EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 8 OKTΩBΡIOY 1976

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

299

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 722

Περί απλουστεύσεως της διαδικασίας χορηγήσεως αδειών κυκλοφορίας και μεταβιβάσεως της κυριότητος των αυτοκινήτων οχημάτων και άλλων τινων διατάξεων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν:

 

 

Άρθρο 1

Τίτλος κυριότητας επιβατηγών αυτοκινήτων και επιβατηγών μοτοσυκλεττών άνευ αριθμού κυκλοφορίας

 

1. Από της ισχύος του παρόντος ως τίτλος κυριότητας των άνευ αριθμού κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων και επιβατηγών μοτοσυκλεττών θεωρείται:

α) δια τα εκ του εξωτερικού εισαγώμενα το υπό του τελωνείου εκδιδόμενον πιστοποητικόν,

β) δια τα εν Ελλάδι κατασκευαζόμενα το υπό του τελωνείου εκδιδόμενον πιστοποιητικόν,

γ) δια τα υπό του Οργανισμού Διαχειρήσεως Δημοσίου Υλικού (Ο.Δ.Δ.Υ) εκποιούμενα το υπό της οικείας υπηρεσίας αυτού εκδιδόμενον πιστοποιητικό κυριότητος.

2. Εις τα κατά την προηγούμενη παράγραφο αυτοκίνητα οχήματα και μοτοσυκλέττας δεν περιλαμβάνονται τα ανήκοντα εις τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τας Ενόπλους Δυνάμεις, την Χωροφυλακή, την Αστυνομία Πόλεων, την Πυροσβεστική Υπηρεσίαν, το Λιμενικό Σώμα ως και εκείνα δια τα οποία χορηγούνται, κατά τας κείμενας διατάξεις, πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας με τα στοιχεία "Κ.Υ.", "Δ.Σ.", "Ξ.Α.", "Α.Π.".

3. Η μεταβίβασις της κυριότητας των αναφερόμενων κατηγοριών αυτοκινήτων οχημάτων ενεργείται δι'απλής πράξεως των μερών, αναγραφομένης μερίμνη και ευθύνη τούτων επί των κατά την αυτήν διάταξιν πιστοποιητικών, εφ'όσον προηγουμένως έχει βεβαιωθεί, υπό του οικονομικού εφόρου, επί του πιστοποιητικού ότι κατεβλήθησαν αι πάσης φύσεως οικονομικαί επιβαρύνσεις. Εις ην περίπτωσιν εκ του πιστοποιητικού εισαγωγής του αυτοκινήτου οχήματος προκύπτει απαγόρευσης μεταβιβάσεως της κυριότητος τούτου είτε λόγω εισαγωγής του ατελώς ή επί μειωμένω δασμώ ή άνευ συναλλαγματικών διατυπώσεων, είτε δι' οιονδήποτε έτερον λόγον, η πράξις της μεταβιβάσεως ενεργείται μόνον εάν προηγουμένως αρθή η απαγόρευσις αυτή, δια πράξεως του προισταμένου του εκδόσαντος το πιστοποιητικόν τελωνείου, βεβαιούσης την καταβολήν των δασμών ή της διαφοράς τούτων, ως και την άρσιν του όρου της μη μεταβιβάσεως, καταχωρούμενης επί του αυτού πιστοποιητικού.

 

Άρθρο 2

Άδεια κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων και επιβατηγών μοτισυκλεττών ιδιωτικής χρήσεως

 

1. Η κατά τας κείμενας διατάξεις χορηγούμενη άδεια κυκλοφορίας δια κατά το προηγούμενο άρθρο αυτοκίνητα οχήματα, της οποίας ο τύπος θέλει καθορισθή κατά το άρθρο 378 αποτελεί τίτλον κυριότητας, Η άδεια αυτή χορηγείται επί τη υποβολή μόνον των κατά το άρθρο 374 πιστοποιητικών, εφ'όσον επ'αυτών υπάρχει βεβαίωσις του οικονομικού εφόρου ότι κατεβλήθησαν αι πάσης φύσεως οικονομικαί επιβαρύνσεις δια την έκδοσιν αυτής. Η αυτή άδεια μετά των αντιστοίχων κρατικών πινακίδων αποστέλλεται εις τον δικαιούχον ταχυδρομικώς, επί αποδείξει.

