ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

Εν Αθήναις 21 Αύγουστου 1934

Αριθμός φύλλου 270

 

 

Τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4581 και 4471

 

 

Άρθρον 1

Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 2 του νόμου 4581 αντικαθίστανται ως εξής:

δ) Ως προς την υπηρεσιακή αλληλογραφίαν των σιδηροδρομικών, ατμοπλοϊκών και αεροπορικών Εταιριών εν ταις εσωτερικαίς σχέσεσιν εκάστης εξ αυτών, αύτη δύναται να εξαιρεθή του ταχυδρ. μονοπωλίου εφ' όσον α)γίνεται περί τούτου μνεία εις τας ειδικάς μετά της ταχυδρομικής υπηρεσίας Συμβάσεις εκάστης εκ των ρηθεισών Εταιριών και υποβάλλεται εις τας νομίμους διατυπώσεις

ε) Μετακομίζεται διά των ιδίων εκάστης Εταιρίας μεταφορικών μέσων.

 

Άρθρον 2

Εκ του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 3 του νόμου 4581 η φράσις "Οι ταχυδρομικοί, οικονομικοί, αστυνομικοί υπάλληλοι αντικαθίστανται ως εξής:

"Οι ταχυδρομικοί, οικονομικοί, αστυνομικοί, λιμενικοί, αεροπορικοί και σιδηροδρομικοί υπάλληλοι ως και οι αξιωματικοί του εμπορικού Ναυτικού"

 

 

Άρθρον 3

 

Εις το τέλος του άρθρου 3 του νόμου 4581 προστίθενται τα επόμενα εδάφια:

"Τα κατασχόμενα αντικείμενα αλληλογραφίας δεν αποδίδονται εις τον κομιστήν αλλά παραδίδονται εις το πλησιέστερον ταχ. γραφείον προς περαιτέρω ταχυδρόμησιν.

Το γραφείον τούτο δέον να διαβιβάζει περαιτέρω "επί αποδείξει" τα αντικείμενα εκείνα άτινα κατά την δήλωσιν του κομιστού περιέχουσαν αξίας, τη συνοδεία πρωτοκόλλου ούτινος αντίγραφον υποβάλλεται τω Υπουργείω.

Αντικείμενα αλληλογραφίας προοριζομένα διά το εξωτερικόν δεν διαβιβάζονται εις τον προορισμό των, αλλά επιστρέφονται εις το γραφείον της διαμονής του αποστολέως. Τα εξ αυτών περιέχοντα αξίας, διαχειρίζονται κατά τον ως άνω τρόπον.

Πάντα τα ως άνω επί αποδείξει, μη παραλαμβάνομενα εμπροθέσμως, διαχειρίζονται ως τα αζήτητα συστημένα.

Οι ειρημένοι οικονομικοί και λοιποί υπήλληλοι υποχρεούνται όπως τα ως άνω κατασχόμενα ως και τα κατά πάντα τρόπον πριερχόμενα αυτόις γράμματα και λοιπά αντικείμενα αλληλογραφίας παραδίδωσιν άνευ ουδεμίας αναβολής εις το πλησιέστερον ταχ. γραφείον. Οι παραβάται υπόκεινται εις τας διά των προηγουμένων εδαφίων του παρόντος άρθρου καθοριζομένας ποινάς".

 

Άρθρον 4

Το προτελευταίον εδάφιον του άρθρου 6 του νόμου 4581 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

Η προπαρασκευή των ενσήμων του εκάστοτε καθοριζομένου τύπου ταχ. ενσήμων, η εκλογή τούτων και η διά της υπηρεσίας Κρατικών Προμηθειών παραγγελία της κατασκευής αυτών ανήκει εις το Υπουργείον Συγκοινωνίας, εις τον προϋπολογισμόν των εξόδων του οποίου θέλει αναγράφεσθαι εκάστοτε υπό ίδιον άρθρον η σχετική πίστωσις δαπάνης κατασκευής.

Η επίβλεψις της κατασκευής εφόσον αύτη διενεργείται εν Ελλάδι γίνεται διά των κατά τόπους ανωτέρων οικονομικών και ΤΤΤ υπαλλήλων.

Μετά την συντέλεσιν της εκτυπώσεως οιασδήποτε κλάσης ή σειράς ταχ. ενσήμων, το Υπουργείον της Συγκοινωνίας αναγγέλει τούτο εις το Υπουργείον των Οικονομικών, όπερ παραλαμβάνει, διαφυλάττει, διαχειρίζεται και προμηθεύει αυτά εις τους ταμίας του Κράτους καθ' α Διάταγμα θέλει ορίζει.

