EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1934

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

57

 

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6033

 

Περί κυρώσεως του Ν. Δ. της 22 Ιουλίου 1933 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί αυτοκινήτων εν γένει και του Τ. Π. Ι.Α.Λ. κειμένης Νομοθεσίας.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Εχοντες υπ' όψει το άρθρον 75 του Συντάγματος, εκδίδομεν τον επόμενον Νόμον, ψηφισθέντα υπό της Βουλής και της Γερουσίας.

 

Άρθρον πρώτον

 

Κυρούται το από 22 Ιουλίου Νομοθετικόν Διάταγμα "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί αυτοκινήτων εν γένει και του Ταμείου Προνοίας Ιδιοκτητών Λεωφορείων Αυτοκινήτων κειμένης Νομοθεσίας" δημοσιευθέν εις το υπ' αριθ. 207 φύλλον της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως της 22ας. Ιουλίου ε.ε. και έχον ουτω:

 

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί αυτοκινήτων εν γένει και του Ταμείου Προνοίας Ιδιοκτητών Λεωφορείων αυτοκινήτων κειμένης νομοθεσίας.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Εχοντες υπ' όψει το άρθρον 77 του Συντάγματος και το υπ' αριθ. 983 πρακτικόν της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής επί των Ν.Δ., προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμωουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν.

 

Άρθρον 1

 

1. Υπεραστικαί και αστικαί συγκοινωνίαι δι' αυτοκινήτων.

 

Α) Υπεραστικαί Συγκοινωνίαι

1. Η μεταξύ πόλεων ή κωμών τακτική συγκοινωνία δι' αυτοκινήτων προς μεταφοράν επιβατών ή εμπορευμάτων επί κομίστρω διέπεται υπό των διατάξεων των άρθρων 1-14 του παρόντος νόμου και των επί τη βάσει τούτου εκάστοτε εκδιδομένων Διαταγμάτων και Κανονισμώ. Αι διατάξεις αυται τίθενται δι' εκάστην γραμμήν εν εφαρμογή δια την μεταφοράν είτε επιβατών είτε εμπορευμάτων δι' αποφάσεως του Υπουργού της Συγκοινωνίας, εκδιδομένης μετά γνώμην του οικείου κατά τον νόμον 4841 τοπικού Συμβουλίου και μετά γνώμην του Συμβουλίου Αυτοκινήτων, εν η ορίζονται τα όρια και η διαδρομή της εξυπηρετέας γραμμής, χαρακτηριζομένης εφεξής ως υπεραστικής. Οι όροι ούς δέον να πληροί γραμμή εξυπηρετουμένη δι' αυτοκινήτων ίνα χαρακτηρισθή κατά τα δια του παρόντος άρθρου διατασσόμενα ως υπεραστική, ορισθήσονται δια Διατάγματος.

 

Β) Αστικαί Συγκοινωνίαι

 

1. Η εντός πόλεων ή η μεταξύ πόλεως και των προαστείων αυτής μεταφορά επιβατών δι' αυτοκινήτων επί κομίστρω, διέπεται υπό των διατάξεων των άρθρων 1-14 του παρόντος νόμου και των επί τη βάσει τούτου εκάστοτε εκδιδομένων Διαταγμάτων και Κανονισμών. Αι διατάξεις αύται τίθενται δι' εκάστην πόλιν εν εφαρμογή δι' αποφάσεως τουΥπουργού της Συγκοινωνίας ή του αρμοδίου Γενικού Διοικητού, εκδιδομένης μετά γνώμην του Συμβουλίου Αυτοκινήτων. Εν τη αποφάσει ταύτη ορίζονται η αφετηρία, το τέρμα και η διαδρομή εκάστης των γραμμών ήτις εξυπηρετηθήσεται δι' αυτοκινήτων, χαρακτηριζομένης εφεξής ως λεωφορειακής γραμμής.

Οι όροι ούς δέον να πληροί η γραμμή ίνα χαρακτηρισθή κατά δια του παρόντος άρθρου διατασσόμενα ως λεωφορειακή, ορισθήσονται δια Διατάγματος.

 

Άρθρον 2

Α) Υφιστάμεναι υπεραστικαί συγκοινωνίαι

 

1. Εντός προθεσμίας δύο μηνών από της προς τον Πρόεδρον του οικείου τοπικού Συμβουλίου Αυτοκινήτων προσκλήσεως, συντάσσεται υπό του Συμβουλίου τούτου κατά τα δια του Διατάγματος λεπτομερώς ορισθησόμενα πίναξ απογραφής και κατατάξεως των εν ταις υπαγομέναις εις την περιοχήν αυτού συγκοινωνιακαίς μεταξύ των πόλεων ή κωμών γραμμαίς, εκτελούντων εγκρίσει της τοπικής αρχής τακτικήν συγκοινωνίαν αυτοκινήτων. Κατηγορίαι κατατάξεως ορίζονται τέσσαρες, αναλόγως της καταστάσεως του αυτοκινήτου, χαρακτηριζομένης ως αρίστης ή καλής ή μετρίας ή κακής.

2. Επί τη βάσει του ως άνω πίνακος απογραφής και κατατάξεως και μετά σύμφωνον γνώμην του Συμβουλίου Αυτοκινήτων ο Υπουργός της Συγκοινωνίας δι' αποφάσεώς του εγκρίνει τον οριστικόν πίνακα των αυτοκινήτων άτινα θα δικαιούνται να συνεχίσωσι, κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου, την εν τη υπεραστική γραμμή εκτέλεσιν συγκοινωνίας, προς δε την οριστικήν τούτων κατάταξιν και την αντίστοιχον ταύτη διάρκειαν εκμεταλλεύσεως, καθορίζων συνάμα τακτήν δι' έκαστον των αυτοκινήτων τούτων προθεσμίαν δια την προσαρμογήν του προς τον αντιστοιχούντα εις το είδος του και τον δι' ήν ανήκει υπεραστικήν γραμμήν εγκεκριμένον τύπον κατά τα εν άρθρω 4 παρ. 4 οριζόμενα.

 

Β) Υφιστάμεναι αστικαί συγκοινωνίαι

 

Αι ως ανωτέρω εν παραγράφω Α,1 και 2 διατάξεις επεκτείνονται και δια τας εν άρθρω 1, παράγρ. Β΄τουπαρόντος οριζομένας και χαρακτηριζομένας αστικάς συγκοινωνίας, εφ'όσον δεν εξαιρούνται δια ρητής μνείας εν τω παρόντι.

 

Άρθρον 3

Α) Διάρκεια εκμεταλλεύσεως αυτοκινήτων υπεραστικών συγκοινωνιών.

 

1. Η διάρκεια εκμεταλλεύσεως νέων αυτοκινήτων τοποθετηθέντων εις υπεραστικήν γραμμήν δυνάμει των διατάξεων τουπαρόντος νόμου ορίζεται εξαετής, της ενάρξεως της εξαετίας λογιζομένης παό της εγκρίσεως τοποθετήσεως του αυτοκινήτου επί υπεραστικής γραμμής.

2. Η διάρκεια της εκμεταλλεύσεως αυτοκινήτων περί ων το προηγούμενον άρθρον 2 ορίζεται υπό του Υπουργού της Συγκοινωνίας κατόπιν γνώμης του Συμβουλίου Αυτοκινήτων, επί τη βάσει δεδομένων του κατάτο αυτό άρθρον πίνακος απογραφής και κατατάξεως, δεν δύναται εν τούτοις αύτη να υπερβαίνει τα εξής ενώτατα όρια:

α) Δι' αυτοκίνητα πρώτης κατηγορίας έτη 5

β) Δι' αυτοκίνητα δευτέρας κατηγορίας έτη 4

γ) Δι' αυτοκίνητα τρίτης κατηγορίας έτη 2

δ) Δι' αυτοκίνητα τετάρτης κατηγορίας δεν δύνανται να ενεργώσι συγκοινωνίαν μεταφοράς επιβατών επί υπεραστικής γραμμής.

3. Η μη έγκαιρος συμμόρφωσις των ιδιοκτητών των εν προκειμένω αυτοκινήτων προς τα εν αρθρω 2, παρ. Α 2 διατασσόμενα πιστοποιουμένη υπό της αρμοδίας τεχνικής Υπηρεσίας, συνεπάγεται την μείωσιν κατά το τέταρτον μέχρι του ημίσεως της παρασχεθείσης διαρκείας εκμεταλλεύσεως,

4. Κατά την λήξιν της κατά τας ανωτέρω παραγράφους 1,2 και 3 διαρκείας εκμεταλλεύσεως, δύναται αύτη να παραταθή εφ' άπαξ, αλλ' ουχί πέραν του ημίσεως της αρχικής τοιαύτης, δι' αποφάσεως του Υπουργού της Συγκοινωνίας ή του αρμοδίου Γενικού Διοικητού μετά σύμφωνον γνώμην του Συμβουλίου Αυτοκινήτων, εφ' όσον ήθελεν διαπιστωθή ότι το ασφαλείας και ευμαρείας και ότι καθ' όλην την διάρκειαν της ληξάσης εκμεταλλεύσεως του ετηρήθησαν υπό του ιδιοκτήτου αυτού πιστώς αι διατάξεις του παρόντος νόμου, μη υποπεσόντος προς τούτοις εις παραβάσεις τοιαύτας ωστε να κρίνεται ως μη κατάλληλος δια την ενέργειαν υπεραστικής συγκοινωνίας.

 

Β. Διάρκεια εκμεταλλεύσεως αυτοκινήτων Αστικών Συγκοινωνιών.

 

1. Η διάρκεια εκμεταλλεύσεως λεωφορείων κατασκευασθέντων και τοποθετηθέντων εις λεωφορειακήν γραμμήν, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος νόμου και των επί τη βάσει τούτου εκδοθησομένων διαταγμάτων και Κανονισμών ή και εν γένει Κανονισμών εκδοθέντων επί τη βάσει του άρθρου 20 του νόμου 4841 ή των αναγομένων εις την "περί ηλεκτρισμούκαι μεταφορών" περιοχής Αθηνών-Πειραιώς σύμβασιν ορίζεται εξαετής, της ενάρξεως της εξαετίας λογιζομένης από της εκρίσεως τοποθετήσεως του λεωφορείου εις λεωφορειακήν γραμμήν.

2. Αι ως ανωτέρω εν παραγράφοις Α)2, Α)3 και Α)4 διατάξεις, επεκτείνονται και δια τας αστικάς συγκοινωνίας.

 

Άρθρον 4

Α΄. Κανονισμοί Υπεραστικής Γραμμής

 

1. Μετά τον χαρακτηρισμόν γραμμής τινός ως υπεραστικής και συν τη εγκρίσει του οριστικού πίνακος των δικαιουμένων να συνεχίσωσι την εν αυτή εκτέλεσιν συγκοινωνίας αυτοκινήτων κατά τα εν άρθροις 1 και 2 διατασσόμενα ορίζεται δι' αποφάσεως του Υπουργού της Συγκοινωνίας ή του αρμοδίου Γενικού Διοικητού μετά γνώμην του Συμβουλίου Αυτοκινήτων ο κορεσμός ταύτης.

2. Ο κορεσμός δύναται να αφορά είτε συνολικώς ωρισμένην ομάδα γραμμών εχουσών την αυτήν αφετηρίαν ή το αυτό τέρμα, είτε και ειδικώς εκα΄στην αυτοτελή γραμμήν.

3. Ο κορεσμός καθορίζει τον μέγιστον αριθμόν εκάστου είδους αυτοκινήτων, ήτοι λεωφοερείων, επιβατικών, φορτηγών, άτινα υποχρεωτικώς θα εξασφαλίζωσι τας συγκοινωντιακάς ανάγκας. Ο μέγιστος ούτος αριθμός αυξάνεται κατά ποσοστόν μέχρις 20% αποτελούν τα αυτοκίνητα εφεδρείας, δι' ων θα πληρώνται τα εκάστοτε λόγω συντηρήσεως των αυτοκινήτων προκαλούμενα κενά.

4. Συν τω κορεσμώ υπεραστικής τινός γραμμής, ορίζονται και οι τύποι εκάστου είδους αυτοκινήτων,, συμφώνως προς τους οποίους δέον να ώσι κατασκευασμένα τα, περί ω το κατωτέρω άρθρον 5 πραγματεύεται, προς τποθέτησιν αυτοκίνητα.

5. Ο κορεσμός ορίζεται εις το τέλος εκάστου έτους παραμένων αμετάβλητος κατά την διάρκειαν του επομένου. Δια την μεταβολήν αυτού απατείται ητιολογημένη πρότασις του αρμοδίου τοπικού Συμβουλίου, υποβαλλομένη μέχρι τέλους Οκτωβρίου εκάστου έτους και συνοδευομένη υπό πίνακος απογραφής και κατατάξεως κατά τα δια Διατάγματος ορισθησόμενα.

Εν περιπτώσει καθυστερήσεως υποβολής της ως ανωτέρω προτάσεως,, το Υπουργείον Συγκοινωνίας ή ο αρμόδιος Γενικός Διοικητής προβαίνει εις τας αναγκαίας κατά την κρίσιν των μεταβολάς του κορεσμού. Πάσα μεταβολή κορεσμού, εγκρίνεται δι' αποφάσεως του Υπουργού της Συγκοινωνίας μετά γνώμην του Συμβουλίου Αυτοκινήτων ή του αρμοδίου Γενικού Διοικητού μετά γνωμοδότησιν της αρμοδίας υπηρεσίας.

 

Β΄. Κορεσμός αστικής γραμμής

 

1) Αι ως ανωτέρω εν παραγράφοις Α (1,2,3,4,5) διατάξεις επεκτείνονται και δια τας εν άρθρω 1 παράγραφος Β΄ του παρόντος Αστικάς Συγκοινωνίας.

 

Αρθρον 5

Α΄. Έγκρισις τοποθετήσεως αυτοκινήτων εις υπεραστικάς συγκοινωνίας

 

1. Εν περιπτώσει καθ' ήν εις γραμμήν ή ομάδα γραμμών χαρακτηρισθείσαν υπεραστικήν και κορεσθείσαν κατά τας διατάξεις του παρόντος, ήθελον παρουσιασθή κενά, είτε λόγω επαρκείας εις αριθμόν αυτοκινήτων του κατά το άρθρον 2 οριστικού πίνακος, όπως πληρωθή δι' αυτού ο εν ισχύι δια την γραμμήν ταύτην η ομάδα γραμμών κορεσμός, είτε λόγω οριστικής απομακρύνσεως αυτοκινήτων εξ αυτών, είτε λόγω αυξήσεως του κορεσμού, είτε δι' οιανδήποτε άλλην αιτίαν, τα κενά ταύτα πληρούνται δι' αυτοκινήτων κατασκευής συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος νόμου.

2. Η πλήρωσις των ως είρηται κενών θα ενεργήται κατά τον ακόλουθον τρόπον:

Α) Ο Πρόεδρος του ενδιαφερομένου τοπικού Συμβουλίου Αυτοκινήτων καλεί τους βουλομένους Ελληνας πολίτας και δη κατα προτίμησιν τους επαγγελματίας αυτοκινητιστάς. Ελληνικάς εταιρείας ή συνεταιρισμούς επαγγελματιών αυτοκινητιστών των τελευταίων προτιμωμένων, όπως υποβάλωσιν εντός τακτής προθεσμίας, αιτήσεις τοποθετήσεως νέων αυτοκινήτων εν τη γραμμή ή ομάδι γραμμών εις ήν τα παρουσιασθέντα κενά. Εκάστη αίτησις δέον να συνοδεύηται υπό γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, εμφαίνοντος την παρ' αυτώ εις μετρητά, λόγω εγγυήσεως, κατάθεσιν δραχμών 6.000 ανά αυτοκίνητον προς τοποθέτησιν.

Β) Εφ' όσον αι υποβληθησόμεναι αιτήσεις ήθελον διαλαμβάνει αυτοκίνητα προς τοποθ΄πετησιν πλείονα του προς πληρωσιν των ως είρηται κενών απαιτούμένου αριθμού, η επιλογή διενεεργήται δια πληρώσεως ενεργουμένης υπό του Τοπικού Συμβουλίου Αυτοκινήτων καθ' ην οι ενδιαφερόμενοι δικαιούνται να παρίστανται.

3. Την εν κυκλοφορία τοτποθέτησιν των κατά τα ανωτέρω εκλεγέντων αυτοκινήτων υποχρεούται έκαστος των ενδιαφερομένων να πραγματοποιήση εντός ανατρεπτικής 5μήνου προθεσμίας από της εγγράφου ανακοινώσεως αυτώ της αποδοχής της αιτήσεώς του. Η μη τήρησις της υποχρεώσεως τάυτης, συνεπάγεται την έκπτωσιν της κατατεθείσης εγγυήσεως αποφάσει του Υπουργού της Συγκοινωνίας ή του αρμοδίου Γενικού Διοικητού υπερ του Δημοσίου.

4. Η σύμφωνος προς τας διατάξεις του παρόντος νόμου και των βάσει τούτου εκδοθησομένων Διαταγμάτων, Κανονισμών και Αποφάσεων μετακίνησις αυτοκινήτων από γραμμής εις γραμμήν, θα ενεργήται δαι μεν τα επαρχίας υπό των αρμοδίων τοπικών Συμβουλίων, δια δε την περιοχήν του κέντρου είτε υπό του Υπουργού της Συγκοινωνίας, κατόπιν γνώμης τριμελούς Επιτροπής εξ ανωτέρων τεχν. Υπαλλήλων της αρμοδίας υπηρεσίας, υπό του Υπουργού οριζομένων, είτε υπό τοπικού της περιοχής ταύτης Συμβουλίου , συνθέσεως ορισθησομένης δια Διατάγματος.

 

Β΄. Έγκρισις τοποθετήσεως Λεωφορείων εις Αστικάς Συγκοινωνίας

1) Αι ως ανωτέρω εν παραγράφοις Α (1,2,3,4,) διατάξεις επεκτείνονται και δια τας εν άρθρω 1 παράγραφος Β΄του παρόντος Αστικάς Συγκοινωνίας.

 

Άρθρον 6

Α΄. Προνομιακαί εκμεταλλεύσεις υπεραστικών συγκοινωνιών

 

1. Δια Διατάγματος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού της Συγκοινωνίαας, μετά σύμφωνον γνώμην του Συμβουλίου Αυτοκινήτων, δύναται γραμμή τις ή ομάς γραμμών, είτε άμα τω χαρακτηρισμώ της ως υπεραστική, είτε προ αυτού είτε μετ' αυτόν να κηρυχθή ως προνομιακώς εξυπηρετέα. Εν τοιαύτη περιπτώσει ανατίθεται αύτη εις τους εξυπηρετούντας ταύτην επαγγελματίας αυτοκινητιστάς, υπχρεουμένους όπως συστήσωσι συνεταιρισμόν προς εκμετάλλευσιν και εξυπηρέτησιν αυτής, συμφώνως τη σχετική συγγραφή υποχρεώσεων ως κάτωθι και εν αρνήσει τούτων εκτίρεται εις δημοπρασίαν προνομιακήν εκμετάλλευσιν ή πεί ταύτης τακτική συγκοινωνία επί τη βάσει Συγγραφής Υποοχρεώσεων, καθ' όμοιον τρόπον εγκρινομένης και εν τω αυτώ Διατάγματι αναγραφομένης.

2. Η διάρκεια εκμεταλλεύσεως τοιούτων προνομιακών εκχωρήσεων δεν δύναται να υπερβαίνη τα 12 έτη.

3. Εν η περιπτώσει η υπό προνομιακήν εκχώρησιν γραμμή ή ομάς γραμμών εξυπηρετείται κατά την έγκρισιν της εκχωρήσεως υπό αυτοκινήτων εκτελούντων εν αυτή συγκοινωνία δυνάμει των διατάξεων τουπαρόντος νόμου, η τύχη των αυτοκινήτων τούτων θέλει ρυθμισθή καατά τα εν τη οικεία Συγγραφή υποχρεώσεων προβλεπόμενα, είτε τοποθετουμένων τούτων κατα΄τας αυτάς διατάξεις εις άλλας γραμμάς, είτε εξαγοράζομένων και αποζημιουμένων υπό της προνομιακής επιχειρήσσεως. Εν περιπτώσει προβλέψεως απαλλοτριώσεως, εν τη αυτή συγγραφή θα ορίζηται και το καταβλητέον υπό της επιχειρήσεως αναλόγως τηςαγραίας αξίας εκάστου αυτοκινήτου τμήμα απαλλοτριώσεως ως και το ποσοστόν του τιμήματος τούτου, όπερ οι δικαιούχοι εκχωρούντες τη επιχειρήσει θα ηδύναντο κατ' αναλογίαν να συμμετάσχωσιν εις αυτήν, συμφώνως προς τας περί Εταιρειών κειμένας διατάξεις.

 

Β΄. Προνομιακαί εκμεταλλεύσεις Αστικών Συγκοινωνιών.

 

1. Αι ως άνω εν παραγράφοις Α (1,2,3) διατάξεις επεκτείνονται και δια τας εν άρθρω 1 παραγρ. Β΄του παρόντος αστικάς συγκοινωνίας.

 

Άρθρον 7

Α΄ Κοινά Ταμεία Εισπράξεων Υπεραστικών συγκοινωνιών.

 

1. Εις ήν περίπτωσιν γραμμή ή ομάς γραμμών εξυπηρετείται υπό αυτοκινήτων ανηκόντων εις διαφόρους ιδιοκτήτας, εκμεταλλευομένους ταύτα ουχί υπό την μορφήν ενιαίας επιχειρήσεως, δύναται δι' αποφάσεως του Υπυργού Συγκοινωνίας ή του Γεν. Διοικητού εκδιδομένης μετά πρότασιν του οικείου τοπικού Συμβουλίου και κατόπιν γνωμης του Συμβουλίου Αυτοκινήτων να επιβληθή εις ταύτας η σύστασις υπό των ενδιαφερομένων ιδιοκτητών Κοινόν Ταμείον Εισπράξεων, εντός προθεσμίας 23 μηνών από του χαρακτηρισμού αυτής ως υπεραστικής, κατά τα εν άρθρω 1 διατασσόμενα..

2. Σκοπός του Κοινού Ταμείου Εισπράξεων είναι η διαχείρισις του συνόλου των εισπράξεων της Γραμμής ή ομάδος Γραμμών και η κατανομή τούτων αναλόγως των εκτελουμένων δρομολογίων αφ' ενός, και του είδους ή του τύπου του αυτοκινήτου αφ' ετέρου.

3. Εις το Κοινόν Ταμείον θα καταβάλληται καθ' ημέραν υφ' εκάστου των μελών αυτού, ωρισμένον ποσοστόν των εισπράξεων κατά τα εκάστοτε υπό του Υπουργού της Συγκοινωνίας ή του αρμοδίου Γενικού Διοικητού οριζόμενα. Το ποσοστόν τούτο μετά την αφείρεσιν των δαπανών διαχειρίσεως, ελέγχουκαι εποπτείας θα κατανέμηται τοις δικαούχοις , εις το τέλος ωρισμένης χρονικής περιόδου, κατά τρόπον εξισούντα τας ανα δρομολόγιον εισπράξεις εκάστου αυτοκινήτου του αυτού είδους και τύπου, προς δε εξασφαλίζοντα την μεταξύ των διαφόρων ειδών και τύπων καθορισθείσαν κατά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου αναλογίαν.

4. Ευθύς άμα τη συστάσει του Κοινού Ταμείου ορίζεται επί μονοετή θητεία ο Διαχειριστής αυτού υπό της πλειοψηφίας των μελών του εκάστου τούτων έχοντος δικαίωμα μιας ψήφου ανα αυτοκίνητον ανήκον αυτώ. Ο Διαχειριστής αυτού υπό της πλειοψηφίας των μελών του, εκάστου τούτων έχοντος δικαίωμα μιας ψήφου ανα αυτοκίνητον ανήκον αυτώ. Ο Διαχειριστής πλη των άλλων καθηκόντων των καθορισθησομένων, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, είναι υπόλογος δια την ακριβή εγγραφήν των εισπράξεων και δρομολογίων εκάστου αυτοκινήτου ως και τον έλεγχον των εισπράξεων τούτων εν σχέσει προς τα διατιθέμενα εισητήρια. Μητρώον των Διαχειριστών τηρείται υπό των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνίας ή της ενδιαφερομένης Γ. Διοικήσεως.

5. Δαπάναι του Ταμείου είναι μόνον αι απαραίτητοι δια την λειτουργίαν αυτού, η αγορά των εισιτηρίων και η αντιμισθία των εποπτών της γραμμής. Πάσαι αι λοιπαί δαπάναι εκμεταλλεύσεως εκάστου αυτοκινήτου ήτοι αι δαπάναι κινήσεως, συντηρήσεως, ημεραργιών, χρηματ. ποινών, κλπ. Βαρύνουσιν αποκλειστικώς τον οικείον ιδιοκτήτην του αυτοκινήτου.

6. Τα της συστάσεως, καταργήσεως και ανασυστάσεως του Κοινού Ταμείου Γραμμής ή ομάδος Γραμμών, τα του τρόπου και οργανισμού της λειτουργίας αυτού, το εκ των εισπράξεων εκάστου αυτοκινήτου καταβλητέον εις αυτό ποσοστόν και αμοιβαία διακαιώματα και καθήκοντα του τε Κοινού Ταμείου και των Ιδιοκτητών της Γραμμής, η δικαιοδοσία και τα καθήκοντα του Διαχειριστού και του προσωπικού εν γένει του Ταμείου αι χρηματικαί μετά των ιδιοκτητών δοσοληψίαι, αυτού, τα της εκκαθαρίσεως λ)μών αυτού,μ τα της κατανομής των ανα αυτοκίνητον δρομολογίων και των ανα δρομολόγιον συναφή ως και πάσα επίλυσις διαφωνιών μεταξύ των μελών του Κοινού Ταμείου και πάσα σχετική προς την λειτουργίαν τούτου ενέργειαν κανονισθήσονται δια Διαταγμάτων εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού της Συγκοινωνίας μετά γνώμην του Συμβουλίου Αυτοκινήτων.

