EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1977

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

284

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 711

Περί Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν:

 

Άρθρον 1

1. Το Μεταφορικό έργον των Ειδικών Τουριστικών λεωφορείων δημοσίας χρήσεως συνίσταται εις την μεταφοράν προσώπων και των αποσκευών αυτών επ'αμοιβή, καθορίζεται δε ως ακολούθως

 

α. Μεταφορά προσώπων μετά των αποσκευών των, εις οργανωμένας εκδρομάς εντός και εκτός της χώρας. Δι'οργανωμένας εκδρομάς εκτός της Χώρας επιτρέπεται και η από ενδιαμέσους σταθμούς εντός της χώρας παραλαβή των προσώπων των συμμετεχόντων εις την εκδρομήν, αποκλειομένης της οιονδήποτε τρόπον εκτελέσεως της συγκοινωνίας.

β. Μεταφορά προσώπων και των αποσκευών των από αερολιμένας, λιμένας, σιδηροδρόμους ή συνοριακούς σταθμούς εις ξενοδοχεία, αρχαιολογικούς χώρους τουριστικού ενδιαφέροντος και τ'ανάπαλιν

γ. Μεταφορά προσώπων δια θαλάσσια λουτρά, μερίμνη και ευθύνη των νομίμως λειτουργούντων τουριστικών γραφείων, κατά το από της 1ης Ιουνίου μέχρι 15 Οκτωβρίου χρονικόν διάστημα, εφ'όσον δεν υφίστανται απ'ευθείας εκ του τόπου της επιβιβάσεως τακτικά δρομολόγια της αυτής διαδρομής υπό των ΚΤΕΛ απαγορευομένης της επιβιβάσεως και αποβιβάσεως επιβατών εις ενδιάμεσους σταθμούς.

δ. Μεταφορά μετ'επιστροφής μαθητών εκ των οικείων των εις τα σχολεία κατόπιν ολικής μισθώσεως

ε. Μεταφορά μετ'επιστροφής εργαζομένων εις τους τόπους εργασίας αυτών κατόπιν ολικής μισθώσεως.

στ. Μεταφορά προσώπων βάσει εγγράφου συμφωνίας μετά του Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

ζ. Μεταφορά αλλοδαπών εντός και εκτός της Χώρας δια λογαριασμόν αλλοδαπού τουριστικού Γραφείου και βάσει εγγράφου συμφωνίας, συναφθείσης μετ'αυτού κοινοποιούμενης εις τον Ε.Ο.Τ. Εις την περίπτωσιν ταύτην το μίσθωμα των τουριστικών λεωφορείων καταβάλλεται εις συνάλλαγμα κατατιθέμενον εις μίαν των εν Ελλάδι αναγνωρισμένων Τραπεζών.

η Πάσα μεταφορά προσώπων προβλεπομένη υπό κυρωθεισών υπό της Ελλάδος διεθνών Συμβάσεων.

2. Επιτρέπεται η υπό Γραφείου Γενικού ή Εσωτερικού Τουρισμού ολική εκμίσθωσις των Τουριστικών λεωφορείων προς έτερον Γραφείον Γενικού ή Εσωτερικού Τουρισμού.

 

Άρθρον 2

1. Απαγορεύεται δι'Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων δημοσίας Χρήσεως

α. Η εκτέλεση μεταφορικού έργου ανήκοντος εκ της κειμένης νομοθεσίας εις μεταφορικούς οργανισμούς (ΚΤΕΛ, ΟΣΕ).

β. Η εκτέλεσις μεταφορικού έργου απαγορευομένου υπό κυρωθεισών υπό της Ελλάδος διεθνών Συμβάσεων.

2. Απαγορεύεται να συμφωνηθεί δια χρονικόν διάστημα μείζον του έτους η εκμίσθωσις τουριστικών λεωφορείων η προβλεπομένη υπό των εδαφίων δ΄,ε΄και ζ΄της παρ. 1 ως και η προβλεπομένη υπό της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου.

 

Άρθρον 3

1. Το κόμιστρον το καταβαλλόμενον εις το Τουριστικόν Λεωφορείων δημοσίας χρήσεως το εκτελούν το υπό των διατάξεων του εδαφίου γ΄της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου έργον, δεν δύναται να είναι κατώτερον του καταβαλλόμενου εις λεωφορεία δημοσίας χρήσεως των τακτικών λεωφορειακών γραμμών των εκτελούντων το αυτό μεταφορικόν έργον.

