του προσωπικού του εν λόγω Οργανισμού.

 

Άρθρον 13.

1.      Μέχρι της αναμορφώσεως επί νέων βάσεων του Β.Δ. 404/71 "περί καθορισμού των τακτικών θέσεων, των προσόντων και της διαδικασίας εντάξεως του προσωπικού του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού", επιτρέπεται προς κάλυψιν κατεπεισγουσών εις προσωπικόν αναγκών του Ο.Α.Ε.Δ. διά την αντιμετώπισιν οργανωτικών και λειτουργικών αναγκών των εκπαιδευτικών Μονάδων και Οικοτροφείων του η δι' αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τούτου εγκρινομένων υπό του Υπουργού Απασχολήσεως πρόσληψις πάσης φύσεως προσωπικού επί συμβάσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου ωρισμένου χρόνου μέχρις ενός έτους, δυναμένη να ανανεωθή επί εν εισέτι έτος και μέχρι πέντε το πολύ προσώπων δι' εκάστην εκπαιδευτικήν Μονάδα ή Οικοτροφείον.

2.      Αι αποδοχαί του ανωτέρω προσωπικού καθορίζονται συμφώνως προς τας διατάξεις του Ν.Δ. 1198.72.

 

Άρθρον 14.

1.      Αξιώσεις εργοδοτών κατά μισθωτών, ανακύψασαι εκ καταβληθέντων εις αυτούς ποσών λόγω υπερωριακής εργασίας των εκ της υπερβάσεως του εβδομαδιαίου ορίου εργασίας, ήτις υπέρβασις εκρίθη μεταγενεστέρως ότι δεν συνιστά υπερωριακήν εργασίαν, αποσβέννυνται εφ' όσον δεν εξεδόθη περί αυτών μέχρι της ισχύος του παρόντος αμετάκλητος δικαστική απόφασις.

 

Άρθρον 15.

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως Νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 10 Ιουλίου 1975

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς

Εν Αθήναις τη 12 Ιουλίου 1975

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