7. Επί σκοπώ εξισώσεως των συνθηκών εκμεταλλεύσεως των διαφόρων δια της αυτής Εθνικής ή Επαρχιακής οδού ή τμημάτν αυτών διερχομένων υπεραστικών Γραμμών, δύναται ο Υπουργός της Συγκοινωνίας ή ο αρμόδιος Γενικός Διοικητής δι' αποφάσεως των εκδιδομένων κατόπιν γνώμης του Συμβουλίου Αυτοκινήτων να διατάσση την συγχώνευσιν γραμμών εις ομάδας υπό ενιαίον Κοινόν Ταμείον εισπράξεων, είτε αύται προ της τοιαύτης συγχωνεύσεως απετέλουν αυτοτελείς Γραμμάς είτε ανήκον εις ετέρας ομάδας.

8. Τα Κοινά Ταμεία τελούσιν υπό την άμεσον εποπτείαν και έλεγχον του Υπουργείου Συγκοινωνίας ή της αρμόδιας Γ. Διοικήσεως.

 

Β΄. Κοινά Ταμεία Εισπράξεων Αστικών Συγκοινωνιών.

 

1. Αι ως άνω εν παραγ. Α (1,2,3,4,5,6,7,8) διατάξεις επεκτείνονται και δια τας εν άρθρ. 1 παρ. Β΄του παρόντος Αστικάς Συγκοινωνίας, μη απαιτουμένης δια τα Κοινά Ταμεία συγκοινωνίων προτάσεως των τοπικών Συμβουλίων.

 

Άρθρον 8

Α΄ Επόπται υπεραστικών συγκοινωνιών.

 

1. Εις υπεραστικάς γραμμάς ή ομάδας γραμμών τοποθετουνται Επόπται, καθήκον των οποίων είναι η εποπτεία δια την ακριβή τήρησιν των δρομολογίων και των εν γένει περί κυκλοφορίας και εκμεταλλεύσεως και εκμεταλλεύσεως αυτοκινήτων διατάξεων.

Επί της εκ των συνθηκών εκμεταλλεύσεως Γραμμής τινός ή ομάδος Γραμμών προκυπτούσης ανάγκης τοποθετήσεως εποπτών, ως και επί του απαιτουμένου αριθμού τούτων, κρίνει το Συμβούλιον Αυτοκινήτων, κατόπιν εκθέσεως της Υπηρεσίας και αποφασίζει ο Υπουργός της Συγκοινωνίας ή ο αρμόδιος Γ. Διοικητής. Προκειμένου περί γραμμών εξυπηρετουμένων δια τεσσάτων ή ολιγωτέρων Λεωφορείων δεν δύναται να διορισθή επόπτης άνευ της εγγράφου συγκαταθέσεως των ιδιοκτητών των Λεωφορείων της γραμμής ταύτης.

2. Οι Επόπται διορίζονται υπό του Υπουργού της Συγκοινωνίας ή του αρμοδίου Γ. Διοικητού κατόπιν ευδοκίμουδιαγωνισμού ενεργουμένου υπό τριμελούς Επιτροπής, οριζομένης υπ' αυτού. Προσόντα προσλήψεως εποπτών ορίζονται, απολυτήριον Γυμνασίου ή ισοτίμου σχολής δια τους μη οδηγούς εκπλήρωσις στρατιωτικής θητείας, υγεία οία και δια τους οδηγούς αυτοκινήτων απαιτείται, ηλικία μέχρι 45 ετών και διαγωγή άμεμπτος, πιστοποιουμένη υπό της αρμοδίας δικαστικής αρχής. Αδεια οδηγού αυτοκινήτων μεταξύ ίσης αξίας υποψηφίων επιβάλλει την προτίμησιν του κατόχου. Παρά τη αρμοδία Υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνίας ή της αρμοδίας Γ. Διοικήσεως τηρείται Μητρώον Εποπτών και φύλλον ποιότητος εκάστου τούτων.

3. Η μισθοδοσία των εποπτών των διαφότων γραμμών ή ομάδων κυμαίνεται μεταξύ 1.500 μέχρι 2.500 δρ. μηνιαίως.

4. Οι επόπται μισθοδοτούνται εις βάρος των ιδιοκτητών Αυτοκινήτων των οικείων γραμμών κατά τα δια Διατάγματος ορισθησόμενα. Η μη έγκαιρος υπό ιδιοκτήτου λεωφορείου καταβολή της αντιμισθίας επότπου, συνεπάγεται πλήν τυχόν άλλων ποινών προβλεπομένων δια του παρόντος Νόμου, την αμετάκλητον αφαίρεσιν της αδείας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, μέχρι καταβολής των οφειλομένων.

5. Οι επόπται είναι υπεύθυνοι δια την ακριβή τήρησιν των δρομολογίων και των διατάξεων εκμεταλλεύσεως και κυκλοφορίας αυτοκινήτων, υποχρεούμενοι να καταγγέλωσιν αμελητί και εγγράφως εις την αρμοδίαν Αρχήν πάσαν παράβασιν.

6. Εν περιπτώσει αμελείας εις την εκτέλεσιν των καθηκπόντων των τούτων, επιβάλλεται εις τους επόπτας υπό του Υπουργείου Συγκοινωνίας ή του αρμοδίου Γ. Διοικητού, μετ' έγγραφον απολογίαν αναλόγως της βαρύτητος του παραπτώματος, προσωρινή απόλυσις μέχρι τριών μηνών άνευ αντιμισθίας, εν υποτροπή δε, ή ανεπαρκείας εις την εκτέλεσιν των καθηκόντων των, απόλυσις.

7. Εις τους επόπτας δύναται να ανατεθώσιν υπό τουΥπουργείου Συγκοινωνίας Αστυνομικά καθήκοντα, συμφώνως προς τας διατάξεις του Νόμου ΑΡΟΒ "περί ασφαλείας και Αστυνομίας των Σιδηροδρόμων" των σχετικών διατάξεων αυτού εφαρμοζομένων αναλόγως και δια την δι' αυτοκινήτων συγκοινωνίαν.

8. Μετάθεσις επόπτου από γραμμής ή ομάδα τοιούτων εις άλλην της αυτής περιφερείας Γ. Διοικησεως ενεργείται υπό του οικείου Γ. Διοικητού, απο περιφερείας δε εις περιφέρειαν Γ. Διοικήσεως ως και εις πάσαν άλλην περίπτωσιν, υπό του Υπουργού της Συγκοινωνίας.

 

Β΄ Επόπται Αστικών συγκοινωνιών.

 

1. Εις εκάστην λεωφορειακήν γραμμήν και εφ' όσον ο αριθμός των λεωφορείων ταύτης υπερβαίνει τα οκτώ, τοποθετούνται επόπται εντεταλμένοι την ακριβή τήρησιν των δρομολογίων της γραμμής και των εν γένει περί κυκλοφορίας και εκμεταλλεύσεως λεωφορείων διατάξεων. Επί του αναγκαιούντος αριθμού εποπτών εις τηας ως άνω γραμμάς ως και επί της ανάγκης τοποθετήσεως επόπτου εις Γραμμάς εξυπηρετουμένας υπό αριθμού λεωφορείων μέχρις οδτώ, αποφασίζει ο Υπουργός της Συγκοινωνίας ο αρμόδιος Γ. Διοικητής μετά γνώμην του Συμβουλίου Αυτοκινήτου, βασιζομένην επί των συνθηκών εκμεταλλεύσεως εκάστης Γραμμής, εν συνδυασμώ πρός τας ώρας εργασίας των εποπτών.

2. Αι ως άνω εν παραγρ. Α (2,3,4,5,6,7 και 8) διατάξεις επεκτείνονται και δια τας εν άρθρ. 1 παρ. Β΄του παρόντος Αστικάς συγκοινωνίας.

3. Επόπται δύνανται επίσης να διορισθώσι δι' αποφάσεως του Υπουργού της Συγκοινωνίας ή του αρμοδίου Γεν. Διοικητού βασιζομένης επί προτάσεων Δήμων ή Κοινοτήτων, προκειμένου δια γραμμάς εξυπηρετούσας, τους κατοίκους των Δήμων ή Κοινοτήτων, παρ' ών αι εν προκειμένω προτάσεις διορισμού εποπτών.

 

Άρθρον 9

 

1. Εν εκάστη γραμμή ή ομάδι γραμμών χαρακτηρισθείση υπεραστική και μέχρι της τοποθετήσεως παρ' αυτή διαχειριστού ή επόπτου, κατά τας διατάξεις τουπαρόντος νόμου ορίζεται εντός προθεσμίας 30 ημερών από της ισχύος του νόμου τούτου υπό της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών αυτής, ή εν περιπτώσει καθυστερήσεως, υπό του Υπουργείου Συγκοινωνίας ή του αρμοδίου Γεν. Διοικητού είς αντιπρόσωπος, ού το όνομα και η διεύθυνσις κοινοποιείται τη προϊσταμένη αρμοδία Αρχή και τη Αστυνομία.

2. Ο αντιπρόσωπος ούτος ενεργεί την παρά τη αρμοδία υπηρεσία αγοράν εισιτηρίων της γραμμής,, εφ' όσον ήθελον εις την γραμμήν ταύτην επιβληή τοιαύται προς δε εκτελαί και τα κθήκοντα επόπτου, εις αυτόν δε κοινοποιούνται ή απευθύνονται πα΄σι αι σχετικαί προς την συγκοινωνίαν αποφάσεις και διαταγεί της προϊσταμένης Αρχής.

 

Β΄ Αντιπρόσωποι γραμμων αστικών συγκοινωνιών.

 

1. Αι εν τη ως άνω παραγρ. Α΄ (1,2) διατάξεις επεκτείνονται και δια τας εν άρθρω 1 παρ. β΄του πρόντος Αστικάς συγκοινωνίας.

 

Άρθρον 10

Α΄ Γενικοί και ειδικοί κανονισμοί υπεραστικών συγκοινωνιών.

 

1. Γενικοί κανονισμοί περιλαμβάνοντες γενικάς διατάξεις αφορώσας την ασφάλειαν, την κατασκευή, την συντήρησιν, την λειτουργίαν και τον έλεγχον αυτοκινήτων υπηρεσιακής συγκοινωνίας αφ' ενός, και τας συναφείς υποχρεώσεις των ιδιοκτητών αυτοκινήτων, οδηγοών, εισπρακτόρων, επιβατών κο.

άφ' ετέρου, ως και ειδικοί το ούτιο προσαρμοζόμενοι προς τας ειδικάς τυχόν τοπικάς συνθήκας εκάστης υπεραστικής γραμμής ή ομάδος γραμμών, ομοίως γενικοί κανονισμοί περιλαμβάνοντες γενικάς διατάξεις εκμεταλλεύσεως των αυτοκινήτων υπεραστικής συγκοινωνίας, αφ' ενός, και των συναφών υπχρεώσεων των ιδιοκτητών αυτοκινήτων, οδηγών, εισπρακτόρων, επιβατών κλπ. αφ' ετέρου, σχετικάς προς τα όρια και τας διαδρομάς των υπεραστικών γραμμών, τας εξυπηρετητέας υπό εκάστης γραμμής θέσεις, τον υπεραστικόν κορεσμόν, την εις αυτοκίνητα εφεδρείαν, την χορήγησιν αδειών κυκλοφορίας αυτοκινήτων, τα δρομολόγια και τιμολόγια, την τήρησιν δελτίων και βιβλίων δρομολογίων, πωλήσεως εισιτηρίων και εισπράξεων, τον έλεγχον της εκμεταλλεύσεως κλπ. ως και ειδικοί τοιούτοι κανονισμοί περιλαμβάνοντες ειδικάς διατάξεις, προσαρμοζομένας προς τας τυχόν ειδικάς διατάξεις,, προσαρμοζομένας προς τας τυχόν ειδικάς τοπικάς συνθήκας εκάστης υπεραστικής γραμμής ή οάδος, θα εκδίδονται εκατόνπιν γμώμης του Συμβουλίου Αυτοκινήτων δια Διαταγμάτων, προτάσει του Υπουργού της Συγκοινωνίας.

 

Β΄ Γενικοί και ειδικοί κανονισμοί αστικών συγκοινωνιών

 

Αι εν τη ως άνω παραγράφω Α΄(1) διατάξεις, επεκτείνονται και δια τας εν άρθρω παρ. β΄ του παρόντος αστικάς συγκοινωνίας.

 

Άρθρον 11

Α΄ Καταάταξις υπεραστικών γραμμών εις κατηγορίας και κλάσεις

 

Αι υπεραστικαί γραμμαί κατατάσσονται δια την εφαρμογήν των διατάξεων τω άρθρων 12 του παρόντος εις τας εξής κατηγορίας και κλάσεις.

υπεραστικαί γραμμαί εξυπηρετούσαι θέσεις υπό σιδηροδρόμου εξυπηρετουμένας, κατατάσσονται εις την κατηγορίαςν Α΄.

Υπεραστικαί γραμμαί μικταί, ήτοι γραμμαί ών αι διαδρομαί εξυπηρετούσιν εν μέρει μόνον θέσεις εξυπηρετουμένας υπό σιδηροδρομικής συγκοινωνίας, κατατάσσονται εις την κατηγορίαν Β΄.

Υπεραστικαί γραμμαί, ών αι διαδρομαί εξυπηρετούσι κατά κύριον σκοπόν θέσεις ουδόλως εξυπηρετουμένας δια σιδηροδρομικής συγκοινωνίας, κατατάσσονται εις την κατηγορίαν Γ΄.

Υπεραστικαί γραμμαί Α΄ή Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας, κατατάσσονται εις ταςκλάσεις α, β, γ αναλόγως του χαρακτηρισμού της εκάστοττε μέσης καταστάσεως των οδών, των υπό των οικείων διαδρομών των γραμμών ακολουθουμένων, ως καλής, μετρίας και κακής αντιστοιχως.

Η κατάταξις υπεραστικής αυτοκινητιστικής γραμμής εις κατηγορίαν και κλάσιν, ενεργείται συγχόνως μετά του χαρακτηρισμού αυτής εις υπεραστικήν και του καθορισμού του κορεσμού της κατά τα εν άρθρω 1 κα ι4 διατασσόμενα, ορίζεται δι' αποφάσεως του υπουργού της Συγκοινωνίας μετά σύμφωνον γνώμην του Συμβουλίου Αυτοκινήτων.

 

Β΄ κατηγορία αστικών γραμμών εις κλάσεις

 

Αστικαί γραμμαί κατατάσσονται εις τας κλασεις α΄, β΄, γ΄ αναλόγως του χαρακτηρισμού της εκάστοτε μέσης καταστάσεως των οδών, των υπό των οικείων διαδρομών ακολουθουμένων, ως καλής, μετρία και κακής αντιστοίχως.

Η κατάταξις αστικής γραμμής εις κλάσιν ενεργείται κατά τα εν τη ως ανωτέρω παραγρ. Α΄06 διατασσόμενα.

 

Άρθρον 12

Α. Δικαίωμα εξυπηρετήσεως υπεραστικών γραμμών.

 

Πάντα τα εις υπεραστικήν γραμμήν ανήκοντα αυτοκίνητα υπόκεινται, αφ' ής ωρίσθη εις αυτήν κορεσμός, κατά τα εν άρρθρ. 4 του παρόντος διατασσόμενα, εις ετησίαν καταβολήν του ως κατωτέρω δικαιώματαος, προοριζομένου κατά τα εν Διατάγματι ορισθησόμενα αποκλειστικως δια την αναδαίνισιν και συντήρησιν των οδών άς χρησιμοποιούσιν.

Υπεραστικαί γραμμαί κατηγορίας Γ΄ και κλάσεως γ΄.

α΄) Λεωφορεία 1% επί της τιμής των εισιτηρίων ή δρχ. 75 ανά εκάστην εγκεκριμένην θέσιν επιβάτου, εφ' όσον η σύστασις ειδικής Δημοσίας Υπηρεσίας Ελέγχου εισιτηρίων ήθελε κριθή ασύμφορος.

β') Μόνιμα φορητγοεπιβατικά δρχ. 75 ανά εκάστην εγκεκριμένην θέσιν επιβάτου και δρχ. 60 ανά 100 χγρ. Εγκεκριμένου ωφελίμου φορτίου.

γ΄) Μεταβλητά φορτηγοεπιβατικά δρχ. 40 ανά θέσιν.

δ΄) Επιβατικά μέχρις 6 θέσεων επιβατών, δρχ. 150 ανά εκάστην εγκεκριμένην θέσιν επιβάτου.

Υπεραστικαί γραμμαί όλλαων κατηγοριών και κλάσεω.

Τα ως άνω βασικά δικαιώματα αυξάνονται κατά 50 % δι' εκάστην ανωτέραν κατηγορίαν και ανά 20 % δι' εκάστην ανωτέραν κλάσιν.

Β΄) Δικαιώματα εξυπηρετήσεως αστικών γραμμών.

Πάντα τα εις γραμμήν αστικής συγκοινωνίας ανήκοντα αυτοκίνητα, υπόκεινται αφ' ής ωρίσθη δι' αυτήν, κορεσμός, κατά τα εν άρθρω 4 του παρόντος διατασσόμενα εις καταβολήν δικαιώματαος διατηθεμένου κατά τα υπό Δ. Ορισθησόμενα προς ανακαίνισιν και συντήρησιν ειδικώς των οδών άς χρησιμοποιούσιν

α΄) Λεωφορεία κλάσεως γ΄ 1 1/2% επί των εισιτηρίων ή δρχ. 100 ανά εκάστην εγκεκριμένην θέσιν επιβάτου, εφ' όσον η σύστασις ειδικής Δημοσίας Υπηρεσίας ελέγψου εισιτηρίων ήθελε κριθή ασύμφορος.

β΄) Επιβατικά μέχρις 6 θέσεων επιβατών δρχ. 200 ανά εκάστην εγκεκριμένην θέσιν επιβάτου.

Τα ως άνω εν παραγρ. 1 βασικά δικαιώματα αυξάνονται ανά 20 % δι' εκάστην ανωτέραν κλάσιν.

Αυτοκίνητα επιβατικά μη συμπεριλαμβανόμενα εις τον κορεσμόν υπεραστικής ή αστικής γραμμής δεν υπάγονται εις την κατατ το παρόν άρθρον φορολογίαν ουδέ απαγορεύεται εις αυτά η χρησιμοποίησις των οδών της κεκορεσμένης γραμμής εφ' όσον δεν εκτελούσι συγκοινωνίαν αντί καταβολής κομίστρου κατ' επιβάτην.

 

Β΄. Κυρώσεις αφορώσαι τας αστικάς συγκοινωνίας.

 

Άρθρον 13

Α΄) Κυρώσεις αφορώσαι τας υπεραστικάς συγκοινωνίας.

 

Εναντίον των παραβατών των διατάξεων του παρόντος νόμου και των δυνάμει τούτου εκδοθησομένων Διαταγμάτων και κανονισμών, επιβάλλεται πλήν των άλλων ήδη νομιοθετημένων ποινων και η δι' αποφάσεως του Υπουργού της Συγκοιωνίας ή του αρμοδίου Γενικού Διοικητού προσωρινή και οριστική απομάκρυνσις του αυτοκινήτου από πάσης εν γένει υπεραστικής Γραμμής δια παραβάσεις αποδεικνυούσας αυτούς ακαταλλήλους δια την εκτέλεσιν των συγκοινωνιών τούτων.

Η ανωτέρω διάταξις επεκτείνεται και δια τας Αστικάς Συγκοινωνίας.

Αι ως ανωτέρω εν παραγράφω Α΄ 1 ή 2 διατάξεις επεκτείνονται και δια τας Αστικα΄ς Συγκοινωνίας.

 

Άρθρον 14

Συμβούλια Αυτοκινήτων-Επικυρώσεις

 

Δια Διατάγματος κατόπιν γνώμης του Συμβουλίου Αυτοκινήτων, επιτρέπεται η σύστασις ειδικών Συμβουλίων Αυοκινήτων εδρευόντων εν Αθήναις ή τη πρωτευούση εκάστης Γ. Διοικήσεως, εις τα οποία μεταβιβάζεται η μελέτη, εξέτασις και γνωμοδότησις υποθ΄σεων μερικής σημασίας αναγομένων εις την κατασκευήν και εκμετάλλευσιν των αυτοκινήτων. Η σύνθεσις, λειτουργία, απαρτία και πα΄σα άλλη σχετικήπρος τα ειδικά ταύτα Συμβούλια, υπαγόμενα πάντως εις ταςγενικάς διατάξεις της εν ισχύι δια το Συμβούλιον Σιδηροδρόμων, ενέργεια καθορισθήσεται εν τω Διατάγματι τούτω.

Εις τα μέλη των ως ανω Συμβουλίων δεν καταβάλλεται αποζημίωσις δια συνεδριάσεις πλείονα ςτων δύο κατά μήνα.

Η σύνθεσις του Συμβουλίου Αυτοκινήτων προκειμένου τούτο να γνωμοδοτήση επί υποθέσεων αναγομένων εις υπεραστικάς γραμμάς τροποποιείται, αντικαθισταμένων των μελών των προερχομένων εκ της Αστυνομίας πόλεων δι' ανωτέρων αξιωματικών της Χωροφυλακής, οριζομένων υπό του Υπουργού των Εσωτερικών.

 

Άρθρον 15

Λεωφορειακή συγκοινωνία εντός της περιοχής 20 χιλιομέτρων από της Πλατείας Ομονοίας.

 

Αι διατάξεις των προηγουμένων άρθρων πλήν των του άρθρου 6 και 14 δεν έχουσιν εφαρμογήν δια την λεωφορειακήν συγκοινωνίαν εντός της περιοχής 20 σιλιομ. Από Πλατείας Ομονοίας, διεπομένη υπό των μέχρι τούδε εν ισχύϊ διατάξεων εως τυχόν τροποποιούνται υπό των επομένων άρθρων.

Ειδικώς δια την συγκοινωνίαν ταύτην ισχύουσιν τα εν ταις επομέναις παραγράφοις του άρθρου τούτου.

 

1. Αντιπρόσωποι

Εν εκάστη λεωφορειακή γραμμή εκ των εντός ακτίνος 20 χιλιομέτρων από της Πλατείας Ομονοίας τοιούτων, ορίζεται υπό της πλειοψηφίας των ιδιοκτητων αυτής εις αντιπρόσωπος επί μονοετεί θητεία, ού το όνονμα και η διεύθυνσις γνωρίζεται δι' αναφοράς των ιδιοκτητών προς το Υπουργείον της Συγκοινωνίας και προς την αρμοδίαν Αστυνομικήν Αρχήν εντός 15 ημερών από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος.

Εν περιπτώσει μη ορισμού τοιούτου υπό των ιδιοκτητων ορίζει ως αντιπρόσωπον ένα εκ τούτων το Υπουργείο Συγκοινωνίας.

Ο αντιπρόσωπος ούτος εποπτεύει γενικώς επί της γραμμής και καταγγέλλει πασαν παράβασιν αφορώσαν τα λεωφορεία διατάξεων, εις μόνον δε τούτον ανατίθεται η αγορά των εισιτηρίων της γραμμής παρ΄ατου Ταμείου Προνοιας ιδιοκτητών αυτοκινήτων λεωφορείων.

Εις τον αντιπρόσωπον τούτον κοινοποιούνται πάσαι αι αποφάσεις αι σχέσιν έχουσαι προς την λεωφορειακήν συγκοινωνίαν της γραμμής.

Ο αντιπρόσωπος δύναται τη αιτήσει των ενδιαφερομένων ν' αντικατασταθή υπό του Διαχειρστού του Κοινού Ταμείου, περί ού η κατωτέρω παράγρ. 3.

Ίνα ορισθή τις αντιπρόσωπος ή διαχειριστής Κοινου Ταμείου δέον να μη έχη καταδικασθή δια πράξεις υπαγομένας εις τα άρθρα 22 και 23 του Ποινικού Νόμου.

 

2. Επόπται

Το άρθρον 1 του νόμου 5611 αντικαθίσταται ως εξής: Εις τας λεωφορειακάς γραμμάς της περιοχής των 20 χιλιομέτρων από της Πλατείας Ομονοίας τοποθετούνται επόπται ών τα καθήκοντα ορίζονται εν άρθρω 8 του παρόντος. Ο αριθμός τούτων δεν δύναται να υπερβή τους πεντήκοντα, η δε κατανομή αυτών εις τας γραμμάς ορίζεται παρά του Υπουργού της Συγκοινωνίας κατόπιν γνώμης του Συμβουλίου Αυτοκινητων.

Ως επόπται τοποθετούνται πρόσθετοι αστυφύλακες περί ων προβλέπει το άρθρον 39 του νόμου 4971 "περί οργανισμού του Σώματος της Αστυνομίας Πόλεων", μισθοδοτούμενοι παρά του Ταμείου Προνοίας ιδιοκτητών αυτοκινήτων λεωφορείων, εισπράττοντος καθ' ό κατωτέρω ορίζεται παρ΄των ενδιαφερομένων ιδιοκτητών την αντίστοιχον αντιμισθίαν.