2. Κατ'εξαίρεσιν και κατόπιν ειδικής αδείας του Γενικού Γραμματέως του Ε.Ο.Τ., επιτρέπεται η μεταφορά περιηγητών αλλοδαπών ή ημεδαπών υπό Γραφείων Γενικού Τουρισμού δια λεωφορείων δημοσίας χρήσεως μέσω των οικείων Κ.ΤΕ.Λ. εφ'όσον δεν υπάρχουν διαθέσιμα τουριστικά λεωφορεία εις την περιοχήν.

 

Άρθρον 4

Εγκρισις θέσεως εις κυκλοφορίαν και άδειαι κυκλοφορίας ειδικών Τουριστικών λεωφορείων δημοσίας χρήσεως.

 

1. Εγκρισις θέσεως εις κυκλοφορίαν ειδικού τουριστικού λεωφορείου δημοσίας χρήσεως χορηγείται δι'άποφάσεως του Γενικού Γραμματέως του Ε.Ο.Τ., εφ'όσον ο αιτών

α. Έχει άδειαν λειτουργίας Γραφείου Γενικού Τουρισμού.

β. Εισήγαγεν εντός του προηγουμένου της ημερομηνίας υποβολής της αιτήσεως δωδεκαμήνου χρονικού διαστήματος συνάλλαγμα αντιστοιχούν εις το ποσόν των 15.000 δολαρίων Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Το ως άνω συνάλλαγμα, ΄δέον να προέρχεται αποδεδειγμένως εκ τουριστικών εργασιών και βεβαιουμένου τούτου υπό μίας των εν Ελλάδι ανεγνωρισμένων Τραπεζών.

2. Εάν ο αιτών την έγκρισιν θέσεων εις κυκλοφορίαν ειδικού τουριστικού λεωφορείου δεν έχει τας προϋποθέσεις του εδαφ. β΄της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, δύναται να λάβει άδειαν κυκλοφορίας εφ'όσον ο κύκλος των εργασιών του εκμισθώσεως των εις την ιδιοκτησίαν του τουριστικών λεωφορείων προς έτερα γραφεία Γενικού Τουρισμού έχει ανέλθει εις το αντιστοιχούν εις δραχμάς ύψος των 15.000 δολλαρίων ΗΠΑ , δι'εκάστην αιτούμενην άδειαν κυκλοφορίας. Το ως άνω αποδεικνύεται δια της υποβολής εις τον Ε.Ο.Τ. αντιγράφου των τιμολογίων μισθώσεως.

3. Δι'αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα του ΕΟΤ καθορίζονται τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά δια την χορήγησιν της εν τη παρ. 1 του παρόντος άρθρου εγκρίσεως θέσεως εις κυκλοφορία ειδικού τουριστικού λεωφορείου.

 

Άρθρον 5

1. Η κατά το προηγούμενο άρθρο έγκρισις ανακαλείται εάν ο αιτών, εντός προθεσμίας εξ μηνών από της εκδόσεως της αποφάσεως του Γενικού Γραμματέως του ΕΟΤ, δυναμένης να παραταθή δι'ομοίας αποφάσως επί εξ'έισέτι μήνας δεν υποβάλη εις τον ΕΟΤ τα στοιχεία του προς κυκλοφορίαν αυτοκινήτου ήτοι, είτε πιστοποιητικόν του Τελωνείου περί εισαγωγής τούτου εκ του εξωτερικού είτε συμβολαίου αγορά αυτού. Τα ως άνω στοιχεία αποστέλλονται υπό του ΕΟΤ εις τας αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών ή την κατά περίπτωσιν Νομαρχιών προς έκδοσιν της οικείας άδειας κυκλοφορίας

2. Αι υπηρεσίαι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και των οικείων Νομαρχιών υποχρεούνται να κοινοποιούν εις τον ΕΟΤ τα στοιχεία κυκλοφορίας του Τουριστικού Λεωφορείου δημοσίας χρήσεως εντός τριάκοντα ημερών από της εκδόσεώς των προς εγγραφήν εις το υπό του ΕΟΤ κατ' άρθρον 13 του παρόντος τηρούμενον μητρώον τουριστικών λεωφορείων δημοσίας χρήσεως.

