ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 1975

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

195

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 71

 

Περί κυρώσεως των εν Γενεύη καταρτιθεισών το 1973 τελικών πράξεων της Παγκοσμίου Διοικητικής Διασκέψεως τηλεγραφίας και τηλεφωνίας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν:

 

Αρθρον πρώτον

 

1. Κυρούται και κτωνται ισχύν νόμου αι εν Γενεύη την 11 Απριλίου 1973 καταρτισθείσες τελικές πράξεις της Παγκόσμιας Διοικητικής Διασκέψεως Τηλεγραφίας και Τηλεφωνίας, στις οποίες πριλαμβάνονται ο Τηλεγραφικός Κανονισμός μετά δύο (2) προσαρτημάτων και ενός (1) παραρτήματος, ο Τηλεφωνικός Κανονισμός μετά δύο (2) προσαρτημάτων και το Τελικό Πρωτόκολλο, με τα οποία έγινε αναθεώρηση των εν ισχύ τηλεγραφικού και Τηλεφωνικού Κανονισμών

2. Τα κείμενα των εν τη προηγούμενη παραγράφω αναφερομένων τελικών πράξεων έπονται εν πρωτοτύπω εις την γαλλικών γλώσσαν και εν μεταφράσει εις την Ελληνικήν.

 

Αρθρον δεύτερον

 

Η ισχύς του δια του παρόντος κυρουμένων τελικών πράξεων άρχεται κατά τα εν άρθροις 15 του Τηλεγραφικού Κανονισμού και 11 του Τηλεφωνικού Κανονισμού οριζόμενα.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ'ημών σήμερον κυρωθείς δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

 

Εν Αθήναις τη 4 Ιουλίου 1975

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΤΣΙΟΣ

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ


 

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κρατούς σφραγίς

 

Εν Αθήναις τη 5 Ιουλίου 1975

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