Η αντιμισθία αυτών ορίζεται παρά του Υπουργού της Συγκοινωνίας μεταξύ 1.800 και 2.500 δραχμών αναλόγως των ετών υπηρεσίας.

Κατ' εξαίρεσιν των διατάξεων του άρθρου 39 του νόμου 4971 οι επόπται ούτοι πρόσθετοι αστυφύλακες διορίζονται αρό του Υπουργού της Συγκοινωνίας, μετά γνωμην του Αρχηγού της Αστυνομίας Πόλεων, εκ των εχόντων τα προσόντα του άρθρου 8.

Εν περιπτώσει συγχωνεύσεως γραμμών, ορίζεται ο αριθμός των εποπτών της νέας προκυπτούσης εκ της συγχωνεύσεως γραμμής κατά τα εν τω παρόντι οριζόμενα και απολύονται δι' αποφάσεως του Υπουργού της Συγκοινωνίας οι τυχόν υπεράριθμοι επόπται. Κατά τον αυτόν τρόπον απολύονται οι τυχόν υπεράριθμοι επόπται γραμμής ής η εις λεωφορεία δύναμις εμειώθη και ωρίσθη δι' αυτήν, κατά τα εν τω παρόντι άρθρω οριζόμενα, αριθμός εποπτών μικρότερος του υπάρχοντος.

Δι' αποφάσεως του υπουργού της Συγκοινωνίας απολύονται ωσαύτως οι πεόπται τυχόν καταργουμένης γραμμής.

Οι επόπται ούτοι υπάγονται υπό τας διαταγάς του Υπουργείου Συγκοινωνίας ως προς την εκτέλεσιν της υπηρεσίας των, και απολύονται παρά τούτου κατόπιν γνώμης του Αρχηγού της Αστυνομίας Πόλεων και του Συμβουλίου Αυτοκινήτων, τηρουμένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του νόμου 4971. Οι ήδη δυνάμει του αντικαθιστωμένου δια του παρόντος άρθρου 1 του Νόμου 5611 διωρισμένοι επόπται παραμένουσιν εις τας θέσεις των ως πρόσθετοι αστυφύλακες αναδιοριζόμενοι κατά τας διατάξεις του παρόντος εφ' όσον τούτο ήθελεν εγκρίνει ο Υπουργός της Συγκοινωνίας, προτιμωμένων δια την παραμονήν των εχόντων τα δια τουπαρόντος νόμου οριζόμενα προσόντα.

Η αντιμισθία των εποπτών καταβάλλεται εις Τ.Π.Ι.Α.Λ. υπό του αρμοδίου αντιπροσώπου μέχρι της 5ης εκάστου μηνός. Εν εναντία περιπτώσει παύτει η χορήγηις εισιτηρίων. Εα΄ν ιδιοκτήτης αρνηθή να καταβάλη την αναλογίαν του επί της αντιμισθίας του επόπτου, οι λοιποί ιδιοκτήται συμπληρούσι το ελλείπον ποσόν, οδε Πρόεδρος του Τ.Π.Ι.Α.Λ. υποχρεούται δι' αμετακλήτου αποφάσεώς του να διατάξη την μέχρι δέκα ημερών αφαίρεσιν της αδείας, κυκλοφορίας του αυτοκινήτου αυτού, και εν υποτροπή μεχρις ενός μηνός και την κράτησιν αυτού εις το Εργοστάσιον της Διευθύνσεως Σιδηροδρόμων κατά τας σχετικάς διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου 4616.

 

3. Κοινά Ταμεία

Κοινά Ταμεία Εισπράξεων περί ών το άρθρον 7 του παρόντος, ιδρύοντια υποχρεωτικώς εις τας λεωφορειακάς γραμμάς της υπ' όψιν περιοχής των 20 χιλιομ. Από της Πλατείας Ομονοίας εφ' όσον η εις λεωφορεία δύναμις αυτών δεν είναι μικροτέρα των οκτώ λεωφορείων.

Δια τας γραμμάς ών η δύναις είναι μιδροτέρα των οκτώ λεωφορείων αποφασίζει περί της ιδρύσεως κοινού Ταμείου εν αυταίς ο Υπουργός της Συγκοινωνίας, κατόπιν γνώμης του Συμβουλίου Αυτοκινήτων.

Δι' αποφάσεως του Υπουργού της Συγκοινωνίας και μετά γνώμην του Συμβουλίου Αυτοκινήτων, δύναται να καθορισθή έν κοινόν Ταμείον εισπράξεων εις πλείονας της μια΄ς συγχωνευομένας γραμμάς.

Η λειτουργία των κοινών τούτων Ταμείων άρχεται εντός μηνός μετα την δημοσίευσιν του προβλεπομένου εν άρθρω7 παράγραφος 6 Διατάγματος.

Εκ των εισπράξεων του κοινού Ταμείου παρακρατείται κατα΄προτίμησιν η αντιμισθία των εποπτών περί ών η παράγραφος 2.

Ιδιοκτήτης λεωφορείου αρνούμενος την συμμετοχήν του εις το κοινόν Ταμείον ή μη εκπληρών τας προς αυτό υποχρεώσεις του ή μη συμμορφουμενος προς τας διατάξεις λειτουργίας αυτού, υπόκειται εις την δι' αποφάσεως του Υπουργού της Συγκοινωνίςα αφαίρεσιν της αδείας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου του επ' αόριστον, μη αποδιδομένης τούτης μέχρι πλήρους συμμορφώσεως αυτού.

Άπασαι αι διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος ισχύουσι δια την λεωφορειακήν συγκοινωνίαν εντός περιοχής 20 χιλιομέτρών από της Πλατείας Ομονοίας, εφ' όσον δεν τροποποούνται δια της παρούσης 3ης παραγράφου.

 

4.Επιτροπή κατανομής.

Εντός μηνός από της ισχύος του παρόντος πας ιδιοκτήτης αυτοκινύητου λεωφορείου κυκλοφορούντος εντός της περιοχής των 20 χιλιομέτρων από της πλατείας Ομονοίας οφείλει να υποβάλη τους τίτλους ιδιοκτησίας αυτού εις το Υπουργείον της Συγκοινωνίας Διεύθυνσιν Σιδηροδρόμων, το οποίον εκδίδει εν καιρώ απόφασιν επιβεβαιούσαν την ιδιοκτησίαν ταύτην.

Οι ούτω αναγνωρισθέντες ιδιοκτήται καθ' ήν ημέραν ήθελεν ορίσει το Υπουργείον Συγκοινωνίας, δια ψηφοφορίας θέλουσιν εκλέξει επιτροπήν κατανομής των λεωφορείων, αποτελεσθησομένην εξ οκτώ μελών. Η θητεια των μελών τούτων είναι ετησία δια ψηφοφορίας ομοίως εκλεγομένων των νέων.

Η επιτροπή κατανομής θα έχη καθήκον τα εντός της περιοχής των 20 χιλιομέτρων κυκλοφορούντα λεωφορεία να κατανέμη εις τας διαφόρους λεωφορειακάς γραμμάς επί τη βάσει του κορεσμού του κατα τους κειμένους νόμους οριζομένου.

Το Τ.Π.Ι.Α.Λ. υποχρεούται να ενεργή τας τοποθετήσεις των λεωφορείων των διαφόρων ιδιοκτητών καθ' όν τρόπν η επιτροπή αύτη ήθελεν αποφασίσει.

Προ της παρελεύσεως εξαμήνου η κατανομή δεν μεταβάλλεται εκτός εν περιπτώσει καταργήσεως ή δημιουργίας λεωφορειακών γραμμών, οπόταν η επιτροπή υποδεικνεύει τας γραμμάς εις άς τοποθετηθήσονται τα λεωφορεία της καταργουμένης γραμμής, ή τα λεωφορεία άτινα δέον εκ των άλλων γραμμών να τοποθετηθώσιν εις την δημιουργουμένην.

Εν περιπτώσει μη συμμορφώσεως των ιδιοκτητών προς τα εν παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου διατασσόμενα ο Υπουργός Συγκοινωνίας δύναται να διατάξη την εκλογήν των μελών της επιτροπής κατανομής υπό των συμμορφωθέντων και δια κλήρου μεταξύ τούτων να ορίση τα μέλη ή κατ' απόλυτον κρίσιν να ορίση ταύτα.

Διάταγμα θέλει καθορίσει τας λεπτομερείας.

 

Άρθρον 16

Γενικαί Διατάξεις

 

Τα υπό του νόμου τούτου ανατιθέμενα εις τοπικόν Συμβούλιον καθήκοντα και υποχρεώσεις εκτελούνται, εν ή περιπτώσει η λεωφορειακή γραμμή διέρχεται εκ της περιφερίας πλειόνων τοιούτων, υπό του τοπικού Συμβουλίου της πρωτευούσης του νομού, ή της πρωτευούσης του πολυποηθεστέρου νομού.

Εις αυτοκίνητα λεωφορεία, πλήν των ειδιής κατασκευής μετ' εξώστου τοιούτων, απαγορεύεται η πρόσληψις ορθίων επιβατών.

Εις αυτοκίνητα λεωφορεία της περιοχής ακτίνος είκοσι χιλιομέτρων από της πλατείας Ομονοίας εις ά έχει επιτραπή η πρόσληψις ορθίων επιβατών, η ως άνω απαγόρευσις προσλήψεως ορθίων άρχεται αφ' ής δια τροποποιήσεως του τύπου των λεωφορείων ήθελε καθορισθή ο μέγιστος δυνατός αριθμός θέσεων καθημένων κατόπιν σχετικής γνωμοδοτήσεως του Συμβουλίου αυτοκινήτων περί πορσθήκης πτυσσομένων καθισμάτων.

Ο κεροσμός δεν αποκλείει τηςν επι της υπεραστικής γραμμής κυκλοφορίαν αυτοκινήτων ανηκόντων εις ανεγνωρισμένας βιομηχανικάς ή εργοληπτικάς επιχειρήσεις προς μεταφοράν δια του ιδίου αυτών προσωπικού των προϊόντων των ή των δια την εκτέλεσιν των έργων υλικών. Ομοίως, δεν αποκλείει την μεταφοράν επ' υπεραστικών ή αστικών γραμμών επιβατών ή εμπορευμάτων απρ' αυτοκινήτων ανηκόντων εις σιδηροδρομικάς εταιρείας και χρησιμοποιουμένων κατ' επέκτασιν του δικτύου αυτών.

Πάσαι αι αναγόμεναι εις την κατασκευήν και εκμετάλλευσιν των αυτοκινήτων υποθέσεις συγχωνεύονται εις έν τμήμα της Διευθύνσεως Σιδηροδρόμων. Προϊστάμενος των δύο τμημάτων αυτοκινήτων και μηχανολογικού, εις ά τοποθετούνται οι προϊστάμενοι των αντιστοίχων γραφείων ή έτεροι ανώτεροι αυτών κατά βαθμόν και αρχαιότητα, ως και δύο άλλων ή πλειόνων τμημάτων της Διευθύνσεως Σιδηροδρόμων, ορίζεταιι ο αρμόχιος επιθεωρητής. Τας λεπτομερείας θέλει κανονίση Διάταγμα εκδιδόμενον κατόπιν γνώμης του Συμβουλίου των Σιδηροδρόμων.

Μηχανικοί - Μηχανολόγοι α΄ή β΄τάξεως μονιμοποιηθέντες δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 1 του Νόμου 4127 τίθενται εις το αριστερόν των κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος ομοιοβάθμων αυτών, εφ' όσον οι τελευταίοι ούτοι προηγήθησαν κατά την πρόσληψιν εν τη υπηρεσία τουΥπουργείου Συγκιονωνίας των δια του ως άνω μνημονευομένου Νόμου μονιμοποιηθέντων.

 

ΙΙ. Διατάξεις τροποποιούσαι και συμπληρούσαι τους νόμους 4841,5577 και 5611.

Άρθρον 17

Πάς κάτοχος αυτοκινήτου οφείλει να έχη την άδειαν κυκλοφορίας αυτού επ' ονόματί του εκδιδομένην.

Άπασαι αι μεταβιβάσεις της κυριότητος των αυτοκινήτων υπερααστικής ή αστικής συγκοινωνίας ή η παράδοσις της χρήσεως αυτών εις τον αγοραστήν υπό τον όρον της παρακρατήσεως της κυριότητος απρά του πωλητού προς ασφάλειαν της πληρωμής των δόσεων, ενεργούνται δι' επισήμων συμ0κών πράξεων και τότε μόνον μεταβιβάζεται και η άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.

Εκτός των ιδιαιτέρων εναρίθμων ομοιομόρφων πλακών περί ών το έρθρον 18 του νόμου 4841, δύνανται να χορηγώνται και κοιναί ενάριθμοι πλάκες, ακτόπιν γνώμης του Συμβουλίου αυτοκινήτων εις αυτοκίνητα ειδικών κρατικών υπηρεσιών δι' άτινα δεν ισχύουσιν αι υπό των νόμων 2232 και 3019 περί ειδικών και προσθέτων τελών προβλεπόμεναι διατάξεις.

 

Άρθρον 18

 

Ο δυνάμει του άρθρου 21 του Νόμου 4841 καθοριζόμενος κορεσμός των ελωφορειακών γραμμών εξυπηρετουσών τας Αθήνας ή τον Πειραιά μετά των Περιχώρων και Προαστείων αυτών.

Εκ της πρώτης παραγράφου του άρθρου 31 του νόμου 4841 διαγράφεται η φράσις "των αφορωσών τα μέτρα ασφαλείας, άτινα δέον να πληρώσι τα αυτοκίνητα".

 

Άρθρον 19

 

Εν τη ετλευταί παραγράφω του άρθρου 38 του νόμου 4841 αντικαθίσταται η φράσις "το 25ον έτος" δια της φράσεως "το 15ον έτος".

 

Άρθρον 20

 

Εις περιπτώσεις καθ' άς είς τινα λεωφορειακήν γραμμήν τινές ή άπαντες οι ιδιοκτήται των λεωφορείων της γραμμης ταύτης ήθελον αποσύρη τα αυτοκίνητά των, εκ της κυκλοφορίας, παρίσταται δε ανάγκη εξυπηρετήσεως της γραμμής, η αστυνομική αρχή δύναται προσωρινώς να αποσύρη αυτοκίνητα λεωφορεία εξ άλλων γραμμών κατά την κρίσιν της και να τοποθετήση ταύτα εις την έχουσαν ανάγκην γραμμήν.

Άρθρον 21

 

Εις το άρθρον 44 του νόμου 4841 προστίθεται η κάτωθι παράγραφος.

Αι κατά τόπους αστυνομικαί αρχαί δύνανται οίκοθεν ή και υποχρεούνται οσάκις τούτο ήθελε ζητηθή παρά του Υπουργείου Συγκοινωνίας να εκδίδωσι αστυνομικάς διατάξεις, κυρούσας ποινικώς τας διαφόρους διατάξεις των παρ' αυτού εκδεδομένων ή εκδοθησομένων Διαταγμάτων και κανονισμών τας αφορώσας πταισματικάς παραβάσεις.

 

Άρθρον 22

 

Εις το τέλος του άρθρου 47 του νόμου 4841 προστίθεται η κατώθι παράγραφος.

"Ομοία κλήσις επιδίδεται εις τον υπαίτιον οδηγόν όταν δεν είναι δυνατή η άμεσος προσαγωγή εις το Δικαστήριον".

 

Άρθρον 23

 

Η δια φορτηγών αυτοκινήτων μεταφορά επιβατών απαγορεύεται πλήν της παρά τω οδηγώ θέσεως.

Εξαίρεσις τούτου δύναται να γίνη τηρουμένων των όρων ασφαλείας, προκειμένου περί μερών μη άλλως εξυπηρεουμένων ή περί εξυπηρετήσεως παραγωγικών και γεωργικών έργων, κατόπιν αποφάσεως ρτου Υπουργού της Συγκοινωνίας ή του αρμοδίου Γενικου Διοικητού. Ωσαύτως απαγορεύεται η δι' επιβατικών και λεωφορείων αυτοκινήτων μεταφορά εμπορευμάτων.

 

΄Αρθρον 24

 

Αυτοκίνητα επιβατικά περί ών το άρθρον 5 παρ.ά και β΄ του από 13 Ιανουαρίου 1932 Ν.Δ. "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των νόμων 3464 αι 4616 κλπ." του κυρωθέντος δια του νόμου 5577", δικαιούνται να κυκλορήσωσι ελευθέρως εν τω Κράτει, εφόσον δεν έτυχον αποζημιώσεως κατά τας διατάξεις του Ν.Δ. τούτου και εφόσον η νέα αυτών κατάστασις από απόψεως αασφαλείας και εμφανίσεως επιτρέπει τούτο.

 

Άρθρον 25

 

Δια διαταγμάτων εκδιδομένων υπό του Υπουργού της Συγκοινωνίας, κατόπιν γνώμης του Συμβουλίου Αυτοκινήτων, δύναται να εφαρμοσθή η κυκλοφορία αυτοκινήτων μετά μετρητού κατά περιτροπήν καθ'όν τρόπον ταύτα ήθελον ορίσει. Εν τοιαύτη περιπτώσει απόφασις κοινή των Υπουργών Συγκοινωνίας και Εθνικής Οικονομίας θέλει διακανονίσςει τον τρόπον και ώρας εργασίας των οδηγών.

Άρθρον 26

 

Εις τηςν περίπτωσιν 5 του άρθρου 2 του Νόμου 5611 προστίθεται η κάτωθι παράγραφος.

Εάν τις εκ των υποβαλόντων αιτήσεις προ της 1ης Αυγούστου 1932 δεν έθεσεν το σχετικόν αυτοκίνητον λεωφορείον εις κυκλοφορίαν, δικαιούται να θέση τούτο εις κυκλοφορίαν ο κατα την έναρξιν της ισχύος του παρόντος κατά κυριότητα κατέχων αυτό.

Η τελευταία παράγραφος του άρθρου 7 του νόμου 5611 καταργείται. Καταργούνται ωσαύτως άπασαι αι ποινικαί διατάξεις κατά κατόχων οδηγών και εισπρακτόρων αυτοκινήτων λεωφορείων ως και αι διατάξεις αφαιρέσεως αδειών κυκλοφορίας, αδειών οδηγών, αδειών εισπρακτόρων, αι περιλαμβανόμεναι εις τους νόμους 3464 και 466 και τα σχετικά αυτών Διατάγματα και αι αφορώσαι καταχρήσεις των ιδίων εις βάρος του Τ.Π.Ι.Α.Λ. μη αναγνώρισιν αδειών ελευθέρας κυκλοφορίας, άρνησιν ελέγχου ή οπωσδήποτε πράξεις ζημιούσας τα συμφέρροντα του Ταμείου τούτου.

 

Άρθρον 27

 

Εις το τέλος του άρθρου 8 του νόμου 5611 προστίθενται αι κάτωθι παράγραφοι.

Δι' ενός ή πλειόνων Διαταγμάτων, εκδιδομένων προτάει του Υπουργού της Συγκοινωνίας, κατόπιν γνω΄μης του Συμβουλίου Αυτοκινήτων, θέλουσι καθορισθή δι' άπαν το Κράτος ή κεχωρισμένως κατά περιφερείας ή πόλεις, ο τρόπος και η προθεσμία της δηλώσεως και απογραφής, αι προϋποθέσεις υφ' άς και ο τρόπος και η προθεσμία της δηλώσεως και απογραφής, αι προϋποθέσεις υφ' άς και ο τρόπος καθ' όν θα χορηγηθώσιν ειδικαί άδειαι λειτουργίας εις τα κατά την πρώτην παράγράφον του παρόντος εργοστάσεια, αι ε΄πισκευαί και κατασκευαί ας αποκλειστιώς ταύτα μόνον δικαιούντια να ενεργώσι και πάσα άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Αι ειδικαί αύται άδειαι δύνανται να είναι μιας ή πλειόνων κατηγοριών, αναλόγως του είδους του εργοστασίου και της ικανότητος αυτού.

Αι επί της χορηγήσεως των αδειών κυκλοφορείας αυτοκινήτων αρμόδιοι κατά τόπους υπηρεσίαι, του Υπουργείου Συγκοινωνίας, υποχρεούνται να απορρίπτωσι παν καινουργές αμάξωμα λεωφορείου, μη κατεσκευασμένον είς τι των κεκετημένων την ως άνω άδειαν λειτουργίας εργοστασίων, πλήν των εκ του εξωτερικού εισαγομένων τοιούτων, δικαιούνται δε κατά την κρίσιν των, να δέχωνται ή να απορρίπτωσι πάσας τας λοιπάς επισκευάς ή κατασκευάς, της αποδοχής όμως τούτων μη απαλλασσούσης τον ενεργήσαντα ταύτας άνευ της υπό του παρόντος άρθρου καθοριζομένης ειδικής αδείας από της εν άρθρω 58 του παρόντος Ν. Δ. Προβλεπομένης δια την περίπτωσιν ταύτην ποινής,.

Αρθρον 28

 

Μετά την τετάρτην παράγραφον του άρθρου 27 του νόμου 4841 προστίθεται η εξής παράγραφος:

"Ωσαύτως την βεβαίωσιν των παραβάσεων και την σχετικήν πρότασιν περί αφαιρέσεως των αδειών δύνανται, εντός του κύκλου των εκάστοτε ανατεθειμένων αυτοίς καθηκόντων, να ενεργώσι και οι εξουσιοδοτημένοι παρά του Υπουργείου Συγκοινωνίας υπάλληλοι του Τ.Π.Ι. Α.Λ., ως και οι δυνάμεις των διατάξεων του παρόντος επόπται υπεραστικών ή αστικών συγκοινωνιών.

Η τελευταία παράγραφος του άρθρου 27 του νόμου 4841 αντικαθίσταται ως εξής:

Κατ' εξαίρεσιν, προκειμένου περί των περιοχών των Αστυνομικών Διευθύνσεων Αθηνών-Πειραίως, η άδεια κυκλοφορίας, ως και η άδεια οδηγού αφαιρείται μέχρι χρονικού διαστήματος πέντε ημερών παρά των Αστυνομικών Διευθύνσεων, προτάσει του Τμήματος Τροχαίας Κινήσεως ή των δια την βεβαίωσιν των παραβιάσεων υπαλλήλων.

Εις άς περιπτώσεις προβλέπεται η ποινή της αφαιρέσεως της αδείας κυκλοφορίας λεωφορείων δια πραβάσεις εξ υπαιτιότητος οδηγού ή εισπράκτορος γενομένας, η ποινή αύτη δεν εφαρμόζεται ή μόνον εις την περίπτωσιν της υποτροπής.

 

Άρθρον 29

 

To άρθρον 10 του Νόμου 5611 αντικαθίσταται ως εξής:

Αι κατά τας διατάξεις των εν ισχύϊ νόμων επιβαλλόμεναι ποιναί αφαιρέσεως αδειών κυκλοφορίας ή αδειών οδηγών, εφ' όσον μεν δεν υπερβαίνουσι τας 5 ημέρας, τυγχάνουσι αμετάκλητοι. Αι μείζονες των 5 ημερών ποιναί δύνανται να αναθεωρηθώσιν εφ' απαξ παρα του Υπουργού της Συγκοινωνίας, τη αιτήσει του ενδιαφερομένου, όταν προσάγωνται στοιχεία πείθοντα ότι κακώς εξετιμήθη το μέγεορς της παραβάσεωςε και ότι συντρέχει λόγος αναθεωρήσεως της επιβληθείσης ποινής. Η κατόπιν αναθεωρήσεως μείωσις ποινής δεν δύναται να φθάση κάτω του ορίου των 5 ημερών.

Η αφαίρεσις αδείας κυκλοφορίας λεωφορείου αυτοκινήτου συνεπάγεται καθ' όλον το χρονικόν διάστημα της ποινής την κράτησιν του αυτοκινήτου τούτου εις σταθμόν αυτοκινήτων οριζόμενον παρά της Αστυνομικής αρχής, εις όν μερίμνη αυτής μεταφέρεται και κρατείται υπ' ευθύνην του ιδιοκτήτου του τιμωρηθέντος αυτοκινήτου.

Εν ουδεμιά περιπτώσει δύναται να επιβληθή η διοικητική ποινή της αφαιρέσεως αδεία κυκλοφορία ςή αδείας οδηγού αυτοκινήτων, δια χρονικόν διάστημα μείζον των 5 ημερών, πριν κληθή ο παραβάτης εις έγγραφον απολογίαν υποβλητέαν αφεύκτως εντός 48 ωρών. Εξαίρεσις τούτου γίνεται όταν η διδοικητική ποινή επιβάλλεται κατόπιν καταδικαστικής αποφάσεως.

 

Άρθρον 30

 

Ειδικώς, προκειμένου περί των κάτωθι παραβάσεων, αφαιρούνται αι άδειαι κυκλοφορίας και αι άδειαι οδηγών αυτοκινήτων λεωφορείων υπό του Προέδρου του Τ.Π.Ι.Α.Λ. δι' αποφάσεως αμετακλήτου του Δ.Σ. του αυτού Ταμείου, επί τα κάτωθι χρονικά διαστήματα και δια τας κάτωθι παραβάσεις:

Αφαιρείται η άδεια κυκλοφορίας επί 5-10 ημερών:

Από τον ελεγχόμενον ότι κυκλοφορεί αυτοκίνητν λεωφορείον, ού ο εισπράκτωρ δεν εχορήγησεν εις επιβάτην το κεκενονισμένον της διαδρομής εισιτήριον ή εχορήγησε τοιούτον άλλης γραμμής ή εχορήγησεν εισιτήριον μεγαλυτέρας ή μικροτέρας τιμής ή εχορήγησεν εισιτήριον εισπράττων αντίτιμον μεγαλυτέρας ή μικροτέρας τιμής.