 

 

Aρθρο 6

Αντακατάστασις αδειών κυκλοφορίας ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων δημοσίας χρήσεως

 

1. Χορήγησις νέας άδειας κυκλοφορίας ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων δημοσίας χρήσης, εις αντικατάστασιν της αρχικής δύναται να γίνη κατόπιν αποφάσεως του Γενικού Γραμματέως του ΕΟΤ εις τας κάτωθι περιπτώσεις

 

α. Συστάσεως εταιρίας οιασδήποτε μορφής υπό φυσικών προσώπων, εις έν τουλάχιστον των οποίων έχει χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας ειδικού Τουριστικού Λεωφορείου και άδεια λειτουργίας Γραφείου Γενικού ή Εσωτερικού Τουρισμού και εφ'όσον εκδοθή επ'ονόματι της συσταθησομένης εταιρίας άδεια λειτουργίας Γραφείου Γενικού ή Εσωτερικού Τουρισμού.

β. Μετατροπής της νομικής μορφής οιουδήποτε νομικού προσώπου εις το ποίον έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας Γραφείου Γενικού ή Εσωτερικού Τουρισμού και εφ'όσον εκδοθεί επ'ονόματί του εκ μετατροπής προκύπτοντος νομικού προσώπου άδεια λειτουργίας Γραφείου Γενικού ή Εσωτερικού Τουρισμού.

γ. Θανάτου φυσικού προσώπου εις το οποίον είχε χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας ειδικού Τουριστικού Λεωφορείου ως και άδεια λειτουργίας Γραφείου Γενικού ή Εσωτερικού Τουρισμού. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται εις τους κληρονόμους αυτού και υπό την προυπόθεσιν χορηγήσεως εις αυτούς αδείας λειτουργίας Γραφείου Γενικού ή Εσωτερικού Τουρισμού κατά τις διατάξεις του Ν. 393/76 "περί συστάσεως και λειτουργίας τουριστικών γραφείων. Εις περίπτωσιν καθ'ήν οι κληρονόμοι του αποθανόντος δεν λάβουν άδεια λειτουργίας Γραφείου Γενικού ή Εσωτερικού Τουρισμού έχουν τι δικαίωμα πωλήσεως εντός εξ (6) μηνών από της ημερομηνίας του θανάτου.

 

Μετά την παρεύλεσιν της εξαμήνου προθεσμίας και εφ'όσον δεν έχουν πωληθή τα ως άνω λεωφορέια ανακαλούνται αι άδειαι κυκλοφορίας αυτών.

 

Εις την περίπτωσιν της πωλήσεως των τουριστικών λεωφορείων υπό των κληρονόμων εις Γραφεία Γενικού ή Εσωτερικού Τουρισμού, η έγκρισις αντικαταστάσεως των αδειών κυκλοφορίας παρέχεται υπό του ΕΟΤ επί τη υποβολή του οικείου συμβολαίου αγοραπωλησίας υπό του αγοραστού.

Εις περίπτωσιν καθ'ην η πώλησις των κληρονομηθέντων Τουριστικών Λεωφορείων πραγματοποιηθή εις Γραφεία Γενικού ή Εσωτερικού Τουρισμού, μετά την ανάκλησιν των αδειών κυκλοφορίας αυτων, ως εν παρ. 1 εδαφ. γ΄του παρόντος άρθρου ορίζεται, η έγκρισις του ΕΟΤ δια την έκδοσιν αδειών κυκλοφορίας Τουριστικού Λεωφορείου περέχεται επί τη υποβολή του οικείου συμβολαίου αγοραπωλησίας επί του αγοραστού.

 

δ. Πωλήσεως του ειδικού Τουριστικού Λεωφορείου από γραφεία Γενικού Τουρισμού εις έτερα Γραφεία Γενικού ή Εσωτερικού Τουρισμού μετά μίαν πενταετία από της το πρό την θέσεως των εις κυκλοφορίαν.

 

ε. Πωλήσεως από Γραφείον Εσωτερικού Τουρισμού εις έτερον Γραφείον Εσωτερικού Τουρισμού.

στ. Διαλύσεως ή οριστικής παύσεως λειτουργίας Γραφείου Γενικού ή Εσωτερικού Τουρισμού, εις έτερα ραφεία Γενικού ή Εσωτερικού Τουρισμού.