Παρά τη Διευθύνσει ΤΤΤ του Υπουργείου Συγκοινωνιών λειτουργεί μόνιμον γνωμοδοτικόν επί των ταχ. ενσήμων Συμβουλίον η σύνθεσις του οποίου θέλει ορισθή διά Διατάγματος εκδιδομένου προτάσει των επί της Συγκοινωνίας και Οικονομικών Υπουργών.

 

Άρθρον 5

Εις το τέλος του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 10 του Νόμου 4581 προστίθεται η επόμενη παράγραφος :

" Οι παρά τω Κεντρικω Ταχυδρομίω Αθηνών επι της χονδρικής πωλήσεως τεταγμένοι υπάλληλοι υποχρεούνται και ούτοι όπως καταθέσωσιν εγγύησιν χιλίων δραχμών έκαστις".

Άρθρον 6

Τα εδάφια τέταρτον και πέμπτον του άρθρου 13 του νόμου 4581 αντικαθίστανται ως εξής:

O άνευ αδείας του ασκούντος αρμοδιότητα Διευθυντού των ΤΤΤ του Υπουργείου Συγκοινωνίας ή περί την ωρισμένην ονομαστικήν αξίαν των ταχυδρ. ενσήμων μεταπωλών τοιαύτα, ασχέτως αν εις την δευτέραν περίπτωσιν πρόκειται περί ανεγνωρισμένου ή ου μεταπωλητού, τιμωρείται διά προστίμου 5.000 μέχρι 50.000 δραχμών, επιβαλλομένου κατά τας διατάξεις του άρθρου 967, αιρόμενης εν τη δευτέρα περιπτώσει και εν υποτροπή της τυχόν υπαρχούσης αδείας μεταπωλήσεως, των διατάξεων του άρθρου 231 του Ποινικού Νόμου, δυναμένων εν υποτροπή και μετ' έγκλησιν του Υπουργείου Συγκοινωνίας να εφαρμοσθώσι.

Τα ως άνω επιβαλλόμενα πρόστιμα εισπράττονται συμφώνως τω νόμω περί οφειλετών του Δημοσίου, του ενός τρίτου εκάστου εξ αυτών αποδιδόμενου άμα ως επιτευχθή η είσπραξις εις τον ανακαλύψαντα την παράβασιν.

 

 

΄Αρθρον 7

 

Εις το τέλος της τελευταίας παραγράφου του άρθρου 13 του νόμου 4581 μετά την λέξιν "περιπτέρου" προστίθεται η φράσις "επί ποινή προστίμου δραχμ. 50-500 επιβαλλομένου κατά τας διατάξεις του άρθρου 54 του νόμου 4581".

Εις το τέλος του άρθρου 13 του ν> 4581 προστίθεται τελευταίον εδάφιον ως εξής:

"Επιτρέπεται υπό τους όρους του παρόντος άρθρου η παροχή αδειών μεταπωλήσεως ταχυδρομικών ενσήμων εις ατμοπλοϊκάς Εταιρίας ή τους υπ' αυτών υποδεικνυόμένους υπαλλήλους, οίτινες υποχρεούνται επί ταις διά του προηγουμένου άρθρου του παρόντος Νόμου οριζομέναις ποιναίς να εφοδιάζωσι τα πλοία διά ταχυδρομικών ενσήμων προς λιανικήν εις τους ταξειδεύοντας διάθεσιν. Επί των αυτών πλοίων οι πλοιοκτήται υποχρεούνται επίσης να έχωσιν ανηρτημένα γραμματοκιβώτια χορηγούμενα δωρεάν υπό της Ταχ. Υπηρεσίας, ευθυνόμενοι διά την αξίαν αυτών εν περιπτώσει απωλείας ή βλάβης, προς περισσυλλογήν της αλληλογραφίας, ήτις θέλει άμα τω κατάπλω παραδίδεσθαι εις την επιτόπιον ταχυδρομική υπηρεσίαν μετά των ταχυδρομικών σάκκων".

 

Άρθρον 8

Το άρθρον 14 του Νόμου 4581 αντικαθίστανται ως εξής:

Όστις μεταχειρισθή γραμματόσημον ή τηλεγραφόσημον, του οποίου εγένετο ήδη χρήσις, τιμωρείται διά προστίμου 2.000 - 100.000 δραχμών επιβαλλομένων κατά τας διατάξεις του άρθρου 967.

Τα ως άνω επιβαλλόμενα πρόστιμα εισπράττονται συμφώνως τω Νόμω περί οφειλετών του Δημοσίου.

Το ρηθέν πρόστιμον, αν ο παραβάτης είναι δημόσιος υπάλληλος, δεν δύναται να είναι κατώτερον των 10.000 δραχ.

Τα προς τους παραλήπτας αντικείμενα αλληλογραφίας τα φέροντα τα προμνησθέντα γραμματόσημα κατάσχονται διά την περι ης το επόμενο εδάφιον ενέργειαν.