Από τον ελεγχόμενον ότι κυκλοφορεί αυτοκίνητον λεωφορείον, ού ο εισπράκτωρ δεν ανεγνωρισεν άδεια ελευθέρας κυκλοφορίας ή διαρκές εισιτήριον.

Από τον ελεγχόμενον ότι κυκλοφορεί αυτοκίνητον λεωφορείον, ού ο εισπράκτωρ αρνείται ή δυσχεραίνει τον έλεγχον ή υπέπεσε εις πράξιν ζημιούσαν οπωσδήποτε τα συμφέροντα του Ταμείου.

Δια τας αυτάς ως άνω παραβάσεις αφαιρείται η άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου από 10-30 ημέρας, αν ο εισπράκτωρ ή οδηγός του λεωφορείου είναι και ιδιοκτήτης αυτού.

Δια τα αυτάς ως άνω παραβάσεις αφαιρείται και η άδεια του οδηγού του .λεωφορείου από 10-30 ημέρας, αν ήθελεν αποδειχθή ότι ούτος συνήργησεν ή ηνέχθη ταύτας.

 

Άρθρον 31

 

Το άρθρον 13 του νόμου 5611 αντικαθίσταται ως εξής:

"Οι κατά το άρθρον 3 του Ν. 3464 και άρθρ. 20 εδ. 1 του αυτού νόμου, αντιπρόσωποι παρά τω Τ.Π.Ι.Α.Λ. και τη Τχνική επιτροπή, εκλέγονται κατά πλειοψηφίαν και αυτοπροσώπως υπό πάντων των ιδιοκτητών των λεωφορείων των κκλοφρούντων εντός της περοχής ακτίνος 20 χιλιομέτρων από της Π.Λ. Ομονοίας.

Ο είς εκ των παρά τω Δ.Σ. αντιπροσώπων, δέον να είναι ιδιοκτήτης λεωφορείου τύπου Α. Των 15 θέσεων ο δ' έτερος να είναι ιδιοκτήτης λεωφορείου τύπου μεγαλυτέρου του τύπου Α΄ των 15 θέσεων.

Δικαίωμα ψήφου έχουσι μόνον οι κεκετημένοι επ' ονόματί των άδειαν κυκλοφορίας λεωφορείου.

Η εκλογή των αντιπροσώπων τούτων μετά δύο αναπληρωματικών δι' έκαστον γενήσεται εντός μηνός τουλάχιστον από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος, ενώπιον Επιτροπής οριζομένης παρά του Υπουργού της Συγκοινωνίας. Ο αυτός Υπουργός ορίζει την ημερομηνίαν και τον τόπον εις όν ενεργηρήσονται αι εκλογαί.

Η θητεία των ούτω εκλεγομένων αντιπροσώπων ορίζεται διετής. Νέαι εκλογαί κατά τον αυτόν ως άνω τρόπον δενεργούνται εντός του τελευταίου μηνός εκάστης ληγούσης διετίας. Κατόπιν ητιολογημένης προτάσεως του Δ.Σ. του Τ.Π.Ι.Α.Λ. ο Υπουργός της Συγκοινωνίας δικαιούται να απαλλάση τον αντιπρόσωπον των καθηκόντων πριν ή λήξει η θητεία του. Οπότε και μόνον αντικαθίσταται υπό του πρώτου αναπληρωτού και ούτος εν ομοία περιπτώσει υπό του δευτέρου.

 

Άρθρον 32

 

Η απαγόρευσις της χορηγήσεως επαγγελματικών αδειών οδηγών αυτοκινήτων, περί ή ς το άρθρον 16 του νόμου 5577 δύναται να παρατείνεται επί ετησία χρονικά διαστήματα δια Διαταγμάτων κατ' έτος εκδιδομένων.

Εις τους ιδιοκτήτας αυτοκινήτων κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος μη τυχόντας επαγγελματικής αδείας οδηγού αυτοκινήτων, επιτρέπεται η χορήτησις οιούτων κατ' εξαίρεσιν της υφισταμένης απαγορεύσεως. Η ιδιοκτησία εν προκειμένω δέον να αποδεικνύεται εξ επισήμων εγγράφων.

 

Άρθρον 33

 

Δι' ενός ή πλειόνων Διαταγμάτων εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού της Συγκοινωνίας, δύναται να επιβληθή η πώλησις βενζίνης και εις μικράς ποσότητας μέχρι ενός γαλονίου καθ' άπαν το Κράτος ή εις ωρισμένας περιφερείας ή οδικάς αρτηρίας.

ΙΙΙ. Διατάξεις αφορώσαι το Ταμείον Προνοίας Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Λεωφορείων.

 

Άρθρον 34

 

Η Δευτέρα και Τρίτη παράγραφος του άρθρου 13 του απρό 11 Μαϊου 1929 Ν.Δ. "περί τροποποιήσεως του νόμου 3464 κλπ. Του κυρωθέντος δια του Νόμου 4616" καταργείταιΑ

Εις το άρθρον 24 του απρό 13-1-22 Β.Δ. του κυρωθέντος δια του Νόμου 5577 προστίθενται αι κάτωθι παράγραφοι.

Δια τον διορισμόν Ελεγκτών απαιτούνται τα κάτωθι προσόντα και πιστοποιητικάΑ

α΄) Απολυτήριον Σχολαρχείου ή ισοτίμου σχολής.

β΄) Εκπλήρωσις των στρατολογικών υποχρεώσεων.

γ΄) Ηλικία ουχί ανωτέρα των 40 ετών.

δ΄) Πιστοποιητικόν Ποιν. Μητρώου εξ ού να εμφαίνεται ότι, ο αιτών δεν κατεδικάσθη δια τινός των πράξεων των προβλεπομένων υπό των άρθρων 22 και 23 του Ποιν Νόμου.

ε΄) Πιστοποιητικόν της Αστυ. Αρχής, ότι δεν διώκονται δι' αξιόποινόν τινα πράξιν.

στ΄) Ένορκον πιστοποιητικόν υγείας δύο ιατρών, ενώπιον Ειρηνοδικίου.

Δια τους Αρχιελεγκτάς απαιτείται απολυτήριον Γυμνασίου ή ισοτίμου Δημοσίας Εμπορ. Σχολής και τα αυτά ως άνω προσόντα και δικαιολογητικά ή ευδόκιμος πενταετής προϋπηρεσία ως ελεγκτού.

 

Άρθρον 35

 

Επιτρέπεται όπως δαπάναις του Τ.Π.Ι.Α.Λ. κατασκευασθώσιν εγκατασταθώσι και συντηρώνται πινακίδες

Αφετηριών και στάσεων των διαφόρων λεωφορ. Γραμμών περίπτερα αναμονής επιβατών κλπ.

Επίσης δαπάναις του αυτού Ταμείου δύναται να γίνη προμήθεια ωρωλογίων καταλλήλων δια τας αφετηρίας και στάσεις των λεωφορειακών γραμμών.

 

Άρθρον 36

 

Ιδιοκτήται αυτοκινήτων λεωφορείων υποβαλόντες κατά το άρθρον 15 του Νόμου 3464 αίτησιν, ότι επιθυμούσι να εξακολουθήσωσιν εργαζόμενοι και μετά το έτος 1930, δικαιούνται είτε η αίτησις αυτών εγένετο αποδεκτή, είτε ού, να τοποθετήσωσιν είς τινά λεωφορειακήν γραμμήν Αθηνών εκ των εστρωμένων τοιούτων ή εν λεωφορείον του τύπου Α των 15 θέσεων ή εν τοιούτον του τύπου Β μετ' εξώστου, ως εφεδρικόν.

Την γραμμήν και τον τύπον ορίζει ο Υπουργός της Συγκοινωνίας μετά σύμφωνον γνώμην του Συμβουλίου Αυτοκινήτων.

 

Άρθρον 37

 

Το Τ.Π.Ι.Α.Λ. δύναται δι' αποφάσεως του Δ. Συμβουλίου αυτού να επιβάλη εις λεωφ. Γραμμάς της περιοχής, ακτίνος 20 χιλ)τρων από της πλατείας Ομονοίας, ών αι συνθήκαι εκμεταλλεύσεως ήθελον κριθή ως επιτρέπουσαι τούτο, την χρήσιν εργατικών, εισιτηρίων ηλαττωμένης τιμής ή και διαρκών εισιτηρίων εις γραμμάς εις άς έχει εφαρμοσθή κοινόν ταμείον εισπράξεων κατά τας διατάξεις του άρθρου του παρόντος, ών απάντων ορίζει τον τύπον και το αντίτιμον.

Τα εργατικά εισιτήρια δύνανται να ισχύσωσιν είτε δι' όλας τας ώρας της ημέρας, είτε δι' ωρισμένας μόνον ώρας αυτής.

Άπαντα τα εν τη α΄ παραγράφω του παρόντος άρθρου μνημονευόμενα εισιτήρια, εκδίδονται και πωλούνται παρά του Τ.Π.Ι.Α.Λ. ισχυουσών και ως προς ταύτα των σχετικών διατάξεων των αφορωσών το Ταμείον τούτο και την είσπραξιν των πόρων αυτού, του σχετικού φόρου υπολογιζομένου επί της αξίας των εισιτηρίων τούτων.

Τα διαρκή εισιτήρια είναι προσωπικά και αμεταβίβαστα ισχύος ενός μηνός, χορηγούνται δε παρά του Τ.Π.Ι.Α.Λ. απ΄ ευθείας εις τους αιτούντας, εισπραττομένου ολοκλήρου του αντιτίμου, όπερ αποδίδεται εις το τέλος εκάστου μηνός εις το κοινόν Ταμείον, κρατουμένου του νενομισμένου φόρου και της αξίας εκτυπώσεως και διαθέσεως αυτών ήτις ορίζεται παρά του Δ.Σ. του Ταμείου.

 

Άρθρον 38

 

Προκειμένου περί Αστ. Οργάνων δύνανται να εκδίδονται εισιτήρια ελευθέρας κυκλοφορίας άνευ της καταβολής φόρου. Τα εισιτήρια ταύτα επιτρέπεται να είναι και απρόσωπα και να ανήκωσιν εις ωρισμένην Αστ. Διεύθυνσιν, Τμήμα ή Σταθμόν, ισχύουσι δε δια τον φέροντα όταν επιδεικνύεται η ταυτότης αυτού, εξ ής να προκύπτη ότι ούτος ανήκει εις την Αστυν. Αρχήν την εν τω εισιτηρίω αναφερομένην. Ο αριθμός των εισιτηρίων τούτων δεν δύναται να υπερβή τα 30, εις έν δε και το αυτό λεωφορείον δεν δύνανται να επιβιβάζωνται αστυνομικά όργανα πλείονα των δύο. Ομοίως επιτρέπεται η χορήγησις διαρκών εισιτηρίων μετά φόρου ετησίας ισχύος και επί προκαταβολή ολοκλήρου του αναλογούντος ετησίου φόρου εις τους κάτωθι.

Εις τον Πρόεδρον της γενικής Συνομοσπονδίας αυτοκινητιστών και τους Προέδρους και Γραμματείς των λεωφορειακών οργανώσεων της περιοχής και εις είκοσιν άλλα πρόσωπα της εγκρίσεως των οργανώνσεων τούτων.

Εις τους Προέδρους των Επαγγελματικών Επιμελητηρίων Αθηνών και Πειραιώς, και

Εις τους υπαλλήλους του γραφείου αυτοκινήτων του Υπουργείου Συγκοινωνίας.

Πάντες οι κεκτημένοι άδειαν ή εισιτήριον ελευθέρας κυκλοφορίας, πλήν των εποπτών ελεγκτών και του αρχιελεγκτού του Ταμείου, δικαούνται θέσεως εν τω λεωφορείω και δεν δύνανται να επιβιβάζωνται ως υπεράριθμοι.

 

Άρθρον 39

 

Δια την πληρωμήν οφειλομένων ενοικίων εις ιδιοκτήτας σταθμών αυτοκινήτων όταν ταύτα υπερβαίνουσι τα ενοίκια ενός μηνός, δύνανται ούτοι να παρακρατώσι τα αυτοκίνητα μέχρις ενός μηνός.

 

Άρθρον 40

 

Ο δύναμει του άρθρου 21 του νόμου 4841 και του άρθρου 2 του νόμου 5611 προσδιορισθείς και υφιστάμενος αριθμός κορεσμού των εντός της περιοχής ακτίνος 20 χλμ. Από της πλατείας Ομονοίας κυκλοφρούντων αυτοκινήτων λεωφορείων, ανηκόντων εις άλλους πλήν της Η.Ε.Μ. μειούται κατά έν λεωφορείον του τύπου Β΄ μετ' εξώστου της γραμμής Ν. Φιλαδελφείας μη λαβόν εισέτι άδειαν κυκλοφορίας, αυξάνεται κατά τέσσαρα λεωφορεία κυκλοφορούντα ήδη εις την γραμμήν Ελληνικού και μειου΄ται κατά εκατόν (100) τοιαύτα λεωφορεία, άτινα απομακρύνονται της κυκλφορίας κατά τα ειδικώτερον εν τοις επομένοις οριζόμενα, αποζημιούμενα παρά του Τ.Π.Ι.Α.Λ. και εκ του συνόλου των πόρων αυτού, αναστελλομένης της περιελεύσεως του προσθέτου τέλους 2% επί των εισιτηρίων των ιδιωτικών λεωφορείων εις το Ταμείον Συντάξεως του συνδέσμου Ι.Α.Λ. Και πραγματοποιουμένης ταύτης, μόνον μετά την ολοσχερή εξόφλησιν των υποχρεώσεων του Τ.Π.Ι.Α.Λ.

Ο ούτω προκύπτων νέος αριθμός κορεσμού δυνάμενος περαιτέρω να μειωθή κατά πεντήκοντα εισέτι λεωφορεία αποζημιωτέα ως άνω δια Δ)τος εφ' άπαξ εκδιδομένου εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 8 μηνών από της ισχύος του παρόντος προτάσει του Υπουργού της Συγκοινωνίας μετά γνώμης του Συμβουλίου Αυτοκινήτων, διατηρείται αμετάβλητος μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1935, εφαρμοζομένων δια τον μετέπειτα χρόνον ή δια τας περιπτώσεις καθ' άς και προ της άνω χρονολογίας δύναται να γίνη μεταβολή του κορεσμού, των διατάξεων του άρθρου 2 του νόμου 5611.

 

Άρθρον 41

 

Άπασαι αι σχετικαί διατάξεις των νόμων 3464, 4616 και 5577 εκτός των δια του παρόντος καταργουμένων και τροποποιουμένων έχουσιν ανάλογον ισχύν δια την εφαρμογήν του παρόντος.

 

Άρθρον 42

 

Τα κατά το άρθρον 40 απομακρυνόμενα εκατόν (100) λεωφορεία, λαμβανονται 95 εκ του τύπου Α των 15 θέσεων, 4 εκ τύπου Β εξώστου και έν εκ του τύπου Β μετ' εξωστου εξαιρούνται δε της απομακρύνσεως τα λεωφορεία της γραμμής Ελληνικού.

 

Άρθρον 43

 

Εις του ιδιοκτήτας των κατά τας διατάξεις του παρόντος Ν.Δ. απομακρυνομένων λεωφορείων, παρέχεται παρά του Τ.Π.Ι.Α.Λ. η κάτωθι αποζημίωσις.

Δι' αυτοκίνητα λεωφορεία τουτύπου Α΄των 15 θέσεων δραχ. 200.000

Δι' αυτοκίνητα λεωφορεία του τύπου Β΄ άνευ εξώστου των 20 θέσεων δραχ. 270.000.

Δι' αυτοκίνητα λεωφορεία του τύπου Β΄ μετ' εξώστου δραχ. 400.000.

 

Άρθρον 44

 

Ιδιοκτήτης αυτοκινήτου λεωφορείων, δικαιούμενος αποζημιώσεως κατά τας διατάξεις του παρόντος, είναι ο κύριος και κάτοχος αυτού ή ο έχων την κατοχήν και εκμετάλλευσιν του λεωφορείου, δυνάμει συμβάσεως επιφυλασσούσης αυτώ και το δικαίωμα της κυριοτήτος μετά την εκπλήρωσιν υποχρεώσεων προερχομένων εκ της ως είρηται συμβάσεως.

Η κατά την ανωτέρω εννοίαν ιδιοκτησία αποδεικνύεται α΄) εφ επισήμου συμβολαιογραφικής πράξεως.

β΄) Εκ των κατά τας διατάξεις του κώδικος στρατιωτικών εισφορών εκδιδομένων πιστοποιητικών εν οίς όμως ως χρονολογία μεταβιβάσεως λαμβάνεται η της βεβαιώσεως παρά της Αστυνομικής αρχής του γνησίου της υπογραφής του πωλητού.

γ΄) Εκ της αδείας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου επικρατούντος εκ των τριών τούτων, αποδεικτικών του έχοντος την νεωτέραν χρονολογίαν.

Η διάταξις του άρθρου 14 του νόμου 5577 δεν ισχύει εν προκειμένω.

 

Άρθρον 45

 

Πάς ιδιοκτήτης αυτοκινήτου λεωφορείου επιθυμών κατά τας διατάξεις του παρόντος να τύχη αποζημιώσεως, δέον να ζητήτση την απομέδρυνσιν του λεωφορείου του εκ της κυκλοφορίας δι' αιτήσεως υποβαλλομένης εις το Τ.Π.Ι.Α.Λ. εντός αντρεπτικής προθεσμίας 30 ημερών από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος νόμου ή του κατά το άρθρον 40 του παρόντος Διατάγματος, εν περιπτώσει περαιτε΄ρω μειώσεως του δορεσμού. Μετά της αιτήσεως ταύτης δέον να υποβάλη πιστοποιητικόν εκδιδόμενον συμφώνως τω άρθρω 118 του κώδικος περί στρατιωτικών εισφορών και επισήμους σχετικάς συμβολαιογραφικάς πράξεις ιδιοκτησίας ως και υπεύθυνον δήλωσιν ότι το αυτοκίνητον δεν βαρύνεται δι' ενεχύρου ή κατας΄χεσεως και ότι ούτος δεν έχει συνεταίρον εν τη εκμεταλλεύσει του αυτοκινήτου του.

 

Άρθρον 46

 

Εάν αι συμφώνως τω προηγουμένω άρθρω υποβληθείσαι αιτήσεις υπερβαίνουσι, δι' έκαστον τύπον λεωφορείου κεχωρισμένως τον κατά το άρθρον 42 οριζόμενον αριθμόν, τότε γίνονται δεκταί αι αιτήσεις των ιδιοκτητών, ών τα λεωφορεία έχουσι τους μικροτέρους αριθμούς κυκλοφορίας και με΄χρεις αριθμού ίσου προς τον καθορσθέντα απορριπτομένων των λοιπών.

Εάν αι υποβληθείσαι αιτήσεις δεν συμπληρούσι δι' έκαστον τύπον λεωφορείων κεχωρισμένως τον οριισθέντα εν άρθρω 45 αριθμόν, τότε δια Διατάγματος εφ' άπαξ εκδιδομένου, κατόπιν γνώμης του ΣυμβουλίουΑυτοκινήτων, προτάσει τουυπουργού Συγκοινωνίας δύναται να συμπληρωθή ο αριθμός των απομακρυντέων κατόπιν αποζημιώσεως λεωφορείων αυτεπαγέλτως προτιμωμένων εις την σειράν της απομακρύνσεως και αποζημιώσεως των λεωφορείων των μη ανηκόντων εις Επαγγελματίας αυτοκινηστάς αποζώντας εκ της εκμεταλλεύσεως του μοναδικού λεωφορείου των και μη ασκούντων έτερον επάγγελμα ή επιχείρησιν. Το αυτό Διάταγμα θέλει ορίζει το ποσόν της αποζημιώσεως το οποίον εν τοιάυτη περιπτώσει δεν δύναται να υπερβή τα 405 του εν άρθρω 43 οριζομένου, τον αριθμόν των απομακρυντέων λεωφορείων, τον τρόπο της απομακρύνσεως την σειράν και τους προτιμηθησομένους δια την απομάκρυνσιν την χρονολογίαν καθ' ήν δέον να ήτο ιδιοκτήτης του λεωφορείου ο μέλλων να υπχθή εις τας διατάξεις του παρόντος άρθρου, τον καθορισμόν της εννοίας της ιδιοκτησίας καθ' ήν περίπτωσιν πλείον του ενός αυτοκίνητα ανήκουσιν εις συζύγους ή συνοικούντα και απαρτίζοντα την αυτήν οικογένειαν συγγενικά προσωπα μέχρι και του δευτέρου βαθμού και πάσν σχετικήν λεπτομέρειαν.

 

Άρθρον 47

 

Αι κατά τα ανωτέρω γενόμεναι δεκταί αιτήσεις απομακρύνσεως και αποζημιώσεως λεωφορείων καταγράξονται εν πίνακι τοιχοκολλημένω εν τοις γραφείοις του Τ.Π.Ι.Α.Λ. και δημοσιευομένω δια του τύπου.

Από της επομένης της ημέρας τοιχοκολλήσεως του πίνακος τούτου, ακυρώνται αυτοκικαίως αι άδειαι κυκλοφορίας των εν αυτώ περιλαμβανομένων λεωφορείων, άτινα και απομακρύνονται της κυκλοφορίας.

Τμηματικως τα λεωφορεία ταύτα οδηγούνται παρά των ιδιοκτητών ή παρά της Ατηνομικής Αρχής εν περιπτώσει δυστροπίας αυτών δι' επιθεώρησιν εις την Τεχνικής Επιτροπήν του Τ.Π.Ι.Α.Λ. ήτις κατόπιν λεπτομερούς εξετάσεως, δέον να εξακριβώση ότι τα λεωφορεία ταύτα ευρίσκονται εις καλήν κατάστασιν και ότι ουδεμίαν έλλειψιν έχουσιν. Άλλως υπολογίζει το ποσόν όπερ λόγω ελλείψεων ή βλαβών, δέον να παρακρατηθή εκ της αποζημιώσεως και αναφέρει τούτο εις το Δ.Σ. του Ταμείου, όπερ εν προκειμένω αποφασίζει οριστικώς και αμετακλήτως.

Τα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος απομακρυνόμενα λεωφορεία, άτινα αποζημιούμενα περιέρχονται εις την κυριότητα του Τ.Π.Ι.Α.Λ. παραδίδονται μετά την ως άνω επιθεώρησιν υπό της Τεχνικής Επιτροπής εις τηναρμοδίαν υπηρεσίαν του κατά ξηράν στρατού εφ' όσον Διάταγμα εκδιδόμενον προτάσει του Υπουργού Συγκοινωνίας δεν ήθελε καθορίσει άλλως τα της διαθέσεως αυτών, απαγορευομένς της υπό ταύτης εκποιήσεως αυτών και επιτρεπομένης μόνον της διαθέσεως αυτών δια τας ανάγκας των στρατιωτικών, ναυτικών, αεροπορικών ή άλλων κρατικών υπηρεσιών.

Μετά την παράδοσιν των λεωφορείων εις την υπηρεσίαν Στρατού το Τ.Π.Ι.Α.Λ. εκδίδει το ένταλμα αποζημιώσεως καταβαλλομένης ταύτης εις τον δικαιούχον κατά τας διατάξεις του παρόντος και των μη τροποποιουμένων ή καταργουμένων δια του παρόντος διατάξεων των νόμων 3464, 4616, 5577 και 5611 και των σχετικών Διαταγμάτων.

 

Άρθρον 48

 

Μετά την αποζημίωσιν των χιλίων (1.000) επιβατικών αυτοκινήτων περί ών το από 13-1-32 Ν.Διάταγμα το κυρωθέν δια του νόμου 5577 και το άρθρον 9 του νόμου 5611, αποζημιούνται παρά του Τ.Π.Ι.Α.Λ. και έτερα τριακόσια πεντήκοντα (350) επιβατικά αυτοκίνητα, εκ των εν κινήσει ευρισκομένων και εχόντων άδειαν κυκλοφορίας εν ισχύϊ ή της οποίας η ισχύς έληξε δύο μήνας κατά μέγιστον προς της ισχύος του παρόντος, δικαιούμενα αποζημιώσεως κατά τας διατάξεις του ως άνω Ν.Διατάγματος της 13-1-32 ως αύται ετροποποιήθησαν και συνεπληρώθησαν δια μεταγενεστέρων νόμων ή τροποποιούνται και συμπληρούνται δια του παρόντος, καθ'άς διατάξεις ενεργείται και η απομάκρυνσις και αποζημίωσις αυτών, και τούτο εφ' όσον οι ιδιοκτήται αυτών υποβάλλουσι προς το Τ.Π.Ι.Α.Λ. εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 20 ημερών από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος αιτήσεις, τα δε αυτοκίνητα ταύτα επιθεωρούμτνα εντός μηνός από της λήξεως της προθσμίας της υποβολής των αιτήσεων παρά της Επιτροπής του άρθρου 5 παραγρ. 1 του από 13-1-32

II. Διατάγματος ήθελον ευρεθή ακατάλληλα από απόψεως ασφαλείας ή εμφανίσεως.

Εις την επιτροπήν ταύτην το έν μέλος θα είναι είς αντιπρόσωπος της οργανώσεως των αυτοκινήτων μετά μετρητού υποδεικνυόμενος παρ' αυτής.