2. Η έγκρισις αντικαταστάσεως των αδειών κυκλοφορίας ως εν παραγράφω 1, εδάφιον α,β, γ, δ, ε και στ του παρόντος άρθρου ορίζεται, παρέχεται επί τη υποβολή αιτήσεως του ενδιαφερομένου εις τον ΕΟΤ εντός διμήνου από της επελθούσης αλλαγής. Η ως άνω προθεσμία δύναται να παραταθεί δια πράξεων του Γενικού Γραμματέως του ΕΟΤ επί εν εισέτι δίμηνον. Μετά την παρέλευσιν της διμήνου παρατάσεως, ανακαλούνται αι άδειαι κυκλοφορίας των ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων.

 

δ, Η έγκρισις αντικαταστάσεως των αδειών κυκλοφορίας ως εν παραγράφω 1 εδάφιον γ΄του παρόντος άρθρου ορίζεται παρέχεται επί τη υποβολή εις τον ΕΟΤ αιτήσεως υπό των κληρονόμων οίτινες έλαβον άδειαν λειτουργίας Γραφείου Γενικού ή Εσωτερικού Τουρισμού επ'όνόματι των εντός δύο μηνών από της λήξεως της υπό του Αστικού ΄Κώδικος οριζομένης προθεσμίας αποποιήσεως της κλορονομιάς.

4. Οι αποφάσεις του Γενικού Γραμματέως του ΕΟΤ περί εγκρίσεως αντικαταστάσεως των αδειών κυκλοφορίας ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων ως δημοσίας χρήσεως εις τας περιπτώσεις των παραγράφων 1, 3 και 4 του παρόντος άρθρου κοινοποιούνται εις τας οικείας Υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών ή των οικείων Νομαρχιών προς έκδοσιν των νέων αδειών κυκλοφορίας αυτών.

5. Τα στοιχεία κυκλοφορίας των αντκαθισταμένων αδειών ομοφώνως προς τας παραγράφους , 3 και 4 του παρόντος άρθρου κοινοποιούνται εις τον Ε.Ο.Τ. υπό των οικείων υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών ή των οικείων Νομαρχιών εντός προθεσμίας τριάκοντα (30) ημερών από της εκδόσεως των προς ενημέρωσιν του παρά τω Ε.Ο.Τ. τηρουμένου μητρώου Τουριστικών Λεωφορείων.

 

Άρθρον 7.

Χρόνος κυκλοφορίας ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων δημοσίας χρήσεως και έλεγχος καταλληλότητος αυτών.

2. Έκαστον Τουριστικόν Λεωφορείον δημοσίας χρήσεως μετά παρέλευσιν τριετίας από της κατασκευής του, υπόκειται εις ετησίαν επιθεώρησιν.

α) Υπό των αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών ή των οικείων Νομαρχιών ως προς την καταλληλότητα από πλευράς ασφαλούς κυκλοφορίας και

β) υπό των αρμοδίων Υπηρεσιών του Ε.Ο.Τ. ως προς την ευπρεπή εμφάνισιν αυτού

συντασομένων σχετικών δελτίων επιθεωρήσεως εις α αναγράφονται αι τυχόν επιβαλλόμεναι επισκευαί και βελτιώσεις ως και η εύλογος προθεσμία εκτελέσεως αυτών.

Τα ως άνω δελτία κοινοποιούνται εντός δέκα ημερών από της συντάξεως των εις την Κεντρικήν Υπηρεσίαν του Ε.Ο.Τ.

3. Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμία το λεωφορείον επανελέγχεται προς βεβαίωσιν της εκτελέσεως των επιβληθεισών επισκευών ή βελτιώσεων. Εις περίπτωσιν μη συμμορφώσεως των ιδιοκτητών προς τας διαταχθείσας επισκευάς ή βελτιώσεις επιβάλλονται διοικητικαί κυρώσεις ως εν άρθρω 15 του παρόντος ορίζεται.

4. Η μη προσκόμισις τουριστικού λεωφορείου προς επανέλεγχον ως εν παραγράφω 3 του παρόντος άρθρου ορίζεται, συνεπάγεται την ανάκλησιν της αδείας κυκλοφορίας τούτου μέχρι πραγματοποιήσεως του επανελέγχου.