Οι παραλήπται υποχρεούνται να δηλώσωσιν εις τον Προϊσταμένον του Ταχυδρ. Γραφείου του προορισμού το ονοματεπώνυμον, επαγγελμα και την κατοικία του αποστολέως και παραδώσωσι το περικάλυμμα συντασσομένου πρωτοκόλλου, όπερ θέλει υπογράφεσθαι υπό του παραλήπτου, του προϊσταμένου του Ταχ. Γραφείου και ενός έτι μάρτυρος κατά προτίμησιν ταχυδρομικού υπαλλήλου. Εν αρνήσει του παραλήπτου το αντικείμενον δεν παραδίδεται, αλλά διαβιβάζεται διά του Υπουργείου Συγκοινωνίας εις την οικείαν δικαστικήν Άρχήν ήτις καλεί τον παραλήπτην διά τον αυτόν σκοπόν. Εν περιπτώσει δε αρνήσεως αυτού να δηλώση την πλήρη διεύθυνσιν του αποστολέως, η Δικαστική Αρχή καταγιγνώσει αυτώ χρηματικήν ποινήν δραχμών πεντακοσίων μέχρι πεντακισχιλίων.

 

Άρθρον 9

Όστις μεταχειρισθή γραμματόσημον ή τηλεγραφόσημον ή διεθνές ταχυδρ. ένσημον απαντήσεως ή ταχ. δελτίον ταυτότητας, ελληνικά ή ξένα, είτε εκ των εν χρήσει είτε εκ των τεθέντων εκτός κυκλοφορίας, παραπεποιημένα ή πλαστά, κατά τάς διατάξεις του άρθρου 927, ή ποιήσηται εν γένει απατηλήν χρήσιν αυτών, τιμωρείται με χρηματικήν ποινήν δραχμών 10.000-200.000, εφαρμοζομένου εν υποτροπή του άρθρου 111 του ποινικού νόμου.

Η ανωτέρω χρηματική ποινή, αν ο παραβάτης είναι συγχρόνως δημόσιος υπάλληλος ή υπηρέτης δεν δύναται να είναι κατωτέρα των 20.000 δραχμών.

Τα προς τους παραλήπτας αντικείμενα αλληλογραφίας τα φέροντα τα προμνησθέντα γραμματόσημα, τηλεγραφόσημα κ.λ.π. ταχυδρ. ένσημα, κατάσχονται και αποστέλλοναι εις την δικαστικήν αρχήν.

Οι παραλήπται υποχρεούνται να δηλώσωσιν ενώπιον της δικαστικής αρχής προς ην καταγγέλεται η παράβασις το ονοματεπώνυμον του αποστολέως και να παραδώσωσιν προς αυτήν το περικάλυμμα.

Αν αρνηθώσι να πράξωσι τούτο, η δικαστική αρχή καταγιγνώσκει αυτοίς αρμοδίως χρηματικήν ποινήν χιλίων μέχρι δεκακισχιλίων δραχμών.

 

 

Άρθρον 10

Το πρώτον εδάφιον του άρθρου 15 του Νόμου 4581 αντικαθίστανται ως εξής:

Ο κατασκευάζων κίβδηλα γραμματόσημα, τηλεγραφόσημα και λοιπά ταχυδρομικά ένσημα και δελτία αποστολής ή διεθνή ταχ. ένσημα απαντήσεως ή ταχ. δελτία ταυτότητας είτε εκ τω εν χρήσει ως άνω ενσήμων και δελτίων ή των τεθέντων εκτός κυκλοφορίας ή παραποιών αυτά δι' επισημάνσεως, διά διατρήσεως, δι' αφαιρέσεως της μελάνης των ταχυδρομικών σφραγίδων ή δε οιουδήποτε άλλου τρόπου ή τιθέμενος τοιαύτα εις κυκλοφορίαν, τιμωρείται κατα τον άρθρον 235 του ποινικού Νόμου, εφαρμοζομένων αναλόγων και των διατάξεων των άρθρων 238-241 του αυτού Νόμου εις του άνευ αδείας κατασκευάζοντας ή χαράσσοντας πλάκας προς εκτύπωσιν ενσήμων και δελτίων και εις του συμπράττοντας εις την παραποίησιν ή διάδοσιν του νόθου ενσήμου ή δελτίου.

Εις τας αυτάς ποινάς υπόκειται και ο κατασκευάζων λαθραίως κακέκτυπα γραμματόσημα, ως και ο Δημόσιος υπάλληλος ο τιθέμενος τοιαύτα εις κυκλοφορίαν.