Ε κ των τριακοσίων πεντήκοντα (350) ως άνω αποζημιωτέων αυτοκινήτων τα διακόσια πεντήκοντα (250) δέον να είναι μετά μετρητού εκ των περιλαμβανομένων εις τον με΄γιστον αριθμόν τον καθορισθέντα κατά τας κειμένας διατάξεις δια το έτος 1933 και εχόντων αριθμόν κυκλοφορίας κάτω του 20.000. Κατά την αποζημίωσιν προτιμώνται τα μετά μετρητού αυτοκίνητα, εφ' όσον δε τα αποζημιωτέα τοιαύτα δεν φθάνουσι τον αριθμόν των διακοσίων πεντήκοντα (250) τα υπόλοιπα συμπληρούνται εξ αυτοκινήτων άνευ μετρητού.

Ιδιοκτήτης αυτοκινήτου μη προσκομίσας εντός της ως άνω μηνιαίας προθεσμίας το αυτοκίνητόν του προς επιθεώρησιν εις την Επιτροπήν, απόλλυσι το δικαίωμα της αποζημιώσεως.

Αιτήσεις υποβληθείσαι κατά το άρθρον 10 του πρό 13-1-32 και μη εκδικασθείσαι λόγω συμπληρώσεως του αριθμού των 1.000 αποζημιωθέντων αυτοκινήτων, δεν λαμβάνονται υπ' όψιν.

 

Άρθρον 49

 

Το απαιτούμενον δάνειον ουχί περάν των 35.000.000 δραχμών ούτε κάτω των 25.000.000 δραχμών δια την αποζημίωσιν των ως άνω λεωφορείων και επιβατικών αυτοκινήτων παρέχεται υποχρεωτικώς εις το Τ.Π.Ι.Α.Λ. υπό των Ταχυδρομικών Ταμιευτηρίων εντός μηνός από της ισχύος του παρόντος επί εκχωρήσει όλων των διαθεσίμων πόρων αυτού και τη εγγυήσει του Δημοσίου δια του παρόντος νόμου, παρεχομένη.

Εαν εξακριβωθή δυσχέρεια προς καταβολήν, του ποσού τούτου εξ ολοκλήρου, τα Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια χορηγώσι το δάνειον κατά δόσεις 15.000.000.

Η αποζημίωσις των επιβατικών αυτοκινήτων έπεται της των λεωφορείων.

Ο πίναξ του εδαφίου 1 του άρθρου 47 δεν τοιχοκολλάται προ της συνάψεως του ως; άνω δανείου.

Μέρος του ως άνω δανείου ή το σύνολον αυτού δύναται να ληφθή και παρά του ταμείου συντάξεων αυτοκινητιστών παρεχομένου δια του παρόντος του δικαιώματος τούτου εις το ως είρηται ταμείον.

 

V. Περί Ταμείου Συντάξεων Αυτοκινητιστών.

Άρθρον 50

 

Το δυνάμει του άρθρου 49 του νόμου 4841 "περί αυτοκινήτων, κυκλοφορίας αυτών και υποχρεώσεων των οδηγών" συσταθέν και λειτουργούν Ταμείον Προνοίας Περιθάλψεως, Ασφαλίσεως και Συντάξεως Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών, μεταρρυθμίζεται εφεξής εις καθαρώς Ταμείον Συντάξεων Αυτοκινητιστών, σκοπόν έχον την υποχρεωτικήν ασφάλισιν των επαγγελματιών αυτοκινητιστών εναντίον της προσκαίρου ή διαρκούς ανικανότητος προς εργασίαν, λόγω σωματικής ή πνευματικής παρθήσεως, του γήρατος και του θανάτου. Το Ταμείον τούτο προικοδοτείται υποχρεωτικώς υπό των Αυτοκινητιστών άνευ επιβαρύνσεως του Δημοσίου ή του κοινού, πλήν της υπό στοιχ. Στ΄του άρθρου 52 περιπτώσεως και υπάγεται εις τον έλεγχον και την εποπτείαν του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

Επαγγελματίας αυτοκινητιστής υπαγόμενος υποχρεωτικώς εις την ασφάλισιν του Ταμείου Συντάξεων Αυτοκινητιστών, είναι κατά την έννοιαν του παρόντος, παν φυσικόν πρόσωπον εργαζόμενον επί μισθώ ως οδηγός αυτοκινήτου δημοσίας ή ιδιωτικής χρήσεως ή αποζών εν γένει εκ της εκμεταλλεύσεως αυτοκινήτου, μη ασκούν δε έτερον επάγγελμα ή επιχείρησιν. Η υπό των προσώπων τούτων πώλησις βενζίνης και άλλων ειδών αυτοκινήτου δεν αναιρεί την έννοιαν αυτών ως επαγγελματιών αυτοκινητιστών υπαγομένων υποχρεωτικώς εις ασφάλισιν παρά του ταμείου τούτου. Αυτοκινητιστής δε υποχρεούμενος εις προικοδότησιν του Ταμείου τούτου είναι παν φυσικόν πρόσωπον εκμεταλλευόμενον αυτοκίτητον υφ' οιαωδήποτε ιδιότητα (ως ιδιοκτήτης, ως οδηγός κλπ.) ή χρησιμοποιούν αυτοκίνητον ως ιδιοκτήτου, προς εξυπηρέτησιν ιδίων αναγκών.

 

Άρθρον 51

 

Τα Ταμείον Συντάξεων Αυτοκινητιστών, υποχρεούται εις την παροχήν α΄) συντάξεως αναπηρίας εις περίπτωσιν, καθ' ήν ο ησφαλισμένος δεν δύναται λόγω παθήσεως σωματικής πνευματικής, διαρκώς ή επί τρείς τουλάχιστον μήνας ν' ασκή το επάγγελμα αυτού. Η σύνταξις αναπηρίας παρέχεται από της επελεύσεως της ανικανότητος προς εργασίαν και λήγει δια του θανάτου ή της επανακτήσεως της υγείας του συνταξιούχου. Δεν παρέχεται σύνταξις αναπηρίας εις τον μη συμπληρώσαντα διετή πραγματικήν συμμετοχήν εις το Ταμείον, εκτός εάν η προς εργασίαν ανικανότης του οφείλεται εις ατύχημα.

β΄) Συντάξεως γήρατος. Αι προϋποθέσεις της παροχής της συντάξεως ταύτης καθορισθήσονται δια Διατάγματος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και επί τη βάσει ητιολογημένης μαθηματικής ασφαλιστικής μελέτης.

γ΄) Συντάξεως θανάτου εις την χήραν και τα οργανά τέκνα ή εν ελλείψει τούτων εις τους γονείς και αγάμους αδελφάς και ανηλίκους αδελφούς του ησφαλισμένου εν περιπτώσει θανάτου τούτου. Δεν παρέχεται η σύνταξις αύτη, εάν ο ησφαλισμένος δεν είχε συμπληρώσει μέχρι του θανάτου του διετή συμμετοχήν εις το Ταμείον, εκτός εάν ο θάνατος προήλθεν εξ ατυχήματος. Η εις την χήραν και τα οργνά τέκνα χορηγητέα σύνταξις ορίζεται εις 50% της αντιστοίχου συντάξεως αναπηρίας, η δε χορηγητέα εις έκαστον των υπολοίπων δικαιούχων προσώπων ορίζεται εις 25% της αντιστοίχου συντάξεως αναπηρίας. Ουδέποτε δύναται η σύνταξις λόγω θανάτου του ησφαλισμένου να υπερβή το συνολικόν ποσόν της συμβάσεως αναπηρίας.

Τα ποσά των συντάξεων συνιστάμενα έκ τινος βασικού ποσού και προσαυξήσεως τούτου, αναλόγως του χρόνου της εις το Ταμείον συμμετοχής πατνός ησφαλισμένου, θέλουσιν ορισθή δια Διατάγματος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού της Εθνικής Οικονομίας και επίτη βάσει ητιολογημένης μαθηματικής ασφαλιστικής μελέτης.

Τα ούτως ορισθέντα ποσά των συντάξεων εν ουδεμιά περιπτώσει δύνανται να μειωθώσι.

Δια Διαταγμάτων εκδιδομένων, προτάσει του Υπουργού της Εθνικής Οικονομίας θέλουσι ορισθή αι προϋποθέσεις της αποκτήσεως του δικαιώματος της συντάξεως και η διαδικασία της απονομής των σχετικών παροχών. Ο τρόπος της εις την ασφάλισιν υπαγωγής των κατά το άρθρον 50 παράγραφος 2 εδάφιον 1 επαγγελματιών αυτοκινητιστών θέλει ορισθή δια Κανονισμού συντασσομένου υπό τυ Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου και εγκρινομένου δι' αποφάσεως του Υπουργού της Εθνικής Οικονομίας.

Οι υπάλληλοι του ταμείου τούτου μετέχουν υποχρεωτικώς εις την παρ' αυτού παρεχομένην ασφάλισιν.

 

Άρθρον 52

 

Πόροι του Ταμείου Συντάξεων Αυτοκινητιστών είναι:

α΄) Δραχμαί τριάκοντα μηνιαίως καταβαλλόμεναι παρ' εκάστου αυτοκινητιστού υπό την έννοιαν της παραγράφου 2 εδάφιον 2 του άρθρου 50 του παρόντος δια την εκμετάλλευσιν ή χρησιμοποίησιν ενός αυτοκινήτου.

β΄) Δραχμαί δέκα πέντε (15) μηνιαίωςκαταβαλλόμεναι δι' έκαστον αυτοκίνητον πλέον του ενός παρ' εκάστου των χρησιμοποιούντων ή εκμετλλεύομένων πλείονα του ενός αυτοκίνητα.

γ΄) Δραχμαί είκοσι πεντε (25) καταβαλλόμεναι παρ' εκάστου αυτοκινητιστού κατά την έκδοσιν ή ανανέωσιν αδείας κυκλοφορίας αυτοκινήτου.

δ΄) Δραχμαί εκατόν (100) κατά την χορήγησιν και είκοσι πέντε (25) κατά την επέκτασιν αδείας οδηγού αυτοκινήτου.

ε΄) Δραχμαί είκοσι πέντε (25) δι' έκαστον χορηγούμενον αντίγραφον αδείας οδηγού αυτοκινήτυ.

στ΄) Δραχμή μία και λεπτά πεντήκοντα (1,50) κατά γαλόνιον εισαγομένης βενζίνης.

ζ΄) Δραχμαί δύο (2) κατά χιλιόγραμμον δια τα εισαγόμενα πνευτστά (αεροστεγή) ελαστικά αυτοκινήτων και αεροθαλάμους αυτών και δραχμή μία (1) κατά κιλόν δια τα εισαγόμενα συμπαγή ή ημισυμπαγή τοιαύτα, και

θ΄) Τα εκ της περιουσίας του Ταμείου εισοδήματα ως και τα περιερχόμενα εις αυτό εκ δωρεών, κληροδοτημάτων ή άλλης νομίμου αιτίας.

Αι ατονικαί εισφοραί των περιπτώσεων των εδαφίων α, β, γ, δ, ε, δύνανται δια Διατάγματος να περιορίζωνται κατά το έν τρίτον (1/3) δια τους επαγγελματίας αυτοκινητιστάς των επαρχιών.

Η καταβολή των υπό στοιχεία στ΄ και ζ΄πόρων του Ταμείου παρά των προς τούτο υποχρέων εισαγωγέων θα ενεργείται απ' ευθείας εις το Ταμείον Συντάξεων Αυτοκινητιστών, τα υποκαταστήματα ή τους αντιπροσώπους αυτού προ της εκ του Τελωνείου παραλαβής των εισαγομένων ειδών. Αι Τελωνειακαί Αρχαί υποχρεούνται να αρνώνται την εις τους εισαγωγείς παράδοσιν των ειδών τούτων, προ της εγγράφου ειδοποιήσεως τουΤαμείου Συντάξεων Αυτοκινητιστών περί καταβολής του υπερ αυτού αναλογούντος πόρου. Ο τρόπος της εισπράξεως των λοιπών πόρωνκαθοριστθήσεται δια Κανονισμού, συντασσομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου και εγκρινομενου δι' αποφάσεως του Υπουργού της Εθνικής Οικονομίας.

Κατά των καθυστερούντων την πληρωμήν των προς το Ταμείον Συντα΄ξεων αυτοκινητιστών οφειλών των, εφαρμόζονται αι διατάξεις του νόμου "περί εισπράξεως Δημοσίων εσόδων".

 

Άρθρον 53

 

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται τριετής από του διορισμού των, ών ο αριθμός αυτξάνεται εις εννεά,, προστιθεμένου νως ενάτου του Προέδρου του Επαγγελματικού και Βιοτχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Τον Πρόεδρον τουΔιοικητικου Συμωβουλίου απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο κατά βαθμόν ανώτερος εκ των δημοσίων υπαλλήλων μελών του Συμβουλίου, μετά δε ομοιοβάθμων ο αρχαιότερος.

Αι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δύνανται να υπερβώσι τας έξ κατά μήνα.

Η δυνάμει των κειμένων διατάξεων παρεχομένη αποζημίωσις εις τα εκ των Δημοσίων υπαλλήλων μέλη του Συμβουλίου επεκτείνεται και εις τα εξ αντιπροσώπων των ησφαλισμένων τοιαύτα.

Τα εξ αντιπροσώπων των ησφαλισμένων μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται κατά σχετικήν πλειοψηφίαν υπό των ησφαλισμένων και της καταρτίσεως της επισήμου στατιστικής τούτων τα ως είρηται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται δι' αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας εκ καταλόγου περιέχοντος τριπλάσιον αριθμόν των διοριστέων υποβαλλομένου υπό της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών της Ελλάδος. Τα μέλη ταύτα δέον να μή έχωσι καταδικασθή δια πράξεις υπαγομένας εις τα άρθρα 22 και 23 του Ποινικού Νόμου.

Χρέη γραμματέως του Διοικ. Συμβουλίου του ταμείου εκτελεί είς των υπαλλήλων του Ταμείου άνευ προσθέτου αμοιβής.

 

Άρθρον 54

 

Το Ταμείον συντάξεων αυτοκινητιστών εξαιρείται των διατάξεων του άρθρου 4 εδαφ. 6 και 8 του Νόμου 5367 "περί τροποποιήσεως των διεπουσών τα ταμεία ασφαλίσεως ωρισμένων κατηγοριών ησφαλισμένων κλπ."

Η οργάνωσις και η λειτουργία της υπηρεσίας του ταμείου καννίζεται δι' αποφάσεων του Διοικη. Συμβουλίου. Δια την ίδδρυσιν υποκαταστημάτων απαιτείται απόφασις του Διοικ. Συμβουλίου και έγκρισις των Υπουργών Συγκοινωνίας και Εθνικής Οικονομίας.

 

Άρθρον 55

 

Πάντες οι υπάλληλοι του ταμείου συντάξεων αυτοκινητιστών διορίζονται δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Συγκοινωνίας και Εθνικής Οικονομίας προτάσει του Διοικ. Συμβουλίου του Ταμείου καθίστανται δε από του διορισμού των μόνιμοι απολυόμενοι της υπηρεσίας μόνον κατά τας ακολούθους περιπτώσεις:

α΄) Κατά τας υπό του Ποινικού Νόμου προβλεπομένας δια του ς δημοσίους υπαλλήλους περιπτώσεις.

β΄) Άν αποσχώσι άνευ δεδικαιολογημένης αιτίας υπερ τας δέκα πέντε ημέρας της εκπληρώσεως των καθηκόντων αυτών, πλήν των υποκειμένων εις εκπλήρωσιν των στρατιωτικών των υποχρεώσεων οπότε απολυόμενοι ούτοι εκ των τάξεων του στρατού επανέρχονται αυτοδικαίως εις τας θέσεις των.

γ΄) ένεκα αποδεδειγμένης ανικανότητος περί την εκτέλεσιν των καθηκόντων των.

δ΄) άν ένεκα παθήσεως χωματικής ή πνευματικής διαρκεσάσης πλέον των τριών μηνών, κατέστησαν ανίκανοι προς εκπλήρωσιν των καθηκόντων των, της ανικανότητος ταύτης πιστοποιουμένης καταλλήλως κατ' αναλογίαν των περί αναρρωτικών αδειών των δημοσίων υπαλλήλων ισχυόντων.

ε΄) Εάν καταργηθή η θέσις ήν κατέχουσι δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

στ΄) ένεκα ορίου ηλικίας οριζομένου εις το 65ον έτος.

Ο Νομικός Σύμβουλος του ταμείου μη υπαγόμενς εις το υπαλληλικόν προσωπικόν υπηρετεί συμφώνως τω άρθρω 56 του κώδικος περί δικηγόρων.

Ουδείς διορίζεται εν τω Ταμείω Συντάξεων αυτοκινητιστών μόνιμος υπάλληλος εάν δεν επιτύχη εν διαγωνισμών. Οι ήδη υπηρετούντες παρ' αυτώ μόνιμοι υπάλληλοι παραμένουσι εις τας θέσεις των.

Οι όροι υφ' ούς γίνονται δεκτοί εις τους διαγωνισμούς οι υποψήφιοι, τα προσόντα αυτών και ο τρόπος τελέσεως των διαγωνισμών κανονίζονται δι' αποφάσεως του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

 

Άρθρον 56

 

Η πειθαρχική εξουσία επί του υπαλληλικού και του υπηρετικού προσωπικού του Ταμείου ασκείται παρά τριμελούς πειθαρχικού Συμβουλίου οριζομένου κατ' έτος υπό του Υπουργού της Εθνικής Οικονομίας μεταξύ των μελών του Δ. Συμβουλίου. Τα δύο μέλη του πειθαρχικού Συμβουλίου δέον να προέρχωνται εκ των δημοσίων υπαλλήλων μελών του Δ.Σ. το δε τρίτον εκ των αντιπροσώπων των ησφαλισμένων μελών του Δ.Σ.

Τα μέλη και ο Γραμματεύς του πειθαρχικού Συμβουλίου λαμβάνωσιν αποζημίωσιν δραχ. 150 κατά συνεδρίασιν και δια συνεδρίας ουχί πλείονας των 4 κατά μήνα.

Χρέη Γραμματέως του πειθαρχικού Συμβουλίου εκτελεί είς των Γραμματέων ή Εισηγητών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας οριζόμενος υπό του οικείου Υπουργού.

Τα πειθαρχικά παραπτώματα, αι πειθαρχικαί ποιναί και η διαδικασία ασκήσεως της πειθαρχικής εξουσίας ορίζονται δια διατάγματος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού της Εθνικής Οικονομίας μετά γνώμην του Δ.Σ. του ταμείου.

 

VI. Ποινικαί διατάξεις

Άρθρον 57

 

Εις τας ποινικάς διατάξεις του άρθρου 41 του νόμου 4841 προστίθεται:

Πάς όστις επιβιβάζεται υπεραρίθμως εις αυτοκίνητον λεωφορείον ή αναρτάται επί των κλιμάκων ή αναβαθμίδων ή οπωσδήποτε έξω παντός οχήματος.

Κάτοχος αυτοκινήτου λεωφορείου, ού ο ειπράκτωρ καθ' υποτροπην δεν εχορήγησεν εις επιβάτην το κεκανονισμένον εισιτηριον της διαδρομής ή εχορήγησε κανονικόν τοιούτον εισπράξας μικρότερον ή μεγαλύτερον αντίτιμον.

Οδηγός αυτοκινήτου λεωφορείου, όταν δεν είναι κάτοχος ή ιδιοκτήτης αυτού και αποδειχθή συνεργήσας εις τας εν τη προηγουμένη παραγράφω αναφεομένας πράξεις του εισπράκτορος.

Κάτοχος αυτοκινήτου λεωφορείου, ού ο εισπράκτωρ καθ' υποτροπήν δεν ανεγνώρισε άδειαν ελευθέρας κυκλοφορίας ή διαρκές εισιτήριον ή ηρνήθη ή παρέχσε δυσχερείας εις τον ασκούμενον έλεγχον η υπέπεσε εις πράξιν ζημιούσαν οπωσδήποτε.

Οδηγός αυτοκινήτου λεωφορείου, όταν δεν είναι κάτοχος ή ιδιοκτήτης αυτού και απεδείχθη συνεργήσας εις τας εν τη προηγουμένη παραγράφω αναφερομένας πράξεις του εισπράκτορος.

Πάς όστις ήθελε καταληφθή επί λεωφορείου αυτοκινήτου χρησιμοποιών άδειαν ελευθέρας κυκλοφορίας ή διαρκές εισιτήριον μη ανήκον εις αυτόν .

Κάτοχος ή οδηγός αυτοκινήτου οχήματος, όστις διατασσόμενος παρά της αστυνομικής αρχής δεν προσκομίζειτ ούτο προς επιθεώρησιν εις την αρμοδίαν υπηρεσίαν του Υπουργείου Συγκοινωνίας.

Κάτοχος αυτοκινήτου οχήματος, όστις διατασσόμενος παρά της αστυνομικής αρχής δεν προσκομίζει τούτο πος επιθεώρησιν εις την αρμοψίαν υπηρεσίαν του Υπουργείου Συγκοινωνίας.

Κάτοχος ή οδηγός αυτοκινήτου οχήματος, όστις δεν προσκομίζει τούτο προς επιθεώρησιν εις την αρμοδίαν τυ Υπουργείου Συγκοινωνίας υπηρεσίαν του Υπουργείου Συγκοινωνίας.

Κάτοχος αυτοκινήτου οχήματος, όστις δεν προσκομίζει τούτο προς επιθεώρησιν εις την αρμοδίαν του Υπουργείου Συγκοινωνίας υπηρεσίαν, εντός της ταχθείσης αυτώ προθεσμίας.

Εισπράκτωρ ή οδηγός λεωφορείου μη φέρων την κεκανονισμένην στολήν ή πιλήκιον ή μη ών καθαρός και ευπρεπώς ενδεδυμένος.

Εισπράκτωρ λεωφορείου μη φέρων επί της στολής του τον αύξοντα αριθμόν της αδείας του.

Εισπράκτωρ λεωφορείου μη δίδων τα κεκανονισμένα σήματα στάσεως ή αναχωρήσεως ή δίδων ταύτα αντικανονικώς ή δίδων το σύνθημα αναχωρήσεως πριν ή βεβαιωθή ότι, έπαυσεν η αποβίβασις ή επιβίβασις των επιβατών.

Εισπράκτωρ λεωφορείου μη δίδων τα κεκανονισμένα σήματα στάσεως ή αναχωρήσεως ήδίδων ταύτα αντικανονικώς ή δίδων το σύνθημα αναχωρήσεως πριν ή βεβαιωθή ότι, έπαυσεν η αποβίβασις ή επιβίβασις των επιβατών.

Εισπράκτωρ λεωφορείου μη τηρών τας πλευρικάς θύρας του λεωφορείου κλειστάς όταν τούτο ευρίσκεται εν κινήσει ή επιτρέπων την είσοδον των επιβατών εκ των θυρών της εξόδου.

Εισπράκτωρ λεωφορείου συνομιλών μετά του οδηγού ή παραδίδων την θέσιν του εις έτερον άτομον ή φερόμενος απρεπώς προς επιβάτας ή διαβάτας ή ασχημονών οπωσδήποτε ή καπνίζων εν υπηρεσία.

Εισπράκτωρ λεωφορείου αποβιβάζων ή επιβιβάζων επιβάτας εκ θέσεως ή στάσεων απηγορευμένων.

Εισπράκτωρ λεωφορείου έχοντος σειράν αναχωρήσεως και απομακρυνόμενος από τυ προς των θυρών του λεωφορείου τούτου χώρου προσκαλών δια φωνών επιβάτας ή διαλαλων οπωσδήποτε την αναχώρησιν του λεωφορείου.

Κάτοχος ή οδηγός αυτοκινήτου καταλαμβανόμενος ή επιτρέπων την κατά τας αφετηρίας, τα τέρματα, τας στάσεις, τας πλατείας και τας κεντρικάς οδούς των πόλεων, επισκευάς, πλύσεις, χρωματισμού,ως και εν γένει εργασίας επί του αυτοκινήτου ανηκούσας εις αμαξοστάσια, εργοστάσια και συνεργεία αυτοκινήτων

Εισπράκτωρ ή οδηγός αυτοκινήτου ευρισκόμενος κατά την αφετηρίαν ή το τέρμα ή τας στάσεις, παραμένων επί της οδού, των πεζοδρομίων, προ των οικιών ή καταστημάτων και παρενοχλών οπωσδήποτε δια φωνών ή παιγνίων ή άλλους τρόπους τους επιβάτας, διαβάτας ή κατοίκους ή διαταράσσων οπωσδήποτε την κοινήν ησυχίαν.

Εισπράκτωρ λεωφορείου χορηγών εισιτήρια μη καθωρισμένα δια την γραμμήν εις ήν ανήκει το λεωφορείον ή εισπράκτωρ ειπράττων το κανονικόν αντίτιμον της διαδρομής, αλλά χορηγών εισιτήρια μεγαλυτέρας ή μικροτέρας τιμής ή χορηγών εισιτήριον και εισπράττων αντίτιμον μικρότερον του κανονικού.

Εισπράκτωρ λεωφορείου δεχόμενος υπεραρίθμους επιβάτας.

Εισπράκτωρ λεωφορείου, όστις αδικαιολογήτως δεν προσέρχεται ενώπιον της Αστυνομικής Αρχής εντός της ταχθείσης αυτώ προθεσμίας ή παρέχων ψευδείς πληροφορίας ταυτότητος και διαμονής εις τας αρχάας ή παρεμβάλλων δυσχερείας εις τα αστυνομικά όργανα εν τν εκτελέσει των καθηκόντων των.