5. Εις περίπτωσιν καθ' ην το κυκλοφορούν τουριστικόν λεωφορείον υποστή, εντός της α' τριετίας από της κατασκευής του, αλλοίωσιν των κυρίων χαρακτηριστικών (αμάξωμα, κινητήρ), υπόκειται εις τον έλεγχον της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

 

Άρθρον 8

Ατνικατάστασις ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων δημοσίας χρήσεως

1.δικαίωμα αντικαταστάσεως ειδικού τουριστικού λεωφορείου δημοσίας χρήσεως δια καινουργούς τοιούτου, άνευ της υποχρεώσεως εισαγωγής συναλλάγματος, ως εν άρθρω 4 του παρόντος καθορίζεται, έχουσι τα Γραφεία Γενικού Τουρισμού, εφ'όσον το όχημα καταστραφή ολοσχερώς κατόπιν βιαίου γεγονότος, αποδεικνυομένου εξ'αντιγράφου του βιβλίου ατυχημάτων και συμβάντων της επιληφθείσης τούτου Αστυνομική Αρχής.

2. Η αντικατάστασις Τουριστικού Λεωφορείου ως εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου, δύναται να γίνη είτε δια καινουργούς τοιούτου, είτε δια μεταχειρισμένου εισαγόμενου εκ του Εξωτερικού, από της κατασκευής του οποίου να μη έχη παρέλθει τριετία και εφ'όσον κριθή τούτο κατάλληλον από πλευράς ασφαλούς κυκλοφορίας υπό των οικείων Υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών ή των οικείων Νομαρχιών και από πλευράς εμφανίσεως υπό του Ε.Ο.Τ.

3. Δικαίωμα εισαγωγής μεταχειρισμένου τουριστικού λεωφορείου ως εν τη παραγράφω 2 του παρόντος άρθρου καθορίζεται έχουν τα Γραφεία Γενικού Τουρισμου και εν συνδυασμώ προς τας διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.

 

Άρθρον 9

Ανάκλησις άδειας κυκλοφορίας ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων δημοσίας Χρήσεως

1. Η άδεια κυκλοφορίας ειδικού Τουριστικού λεωφορείου δημοσίας χρήσεως ανακαλείται οριστικώς δι'αποφάσεως του Γενικού Γραμματέως του Ε.Ο.Τ. εις τας κάτωθι περιπτώσεις

α. Εαν ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του Γραφείου Γενικού ή Εσωτερικού Τουρισμού εις το οποίον ανήκει τούτο. Εις περίπτωσιν καθ'΄'ην επαναχορηγηθή υπό του Ε.Ο.Τ. η άδεια λειτουργίας του ανωτέρω γραφείου, επαναχορηγούνται αι άδειαι κυκλοφορίας του Ειδικού Τουριστικού Λεωφορείου.

β. Εαν εκ της κατά το άρθρον 7 του παρόντος ετήσιας επιθεωρήσεως του δυνάμει της ως άνω άδειας κυκλοφορούντος ειδικού τουριστικού λεωφορείου δημοσίας χρήσεως κριθή τούτο ως ακατάλληλον δι'ασφαλή κυκλοφορίαν.

γ. Εαν παρέλθουν δέκα οκτώ (18) έτη από της κατασκευής του και

δ. εαν εκπειστηριασθεί

2. Αδειαι κυκλοφορίας τουριστικών λεωφορείων χορηγηθείσαι προ της ισχύος του παρόντος νόμου παραμένουν εν ισχύ μέχρι συμπληρώσεως είκοσι τριών ετών από της κατασκευής των λεωφορείων τούτων και εφ'όσον μετ'επιθεώρησιν κατ'άρθρον 7 κριθούν ακατάλληλα δι'ασφαλή κυκλοφορίαν.

3. Υπό την επιφύλαξιν των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων άδειαι κυκλοφορίας τουριστικών λεωφορείων χοργηθείσαι προ της ισχύος του παρόντος νόμου εις φυσικά ή νομικά πρόσωπα έχοντα άδειαν λειτουργίας Γραφείου Γενικού ή Εσωτερικού Τουρισμού, διατηρούνται εν ισχύ.

 

Άρθρον 10

Ασφάλισις τουριστικών λεωφορείων δημοσίας χρήσεως

 

Τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημοσίας χρήσεως ασφαλίζονται υποχρεωτικώς εις μίαν των εν Ελλάδι ανεγνωρισμένων ασφαλιστικών εταιρειών.

Η ως άνω ασφάλισις θα καλύπτει τόσον το όχημα, όσο και τους επιβάτας αυτού.

 

Άρθρον 11.