 

 

Άρθρον 11

Το δια του προτελευταίου εδαφίου του άρθρου 15 του νόμου 4581 χιλιόδραμμον τέλος, μειούται δια το από της 1ης Απριλίου 1934 και πέραν διάστημα εις πεντακοσιόδραχμον, δυνάμενον και να αυξομειωθή κατά τας διατάξεις του άρθρου 53 του ιδίου νόμου.

 

Άρθρον 12

Εις το άρθρον 16 του Ν. 4581 "περί ταχ. Ανταποκρίσεως" προστίθενται τα εδάφια:

Εις τας αυτάς ποινάς υπόκειται και ο άνευ αδείας του Υπουργείου Συγκοινωνίας εισάγων ή πωλών εις Ελλάδα ή και απλώς ποιούμενος χρήσιν τοιούτων μηχανών.

Η κατασκευή των ειδικών δελτίων των προοριζομένων διά την αποτύπωσιν των ταχ. τελών, είναι αποκλειστικόν δικαίωμα του Κράτους, όπερ θέλει χορηγεί τούτο εις τους νομίμως χρησιμοποιούντας μηχανάς προπληρωμής υπό όρους ους Διάταγμα θέλει ορίσει. Η λαθραία κατασκευή και χρήσις τοιούτων δελτίων συνεπάγεται τας ποινάς του δευτέρου εδαφίου του άρθρου του ρηθέντος νόμου.

Η διά του άρθρου 16 του ρηθέντος νόμου χορηγούμενη εις φυσικά και νομικά πρόσωπα άδεια χρήσεως των μηχανών προπληρωμής δύναται να ανακληθή υπό του Υπουργού Συγκοινωνίας μετά πάσαν ανακαλυφθησομένην ανωμαλίαν περί την χρήσιν των αυτών μηχανών, ενέχουσαν τα στοιχεία δόλου. Η εν λόγω ανάκλησις της αδείας θέλει εισθαι γενική δι'όλα τα μηχανήματα του αυτού εργαστασίου, εφ' όσον εξ ελαττωματικής κατασκευής τινός εξ αυτών ήθελον τεθή εν κινδύνω τα συμφέροντα του Κράτους.

Ο τύπος και το χρώμα των αποτυπωμάτων των μηχανών προπληρωμής ορίζεται διά Διατάγματος.

 

 

Άρθρον 13

Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου του Κεφαλαίου α΄(επιστολαί) του άρθρου 17 του νόμου 4581 και μετά τις λέξεις "περί του τέλους" προστίθεται τα κατωτέρω:

Διά την εφαρμογήν του ηλαττωμένου τούτου τέλους θεωρείται ταχυδρομικώς ως μία πόλις αι Αθήναι μετά του Πειραιώς και των πέριξ προαστείων, ως ταύτα θέλουσι καθορισθή διά Διατάγματος εφ' άπαξ εκδιδομένου.

 

Άρθρον 14

Στο τέλος του τρίτου εδαφίου εδαφίου του Κεφαλαίου α΄(επιστολαί) του άρθρου 17 του νόμου 4581 και μετά τις λέξεις "ελλοειπούς τέλους" προστίθεται τα κατωτέρω:

Εις περίπτωσιν καθ' ην η εν λόγω αλληλογραφία προέρχεται από στρατιωτικούς ανήκοντας εις διμοιρίας λόχων, εξαρτωμένας εκ Ταγμ. Προκαλύψεως ή Συνορ. Τομέως, αίτινες διμοιρίας στερούνται σφραγίδος, δύναται να φέρη αύτη απλήν θεώρησιν διά τη υπογραφής του προϊσταμένου αξιωματικού ή υπαξιωματικού.

 

Άρθρον 15

Η τελευταία παρ. του δευτέρου εδαφίου του Κεφαλαίου του άρθρου 17 του νόμου 4581 αντικαθίσταται ως εξής:

Αι διαστάσεις των δελταρίων ορίζονται μέχρι 15 εκατοστών εις μήκος και 10,5 εις πλάτος κατ' ανώτατον όριον, αι δε ελάχισται τοιαύται ορίζονται τουλάχιστον μέχρι 10 εκατοστά εις μήκος και 7 εις πλάτος. Τα καθ' υπέρβασιν των ανωτέρω διαστάσεων δελτάρια τιμολογούνται ως επιστολαί.

 

Άρθρον 16

Στο τέλος του άρθρου 17 ( Γ΄επιστολικά δελτάρια) του νόμου 4581 προστίθεται τα εξής:

Τα επιστολικά δελτάρια τόσον τα κρατικά όσο και τα κατά τ' ανωτέρω ιδιωτικής κατασκευής διαβιβάζονται απερικαλύπτως.