Εισπράκτωρ λεωφορείου κυκλοφορών ή αναρτώμενος έξωθεν του λεωφορείου ή των εξωτερικών κλιμάκων αυτού.

Γονεύς ή κηδεμών ανηλίκου παιδός, ανηρτημένου έξωθεν πάσης φύσεως οχημάτων.

Συνοδός ή οδηγός ζώων εγκαταλιπών ταύτα εν μέση οδώ.

Επόπτης λεωφορειακής γραμμής επιτρέπων ή μη καταγγέλων πάσαν αντικανονικήν εκτέλεσιν δρομολογίου, παραλαβήν υπεραρίθμων επιβατών ως και πάσαν σχετικήν παράβασιν με την εκτέλεσιν των δρομολογίων, την ακολουθουμένην παρά των λεωφορείων διαδρομήν τας στάσεις αυτών, την παραλαβήν επιβατών εκ θέσεων απηγορευμένων, την υπεράριθμον στάθμευσιν των λεωφορείων εν ταις αφετηρίαις κλπ.

Επόπτης λεωφορειακής γραμμής απουσιάζων αδικαιολογήτως εκ της θέσεώς του κατά τας καθωρισμένας αυτώ εργασίμους ώρας.

Οδηγός αυτοκινήτου λεωφορείου σταθμεύων εν τας αφετηρίαις υπεράριθμος.

 

Άρθρον 58

 

Εις τας ποινικάς διατάξεις του άρθρου 42 του νόμου 4841 προστίθεται.

Κάτοχος αυτοκινήτου παραδίδων την διεύθυνσιν του αυτοκινήτου του εις άτομον μη κεκτημένον άδειαν οδηγού.

Κάτοχος αυτοκινήτου λεωφορείου, χρησιμοποιών δια το λεωφορείον του εισπράκτορα μη κεκτημένον άδειαν εισπράκτορος.

Ο ασκών το επάγγελμα του οδηγού αυτοκινήτου και μη κεκτημένος επαγγελματικήν άδειαν οδηγού, αλλά ερασιτεχνικήν τοιαύτην.

Οδηγός αυτοκινήτου λεωφορείου, όπερ ήθελε καταληφθή φέρον αριθμόν επιβατών μεγαλύτερον του κανονικού.

Εις την αυτήν ποινήν υπόκειται και ο κάτοχος αυτοκινήτου εφ' όσον η ανωτέρω παράβασις του οδηγού εγένετο καθ' υποτροπήν.

Κάτοχος ή οδηγός αυτοκινήτου λεωφορείου όστις διατασσόμενος παρά τηςαρμοδίας αστυνομικής αρχής αρνείται να εξυπηρετήση εκτάκτους ανάγκας α΄λλης της ήν ανήκει λεωφορειακής γραμμής.

Κάτοχος αυτοκινήτου λεωφορείου εκτελών χρέη οδηγού ή εισπράκτορος αυτού και ανεχόμενος ως οδηγός ή διαπράττων ως εισπράκτωρ τας κάτωθι παραβάσεις.

α΄) Την μη χορήγησιν τουκεκενονισμένου εισιτηρίου της διαδρομής ή την χορήγησιν τοιούτου μεγαλυτέρας ή μικροτέρας τιμής η την είσπραξιν αντιτίμου μεγαλυτέρου ή μικροτέρου του χορηγηθέντος κανονικού εισιτηρίου.

β΄) Την μη αναγνώρισιν αδείας ελευθέρας κυκλοφορίας ή διαρκούς εισιτηρίου, την άρνησιν εις τον ασκούμενον έλεγχον, ή την παροχήν δυσχερειών εις αυτόν ή εν γένει την διάπραξιν πράξεως ζημιούσης οπωσδήποτε τα συμφέροντα του Τ.Π.Ι.Α.Λ.

Κάτοχος ή οδηγός αυτοκινήτου οχήματος εγκαταλείπων τούτο από σκοπού και επίτηδες εις τας οδούς και πλατείας των πόλεων λόγω απεργίας ή διαμαρτυρίας.

Κάτοχος αυτοκινήτου λεωφορείου χρησιμοποιών δια το λεωφορείον τον εισπράκτορα μη κεκτημένον άδειαν ασκήσεως του επαγγέλματος του εισπράκτορος ή ούτινος η άδεια αφηρέθη.

Κάτοχος ή οδηγός αυτοκινήτου εκτελών συγκοινωνίαν μεταξύ πόλεων ή θέσεων δι' ήν προβλέπεται πλήν της αδείας κυκλοφορίας και ειδική άδεια γραμμής και μη κεκτημένος ταύτην.

Ο εκτελών χρέη εισπράκτορος λεωφορείου χωρίς να κέκτηται την κεκανονισμένην άδειαν ασκήσεως επαγγέλματος τούτου ή ούτινος η άδεια αφηρέθη προσωρινώς ή οριστικώς.

Εισπράκτωρ λεωφορείου μη χορηγών εισιτήριον εις επιβάτην.

Εισπράκτωρ λεωφορείου εισπράττων αντίτιμον εισιτηρίου μεγαλύτερον του κανονικού.

Εισπράκτωρ λεωφορείου εξ υπαιτιότητος και αμελείας του οποίου περί την χρήσιν των σημάτων αναχωρήσεως και στάσεως εγένεταο υπαίτιος τραυματισμού ατόμου.

Εισπράκτωρ λεωφορείου όστις εν περιπτώσει οιουδήποτε ατυχήματος δεν τίθεται εις την διάθεσιν του οδηγού του λεωφορείου.

Εισπράκτωρ λεωφορείου, όστις εν γνώσει ών, δεν καταγγέλει εντός 24 ωρών εις την αρμοδίαν Αστυνομικήν Αρχήν τον οδηγόν λεωφορείου δια γενομένην παρ' αυτού εγκατάλειψιν τραυματίου.

Ιδιοκτήτης εργοστασίου, συνεργείου, σταθμού αυτοκινήτων ή παλώς ιδιοκτήτης αυτοκινήτου ενεργών επισκευάς ή κατασκευάς επί αυτοκινήτων,

 

Αρθρον δεύτερον

 

τίθεται η φράσις "η άδεια εκγυμναστού οδηγών αυτοκινήτων"..

Εις την πρόσληψιν των εποπτών προτιμώνται επί ισοις όροις και εκ των εχόντων τα αυτά προσόντα εφεδροι πολεμισταί αξιωματικοί ή υπαξιωματικοί.

Εις το τέλος του εδαφίου 5 της αυτής παραγρ. Του άρθρου 8 προστίθεται η φράσις "ως και τας παραβάσεις των διατάξεων περί τηρήσεως καθωρισμένων ωρών εργασίας των οδηγών και εισπρακτόρων".

Εις το εδάφιον 1 της Β΄παραγράφου του αυτού άρθρου και μετά την λέξιν "διατάξεων περί τηρήσεως καθωρισμένων ωρών εργασίας των οδηγών και εισπρακτόρων".

Εις το εδάφιον 1 της Β΄παραγράφου του αυτού άρθρου και μετά την λέξιν "διατάξεων " τίθεται η φράσις "και των διατάξεων περί ωρών εργασίας των οδηγών και εισπρακτόρων".

Εις το εδάφιον 1 της Β΄παραγράφου του αυτού άρθρου και μετά την λέξιν "διατάξεων" τίθεται η φράσις "και των διατάξεων περί ωρών εργασίας των οδηγών και εισπρακτόρων".

Εις το εδάφιον 1 της Β΄παραγράφου του αυτού άρθρου και μετά την λέξιν "διατάξεων" τίθεται η φράσις "και των διατάξεων περί ωρών εργασίας των οδηγών και εισπρακτόρων".

Το άρθρον 12 αντικαθίσταται ως εξης:

 

Α΄. Δικαίωμα εξυπηρετήσεως υπεραστικών γραμμών.

 

1. Πάντα τα εις υπεραστικήν γραμμήν ανηκοντα αυτοκίνητα υπόκεινται, αφ' ής ωρίσθη εις αυτήν κορεσμός, κατά τα εν άρθρ 4 του παρόντος διατασσόμενα, εις ετησίαν καταβολήν του ως κατωτέρω δικαιώματαος, προοριζομένου κατά τα εν Διατάγματι ορισθησόμενα, αποκλειστικώς δια την ανακαίνισιν και συντήρησιν των οδών άς χρησιμοποιούσιν.

2. Υπεραστικαί γραμμαί κατηγορίας Γ΄και κλάσεως γ΄.

α) Λεωφορεία 4% επί της τιμής των εισιτηρίων ή δρχ. 300 ανά εκάστην εγκεκριμένην θέσιν επιβάτου, εφ' όσον η σύστασις ειδικής Δημοσίας Υπηρεσίας Ελέγχου εισιτηρίων ήθελε κριθή ασύμφορος.

β) Μόνιμα φορτηγοεπιβατικά δρχ. 300 ανά εκάστην εγκεκριμένην θέσιν επιβάτου και δρχ. 250 ανά 100 χγρ. Εγκεκριμένου ωφελίμου φορτίου.

γ) Μεταβλητά φφορτηγοεπιβατικά δρχ. 150 ανά θέσιν.

δ) Επιβατικά μέχρις 6 θέσεων επιβατών, δρχ. 600 ανά εκάστην εγκεκριμένην θέισν επιβάτου.

ε) Φορτηγά μετά πνευστών ελαστικών δρχ. 150 ανά 100 χγρ. εγκεκριμένου ωφελίμου φορτίου.

στ) Φορτηγά μετά συμπαγών ελαστικών δρχ. 250 ανά 100 χγρ. ομοίου ως άνω φορτίου.

2.Υπεραστικαί γραμμαί άλλων κατηγοριών και κλάσεων.

3.

4. Τα ως άνω βασικά δικαιώματα αυξάνονται κατά 100% δι' εκάστην ανωτέραν κατηγορίαν και ανά 25% δι' εκάστην ανωτέραν κλάσιν.

 

Β΄) Δικαιώματα εξυπηρετήσεως αστικών γραμμών.

 

1. Πάντα τα εις γραμμήν αστικής συγκοινωνίας ανήκοντα αυτοκίνητα, υπόκεινται, αφ' ής ωρίσθη δι' αυτήν κορεσμός, κατά τα εν άρθρω 4 του παρόντος διατασσόμενα, εις καταβολήν δικαιώματος διατιθεμένου κατά τα υπό Δ. ορισθησόμενα προς ανακαίνισιν και συντήρησιν ειδικώς των οδών άς χρησιμοποιούσιν.

α) Λεωφορεία κλάσεως γ΄5% επί των εισιτηρίων η δρχ. 400 ανά εκάστην εγκεκριμένην θέσιν επιβάτου, εφ' όσον η σύστασις ειδικής Δημοσίας Υπηρεσίας ελέγχου εισιτηρίων ήθελε κριθή ασύμφορος.

β) Επιβατικά μέχρις 6 θέσεων επιβατών δρχ. 800 ανά εκάστην εγκεκριμένην θέσιν επιβάτου.

2. Τα ως άνω εν παραγρ. 1 βασικά δικαιώματα αυξάνονται ανά 25% δι' εκάστην ανωτέραν κλασιν.

7) Εις την πρώτην παράγραφον του ως άνω άρθρου 14 προστίθενται αι κάτωθι παράγραφοι. "Εις τα Συμβούλια ταύτα μετέχουσι δύο αντιπρόσωποι των αυτοκινητιστών, υποδεικνυόμενοι παρ' αυτών εντός μηνός από της σχετικής προσκλήσεως των Πρείδρων των Συμβουλίων τούτων. Εν περιπτώσει δε μη υποδείξεως ή υποδείξεως πλειόνων τοιούτων, ορίζει τους αντιπροσώπους τούτους ο Υπουργός της Συγκοινωνίας ή ο αρμόδιος Γενικός Διοικητης. Οι δυο ουτοι αντιπρόσωποι ορίζονται κατά τα ανωτέρω εκ των ανηκόντων εις τους διαφόρους κλάδους των αυτοκινητιστών και μετέχουσι των Συμβουλίων οι προερχόμενοι εκ του κλάδου, όν αφορώσι τα εκάστοτε συζητητέα θέματα εις ήν όμως περίπτωσιν υφίσταται Ομοσπονδία περιλαμβάνουσα άπαντας τους κλάδους των αυτοκινητιστών, τότε υποδεικνύονται παρ' αυτής δύο μόνον αντιπρόσωποι, οίτινες θα μετέχωσι των Συμβουλίων τούτων.

Τα δυνάμει του νόμου 4841 συνιστώμενα εκάστοτε τοπικά συμβουλια εν ταις πρωτευούσαις των Γενικών Διοικήσεων παύουσιν υφιστάμενα αφ ής συσταθώσι τα εν άρθρω 14 οριζόμενα ειδικά τοιαύτα.

8) Εις την πρώτην παράγραφον του περί αντιπροσώπων μέρους του άρθρου 15 διαγράφεται η φράσις "ο αριθμός τούτων δεν δύναται να υπερβή τους 50" και τίθεται "ο αριθμός τούτων καθορίζεται αναλόγως των αναγκών των λεωφορειακών γραμμών, μη δυνάμενος εν ουδεμιά περιπτώσει να υπερβή τους 80 (ογδοήκοντα)".

Η δευτέρα παράγραφος του περί εποπτών μέρους του αυτού ως άνω άρθρου αντικαθίσταται ως εξής: "Ως επόπται τοποθετούνται οι έχοντες τα κατα΄τας διατάξεις του παρόντος οριζόμενα προσόντα, εξομοιούμενοι προς τους προσθέτους αστυφύλακας, περί ών το άρθρον 39 του νόμου 4971 "περί οργανισμού του Σώματος της Αστυνομίας Πόλεων" μισθοδοτούμενοι παρά του Ταμείου Προντ\οίας ιδιοκτητών αυτοκινήτων λεωφορείων, εισπράττοντος καθ' ά κατωτέρω ορίζεται παρά των ενδιαφερομένων ιδιοκτητών την αντίστοιχον αντιμισθίαν.

Εις το τέλος της εβδόμης παραγράφου του περί εποπτών μέρους του άρθρου 15 προστίθεται η φράσις "ή και άδειαν οδηγού αυτοκινήτων".

Μετά την έβδομην παράγραφον του περί εποπτών μέρους του αυτού αρθρου 15 προστίθεται παράγραφος έχουσα ούτω:

"Οι κατά την πρώτην εφαρμογήν του παρόντος νόμου απολυθησόμενοι επόπται θα αποζημιούνται δια της καταβολής εις αυτούς μέχρι τριών μισθών παρά του Ταμείου Προνοίας ιδιοκτητών αυτοκινήτων λεωφορείων".

Μετά την τρίτην παράγραφον του περί Κοινών Ταμείων μέρους του άρθρου 15 προστίθεται παράγραφος έχουσα ουτω: "Λεωφορειακαί γραμμαί εκ των εστρωμμένων τοιούτων δεν δύνανται να συγχωνευθώσι μετά μη εστρωμένων τοιούτων.

Ομοίως δεν δύνανται να συγχωνευθώσι λεωφορειακαί γραμμαί εστρωμέναι εφ' όσον τα εν αυταίς κυκλοφορούντα αυτοκίνητα είναι διαφόρου τύπου".

Άγονος λεωφορειακή γραμμή εκ των εστρωμένων τοιούτων περιλαμβάνουσα λεωφορεία ουχί ποείονα του ενός δυναται να συχωνευθή μετ' άλλων εστρωμένων γραμμών δι' αποφάσεως του Υπουργού της Συγκοινωνίας, κατόπιν συμφώνου γνώμης του Συμβουλίου Αυτοκινήτων, ή να καταργηθή, το δε εν αυτή κυκλοφορουν αυτοκίνητον τοποθετηθή ως εφεδρικόν εκς άλλας εστρωμένα ςγραμμάς.

Το περί Επιτροπής κατανονμής μέρος του άρθρου 15 αντικαθίσταται ως εξής:

"Πάντες οι διδιοκτήται λεωφορείων εκ των κυκλοφορούντων εντός της περιοχής ακτίντος 20 χιλιομ. Από της Πλατείας Ομονοίας και επί μη εστρωμένων γραμμών οφείλουσι καθ' ήν ημέραν ήθελεν ορίσει το Υπουργείον της Συγκοινωνίας να εκλέξωσι δια ψηφοφορίας οδταμελή Επιτροπήν κατανομής εξ ιδιοκτητών των λεωφορείων τούτων προεδρευομένην υπό ενός ανωτέρου τεχνικού υπαλλήλου του Υπουργείου Συγκοινωνίας, οριζομένου παρά του Υπουργού.

Η Επιτροπή κατανομής θα έχη καθήκον 1) να ορίση τα λεωφορεία άτινα, λόγω μειώσεως του κορισμού δέον να αφαιρεθώσιν εκ λεωφορειακών γραμμών και να κατανείμη ταύτα εις τας γραμμάς ών αυτξάνεται ο κορεσμός. 2) Να ορίση τας γραμμάς εις άς τοποθετηθήσονται τα λεωφορεία τυχόν καταργουμένης γραμμής και την κατανομήν αυτών και 3) να ορίση τας γραμμάς εξ ών θα αφαιρεθώσι λεωφορεια, τον αριθμόν των αφαιρετέων εξ εκάστης τούτων και τα λεωφορεία ταύτα προς συμπλήρωσιν της καθωρισμένης δυνάμεως τυχόν νέας δημιουργουμένης γραμμής.

Το Τ.Π.Ι.Α.Λ. υποχρεούται να ενεργή τας τοποθετήσεις των λεωφορείων των διαφόρων ιδιοκτητών καθ' όν τρόπον η Επιτροπή ήθελεν αποφασίσει, εκτός εάν η τοποθέτησις λεωφορείων εις γραμμήν αντίκειται εις την σύμβασιν της ηλεκτρικής Εταιρείας Μεταφορών.

Διάταγμα κανονίση τας λεπτομερείας".

9) Εις το τέλος της τρίτης παραγράφου του αρτ\ρυιου 16 διαγράφεται η λέξις "πτυσσομένων " και τίθεται η λέξις "τεσσάτων"

Μετά την τρίτην πεαράγραφον του αυτού άρθρου προστίθεται παράγραφος έχουσα ούτω: "Εις αυτοκίνητα λεωφορεία ανοικατά του τυπου Δ επεκτείνεται η διάταξις περί προσθήκης τεσσάρων καθισμάτων εφ' όσον υπάρχει ο απαιτούμενος χώρος".

Μετά την τετάρτην παράγραφον του αυτού άρθρου προστίθεται παράγραφος έχουςα ούτω:
"Ταχυδρομικοί εργολάβοι αναλαμβάνοντες δια συμωάσεων μετά των Τ.Τ.Τ. Υπηρεσιών την δι' αυτοκινήτων διαβίβασιν τυων ταχυδρομικών σάκκων, δεμάτων και λοιπών αντικειμένων διαβιβαζομένων δια της ταχυδρομικής Υπηρεσίας, δύνανται να κυκλοφορώσι τα αυτοκίνητα αυτών ελευθέρως επί των αστικών ή υπεραστικών γραμμών, καθ' ά η σχετική Σύμωασις ειδικώτερον ήθελεν ορίσει. Εις τα εν λόγω αυτοκίνητα δύναται να επιτραπή κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού της Συγκοινωνίας μετά γνώμην του οικείου Συμβουλίου Αυτοκινήτων η δια τούτων μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων εφ' όσον έχουσιν ίδιον διαμέρισμα οριζόντιον προς το άνω μέρος αυτών εστεγασμένων ή κιβάτιον επαρκούς χώρου περίφρακτον πανταχόθεν και ασφαλώς κλειόμενον εις το όπισθεν μέρος του αυτοκινήτου, ή και προς το μέρος του οδηγού, όπως εξασφαλίζωνται εν αυτοίς αι ταχυδρομικαί αποστολαί, χωρίς να ευρίσκωνται εις ουδεμίαν συάφειαν με τους επιβάτας. Αι διατάξεις του Νόμου 4694 περί απαγορεύσεως της εκχωρήσεως εργατών κ.λπ. των μισθών των ιδιωτικών υπαλλήλων ισχύουσι και επί των μισθωμάτων των ταχυδρομικών εργολάβων ξηράς και θαλάσσης.

Η πέμπτη παράγραφος του άρθρου 16 διαγράφεται.

Η τελευταία παράγραφος του άρθρου 16 του δια του παρόντος κυρουμένου Ν.Δ. αντικαθίσταται ως εξής. "Μηχανικοί Μηχανολόγοι α΄ή β΄ τάξεως μονιμοποιηθέντες δυνάμει των διατάξεων του α΄ρθρου 1 α\του νόμου 4127 τίθενται ειςτ ο αριστερόν των κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος ομοιοβάθμων αυτών, εφ' όσον οι τελευταίοι ούτοι προηγήθησαν κατά την πρόσληψιν εν τη υπηρεσία του Υπουργείου της Συγκοινωνίας ως μηχανικοί-μηχανοολόγοι α΄ή β΄τάξεως των δια του ως άνω μνημονευομένου νόμου μονιμοποιηθέντων".

10) Εις την δευτέραν παράγραφον τουάρθρου 17 διαγράφεται η φράσις "υπεραστικής ή αστικής συγκοινωνίας".

11) Εις το τέλος του άρθρου 24 προστίθενται παράγραφοι έχουσαι ούτω: "Αυτοκίνητα λεωφορεία αποζημιωθέντα παρά του Τ.Π.Ι.Α.Λ. δεν δύνανται να κυκλοφορησωσιν εις αστικάς γραμμάς άλλων πόλεων, εφ' όσον το τοπικόν Συμβούλιον ήθελεν αποφαντή ότι δεν υφίσταται ανάγκη ενισχύσσεως των γραμμών τούτων. Των ως άνω αποζημιωθέντων λεωφορείων απαγορεύεται η μετατροπή εις φορτηγά ή φορτηγοεπιβατικά τοιάυτα. Ομοίως απαγορεύεται η μετατροπή επιβατικών και λεωφοερίων αυτοκινήτων εις φορτηγά τοιαύτα άνευ αποφάσεως του Υπουργού της Συγκοινωνίας, εκδιδομένης κατόπιν γνώμης του Συμβουλίου Αυτοκινήτων.

Ωασαύτως απαγορεύεται η δια φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως μεταφορά εμπορευμάτων και λοιπών ειδών αντί πληρωμής κομίστρου".

12) Εις το τέλος του άρθρου 27 προστίθεται απράγραφος έχουσα ούτω : "Αι κατά τα ανωρτέρω ειδικαί άδειαι δεν είναι υποχρεωρτικαί προκειμένου περί μιδροεπισκευών επί των κινητήρων ακι του πλαισίου αιτινες δύνανται να ενεργώνται παρά των πάσης φύσεως συνεργείων ή τεχνιτών".

Η τρίτη, τετάρη και πέμπτη παράγραφοι του άρθρου 28 διαγράφονται.

13)Εις το τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 29 προστίθεται παράγραφος έχουσα ούτω:

"Εάν η υπό αναθεώρησιν ποινή είναι μείζων των έξ μηνών γνωμοδοτεί επ' αυτής η Επιτροπή του άρθρου 28 του νόμου 4841 εάν δε πρόκειται περί οριστικής αφαιρέσεως εφαρμόζεται η διάταξις της τελευταίας παραγράφου του άρθρου 28 του νόμου 4841".

Εις το τέλος του άρθρου 29 προστίθεντι παράγραφοι έχουσαι ουτω:

"Εν ουδεμιά περιπτώσει δύναται να επιβληθή η διοικητική ποινή της αφαιρέσεως αδείας κυκλοφορίας. Η εξακρίβωσις της ενοχής του ιδιοκτήτου εις τας περιπτώσεις ταύτας διενεργείται προκειμένου εν περί καταχρήσεων εις βάρος του Υ.Π.Ι.Α.Λ. παρά του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου τούτο, προκειμένου δε περί παραβάσεων άλλης φύσεως διενεργείται παρά της δυνάμει του α΄ρθρου 28 του νόμου 4841 υφισταμένης Επιτροπής.

Το ως άνω Συμβούλιον και Επιτροπή ακούοντα και της απολογίας του ιδιοκτήτου, το μέν πρόωτον αποφασίζει περί της αφαιρέσεως ή μη της αδείας κυκλοφορίας, η δε δευτέρα γνωμοδοτεί και υποβάλλει την σχετικήν πρότασιν αρμοψίως.

Ομοίως εν ουδεμιά περιπτώσει δύναται να επιβληθή η διοικητική ποινή της αφαιρέσεως της αδείας του οδηγού λεωφορείου δια παραβάσεις οφειλομένας αποκλειστικώς εις υπαιτιότητα του εισπράκτορος. Εξαιρούνται αι παραβάσεις προσλήψεως υπεραρίθμων επιβατών ως και αι περιπτώσεις καθ' άς αι παραβάσεις αύται εγένοντο τη υποδείξει ή τη συνεργεία ή τη συνεννοήσει του οδηγού του λεωφορείου.

Εις άς περιπτώσει απαιτείται η παόκδειξις της συνεργασίας ή υποδείξεως ή συνεννοήσεως του οδηγού εις τας παραβάσεις του εισπράκτορος, παραπέμπονται αι σχετικαί προτάσεις, αναλόγως της φέσεως αυτών εις το Δ.Συμβούλιον του Τ.Π.Ι.Α.Λ. η την επιτροπήν του άρθρου 28 του νόμου 4841, ενεργούντων τούτων και δια την περίπτωσιν ταύτην καθ' όν τρόπον, και προκειμένου περί της συνενοχής των ιδιοκτητών, ανωτέρω ορίζεται.