Ενέχυρον.

 

1. Επιτρέπεται η σύστασις ενεχύρου επί των ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημοσίας χρήσεως διά συμβολαιογραφικού εγγράφου, καταχωριζομένου εις επί τούτω βιβλίον, άνευ παραδόσεως του οχήματος.

2. Δι'αποφάσεως του Υπουργού Δικαιοσύνη, εκδοθησομένης, εντός έτους από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου θέλουσι ρυθμισθεί τα της καταρτίσεως δημοσίου βιβλίου καταχωρήσεως του ενεχύρου ως και πάσα άλλη συναφής ενέργεια.

 

Άρθρον 12
Καθορισμός τιμής ανά χιλιόμετρον

 

Δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Συγκοινωνιών, εκδιδομένης προτάσει του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, καθορίζεται εκάστοτε το κατώτατον όριον της ανά χιλιόμετρον τιμής των ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων δημοσίας χρήσεως.

 

Άρθρον 13

Μητρώον - Απογραφή

 

1. Παρά τω Ε.Ο.Τ. τηρείται μητρώον αδειών κυκλοφορίας ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων, δημοσίας χρήσεως.

2. Εντός τριμήνου από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων δημοσίας χρήσεως, υποχρεούνται όπως δηλώσωσιν εις τον Ε.Ο.Τ., τα στοιχεία των επ'όνόματι των κυκλοφορούντων Τουριστικών Λεωφορείων υποβάλλοντας άμα φωτοαντίγραφον των οικείων αδειών προς καταχώρησιν των εις το παρά τω Ε.Ο.Τ. τηρούμενον μητρώον Τουριστικών Λεωφορείων δημοσίας χρήσεως.

3. Μέχρις ολοκλήρωσις της απογραφής δύναται δι'αποφάσεως του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης ν'ανασταλή η χορήγησις νέων αδειών κυκλοφορίας ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων.

Ωσαύτως δι'αποφάσεως του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης δύναται ν'αναστέλλεται η χορήγησις αδειών κυκλοφορίας ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων.

 

 

Άρθρον 14

 

Δι' αποφάσεων του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα των όρων κυκλοφορίας των ειδικών τουριστικών λεωφορείων (σταθμεύσεις, μέγιστον χιλιομετρικόν όριον διαδρομής άνευ σταθμού κλπ.), ως και τα του προσωπικού αυτών (αριθμός, προσόντα, κλπ.).

 

 

Άρθρον 15

Κυρώσεις

 

1. Εις τους παραβάτας των διατάξεων του παρόντος νόμου και των εις εκτέλεσιν τούτου εκδιδομένων κανονιστικών πράξεων επιβάλλονται δι'΄αποφάσεως του αρμοδίου Διευθυντού του Ε.Ο.Τ., διοικητικαί κυρώσεις, ανεξαρτήτως των ποινικών κυρώσεων, έχουσαι ως κάτωθι

α. Επίπληξις

β. Πρόστιμον από είκοσι πέντε χιλιάδες (5.000) έως είκοσι πέντε χιλιάδες (20.000) δρχ

γ. Πρόστιμον από είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) μέχρις εκατό χιλιάδες (100.000) δρχ. εις περίπτωσιν επιβολής εντός του αυτού έτους τριών ποινών εκ των εν τω ανωτέρω εδαφ. β΄του παρόντος άρθρου, προβλεπομένων.

Τα ως άνω πρόστιμα κατατίθενται εις το Ταμείον του ΕΟΤ και αποτελούν έσοδον αυτού.

2. Εις περίπτωσιν επιβολής εντός χρονικού διαστήματος δύο ετών, οκτώ (8) ποινών προστίμων, ως εν άρθρω 1 παρ. γ΄του παρόντος άρθρου, αφαιρείται το δικαίωμα εκδόσεως νέας άδειας κυκλοφορίας Τουριστικού Λεωφορείου δημοσίας χρήσεως δια μίαν διετία.

3. Αι διοικητικαί κυρώσεις επιβάλλονται μετ'έγγραφον κλήσιν του εγκαλουμένου εις απολογίαν. Η κλήσις εις απολογίαν καθορίζει σαφώς την αποδιδόμενην παράβασιν και τάσσει εύλογον προθεσμίαν προς απολογίαν, πάντως όχι βραχύτεραν του επταημέρου. Παρερχομένης απράκτου της προς απολογίαν προθεσμίας ο εγκαλούμενος κρίνεται επί τη βάσει των εις την υπηρεσίαν υφισταμένων στοιχείων.