Τα εντός ανοικτών φακέλλων εικονογραφημένα τοιαύτα κανονικού μεγέθους θεωρούνται και τιμολογούνται ως δελτάρια μετ' ανταποκρίσεως, όταν δεν περικλείονται περισσότερα του ενός, άλλως η όλη αποστολή τιμολογείται ως επιστολή.

 

Άρθρον 17

Στο τέλος του πρώτου εδαφίου του Κεφαλαίου Ζ΄του άρθρου 17 του Ν. 4581 προστίθεται τα εξής:

Αι διαστάσεις των περικαλυμμάτων των επισκεπτηρίων ορίζονται μέχρι 10,5 εκατοστών εις μήκος και 7 εις πλάτος κατ' ανώτατον όριον. Το δε βάρος αυτών δεν δύναται να υπερβαίνει τα δέκα γραμμάρια. Το καθ' υπέρβασιν των ανωτέρω διατάξεων επισκεπτήρια ως και τα περιέχοντα χειρόγράφους σημειώσεις διατιμώνται ως επιστολαί.

 

 

Άρθρον 18

Το τρίτον και τέταρτον εδάφιον του κεφαλαίου Ζ του άρθρου 17 του Ν. 4581 αντικαθίστανται ως εξής:

γ) Αγγελίαι και διάφοροι γνωστοποιήσεις, διαφημίσεις, εγκύκλιοι, προσκλητήρια, προγράμματα και λοιπά τοιαύτα έντυπα μέχρι βάρους 30 γραμμαρίων υπόκεινται εις τέλος τεσσαράκοντα λεπτών, υπό τον όρον όμως όπως 1) πλην της επιγραφής ουδεμία ετέρα τίθηται επ' αυτών χειρόγραφος σημείωσις εκ των δια τα λοιπά έντυπα επιτρεπομένων. 2) η κατάθεσις αυτών εις ταχυδρομικά γραφεία προς αποστολήν ενεργήται τουλάχιστον εις εκατόν πανομοιότυπα αντίτυπα 3) τα ως άνω συσκευασμένα εις δέσμας κεχωρισμένας κατά πόλεις, κωμοπόλεις προορισμού και 4) να συσκευάζωνται μόνον υπό ταινίαν ή και απλώς διπλώμένα, ουχί δε και εντός φακέλλου.

Τα εκ των προγραμμάτων και λοιπων τοιούτων εντύπων κατατιθεμένα ομαδικώς προς αποστολή και εις χίλια τουλάχιστον παρνομοιότυτα αντίτυπα, υποβάλλοναι εις έτι ηλαττωμένον τέλος, κανονισθησόμενον διά Διατάγματος.

Διά του αυτού Διατάγματος θέλουσιν ορισθή οι όροι καταθέσεως και διανομής αυτων. Εξαιρετικώς τα αποκόμματα εφημερίδων, αποστελλομένα υπό ειδικών πρακτορείων προς τους συνδρομητάς αυτών δύνανται να φέρωσι διά χειρός ή διά γραφομηχανής ή και σφραγίδος τον τίτλον, τον αριθμόν και την χρονολογίαν της εφημερίδος.

δ) Βιβλία περιλαμβανομένων και των εντύπων μουσικών τεμαχίων υπόκεινται εις τέλη λεπτών εξήκοντα ανα 50 γραμμάρια.

ε) Φωτογραφίαι και παντός είδους ένταπα μη υπαγόμενα εις τας ανωτέρω κατηγορίας υποκεινται εις τέλος λεπτών 80 ανα 50 γραμμάρια.

Τα ανωτέρω τέλη υπόκεινται εις τας διατάξεις του άρθρου 966.

Άπαντα τ' ανωτέρω έντυπα, περιοδικά και μη, τα εν τη παρούση ως και τη προηγουμένη πραγράφω στ περιλαμβανόμενα, επ' ουδεμιάς των πλευρών αυτών δύνανται να έχουσι διαστάσεις ανωτέρας των 45 εκατοστών ή, εάν έχωσι σχήμα κυλινδρικόν, 75 εκατοστών εις μήκος και 10 εκατοστών εις διάμετρον. Το ανώτατον βάρος αυτών ορίζεται εις δύο χιλιόγραμμα. Εξαιρετικώς αι προς χρήσιν των τυφλών ανάγλυφαι εκτυπώσεις, αι κινηματογραφικαί ταινίαι, ως και τα μεμονωμένα βιβλία γίνονται παραδεκτά μέχρι βάρους 3 χιλιογράμμων.

 

 

Άρθρον 19

Εις το δεύτερον εδαφίου εδαφίον του άρθρου 18 του νόμου 4581 και μετά την λέξην "επιστολαί" προστίθενται οι λέξεις "και επιστολικά δελτάρια".