2. Δια της κατά την προηγούμενη παράγραφο άδειας ενεργούνται αι δια πράξεως εν ζωή περαιτέρω μεταβιβάσεις της κυριότητος των περί ων το παρόν άρθρον αυτοκινήτων οχημάτων, δι' απλής πράξεως των μερών, αναγραφομένης μερίμνη και ευθύνη τούτων εις την οικείαν θέσιν της άδειας, εφ' όσον προηγουμένως έχει βεβαιωθεί, υπό του οικονομικού εφόρου, επ' αυτής ότι καταβλήθησαν αι προβλεπόμεναι πάσης φύσεως οικονομικαί επιβαρύνσεις, τόσον δια την μεταβίβασιν όσον και δια την έκδοσιν νέας άδειας.

3. Ο πωλητής του μεταβιβασθέντος αυτοκινήτου οχήματος αποστέλλει ταχυδρομικώς επί αποδείξει , το οικείον τμήμα της άδειας κυκλοφορίας εις την υπηρεσίαν συγκοινωνιών η οποία εξέδωσε την άδεια κυκλοφορίας αυτού΄. Δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών, δύναται να καθορίζεται έτερος τρόπος ειδοποιήσεως, ως και ετέρα υπηρεσία η οποία θα ειδοποιήται περί της γενομένης μεταβιβάσεως. Ο κατά τα ανωτέρω ενεργήσας πωλητής από του χρόνου της μεταβιβάσεως ουδεμίαν έχει υποχρέωσιν αποζημιώσεως έναντι τρίτων ή καταβολής τελών κυκλοφορίας μετά των συμβεβαιουμένων, εξαιρέσει της περιπτώσεως της τυχόν οφειλής αυτού λόγω φόρου κληρονομίας, δωρεάς ή προικός. Το απομένον τμήμα της άδειας κυκλοφορίας παρέχει εις τον αγοραστήν το δικαίωμα της κυκλοφορίας του οχήματος επί τριάκοντα (30) ημέρας από της ημερομηνίας της μεταβιβάσεως αυτού. Η νέα επ'ονόματι του αγοραστού άδεια κυκλοφορίας εκδίδεται εντός του άνω χρονικού διαστήματος άνευ υποβολής οιουδήποτε ετέρου δικαιολογητικού ή τηρήσεως ετέρας διατυπώσεως και αποστέλλεται εις τούτον ταχυδρομικών επί αποδείξει.

 

Άρθρο 3

Ελαττώματα μεταβιβάσεως

 

Ουδεμία αξίωσις προς αποζημίωση δύναται να εγερθή κατά του Δημοσίου παρά των συμβληθέντων εκ της μη εκδόσεως, επ' ονόματι του υπέρ ου εγένετο η μεταβίβασις, νέας άδεις κυκλοφορίας, λόγω νομικών ή άλλων ελαττωμάτων περί την μεταβίβασιν, των περί ων τα προηγούμενα άρθρα κατηγοριών αυτοκινήτων οχημάτων.

 

 

Άρθρο 4

Καθορισμός φορολογησίμου ισχύος

 

. Δια τα μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος εκ του εξωτερικού εισαγώμενα και υπό του Ο.Δ.Δ.Υ. ή υπό των εν Ελλάδι κατασκευαστών πωλούμενα, η φορολογήσιμος ισχύς καθορίζεται ως το γινόμενο του κυλινδρισμού του οχήματος εις κυβικά εκατοστά επί τον συντελεστή 0,0007 δια τα επιβατηγά αυτοκίνητα και 0,013 δια φας μοτοσυκλέττας, Τυχόν προκύπτον κλάσμα μονάδος μικρότερον μεν του ημίσεος αμελείται, μεγαλύτερον δε ή ίσον στρογγυλοποιείται εις την αμέσως μεγαλυτέραν ακέραιαν μονάδα.