4. Κατά των επιβαλλουσών τας διοικητικάς κυρώσεις αποφάσεων του Διευθυντού του Ε.Ο.Τ επιτρέπεται προσφυγή υποβαλλομένης εντός προθεσμίας ενός μηνός από της κοινοποιήσεως της σχετικής αποφάσεως, ενώπιον Επιτροπής εκ πέντε (5) μελών οριζομένων

μετά των αναπληρωτών των, δι'αποφάσεως του εποπτεύοντος τον Ε.Ο.Τ. Υπουργού και αποτελούμενης εκ του Γενικού Γραμματέως του Ε.Ο.Τ. ως Προέδρου, εξ'ενός δικαστικού λειτουργού επί βαθμώ τουλάχιστον Πρωτοδίκου, εξ'ενός υπαλλήλου του Υπουργείου Συγκοινωνιών επί βαθμώ τουλάχιστον 2ω, ενός εκπροσώπου του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων και εξ'ενός εκπροσώπου της μάλλον αντιπροσωπευτικής Οργανώσεως των Τουριστικών Λεωφορείων, ως μελών οριζομένων δι'αποφάσεως του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως. Η επιτροπή αποφαίνεται οριστικώς επί των επιβαλλομένων ενστάσεων. Η υποβολή της ενστάσεως αναστέλλει μέχρι της επί ταύτης εκδόσεως αποφάσεως εκτέλεσιν της επιβληθείσης ποινής.

 

Άρθρον 16

Μεταβατικαί διατάξεις

 

1. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 9 του παρόντος χορηγείται κατόπιν αποφάσεως του Γενικού Γραμματέως του Ε.Ο.Τ έγκρισις χορηγήσεως άδειας κυκλοφορίας ειδικού τουριστικού λεωφορείου δημοσίας χρήσης εις φυσικά ή νομικά πρόσωπα έχοντα εις την κατοχή αυτών δυνάμει συμβολαιογραφικού προσυμφώνου συνταχθέντος μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου, ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημοσίας χρήσεως και εφ'όσον το αιτούν φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον προσκομίση εις τον Ε.Ο.Τ. εντός προθεσμίας εξι μηνών από της ισχύος του παρόντος νόμου.

α. Άδεια λειτουργίας Γραφείου Γενικού ή Εσωτερικού Τουρισμού

β. Οριστικόν συμβόλαιον μεταβιβάσεως εις αυτό του ανωτέρω λεωφορείου.

γ. Εκθεσιν καταλληλότητας του προς κυκλοφορίας λεωφορείου των κατ'άρθρον 7 του παρόντος νόμου υπηρεσιών.

Μετά την πάροδον απράκτου της εξαμήνου προθεσμίας ανακαλείται οριστικώς άδεια κυκλοφορίας των ως άνω ειδικών τουριστικών λεωφορείων.

 

Άρθρον 17

 

Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 9 του παρόντος κατόπιν αποφάσεως του Γενικού Γραμματέως του Ε.Ο.Τ διατηρούνται εν ισχύ άδειαι κυκλοφορίας; τουριστικών λεωφορείων δημοσίας χρήσεως, υφ'οιασδήποτε αρχής προ της ισχύος του παρόντος εκδοθείσαι, εφ'όσον το αιτούν φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον εντός εξαμήνου από της ισχύος του παρόντος νόμου προσκομίση εις τον Ε.Ο.Τ.

α. Άδειαι λειτουργίας Γραφείου Γενικού ή Εσωτερικού Τουρισμού

β. Έκθεσιν καταλληλότητας προς κυκλοφορίαν του λεωφορείου των κατ'άρθρον 7 του παρόντος νόμου.

 

Άρθρον 18

 

Από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου καταργείται πάσα γενική ή ειδική διάταξις περί ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημοσίας χρήσεως.

Ο παρόν νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ'Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

 

Εν Αθήναις τη 23 Σεπτεμβρίου 1977

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ, ΤΣΑΤΣΟΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ

 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

 


ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

 

Εθεωρήθη και ετέθη η Μεγάλη του Κράτους σφραγίς

 

Εν Αθήναις τη 26 Σεπτεμβρίου 1977

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

 

 

NOΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΕ308/1998