Αι κατά μήνα συνεδριάσεις της Επιτροπής του άρθρου 28 του νόμου 4841 δύνανται ν' αυξηθώσι μέχρι δέκα, της αμοιβής μη δυναμένης να υπερβή τας δραχμάς εκατόν κατά μέλος ή συνεδρίασιν.

Ο κυκλοφορών δι' αυτοκινήτου διτρόχου ή τριτρόχου εντός της περιοχής Αθηνών και Πειραιώς και ποιούμενος χρήσιν ελευθέρας εκροής, ώστε να προξενή θόρυβον και να διαταράσση την κοινήν ησυχίαν ανεξαρτήτως της εν εδαφίω 21 του άρθρου 41 του νόμου4841 οριζομένης ποινής, τιμωρείται και δι' αφαιρέσεως της αδείας κυκλοφορίας του διτρόχου ή τριτρόχου αυτοκινήτου δι' απποφάσεως του Διευθυντού των Συδηροδρόμων επί δεκαήμερον εν υποτροπή δε η ιμωρία αυτξάνεται μέχρι μηνός και εν δευτέρα υποτροπή μέχρις έξ μηνών, της αδείας αφαιρουμένης αυπό του Υπουργού της Συγκοινωνίας.

Η αφαίρεσις της αδείας συνεπάγεται εην κράτησιν του αυτοκινήτου τούτου εις το εργοστάσιον της Διευθύνσεως των Συδηροδρόμων άνευ ευθύνης του Δημοσίου δια πάσαν έλλειψιν βλάβην ή φθοράν.

Στρατιωτικοί καταλαμβανόμενοι παραβάται της ανωτέρω διατάξεως παραπέμπονται δι' απ' ευθείας κλήσεως ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της οικείας περιφερείας παρ' ού τιμωρούνται με φυλάκισιν επτά μέχρι τριάκοντα ημερών ή με χρηματικήν ποινήν 200 μέχρι 1000 δραχμών.".

14) Εις την πρώτην παράγραφον του άρθου30 και μετά την λέξιν "κυκλοφορίας" διαγράφεται η λέξις "και". Εν τη αυτή παραγράφω μετά την λέξιν "λεωφορείων" τίθεται η φράσις "ως και αι άδειαι εισπρακτόρων".

Από την 2αν, 3ην και 4ην παρα΄γραφον του άρθου 30 διαγράφεται η φράσις "ού ο εισπράκτωρ" και τίθεται η φράσις "δι' όν ήθελεν αποδειχθή ότι τη υποδείξει ή συνεργεία αυτού ο εισπράκτωρ"/

Εις το τέλος του αυτού άρθρου προστίθεται παράγραφος έχουσα ούτω: "Δια τας αυτάς ως άνω παραβάσεις αφαιρείται η άδεια του εισπράκτορος του λεωφορείου από 5 ημερών μέχρι δύο μηνών".

150 Εις την τελευταίαν παράγραφον του α΄ρθρου 31 ακι μετά την φράσιν "Τ.Π.Ι.Α.Λ." τίθεται η φράσις "και προηγουμένης απολογίας".

Εις το τέλος του αυτού άρθρου 31 προστίθεται νέα παράγραφος έχουσα ούτω:

"Τα παρά τω Δ. Συμβουλίω του Τ.Π.Ι.Α.Λ. μέλη αυξάνονται κατά τρία, ών το έν εκ των ανωτέρων μηχανικών-μηχανολόγων εκ της ειδικής υπηρεσίας της Διευθύνσεως Σιδηροδρομων του Υπουργείου της Συγκοινωνίας και τα έτερα εκ των ιδιοκτητών αυτοκινήτων λεωφορείων,κ εκλεγόμενα μετά δύο αναπληρωματικών δι' έκαστον και κατά τας διατάξεις του άρθρου τούτου εντός δύο μηνών τουλάχιστον από της ισχύος του παρόντος νόμου.

Το έν εκ των μελών δέον να είναι ιδιοκτήτης λεωφορείου Αθηνών το δ' έτερον ιδιοκτήτης λεωφορείου Πειραιώς εκλεγόμενον παρά των ιδιοκτητών των λεωφορείων Πειραιώς, αμφότερα δε να είναι επαγγελματίαι αποζώντες και εκ της εκμεταλλεύσεως λεωφορείων και μη ασκούντες από εξαμηνου τουλάχιστον έτερον επάγγελμα ή επιχείρησιν. Η θητία των αντιπροσώπων τούτων λήγει ομού μετά των λοιπών αντιπροσώνπων. Εν εισέτι εκ των τεσσάρων τούτων αντιπροσώπων των διδιοκτητών των λεωφορείων Αθηνών αντικαθίσταται παρ' ενός ιδιοκτήτου επιβατικού αυτοκινήτου οριζομένου παρά του Υπουργού της Συγκοινωνάις εις περιστάσεις αφορώσας επιβατικά αυτοκίνητα".

Το κατά την δευτέραν παράγραφον του άρθρου 21 του νόμου 3464 παρακρατούμενον εκ των αποζημιώσεων ποσοστόν δύο τοις εκατόν (2%) περιέρχεται ως έσοδον εις το Ταμείον Προνοίας Ειδιοκτητών Αυτοκινήτων Λεωφορείων, της αμοιβής των μελών του Διοικτικού Συμβουλίου αυτού και της Τεχνικής Επιτροπής καθοριζομένης εφεξής εις δραχμάς 300 δια τον Πρόεδρον και δραχμάς 200 δια τα μέλη του Συμβουλίου και της Τεχνικής Επιτροπής κατά συνεδρίασιν και δια συνεδριάσεις ουχί πλείονας των 10 κατά μήνα και καταβαλλομένης εκ του Ταμείου Π.Ι.Α.Λ.".

Η συμμετοχή των μελών τούτων και η εκ ταύτης αμοιβή δεν υπόκειται εις τας διατάξεις του νόμου 5981.

16) Εις την δευτέραν παράγραφον του αρθρου 32 και μετά την φράσιν "ιδιοκτήτας ατυοκινήτων" τίθεται η φράσις "ή Ελληνας υπηκόους κεκτημένους ξένον δίπλωμα".

Εις την δευτέραν παράγραφον του αυτού άρθρου και μετά την λέξιν "απαγορεύσεως" τίθεται η φράσις "μέχρις και 31 Μαρτίου 1934". Εις περίπτωσιν καθ' ήν το αυτοκίνητον ανήκει εις την σύζυγον δεν αποκλείεται η λήψις της αδείας οδηγού ατυοκινήτων παρά του συζύγου.

Ανάπηροι ποοέμου δικαιούνται να τύχωσι μέχρι 31-3-34 αδείας οδηγού αυτοκινήτων ερασιτεχνικώς εν ή δύνανται να τεθώσι περιορισμοί, ων τους όρους θέλει κανονίσει διάταγμα ως προς το αυτοκίνητον το οποίον δύνανται ούτοι να οδηγώσι και το είδος των οργάνων χειρισμού αυτού.

17) Εις το τέλος του άρθρου 33 προστίθεται η φράσις "ως και η δι' αντλιών πώλησις τοιαύτης εις τας διαφόρους πόλεις".

18) Εις την δευτέραν παράγραφον του άρθου 34 διαγράφονται ο αριθμός 22 και το γράμμα Β και τίθεται ο αριθμός 32 και το γράμμα Ν.

Εις την τελευταίαν παράγραφον του αυτού αρθρου η λέξις "πενταετής" αντικαθίσταται δια της "τετραετής".

Εις την αρχήν της δευτέρας παραγράφου του άρθρου 36 αντικαθίσταται η φράσις "Την γραμμήν" δια της φράσεως "Τας γραμμάς".

Εις το τέλος του άρθρου 36 του Ν.Δ. προστίθεται παράγραφος ως εξής. "Ιδιοκτήτης αυτοκινήτου λεωφρ\ορείου δικαιούμενος αποζημιώσεως κατά το άρθρον 14 του νόμου 3464 και όστις έλαβε παρά της τεχνικής Επιτροπής Τ.Π.Ι.Α.Λ. Δια το λεωφορείον του την ανωτέραν βαθμολογικήν κατάταξιν τουτέστι δικαίωμα εργασίας μέχρι της 31 Δεκεμβρίου 1930, εκυκλοφόρησε δε επί εστρωμένης λεωφορειακής γραμμής Αχαρνών και απεμακρύνθη της κυκλοφορίας αποζημιωθείς παρά του ταμείου τούτου κατά τας διατάξεις του νόμου 3464 προς της 31 Δεκεμβρίου 1930, δικαιούται προσθέτου αποζημιώσεως παρα΄τ ου Τ.Π.Ι.Α.Λ. εκ δραχμών 150 ημερησίως από της ημέρας της απομεκρύνσεως του αυτοκινήτου του μέχρι τέλους Δεκεμβρίου 1930. Η αποζημίωσις αύτη δεν δυναται να υπερβή τας δραχμάς τριάκοντα χιλιάδας (30000).

19) Εις την πρώτην παράγραφον του άθρου 37 διαγράφεται η φράσις "του άρθου" και τίθεται η φράσις "των άρθρων 7 και 15".

Η δευτέρα πράγραφον του αυτού άρθου αντικαθίσταται ως εξής: "Τα εργατικά εισιτήρια ισχύουσι δι' ωρισμένας μόνον ώρας της ημέρας".

Εις το τέλος του αυτού άρθρου 37 προστίθεται παράγραφος έχουσα ούτω : "το αντίτιμον των διαρκών εισιτηρίων δεν δύναται να είναι μικρότερον του αναλογούντος εις τρείς απλάς μεταβάσεις ημερησίως και επί 30 ημέρας μειουμένου κατά 20%".

20) Εις την πρώτην περίπτωσιν του άρθρου 38 αντικαθίσταται η φράσις "είκοσι άλλα πρόσωπα της εγκρισεως των οργανώσεων τούτων" δια της φράσεως" τριάκοντα πέντε άλλα πρόσωπα της εγκρίσεως των οργανώσεων τούτων ων τα δύο χορηγούνται εις το Πρόεδρον και τον γραμματέα της Ομοσπονδίας υπαλλήλων οδηγών αυτοκινητιστών Ελλάδος". Εις τα τέλος της 3 περιπτώσεως του άρθου 38 του Νομ. Διαταγματος προστίθεται μετά την φράσιν "Υπουργείου Συγκοινωνίας" η φράσις "άνευ φόρου".

Μετά την περίπτωσιν υπ' αριθ. 3 του άρθρου 38 προστίθεται περίπτωσις 4 έχουσα ούτω: "4. Ανά δύο εισιτήρια άνευ φόρου εις τας Αστυνομικάς Αρχάς Κηφισσίας, Αμαρούσιου, Ψυχικού, Γλυφάδας και Παλ. Φαλήρου". Εις την τελευταίαν παράγραφον του αυτου άρθρου και μετά την λέξιν "ταμείου" προστίθεται η φράσις "φερόντων ειδικόν διακριτικόν πηλίκιον ή σήμα και δύο το πολύ δι' έκαστον λεωφορείον αστυνομικών εν στολή".

21) Το άρθρον 39 καταργείται.

22) Εις την πρώτην παράγραφον του άρθρου 40 διαγράφεται η λέξις "εκατόν" και ο αριθμός "100" και τίθενται αι λέξεις "εκατόν πεντήκοντα" και ο αριθμός "150".

Εις την δευτέραν παράγραφον του αυτου άρθρου 40 διαγράφεται η φράσις "δυνάμενος περαιτέρω να μειωθή κατά πεντήκοντα εισέτι λεωφορεία αποζημιωτέα ως άνω δια διατάγματος εφ' άπαξ εκδιδομένου εντός ανατρεπτικής προθεσμίας οκτώ μηνών από της ισχύος του παρόντος προτάσει του Υπουργού της Συγκοινωνίας μετά γνώμην του Συμβουλίου των αυτοκινήτων".

23) Το άρθρον 42 αντικαθίσταται ως εξής. "Τα κατά το άρθρον 40 απομακρυνόμενα εκατόν πεντήκοντα (150) λεωφορεία λαμβάνονται 134 εκ του τύπου Α των 15 θέσεων, 6 εκ του τύπου Β άνευ εξώστου, 6 εκ του τύπου Β μετ' εξώστου και 4 εκ του τύπου Δ, εξαιρούνται δε της απομακρύνσεως τα λεωφορεία της γραμμής Ελληνικού, άτινα επι πλέον δύνανται δια διατάγματος να απαλλαγώσι της πέραν των 5% φορολογίας και δεν μετέχουσι του εν άρθρω 23 του Ν. 5577 προβλεπομένου ταμείου.

24) Εις το άρθρον 43 και εις την περίπτωσιν 1 αντικαθίσταται ο αριθμός "200.000" και τίθεται η φράσιες "205.000", δι' αυτοκίνητα κατασκευής Φόρντ και Σεβρολέ και 220.000 δι' αυτοκίνητα άλλης κατασκευής". Εις την περίπτωσιν 2 αντικαθίσταται ο αριθμός "270.000" δια του αριθμού "300.000" και εις την περίπτωσιν 3 ο αριθμός "400.000" δια του αριθμού "435.000".

Εις το αυτό άρθρον 43 προστίθεται εδάφιον υπ' αριθ. 4 έχον ούτω: "Δι' αυτοκίνητα λεωφορεία Τύπου Δ δραχμαί 420.000".

25) Η Δευτέρα παράγραφος του άρθρου 46 διαγράφεται.

26) Εις το τέλος της τρίτης παραγράφου του άρθρου 47 προστίθεται η φράσις "του εφεδρικού ελαστικού μη λαμβανομένου υπ' όψιν".

Εις την τελευταίαν παράγραφον του αυτού άρθρου αντικαθίσταται η φράσις "μετά την παράδοσιν των Λεωφορείων εις την Υπηρεσίαν Στρατού" δια της "μετά την κατά την παράγραφον 3 οριστικήν και αμετάκλητον απόφασιν τουΔιοικητικου Συμβουλίου".

27) Εις την τρίτην παράγραφον του άρθρου 48 διαγράφεται η Δευτέρα περίοδος της παραγράφου ταύτης. Διαγράφεται επίσης η τελευταία παράγραφος του αυτού ως άνω άρθρου.

Εις την τρίτην παράγραφον του άρθρου 49 προστίθενται τα εξής: "Δύναται εν τούτοις να ενεργήται αποζημίωσις επιβατικών αυτοκινήτων εν τω μεταξύ όταν δεν υπάρχουσι λεωφορεία προς αποζημίωσιν".

Η τελευταία παράγραφος του αυτού άρθρου διαγράφεται.

28) Εις το άρθρον 50 παράγραφος 1 προστίθεται μετά την λέξιν "γήρατος" η φράσις "ή πολυετούς υπηρεσίας, ορισθησομένης δια Διατάγματος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού της Εθνικής Οικονομίας και μετά γνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου".

Εις το τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 50 προστίθεται παράγραφος έχουσα ούτω : " Εξαιρούνται της καταβολής του υπό στοιχείον στ΄ πόρου αι εντολοδόχοι του Ελληνικού Κράτους Εταιρείαι, αι Αεροπορικαί Εταιρείαι δια την κατααναλισκομένην αποκλειστικώς δια την κίνησιν των αεροπλάνων βενζίνην.

Εις το εδάφιον 2 του άρθρου 50 αντικαθίσταται η φράσις "εκμεταλλεύσεως αυτοκινήτου" δια την φράσεως "εκμεταλλεύσεως αυτοκινήτου του".

Εις το εδάφιον του αυτού άρθρου 50 και μετά την φράσιν "εις ασφάλισιν παρά του Ταμείου τούτου" τίθεται η φράσις "εφ' όσον τα πρόσωπα ταύτα κέκτηνται άδειαν οδηγού αυτοκινήτων προς της 1ης Ιανουαρίου 1926 και δεν κρίνονται ως ομολογουμένως πλούσια".

Ομοίως υπάγονται υποχρεωτικώς εις την ασφάλισιν του ταμείου συντάξεως αυτοκινητιστών, δημόσιοι υπηρέται, κάτοχοι αδείας οδηγού αυτοκινήτων προ της 1ης Ιανουαρίου 1922.

29) Εις το άρθρον 51 παράγραφος 1 εν τέλει του εδαφίου α΄ήτοι μετά την φράσιν "εκτός εάν η προς εργασίαν ανικανότης οφείλεται εις ατύχημα" προστίθενται τα εξής: "Όλως εξαιρετικώς οι εκ των επαγγελματιών αυτοκινητιστών οδηγοί οι πάσχοντες εκ φυματιώσεως θεωρούνται ως ανίκανοιι προς εργασίαν λόγω αυτχήματος, εφ' όσον η πάθησίς των αύτη επήλθε τουλάχιστον κατά το μέχρι 1ης Αυγούστου 1933 χρονικόν διάστημα και μετά τριετίαν από την υπό του παρόνος λήψεως αδείας οδηγού αυτοκινήτου. Δια κανονισμού συντασσομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου και εγκρινομένου υπό του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας θέλει κανονισθή το ποσόν και ο τρόπος της καταβολής της συντάξεως και την εν γένει παροχής περιθάλψεως αναλόγως των διαθεσίμων πόρων του Ταμείου.

Το εδάφιον γ΄της παραγράφου 1 του άρθρου 51 αντικαθίσταται δια των εξής: "γ΄) Συντάξεως εν περιπτώσει θανάτου του ησφαλισμένου εις την χήραν και τα ορφανά τέκνα ή εν ελλείψει τούτων ειςτ ους γονείς κατά τατας εξής διακρίσεις και περιορισμούς.

Εις την χήραν μέχρι του θανάτου αυτής, εκτός εάν αύτη έλθη εις νέον γάμοςν, οπότε η σύνταξις διακόπτεται.

Εις τα ορφανά τέκνα τα μεν άρρενα μέχρι της συμπληρώσεως του 18ου έτους της ηλικίας των τα δε θήλεα εφ' όσον είναι άγαμα.

Εις τους γονείς μέχρι του θανάτου των, εάν ούτοι είναι άποροι και συνετηρούντο υπό του αποβιώσαντος ησφαλισμένου.

Η εις την χήραν εφ' όσον υπάρχωσι και ορφανά τέκνα χορηγητέα σύνταξις ορίζεται μέχρις 75% της αντιστοίχου συντάξεως θανάτου, η δε χορηγητέα εις τους γονείς και την χήραν άνευ τέκνων μέχρι 50% της αντιστοίχου συντάξεως θανάταου. Ουδεμία σύνταξις λόγω θανάτου του ησφαλισμένου παρέχεται, εάν ο ησφαλισμένος δεν είχε συμπληρώσει μέχρι του θανάτου διετή συμμετοχήν εις το Ταμείον.

Εις το τέλον της παραγράφου 1 του άρθρου 51 προστίθεται ίδιον εδάφιον έχον ως εξής: "Εν περιπτώσει θανάτου του ησφαλισμένου προ της συμπληρώσεως διετούς συμμετοχής εις το Ταμείον, παρέχεται εφ' άπαξ αποζημίωσις ίση προς το εξαπλάσιον του βασικού ποσού της αντιστοίχου μηνιαίας συντάξεως θανάτου".

Η παράγραφος 2 του άρθρου 51 αντικαθίσταται δια των εξής:

Τα ποσά των συντάξεων, συνιστάμενα έκ τινός βασικού ποσού και προσαυξήσεως τούτου αναλόγως του χρόνου της ειςτ ο Ταμείον συμμετοχής του ησφαλισμένου, θέλουσιν ορισθή δια Διατάγματος εκδιδομένου προτάσει τουΥπουργού της Εθνικής Οικονομίας μετά σύμφωνον γνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου και επί τη βάσει ητιολογημένης μαθηματικής ασφαλιστικής μελέτης.

Η παράγραφος 3 του άρθρου 51 αντικαθίσταται δια των εξής:

Δια Διαταγμάτων εκδιδομένων προτάσει τουΥπουργού της Εθνικής Οικονομίας και μετά σύμφωνον γνώμην του Δ. Συμβουλίου του Ταμείου, θέλουσιν ορισθή και αι λοιπαί προϋποθέσεις της αποκτήσεως του δικαιώματος της συντάξεως και η διαδικασία της απονομής των σχετικών παροχών. Ο τρόπος της απογραφής και της εις την ασφάλισιν εν γένει υπαγωγής των κατά το άρθρον 50, παράγραφος 2, εδάφιον 1 επαγγελματιών αυτοκινητιστών ορίζεται δια κανονισμού συντασσομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου και εγκρινομένου δι' αποφάσεως τουΥπουργού Εθνικης Οικονομίας.

Εις το τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 51 προστίθενται τα εξής: "καταβάλλοντες ως εισφοράν 5% επί των τακτικών αποδοχών των".

Δια διατάγματος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού της Εθνικής Οικονομίας και μετά γνωμην του Διοικητ. Συμβουλίου του Ταμείου θέλουσι κανονισθή αι προϋποθέσεις της ασφαλίσεως ταύτης.

30) Το εδάφκον α΄της παραγράφου 1 του άρθρου 52 "Δραχμαί τριάκοντα μηνιαίως καταβαλλόμεναι παρ' εκάστου αυτοκινητιστού υπό την έννοιαν της παραγράφου 2, εδάφιον 2 του άρθρου 50 του παρόντος δις την εκμετάλλευσιν ή χρησιμοποίησιν ενός αυτοκινήτου", αντικαθίσταται δια των εξής: "Δραχμαί τριάκοντα δύο μηνιαίως καταβαλλόμεναι παρ' εκάστου αυτοκινητιστού υπό την έννοιαν της παραγράφου 2 εδάφίου 2 του άρθρου 50 του παρόντος δια την εκμετάλλευσιν ή χρησιμοποιήσιν ενός αυτοκινήτου, εξ ών δραχμαί δύο θα δια τίθενται δια την ιατρικήν περίθαλψιν των εκ φυματιώσεως κατά τα δια Διατάγματος, εκδιδομένου κατά τον αυτόν ως εν τω προηγουμένω άρθρω τρόπον καθορισθησόμενα".

Δια την άμεσον περίθαλψιν των ήδη φυματικών αυτοκινητιστών υπό την έννοιαν της παραγράφου 2 του άρθρου 50 του Νομοθετικού Διατάγματος της 22-7-33 και των εν υπηρεσία παθόντων οδηγών αυτοκινήτων, ολικήν ή μερικήν αναπηρίαν, καθιστώσαν πάντως τούτους ανικάνους δια την άσκησιν του επαγγέλματός των, επιτρέπεται όπως, αποφάσει του επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργού και μετά σύμφωνον γνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Συντάξεων αυτοκινητιστών, διατεθή εφ' άπαξ ποσόν μέχρι 300.000 δραχμών εκ της περιουσίας του Ταμείου, παρακρατηθησόμενον εκ του προϊόντος του ως άνω επιβληθέντος προσθέτου πόρου των δραχμών 2 δια την περίθαλψιν των φυματικών αυτοκινητιστών.

Ο τρόπος της περιθάλψεως και διαθέσεως του ανωτέρω ποσού κανονισθήσεται δι' αποφάσεων του Δ.Σ. του Ταμείου, εγκρινομένων παρά του Υπουργού της Εθνικής Οικονομίας.

Το εδάφιον στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 52 "δραχμή μία και λεπτά πεντήκοντα (1,50) κατά γαλόνιον εισαγομένης βενζίνης" αντικαθίσταται δια του εξής: "λεπτά πεντήκοντα κατα χιλιόγραμμον καταναλισκομένης βενζίνης". Το εδάφιον ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 52 αντικαθίσταται δια των εξής: "ζ') δραχμαί 2 κατα χιλιόγραμμον δι τα πωλούμενα πνευστά (αεροστεγή) ελαστικά αυτοκινήτων και αεροθαλάμους αυτών και δραχμή μία κατά χιλιόγραμμον δια τα πωλόυμενα συμπαγή ή ημισυμπαγή τοιαύτα".

Η παράγραφος 2 του άρθρου 52 αντικαθίσταται ως εξής:

Αι υπό στοιχεία α΄ και β΄ εισφοραί καταβάλλονται εις το Ταμείον παρά των ιδιοκτητών των αυτοκινήτων ειςτ ην αρχήν εκάστου οικονομικού ετους και πρςο της καταβολής του σχετικού πρςο το αυτοκίνητον φόρου προκειμένου περί αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως ή του φόρου επιτηδεύματος προκειμένου περί αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως. Αι αρμίδιαι κατα τόπους οικονομικαί εφορίαι δέον όπως ζητήσωσιν αποδειξιν του Ταμείου εμφαίβουσαν την εξόφλησιν της ανωτέρω εισφοράς πριν ή εκδώσωσι τα αποδεικτικά πληρωμής των ανωτέρω φόρων ιδιωτικής χρήσεως και επιτηδεύματος.

Προς εξακρίβωσιν των ποσών τούτων ως και των δυνάμει των προς του Ν.Διατάγματος της 22ας Ιουλίου 1933 ισχυσασών διατάξεων επιβληθέντων και εισπραχθέντων μέν υπό των πωλητών μη καταβληθέντων όμως εισέτι εις το Ταμείον τούτο έχει τα αυτά δικαιώματα οία τα δια του αμέσως προηγουμένου άρθρου του παρόντος καθιερούμενα.

Εν περιπτώσει αρνήσεως των εισαγωγέων βανζίνης και ελαστικών να αποδώσωσιν εις το Ταμείον τα, εκ της ενεργηθησομένης υπ' αυτου κατα τα ως άνω ερεύνης, εξαχθησόμενα ως οφειλόμενα εις το Ταμείον ποσά εκ των τοιούτων πόρων βεβαιούνται ταύτα εις το δημόσιον ταμείον και εισπράττονται αναγκαστικως κατά τας σχετικάς διατάξεις του νόμου περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων, μη αποκλειομένης εξ άλλου της δια τακτικής δικαστικής οδού επιδιώξεως των εν προκειμένω απαιτήσεων του Ταμείου.