 

Άρθρον 20

Εις το τέλος του άρθρου 24 του νόμου 4581 προστίθεται το τελευταίο εδάφιον, το εξής:

Εις πρόστιμον ίσον ωσαύτως προς το δεκαπλάσιον του τέλους απλής συνήθους επιστολής εσωτερικού υπόκεινται και τα εκ του εξωτερικού αφικνούμενα έγγραφα υποθέσεων, δείγματα και έντυπα άτινα περιέχουσι σημειώσεις επέχουσας θέσιν ενεστώσης και προσωπικής αλληλογραφίας.

 

Άρθρον 21

Εις το τέλος του άρθρου 25 του νόμου 4581 προστίθεται το επόμενο εδάφιον, το εξής:

Εις πρόστιμον ίσον ωσαύτως προς το πενταπλούν του τέλους, όπερ θα κατεβάλλετο επί του έν λόγω χρηματικού ποσού εάν απεστέλλετο δι' εσωτερικής ταχυδρομικής επιταγής, υπόκεινται και τα εντός συνήθων ταχ. αποστολών εκ του εξωτερικού αφικνουμένων ανευρισκόμενα χρηματικά ποσά. Τα διά του παρόντος άρθρου θεσπιζόμενα πρόστιμα εισπράττονται δι' εναρίθμου γραμματοσήμου επικολλώμενου εις το επί τούτω συντασσομένον πρωτόκολλον.

 

Άρθρον 22

 

Τα υπό των ξένων διευθύνσεων ταχυδρομείων αφικνούμενα εν Ελλάδι χρηματικά ποσά δι' αποζημίωσιν επί την απώλεία συστημένων αντικειμένων αλληλογραφίας ή δεδηλωμένων αξιών καταγωγής Ελλάδος κατατίθενται εφ' όσον δεν ήθελε καταστή δυνατή η εις τους δικαιούχους αποστολείς καταβολή αυτών, εις το Ταμείον Αρωγής υπαλλήλων ΤΤΤ υπέρ ου παραγράφονται μετά πάροδον διετίας από της καταθέσεως.

Εις το αυτό Ταμείον Αρωγής κατατίθεται, παραγραφόμενον υπό τους αυτούς όρους, και παν χρηματικόν ποσόν προκύπτον εις όφελος της υπηρεσίας των ταχυδρομείων εκ συναλλαγματικής διαφοράς ή άλλου λόγου κατά την παραλαβήν των ως άνω καταβαλλομένων αποζημιώσεων υπό των ξένων Διευθύνσεων Ταχυδρομείων

 

Άρθρον 23

Το άρθρον 39 του νόμου 4581 αντικαθίσταται ως εξής:

Η αποκλειστικώς εις την δημόσιαν υπηρεσίαν αφορώσα αλληλογραφία, η αποστελλομένη υπό των δημοσίων αρχών, διαβιβάζεται επί πιστώσει διά του ταχυδρομείου εν τω εσωτερικώ του Κράτους υπό τους όρους του παρόντος και των νεωτέρων περί ταχ. ανταποκρίσεων Νόμων και των προς εκτέλεσιν αυτών διαταγμάτων.

Τα αντιστοιχούντα εις την ειρημένην επίσημον ανταπόκριση τέλη καταβάλλονται δια χρηματικών ενταλμάτων των Υπουργείων εις την αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται αι οικείαι Αρχαί και Υπηρεσίαι.

Προς τούτο εις τον προϋπολογισμό εκάστου Υπουργείου αναγράφονται αι απαιτούμεναι πιστώσεις εις βάρος των οποίων εκδίδονται τα ως άνω χρηματικά εντάλματα βάσει εξαμηνιαίων λογαριασμών της Κεντρικής ΤΤΤΤ Υπηρεσίας.

Τα ως ανωτέρω χρηματικά εντάλματα εκδίδονται εις βάρος του Ταμείου Πληρωμών Αθηνών, εξοφλούνται δε υπ' αυτού διά της εκδόσεως γραμματίου υπό το οικείον άρθρο του προϋπολογισμού των εσόδων του Κράτους.

Δύναται όμως δι' αποφάσεως των επί των Οικονομικών και Συγκοινωνίας Υπουργών, ίνα αντί της εκδόσεως χρηματικών ενταλμάτων καθορισθή όπως η εις ταχ. τέλη κίνησις του επισήμου ταχυδρομείου και των προς τούτο εξομοιουμένων δυνάμει Νόμου εγγράφων των απολαυόντων της ευχερείας της επί πιστώσει ταχυδρομικής ανταποκρίσεως νομικών προσώπων, περί ων τ' επόμενο άρθρον, αναγράφωνται απλώς εις του απολογιστικούς πίνακας εσόδων και εξόδων του Κράτους. Το ποσόν των δια του ταχυδρομείου διααμειβομένων ετησίως αντικειμένων της επισήμου ως και της προς ταύτην εξομοιουμένης αλληλογραφίας καθορίζεται διά στατιστικής ενεργουμένης δις του έτους.