 

 

Άρθρο 5

Υπολογισμός Οικονομικών επιβαρύνσεων

Τύποι πιστοποιητικών και άδειας κυκλοφορίας

 

1. Αι εν γένει, κατά τας κείμενας διατάξεις, προβλεπόμεναι οικονομικαί επιβαρύνσεις δια την μεταβίβασιν αυτοκινήτου οχήματος, πάσης κατηγορίας και χρήσεως, ως και δια την έκδοσιν των αδειών κυκλοφορίας αυτών υπολογίζονται υπό των οικονομικών εφοριών βάσει των στοιχείων των αναγραφομένων εις τα κατ'άρθρον 374 πιστοποιητικά ή εις την άδειαν κυκλοφορίας ή εις το βιβλιάριο μεταβολών του ΝΔ 1146/1972 δια κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Συγκοινωνιών καθορίζονται ο τύπος και ο τρόπος διακινήσεως των κατά τις παρ 1 έως 6 αναφερόμενων πιστοποιητικών και της νέας άδειας κυκλοφορίας, αι διαστάσεις αυτών, το περιεχόμενο τούτων, αι προυποθέσεις και η διαδικασία χορηγήσεως και αντικαταστάσεως αι εις αυτά επιβαλλόμεναι καταχωρήσεις ως και πάσα αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής των διατάξεων αυτών.

 

Άρθρο 6

1. Επί μεταβιβάσεως δικαιώματος κυριότητος επί αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσυκλέττας δια της καταρτίσεως συμβολαιογραφικού εγγράφου, είτε διότι η κατάρτισις τοιούτου εγγράφου προβλέπεται υπό ειδικής διατάξεως, είτε διότι εις τον τύπον του εγγράφου τούτου οικειοθελώς τα συμβαλλόμενα μέρη υποβάλλονται, οι συμβολαιογράφοι:

α) Αν πρόκειται περί αυτοκινήτου οχήματος περί ων τα άρθρα 1 και 2 του παρόντος αφού προηγουμένως βεβαιωθούν εκ της σχετικής πράξεως, επί του πιστοποιητικού ή της άδειας, του οικονομικού εφόρου ότι έχουν καταβληθή αι οικονομικαί επιβαρύνσεις δια την αιτούμενην μεταβίβασιν, προβαίνουν εις την σύνταξιν του συμβολαίου καταχωρούν την γενομένη μεταβίβασιν εις την οικείαν θέσιν του πιστοποιητικού ή της άδειας και προκειμένου περί αυτοκινήτου μετ'αριθμού κυκλοφορίας, ανακόπτουν το τμήμα της άδειας επί του οποίου αναγράφουν τα στοιχεία του αγοραστού και αποστέλλουν τούτο επί αποδείξει εις την υπηρεσίαν συγκοινωνιών ή οποία έχει εκδόσει την άδεια κυκλοφορίας του μεταβιβασθέντος αυτοκινήτου οχήματος και

β) αν πρόκειται περί αυτοκινήτων οχημάτων εκ των λοιπών κατηγοριών εκτός των απαιτουμένων νομικών ενεργειών, υποχρεούνται να χορηγηθούν το προβλεπόμενον βιβλιάριο, οσάκις το όχημα στερείται τοιούτον, και να προβαίνουν εις τον υπολογισμόν των τελών χαρτοσήμου και εις την σύνταξιν του ειδικού σημειώματος δια την καταβολή τούτων εις το Δημόσιον Ταμείον, εις την καταχώρησιν της γενομένης μεταβιβάσεως εις το βιβλιάριο, εις την ακύρωσιν της άδειας κυκλοφορίας, ως και εις την ενημέρωσιν των αρμοδίων υπηρεσιών περί της μεταβολής της κυριότητος.

2. Επί πλειστηριασμού ή αφαιρέσεως της κυριότητας αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσυκλέττας, νομιμοποιείται και ο επισπεύδων ή ο συμβολαιογράφος όπως ζητήση παρά της αρμόδιας υπηρεσίας, αντίγραφον της άδειας κυκλοφορίας αυτών ή του οικείου τίτλου κυριότητας.

