ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

EΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 1977

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

186

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 631

 

Περί κυρώσεως των πράξεων του ΙΖ' παγκοσμίου ταχυδρομικού συνεδρίου της Λωζάννης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν:

 

Αρθρον πρώτον.

 

1.                   Κυρούνται και κτώνται ισχύν νόμου:

 

α) το υπό του εν Βιέννη ΙΕ' παγκοσμίου ταχυδρομικού συνεδρίου συνταχθέν την 10ην Ιουλίου 1964 καταστατικόν της Παγκοσμίου Ταχυδρομικής Ενώσεως, τροποποιηθέν δια του προσθέτου πρωτοκόλλου του Τόκιο 1969 και του δευτέρου προσθέτου πρωτοκόλλου της Λωζάννης 1974,

 

β) ο γενικός κανονισμός της Παγκοσμίου Ταχυδρομικής Ενώσεως,

 

γ) η παγκόσμιος ταχυδρομική σύμβασις μετά του κανονισμού εκτελέσεως αυτής και

 

δ) αι ειδικαί συμφωνίαι, περί επιστολών μετά δεδηλωμένης αξίας, ταχυδρομικών δεμάτων, ταχυδρομικών επιταγών και ταχυδρομικών ταξιδιωτικών εντολών, ταχυδρoμικών τσεκ, ταχυδρομικών αντικειμένων επί αντικαταβολή αξιών προς είσπραξιν και συνδρομών εις εφημερίδας και περιοδικάς εκδόσεις μετά των κανονισμών εκτελέσεως αυτών, ως πάντα ταύτα αναθεωρήθησαν και ετροποποιήθησαν δια πράξεων του εν λωζάννη ΙΖ' παγκοσμίου ταχυδρομικού συνεδρίου κατά την 5ην Ιουλίου 1974.

2 . Τα κείμενα των εν τη προηγουμένη παραγράφω αναφερομένων καταστατικού, δευτέρου προσθέτου πρωτοκόλλου της Λωζάννης 1974, κανονισμού, συμβάσεως και ειδικών συμφωνιών εν πρωτοτύπω, εις την Γαλλικήν και εν μεταφράσει εις την Ελληνικήν γλώσσαν, εξετυπώθησαν εις ίδιον τεύχος.

 

Άρθρον δεύτερον.

 

1.                   Οι υπό της εν τω προηγουμένω άρθρω Συμβάσεως και των ειδικών Συμφωνιών ουχί παγίως αλλά κατά κυμαινόμενον τρόπον προβλεπόμενοι όροι παραδοχής των ταχυδρομικών αντικειμένων, το εις δραχμάς ισότιμον των εν αυταίς προβλεπομένων ταχυδρομικών τελών και δικαιωμάτων δια την εν Ελλάδι εφαρμογήν αυτών, το εις δραχμάς ισότιμον των προσθέτων ταχυδρομικών τελών των εξ Ελλάδος δια το Εξωτερικόν μεταφερομένων αεροπορικώς ταχυδρομικών αντικειμένων αλληλογραφίας και δεμάτων ως και των ταχυδρομικών τελών αποστολής των εξωτερικών ταχυδρομικών δεμάτων εν γένει ορίζονται εκάστοτε δι' αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ-ΤΑ), υποκειμένων εις την έγκρισιν του Υπουργού Συγκοινωνιών, κατ' άρθρον 11 του Ν.Δ. 496/1970 "περί οργανώσεως και λειτουργίας των Ταχυδρομείων".

 

2.                   Η ισοτιμία της δραχμής εν σχέσει προς το χρυσούν φράγκον, όπερ λαμβάνεται ως νομισματική μονάς εις τας πράξεις της Παγκοσμίου Ταχυδρομικής Ενώσεως, ορίζεται δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών και Συγκοινωνιών.

 

3.                   Η τιμή της δραχμής εν σχέσει προς τα ξένα νομίσματα, προς έκδοσιν των δια το εξωτερικόν ταχυδρομικών επιταγών ως και προς πληρωμήν των εκ του εξωτερικού τοιούτων καθορίζεται βάσει των δελτίων της τιμής συναλλάγματος της Τραπέζης της Ελλάδος.

 

Άρθρον τρίτον.

 

Αι εκ των κυρουμένων πράξεων απορρέουσαι οικονομικαί υποχρεώσεις του Ελληνικού Δημοσίου προς την Παγκόσμιον Ταχυδρομικήν Ένωσιν βαρύνουν τον Κρατικόν προϋπολογισμόν.

 

Άρθρον τέταρτον.

 

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από 1ης Ιανουαρίου 1978.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

 

Εν Αθήναις τη 23 Ιουνίου 1977

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ


 


ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΤΣΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΥΑΓΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ


 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

 

Εν Αθήναις της 27 Ιουνίου 1977

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