 

.Άρθρον 25

Εις το τέλος του άρθρου 49 του νόμου 4581 προστίθεται τα εξής:

Οσάκις η αίτησις πληροφοριών δικαιολογείται εκ σφάλματος υπηρεσιακού το σχετικόν τέλος της εν λόγω αιτήσεως επιστρέφεται εις τον αποστολέα καταλογιζομένου αρμοδίως τυχούσης περιπτώσεως του τέλους εις τον πταίσαντα υπάλληλον.

 

Άρθρον 26

 

Τα εκ των δυνάμει των άρθρων 916, 925, 926 και 967 και του άρθρου 4 του από 28 Μαΐου 1923 Ν.Δ, ως ετροποποιήθη δια του άρθρου 1 του από 17/12/1923 Ν.Δ. επιβαλλομένων προστίμων ποσά περιέρχονται από της ισχύος του παρόντος νόμου εις το Ταμείον Αρωγής Υπαλλήλων Τ.Τ.Τ. όπερ θέλει δι' ατελούς επιταγής διαβιβάζει εις τρίτους το ενδεχομένως κατά τας κειμένας διατάξεις ανήκον αυτοίς εν τρίτον εξ εκάστης εισπραχθείσης ποσότητος.

 

 

Άρθρον 28

Εις το τέλος του πρώτου εδαφίου του άρθρου 2 του Ν. 4471 "περί κυρώσεως της εν Λονδίνω κλπ" προστίθεται η ακόλουθος παράγραφος

"Κατ' εξαίρεσιν τα εις δραχμάς και λεπτά ισοδύναμα των προσθέτων αεροπορικών ταχ. Τελών ως και των τελών των εξωτερικών ταχ. δεμάτων, επιτρέπεται όπως καθορίζωνται εκάστοτε δι' αποφάσεως του επί της Συγκοινωνίας Υπουργού μετά γνώμην Επιτροπής συνιστωμένης δι' αποφάσεως επίσης του ιδίου Υπουργού."

 

Άρθρον 30

Φυσικά Πρόσωπα, παραλαμβάνοντα την αλληλογραφίαν αυτών, από της θυρίδος του Ταχυδρομείου (Poste Restante), δύνανται επί τη καταβολή κατ' αποκοπήν τέλους να εγγραφώσιν συνδρομηταί εις την υπηρεσίαν ταύτην.

Πο τοιούτοι συνδρομηται αποκτώσι το δικαίωμα της από θυρίδος οιουδήποτε Ταχυδρομείου του Κράτους παραλαβής της αλληλογραφίας των, άνευ καταβολής των υπό του άρθρου 934 προβλεπομένων τελών.

Το ποσπον της συνδρομής, η χρονική διάρκεια αυτής και οι όροι λειτουργίας της Υπηρεσίας ταύτης, ορισθήσονται διά Διατάγματος μετ' απόφασιν του Υπουργικού συμβουλίου.

 

 

Άρθρο 31

Ιδιοκτήται ή επί άλλω τινί τίτλω διακατέχοντες αυτοκίνητα εκτελούντα τακτικά δρομολόγια μεταφοράς προσώπων μεταξύ κοινοτήτων, υποχρεούνται να ανέχωνται την προσάρτηση επί των οχημάτων ειδικών γραμματοκιβωτίων, μικρών διαστάσεων, προωρισμένων να δέχονται την κατάθεσιν επιστολών και επιστολικών δελταρίων υπό του κοινού των κοινοτήτων, των περιλαμβανομένων εις το δρομολόγιον, εφόσον εις τας κοινότητας ταύτας δεν εδρεύει ΤΤΤ γραφείον.

Η εξαγωγή της αλληλογραφίας από των γραμματοκιβωτίων τούτων, παρεχομένων υπό της Ταχ. Υπηρεσίας, γίνεται επιμελεία του ΤΤΤ Γραφείου του εδρεύοντος εις το μέρος της αφετηρίας ή του τέρματος του δρομολογίου ή και εις τους ενδιαμέσους σταθμούς καθ' α εκάστοτε ορίζεται τούτο υπό της αρμοδίας Ταχ. Υπηρεσία. Οι αρνούμενοι να δεχθώσιν την προσάρτησιν τοιούτων γραμματοκιβωτίων, άνευ αποχρώντος λόγου ή οπωσδήποτε παρεμβάλλοντες προσκόμματα εις την υπηρεσίαν της καταθέσεως ή μεταφορά της ούτω συλλεγομένης αλληλογραφίας, τιμωρούνται δια προστίμου δραχμών διακοσίων μέχρι δύο χιλιάδων, επιβαλλομένου κατά τας διατάξεις του άρθρου 967.