 

 

Aάρθρο 7

Γενόμεναι μεταβιβάσεις οχημάτων δια συμβολαιογραφικού εγγράφου μη καταχωρηθέντος εις βιβλιάριον Ν.Δ. 1146/1972

 

1. Ιδιοκτήται ή κάτοχοι αυτοκινήτων ή μοτοσυκλεττών, μεταβιβασθέντων εις αυτούς δια συμβολαιογραφικού εγγράφου συνταγέντος μετά την ισχύ του ΝΔ 1146/1972 (1.4.1973) και προ της ισχύος του παρόντος και μη εφοδιασθέντες δια νέας επ'ονόματι των αδειών κυκλοφορίας, υποχρεούνται όπως, εντός μηνός από της ισχύος του παρόντος προσέλθουν εις την αρμόδια υπηρεσίαν συγκοινωνιών δια την καταχώρησιν του συμβολαίου και την έκδοσιν νέας άδειας κυκλοφορίας. Εις περίπτωσιν μη συμμορφώσεως των προς τα ανωτέρω, αφαιρούνται η άδεια κυκλοφορίας και αι κρατικαί πινακίδες του οχήματος μέχρι της εκδόσεως νέας άδειας κυκλοφορίας επ'ονόματι αυτών.

2. Αι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του παρόντος έχουν ανάλογον εφαρμογή και δια τους πωλητάς των κατά την προηγούμενη παράγραφο μεταβιβασθέντων αυτοκινήτων οχημάτων.

 

Άρθρο 8

Διενέργεια διεθνών μεταφορών δια φορτηγών αυτοκινήτων μη εντεταγμένων εις μεταφορικός επιχειρήσεις.

 

Εις το τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Ν. 383/1976 "περί διενέργειας εμπορευματικών μεταφορών δια φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως και άλλων τινών διατάξεων" προστίθεται νέον εδάφιον έχον ως ακολούθως:

"Κατ'εξαίρεση των ανωτέρω επιτρέπεται από της 20ης Ιουλίου 1977 μέχρι της 31ης Οκτωβρίου 1977 η διενέργεια διεθνών μεταφορών δια παντός είδους ψυγείων αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, μη εντεταγμένων εις μεταφορικές επιχειρήσεις περί ων η παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Δι'αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών, δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, η ανωτέρω προθεσμία δύναται να παραταθή επί εξ (6) εισέτι μήνας"

 

Άρθρο 9

Κυκλοφορία φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως κοινού φορτίου διασκευασμένα εις βυτιοφόρα μεταφοράς υγρών καυσίμων

 

1. Κάτοχοι φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως κοινού φόρτου ασκούντες εμπορίαν υγρών καυσίμων, θέσαντες ταύτα εις κυκλοφορίαν μέχρι της 31ης Ιουλίου 1975 με έδραν την πόλιν της Θεσσαλονίκης δια την μεταφορά και διανομήν υγρών καυσίμων, θέσαντες ταύτα εις κυκλοφορίαν μέχρι της 31ης Ιουλίου 1975 με έδραν την πόλιν της Θεσσαλονίκης δια την μεταφοράν και διανομήν υγρών καυσίμων δια συνήθων δοχείων ή κοινών βαρελιών μη στερεωμένων επί του αμαξώματος του αυτοκινήτου και μη συνδεομένων μεταξύ των και διασκευάσαντες ταύτα εις βυτιοφόρα μεταφοράς υγρών καυσίμων, δύναται να λάβουν άδειαν κυκλοφορίας ιδιωτικής χρήσεως ως τοιούτων βυτιοφόρων μεταφοράς και διανομής υγρών καυσίμων μόνον εκ των ίδίων αυτών πρατηρίων ή δεξαμενών ωφελίμου φορτίου μέχρις εξ' χιλιάδων (6.000) χιλιογράμμων.

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο χορήγησις των αδειών κυκλοφορίας δέον να λάβει χώραν εντός προθεσμίας εξ (6) μηνών από της ισχύος του παρόντος επί τη καταβολή εφ'άπαξ υπέρ του Δημοσίου εισφοράς εκ δραχμών τριών (3) μεν ανά χιλιόγραμμον μικτού βάρους δια τα εξ αυτών τιθέντα εις κυκλοφορίαν μετά την έναρξη ισχύος του Ν.Δ. 49/1968, "περί χορηγήσεως αδειών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων οχημάτων ιδιωτικής χρήσεως "εκ δραχμών δε οκτώ(8) ανά χιλιόγραμμο μικτού βάρους δια τα τεθέντα εις κυκλοφορίαν προ της ενάρξεως ισχύος του Ν.Δ/τος τούτου.