 

Άρθρο 32

Σιδηροδρομικαί εταιρείαι ή άλλαι μεταφορικαί Επιχειρήσεις ποιούμεναι συχνήν χρήσιν της ταχ. υπηρεσίας, επιτρέπεται ίνα αποστέλλωσιν αποκλειστικώς επιστολικά δελτάρια επί πιστώσει, μετά προηγουμένην ειδικήν εξουσιοδότησιν του Υπουργού της Συγκοινωνίας.

Παρά των αποστολέων τούτων δύναται να ζητηθή εγγυοδοσία βάσει του πιθανού αριθμού των παρ' αυτών αποστελλομένων κατά μήνα τοιούτων αντικειμένων.

Τα τέλη της επί πιστώσει κατατεθειμένης τοιαύτης αλληλογραφίας εξοφλούνται εις το τέλος εκάστου μηνός, βάσει καταστάσεων αποστελομένων εις τους αποστολείς υπό της Ταχ. Υπηρεσίας.

Το συνολικόν κατά μήνα οφειλομένουν ποσόν δι' αποσταλέντα επί πιστώσει αντικείμενα, συμφώνως τω εκάστοτε ισχύοντι τιμολογίων προσαυξάνεται κατά 5%.

Δια Διατάγματος θέλουσι καθορισθή αι λεπτομέριαι της εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

 

Άρθρον 33

 

Στο τέλος της παρ. Α΄του άρθρου 41 προστίθενται τα εξής: "Το βάρος τούτο δύναται να αυξηθή διά διατάγματος.

Ασχέτως όμως του βάρους τούτου και του καθορισθησομένου διά Διατάγματος, δύνανται να γίνονται δεκτά υπό της Ταχ. Υπηρεσίας, αντικείμενα Δημοσίων Υπηρεσιών, βάρους και διαστάσεως ανωτέρων των Νομίμων, εφ' όσον κατά υπεύθυνον έγγραφον δήλωσιν της αποστελλούσης Αρχής, προς το οικείον ταχ. γραφείον, λόγω της φύσεως και του είδους αυτών δεν δύνανται να κατατμηθώσιν εις βάρος και διαστάσεις μη υπερβαίνουσας τας νομίμους τοιαύτας.

 

Άρθρον 34

Με εξαίρεση των διτάξεων του άρθρου 26 του Ν. 4581/και του άρθρου 4 του από 2 Μάιου 1931 Δ. " περί διαμοιβής δεμάτων εξωτερικού" τα αφικνούμενα εκ του εξωτερικού αντικείμενα αλληλογραφίας πάσης κατηγορίας, με περιεχόμενο τελνισιμον, δύνανται να μη επιστρέφονται εις τας περιοχάς της καταγωγής αλλά τη αιτήσει των επιγραφομένων μετά ειδικήν, εκάστοτε έγγραφον έγκρισιν, του ασκούντος αρμοδιότητα Διευθυντού Τ.Τ.Τ. να παραδίδονται εις τους οριζομένους εκτελωνιζόμενα ως μοκροδέματα.

Εν τη περιπτώση ταύτη εισπράττεται παρά του επιγραφομένου το τριπλ΄ασιον των κεκανονισμένων εισαγωγικών τελωνιακών δασμών.

 

Άρθρον 35

Το άρθρον 53 του νόμου 4581 τροποποιείται ως εξής:

Παντα τα εν γένει γενόμενα εις ταχ. Ανταποκρίσεις, περιλαμβανομένης και της υπηρεσίας των επιστολών και κυτίων μετα δεδ. Αξίας, και τα ταχ. Δέματα, ταχ. Τέλη μονάδες βάρους και όροι παραδοχής, δύνανται εκάστοτε να τροποποιώνται δια Διαταγματων, εκδιδομένων επι τη προτάσει των Υπουργών Συγκοινωνιας και Οικονομικών, μετ'απόφασιν του Υπουργικού Συμβουλίου, εφ'όσον πρόκειται περί μει΄ωσεως αυτών.

Ο παρών νόμος, ψηφισθείς υπό της Βουλής και της Γερουσίας και παρ'Ημών σήμερον εκδοθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του κράτους.

 

Εν Δεκελεία, τη 17 Αυγούστου 1934

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑΙΜΗΣ

Ο επι της Δικαιοσύνης Υπουργος

Κ. ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ

 

Εθεωρήθη και ετέθη η Μεγάλη του Κράτους Σφραγίς.

 

Εν Αθήναις, τη 18 Αυγούστου 1934

Ο Υπουργος της Δικαιοσύνης

ΣΠΥΡ. ΤΑΛΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