3. Η κυκλοφορία των κατά τας προηγούμενας παραγράφους αυτοκινήτων περιορίζεται εντός της περιοχής του Νομού Θεσσαλονίκης. Τα αυτοκίνητα ταύτα δύναται να αντικαθίσταται δι'ετέρων της αυτής κατηγορίας ωφέλιμου φορτίου μέχρις εξ (6) τόννων.

 

 

Άρθρον 10.

Ίδρυσις αστικών ΚΤΕΛ.

 

Η παράγραφος 2 του άρθρου 19 του Ν. 383/1976 "περί διενεργείας εμπορευματικών μεταφορών δια φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως και άλλων τινων διατάξεων", αντικαθίσταται αφ' ης ίσχυσεν ως ακολούθως:

"2. Δι' αποφάσεων του Υπουργού Συγκοινωνιών, δύναται να συνιστώνται αστικά ΚΤΕΛ, κατόπιν γνώμης επιτροπής, αποτελουμένης εκ των:

α) Νομάρχου, ως Προέδρου.

β) Οικείου Επιθεωρητού Μεταφορών.

γ) Προισταμένου Τεχνικών Υπηρεσιών.

δ) Διοικητού Χωροφυλακής και

ε) Προέδρου ΚΤΕΛ, απάντων τούτων, αναπληρουμένων υπό των νομίμων αναπληρωτών αυτών".

 

Άρθρον 11.

Διακίνησις προσωπικού συγκοινωνιακών οργανισμών.

 

1. Το προσωπικόν των συγκοινωνιακών φορέων ΕΑΣ, ΗΛΠΑΠ, ΗΣΑΠ, ΟΑΣΘ, ΡΟΔΑ και ΚΤΕΛ δικαιούται κατ' έτος δύο δωρεάν εισιτηρίων μετ' επιστροφής, δι' ιδίαν χρήσιν δια των υπεραστικών λεωφορείων των ΚΤΕΛ.

2. Αι λεπτομέρειαι εφαρμογής του παρόντος άρθρου καθορισθήσονται δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών.

 

 

Άρθρο 12

Κύρωσις πράξεως της Διοικήσεως

Κυρούται και έχει ισχύ νόμου αφ'ής εξεδόθη η υπ'αριθμόν Δ/12455/1893 από 26 Μαϊου 1976 απόφασις του Υπουργού Συγκοινωνιών "περί συγκοινωνιακής εξυπηρετήσεως ομόρων νομών" (ΦΕΚ 744/4.6.1976 τεύχος Β΄)

 

Άρθρο 13

Μεταβατικαί διατάξεις

 

Προκειμένης της μεταβιβάσεως επιβατηγών αυτοκινήτων και επιβατηγών μοτοσυκλεττών ιδιωτικής χρήσεως, δι' α έχει χορηγηθή , προ της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος, άδεια κυκλοφορίας, εφοδιάζονται ατελώς υπό οιαδήποτε περιφερειακής υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών, δι' αδείας κυκλοφορίας νέου τύπου, επί τη καταθέσει του βιβιλιαρίου μεταβολών του οχήματος, εφ'όσον έχει εκδοθεί τοιούτον, ως και της παλαιάς αδείας κυκλοφορίας.

 

Άρθρο 14

Έναρξις ισχύος

 

Η ισχύς του παρόντος άρχεται τριάκοντα (30) ημέρας από της δημοσιεύσεως αυτού δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, εξαιρέσει των διατάξεων των άρθρων 8 έως και 12 των οποίων η ισχύς άρχεται από της δημοσιεύσεως του παρόντος.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

 

Εν Αθήναις τη 4 Οκτωβρίου 1977

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΥΑΓΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΓΙΑΤΣΗΣ


 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς

 

Εν Αθήναις τη 7 Οκτωβρίου 1977

 

Ο ΕΠΙΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

 

 

 

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕ2184/1984 - ΣΕ948/1985 - ΣΕ2852/1990 - ΣΕ1384/1994 - ΣΕ5855/1995 - ΣΕ1007/1999 - ΣΕ3130/1999 - ΣΕ38/2000 - 61/2000