Οι ιδιοκτήται αυτοκινήτων οι απασχολούντες ειςτ α αυτοκίνητά των οδηγούς επί μεσθώ, ημερομισθίω ή ποσοστοίς υποχρεούνται όπως παρακρατώσιν εκ της αντιμισθίας των παρ' αυτοίς εργαζομένων τα ειςτ ο Ταμείον οφειλόμενα άτινα υποχρεούνται να καταβάλωσιν ειςτ οΤαμείον εντός 10ημέρου.

Η παράγραφος 3 του άρθου 52 αντικαθίσταται δια των εξής:

Οι εν τοις εδαφίοις στ΄ και ζ΄ πόροι εισπράττονται υπό των εισαγωγέων βενζίνης και ελαστικών κατα τας υπ' αυτών γινομένας πωλήσεις ή οπωσδήποτε καταναλώσεις βενζίνης και ελαστικών και αποδίδονται εις το Ταμείον Συντάξεως Αυτοκινητιστών υπό των εισαγωγέων τούτων, υποχρεουμένων εις καταβολήν προς το ρηθέν Ταμείον και των εξ αμελείας ή οιασδήποτε άλλης αιτίας μη εισπραχθέντων ποσών.

Αι τελωνειακαί αρχαί οφείλουσι ν' αποστέλλωσι ανελλιπώς εις το Ταμείον Συντάξεων Αυτοκινητιστών ή τα κατα τόπους Υποκαταστήματα ή Πρακτορεία ή Αντιπροσώπους του Ταμείου, συμφώνως προς τα υπό τούτου κανονισθησόμενα, κατάστασιν εντός το πολύ δέκα ημερών από της εισαγωγής εκάστου ποσού.

Αι τελωνειακαί αρχαί υποχρεούνται να αρνούνται πάσαν νέαν εισαγωγήν βενζίνης και ελαστικών εις τον εισαγωγέα όστις δεν προσάγει έγγραφονν εκ μέρους του Ταμείου Συντάξεων Αυτοκινητιστών ή των κατά τόπους αντιπροσώπων του δηλούν ότι κατεβλήθη εις το Ταμείον ο υπερ αυτού αναλογών κατά τα ανωτέρω πόρος επί των υπό του εισαγωγεώς τούτου καταναλωθέντων εκ των προηγουμένως εισαχθέντων ποσών.

Προς εξακρίβωσιν των υπό των εισαγωγέων πωληθέντων ή οπωσδήποτε καταναλωθέντων ποσών βενζίνης και ελαστικών το Ταμείον Συντάξεων Αυτοκινητιστών δύναται προς τοις άλλοις να προβή δια των υπ' αυτού οριζομένων οργάνων εις επιτάοππιον έρευναν, των εισαγωγέων υποχρεωμένων επί τη εν τω παρόντι οριζομ΄΄ενη ποινή να παρέχωσι πάσαν σχετική προς τούτο πληροφορίαν.

Προκειμένου περί εισαγωγέων βενζίνης ή ελαστικών το πρώτον ήδη επιδιδομένων εις παρομοίαν επιχείρησιν και μη διατηρούντων γνωστόν κατάστημα ή επιχείρησιν άλλην παρέχουσαν, κατά την κρίσιν τουΤαμείου, επαρκή φερεγγυότητα δια την εις το Ταμείον απόδοσιν των υπερ αυτού εισπραχθησομένων παρά των καταναλωτών πόρων, το Ταμείον δικαιούται, προκειμένου να χορηγήση την κατά τα ανωτέρω δια το Τελωνείον έγγραφον άδειαν, να ζητή χρηματικήν παρακαταθήκην ή εγγυητικήν επιστολήν Τραπέζης ή άλλην της προτιμήσεως του εισαγωγέως ουσιαστικήν εγγύησιν καλύπτουσαν το ποσόν του εκ των εισακτέων ειδών αναλογούντος υπέρ του Ταμείου εισπραχθησομένων πόρων.

Δύνανται, ουχ ήττον, οι κατα τα ανωτέρω εισαγωγείς βενζίνης και ελαστικών εάν προτιμώσι, να προκαταβάλωσιν είτε απ' ευθείας εν τω Ταμείω είτε μέσω της Εθνικής Τραπέζης τους υπερ του Ταμείου αναλογούντας υπό στοιχ. στ΄ και ζ΄ πόρους δια την εισακτέαν των ανωτέρω ειδών ποσότητα βάσει των σχετικών διασαφήσεων εκτελωνισμού, αναλοβόντες δι' ίδιον πλέον λογαριασμόν την είσπραξιν των ούτω προκαταβληθέντων ποσών εκ των υποχρέων καταναλωτών, οπότε απαλλάσσονται της προσαγωγής δια την εκ του Τελωνείου παραλαβήν των ειδών τούτων, των κατά τ' ανωτέρω βεβαιωτικών εγγράφων του Ταμείου. Δια Διαταγμάτων θέλει κανονισθή ο τρόπος της εισπράξεως των λοιπών πόρων του Ταμείου των προβλεπομένων υπό των εν ισχύΙ διατάξεων ως και των δυνάμει των καταργηθεισών διατάξεων πειβληθέντων και εισπράχθέντων μεν υπό των πωλητών και μη καταβληθέντων όμως εισέτι εις το Ταμείον ως και ο τρόπος της ερεύνης των εισπραχθέντων ή καταναλωθέντων ή πωληθέντων ποσών βενζίνης και ελαστικών.

Εις το τέλος του άρθου 52 προστίθενται αι κάτωθι παράγραφοι υπ αριθ. 5 και 6.

5. Οι εισαγωγείς βενζίνης και ελαστικών υποχρεούνται να αποδώσωσιν εις το Ταμείον Συντάξεων Αυτοκινητιστών τα χρηματικά ποσά άτινα ούτοι εισέπραξαν επί των παρ' αυτών πωληθέντων ή οπωσδήποτε καταναλωθέντων ειδών βενζίνης και ελαστικών ως πόρων υπέρ τουΤαμείου δυνάμει των δια του παρόντος τροποποιουμένων εδαφίων στ΄ και ζ΄ της παραγρ. 1 του άρθρου 52 εντός προθεσμίας οριζομέης δι' αποφάσεως του Δ.Σ. του Ταμείου και κοινοποιουμένης εις τους προς καταβολήν υποχρέους.

6)Ειςτ ας κατά τόπους αστυνομικάς αρχάς ανατίθεται ο έλεγχος της εξακριβώσεως της υπό των οδηγών των αυτοκινήτων καταβολής τω Ταμείω της υπό στοιχεία α΄ εισφοράς. Αι λεπτομέρειαι του ελέγχου καθορισθήσονται δι' αστυνομικής διατάξεως ής οι παραβάται τιμωρούνται δια χρηματικής ποινής 100 μέχρι 1000 δραχμών και φυλακίσεως 5 ημερών μέχρις ενός μηνός.

31) Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 53 αντικαθίσταται ως εξής:

"Η θητεία των Δημοσίων Υπαλλήλων ήδη μελών του Δ. Συμβουλίου του Ταμείου ορίζεται τριετής από του διορισμού των ο αριθμός δε του συνόλου των μελών αυξάνεται εις 11 προστιθεμένων του Προέδρου του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ενός Δημοσίου υπαλλήλου, οριζομένου υπό του Υπουργού της Εθνικής Οικονομίας και ενός ακόμη αντιπροσώπου των ησφαλισμένων."

Εις το άρθρον 53 εν τέλει της παραγράφου 4 προστίθενται τα εξής: "και εις τον Πρόεδρον του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου".

Εις το τέλος του α΄ εδαφίου της παραγράφου 5 του αυτού άρθρου προστίθεται "κατά τα δια διατάγματος εκδοθησομένου υπό του Υπουργού της Εθνικής Οικονομίας καθορισθησόμενα".

Εις την παρα΄γραφοςν 5 του αυτού ως άνω άρθρου και μετά την λέξιν "Ελλάδος" προστίθεται η φράσις "το έν εκ των μελών τούτων ορίζεται κατά τα ανωτέρω εκ καταλογου υποβαλλομένου υπό της Ομοσπονδίας υπαλλήλων οδηγών αυτοκινητιστών Ελλάδος".

32) Εις το τέλος του άρθρου 55 προστίθενται τα εξής:

"3) Ο οργανισμ΄ςο και αι εκ της αφαρμογής τούτου δημιουργηθησόμεναι θέσεις, ως και τα προσόντα τωνυπαλλήλων οίτενες θα καταλάβωσι ταύτας κανονισθήσονται δια Διατάγματος εφ'απαξ εκδοθησομένου, προτάσειτ ων Υπουργών Συγκοινωνίας και Εθνικής Οικονομίας. Οι νύν υπηρετούντες παρά τω Ταμείω υπάλληλοι, μονιμοποιούμενοι, τοποθετούνται εις αναλόγους προς άς ήδη κατέχουσι θέσεις . 4) Του εν Θεσσαλονίκη υποδαταστήματος του Ταμείου εφορεύει πενταμελής Επιτροπή δια την εκτέλεσιν των αποφάσεων Δ.Σ. του Ταμείου αποτελουμένη εξ ενός ανωτέρου δημοσίου υπαλλήλου ως Προέδρου της Ομοσπονδίας αυτοκινητιστών Βορείου Ελλάδος και τριών αυτοκινητιστών οριζομένων υπό του Δ.Σ. του Ταμείου.

Οι εκάστοτε Πρόεδροι των Ομοσπονδιών Αυτοκινητιστών Πελοποννήσου ή Βορείου Ελλάδος ως μέλη των οικείων εφορευτικών επιτροπών δύνανται να συμμετάσχωσι των συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Ταμείου μετά ψηφου.

Εις τα μέλη της ως είρηται εφορευτικής επιτροπής παρέχεται αποζημίωσις εκ δραχμω΄ν εκατόςν πεντήκοντα κατά συνεδρίαν και μέχρι τεσσάρων συνεδριών κατά μήνα.

33) Η 1η παράγραφος του άρθρου 56 αντικαθίσταται δια των εξής:

"Οι μόνιμοι υπάλληλοι απολύονται της υπηρεσίας αποφάσει του Πειθαρχικού Συμβουλίου μ΄νον κατά τας ακολούθους περιπτώσεις:

α΄) κατά τας υπό Π.Ν. πρβλεπομένας δια τους δημοσίους υπαλλήλους περιπτώσεις απολύσεως.

β΄) Αν αποσχωσιν άνευ δεδικαιολογημένης αιτίας υπέρ τας 15 ημέρας της εκπληρώσεως των καθηκόντων των.

γ΄) Ένεκεν αποδεδειγμένης ανικανόητος περί την εκτέλεσιν των καθηκόντων των.

δ΄) Αν ένεκα παθήσεως σωματικής ή πνευματικής διαρκεσάσης πλέον των τριών μηνών κατέστησαν ανίκανοι προς εκπλήρωσιν των καθηκόντων των, της ανικανότητος ταύτης πιστοποιουμένης καταλλήλως κατ' αναλογίαν των περί αναρρωτικών αδειών δημοσίων υπαλλήλων ισχυόντων.

ε΄) Ένεκα καταργήσεως της θέσεως των. Δια την κατάργησιν θέσεων απαιτείται απόφασις του Δ.Συμβουλίου του Ταμείου και έγδρισις ταύτης υπό του Υπουργού της Εθνικής Οικονομίας. Εν περίπτώσει καταργήσεως μιας τουλάχιστον εκ πλειοτέρων ομοιοβάθμων θέσεων, το Πειθαρχικόν Συμβούλιον αποφαίνεται περί του απολυτέου υπαλλήλου.

στ΄) Ένεκεν ορίου ηλικίας. οριζομένου εις το 70όν έτος.

ζ΄) Ένεκεν επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως.

Δεν επιτρέπεται η από της υπηρεσίας απόλυσις υπαλλήλου, οσάκις απομακρύνεται ταύτης προς εκπλήρωσιν υποχρεωτικής στρατιωτικής υποχρεώσεως διαρκούσης της οποίας ούτος θεωρείται διατελών εν αδεία, μη απολαύων μισθού, ειμή επί ένα μήνα απο της εκ της υπηρεσίας απομακρύνσεώς του.

Εις τους υπαλλήλους του Ταμείου απαγορεύεται η εκτέλεσις άλλης υπηρεσίας ασυμβιβάστου προς τα καθήκοντα αυτών ως υπαλλήλων του Ταμείου.

Ο νομικός σύμβουλος του Ταμείου, μη υπαγόμενος εις το υπαλληλικόν προσωπικόν, υπηρετεί συμφώνως τω άρθρω 56 του κώδικος περί δικηγόρων. Απολύεται δε δι' αποφάσεως του Υπουργού της Εθνικής Οικονομίας μετά πρότασιν του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου.

Δια την σωματικήν ή πνευματικήν αναπηρίαν των ησφαλισμένων και των υπαλλήλων του Ταμείου προσλαμβάνεται προτάσει του Υπουργού της Εθνικής Οικονομίας, ανάλογος αριθμός ιατρών, δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρινομένης παρά του ιδίου Υπουργού.

Επιτρέπεται η εις το Ταμείον Αυτοκινητιστών πρόσληψις εκάστοτε μέχρι πέντε ημερομισθίων γραφέων δια τας εκτάκτους ανάγκας της υπηρεσίας αυτού, δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου.

Το υπηρετικόν προσωπικόν του Ταμείου δεν απολαύει της μονιμότητος και διορίζεται δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου.

Η πειθαρχική εξουσία επί του υπαλληλικού και υπηρετικού προσωπικού του Ταμείου ασκείται παρά τριμελούς πειθαρχικού Συμβουλίου, οριζομένου κατ' έτος δια πράξεως του Υπουργού της Εθνικής Οικονομίας μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα δύο μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου δέον να προέρχονται εκ των δημ. Υπαλλήλων, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εξ ών ο είς ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, το δε έτερον εκ των αντιπροσώπων των ησφαλισμένων του Διοικ. Συμβουλίου, τακτικών ή αναπληρωματικών".

Η 4η παράγραφος του άρθρου 56 αντικαθίσταται δια των εξής:

"Τα πειθαρχικά παραπτώματα, αι πειθαρχικαι ποιναί, η διαδικασία της ασκήσεως της πειθαρχικής εξουσίας και τα της προσφυγής κατά των επιβαλλουσών πειθαρχικάς ποινάς αποφάσεων ορίζονται δια Διατάγματος εκδιδομένου υπό του Υπουργού της Εθνικής Οικονομίας".

34) Εις το τέλος του άρθρου 56 προστίθεται η εξής παράγραφος:

"Πάντες οι αυτοκινητισταί, επαγγελματίαι και μη οι εισαγωγείς και οι έμπορει βενζίνης, ελαστικών και άλλων ειδών αυτοκινήτων εν γένει, πάν φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον υποχρεούνται να παρέχωσι τω Ταμείω Συντάξεων Αυτοκινητιστών πάσαν αιτουμένη παρά τούτου πληροφορίαν και πιστοποιήσιν σχετικήν προς του σκοπούς του Ταμείου".

Άρνησις ή ατελής παροχή πληροφοριών υπό των ανωτέρω προσώπων κολάζεται τη εγκλήσει του Ταμείου δια φυλακίσεως μέχρι δύο μηνών.

Εάν δε ο αρνούμενος ή ο παρέχων ψευδείς ή ατελείς πληροφορίας είναι εισαγωγεύς ή έμπορος βενζίνης, ελαστικών και άλλων ειδών αυτοκινήτων κολάζεται δια φυλακίσεως μέχρι δύο μηνών ή δια χρηματικής ποινής μέχρι πεντήκοντα χιλιάδων δραχμών ή δι' αμφοέρων των ποινών τούτων.

Εάν η παροχή των ψευδών πληροφοριών εγένετο εκ προθέσεως, ο παρασχών τας ψευδείς πληροφορρίας τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρις ενός έτους, εκτός εάν ούτος είναι έμπορος ή εισαγωγεύς βενζίνης, ελαστικών κλπ. Ειδών αυτοκινήτου, οπότε τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρις εν΄ς έτους ή δια χρηματικής ποινή εκατόν μέχρι διακοσίων χιλιάδων δραχμών ή δι' αμφοτέρων των ποινών τούτων.

35) Εις την τρίτην παράγραφον του άρθρ. 57 διαγράφεται η φράσις "ού ο εισπράκτωρ καθ' υποτροπήν" και τίθεται η φράσις "δι' όν ήθελε αποδειχθή ότι τη υποδείξει ή συνεργεία αυτού ο εισπράκτωρ".

Εις το τέλος της πέμπτης παραγράφου του άρθρου 57 και μετά την λέξιν "οπωσδήποτε" τίθεται η φράσις "τα συμφέροντα του Τ.Π.Ι.Α.Λ."

36) Εις την έκτην παράγραφον του άρθρ. 58 διαγράφονται αι λέξεις "καθ' υποτροπήν" και τίθεται η φράσις "τη υποδείξει ή συνεργεία αυτού".

37) Το άρθρον 60 αντικαθίσταται δια του εξής :

"Εν ή περιπτώσει δια του Διατάγματος του προβλεπομένου εν τη Δευτέρα παραγράφω του άρθρου 46 του δια του παρόντος κυρουμένου Ν.Δ. ήθελεν απαιτηθή η υποβολή υπευθύνου δηλώσεως ιδιοικτήτου λεωφορείου περί των επαγγελμάτων άτινα ούτος εξασκεί, ή περί του αριθμού των εις αυτόν ανηκόντων λεωφορείων, τιμωρείται ο ψευδή δήλωσιν υποβαλών δια φυλακίσεως 6 μηνών τουλάχιστον και χρηματικής κοινής μέχρι δραχ. 10.000".

38) Εις το άρθρον 61 αντικαθίσταται η φράσις "τον παρόντα νόμον" δια της φράσεως "το παρόν Ν.Δ.".

39) Εις το άρθρον 62 αντικαθίσταται η λέξις "νόμου" δια των λέξεων "Νομοθετικού Διατάγματος".

40) Εις την αρχήν του άρθρου 63 προστίθεται παράγραφος ως εξής:

"Αι δαι του παρόντος Νόμου προβλεπόμεναι αποζημιώσεις των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων ή Επιτροπών καταβάλλονται εις τους δικαιούχους εξ ολοκλήρου απ' ευθείας εκ των ειδικών του παρόντος Νόμου Ταμείων".

Μετά την δευτέραν παράγραφον του άρθρου 63 προστίθεται παράγραφος ως εξής:

"Ομοίως δια διατάγματος προτάσει του Υπουργού της Εθνικής Οικονομίας δύνανται να κωδικοποιηθώσιν εις ενιαίον ανεξάρτητον από της υπολοίπου περί αυτοκινήτων κλπ. νομοθεσίας κείμενον υπό τον τίτλον "Νομοθεσία Ταμείου Συντάξεων Αυτοκινητιστών" πάσαι αι διατάξεις Νομων και Διαταγμάτων αι αφορώσαι το Ταμείον τούτο."

 

Άρθρον τρίτον

 

Εάν ο αριθμός των 350 επιβατικών αυτοκινήτων περί ών το άρθρον 48 του Νομοθετικού Διατάγματος δεν ήθελε συμπληρωθή, τότε ούτος συμπληρούται ως κάτωθι:

Δια 12 το πολύ αυτοκινήτων, ών οι ιδιοκτήται ητήσαντο εμπροθέσμως της αποζημίωσιν των κατά τας διατάξεις του νόμου 5577 του κυρώσαντος το από 13-1-32 Ν.Δ.

Δια 15 το πολύ αυτοκινήτων ών οι ιδιοκτήται ητήσαντο εμπροθέσμως την αποζημίωσίν των κατά τας διατάξεις του από 13-1-32 Ν.Δ. αι δε αιτήσεις αυτών απερρίφθησαν λόγω του εκ της ελλείψεως αδείας κυκλοφορίας αμαχήτου τεκμηρίου ότι ταύτα δεν εκυκλοφόρησαν του νόμου 557, εφ' όσον ήθελεν αποδειχθή δι' άλλων αποδεικτικών μέσων, πλήν μαρτύρων ότι τα αυτοκίνητα ταύτα ευρίσκονται εν κυκλοφορία.

Ομοίως το εκ της ελλείψεως αδεάις κκυκλοφορίας ως άνω αμάχητον τεκμήριον δεν ισχύει προκειμένου περί αυτοκινήτων κυκλοφορησάντων εις Φάληρον.

Τα αυτοκίνητα ταύτα αποζημιούνται κατά τας διατάξεις του νόμου 5577 του κυρώσαντος το από 13-1-1932 Ν.Δ.

Δι' αυτοκινήτων μετά μετρητού αριθμού κυκλοφορίας κάτω των 23.000, εκ των εν κινήσει ευρισκομένων και εχόντων αδείας κυκλοφορίας ισχυούσας κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος Νόμου, και εφόσον οι ιδιοκτήται αυτών υποβάλλουσιν αιτήσεις προς το Ταμείον Προνοίας Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Λεωφορείων εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 20 ημερών από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος νόμου, τα δε αυτοκίνητα ταύτα επιθεωρούμενα εντός μηνός από της λήξως της προθεσμίας της υποβολής των αιτήσεων παρά της Επιτροπής του άρθρου 5 παράγρ. 1 του από 13-1-1932 Ν.Δ. ήθελον καταταχθή εις αντιστοίχους κατηγορίας αναλόγως της αξίας αυτών από απόψεως ασφαλείας και εμφανίσεως.

Τα αυτοκίνητα ταύτα αποζημιούνται δια ποσού δραχμών 17.500 μέχρι 25.000 και κατά τας διατάξεις του Ν.Δ. της 13-1-32, ως αύται ετροποποιήθησαν και συνεπληρώθησαν δια μεταγενεστέρων νόμων ή τροποποιούνται και συμπληρουνται δια του παρόντος. Η αποζημίωσις αύτη δύναται να αυξηθή μέχρι 35.000 δραχμών εις εξαιρετικάς περιπτώσεις υπό της αρμοδίας τεχνικής Επιτροπής κρινμένας, δι' αυτοκίνητα όμως καλής εμφανίσεως και κανονικής λειτουργίας.

Κατά την αποζημίωσιν προτιμώνται:

Α) Τα αυτοκίνητα τα εκ των διατάξεων του παρόντος νόμου αποκτώντα δικαίωμα αποζημιώσεως και ών οι ιδιοκτήται υπέβαλον εμπροθέσμως αιτήσεις κατά τας διατάξεις του νόμου 5577.

Β) Τα αυτοκίνητα μετά μετρητού, ών οι ιδιοκτήται υπέβαλον εμπροθέσμως αιτήσεις κατά τας διατάξεις του άρθρου 48 του κυρουμένου δια του παρόντος Ν.Διατάγματος.

Γ) Τα αυτοκίνητα άνευ μετρητού, ών οι ιδιοκτήται υπέβαλον εμπροθέσμως αιτήσεις κατά τας διατάξεις του άρθρου 48 του κυρουμένου δια του παρόντος Ν.Διατάγματος.

Δ) Τα αυτοκίνητα μετά μετρητού της ως άνω περιπτώσεως υπ' αριθ. 3.

Εάν τα εν συνόλω αποζημιωθέντα αυτοκίνητα μετά μετρητού δεν φθάνουσι τον αριθμόν των 250, τα υπόλοιπα συμπληρούνται εξ αυτοκινήτων άνευ μετρητού.

Ιδιοκτήται αυτοκινήτου μετά μετρητού περί ών η περίπτωσις 3 του παρόντος άρθρου μη προσκομίσαντες το αυτοκίνητόν των προς επιθεώρησιν εις την Επιτροπήν εντός της οριζομένης μηνιαίας προθεσμίας απόλλυσι το δικαίωμα της αποζημιώσεως.

"Μετά την αποζημίωσιν των ως άνω 350 επιβατικών αυτοκινήτων απομακρύνονται αποζημιούμενα και έτερα πεντήκοντα (50) αυτοκίνητα μετά μετρητού της περιοχής Αθηνών-Πειραιώς και Περιχώρων κατά τας διατάξεις της περιπτώσεως υπ' αριθ. 3 του παρόντος άρθρου και εφ' όσον οι ιδιοκτήται αυτών ήθελον υποβάλει σχετικάς αιτήσεις προς το Τ.Π.Ι.Α.Λ. εντός ανατρεπτικής προθεσμίας ενενήκοντα (90) ημερών από της δημοσιεύσεως της σχετικής προκηρύξεως. Εν τη περιπτώσει ταύτη μετά την απομάδρυνσιν των (50) τούτων αυτοκινήτων μετά μετρητού, επιτρέπεται να κυλκοφορώσιν ειςτ ην περιοχήν Αθηνών-Πειραιώς και Περιχώρων ισάριθμα αυτοκίνητα μετά μετρητού της πόλεως Θεσσαλονίκης εκ των εχόντων αριθμούς κυκλοφορίας κάτω των 31.000.

Η μη εμφάνισις όμως προς αποζημίωσιν των ως άνω 50 αυτοκινήτων δεν αποκλείει την κάθοδον εκ Θεσσαλονίκης ισαρίθμων τοιούτων.

Ο τρόπος καθ' όν θα εκλεγώσι τα πεντήκοντα (50) ταύτα αυτοκίνητα της πόλεως Θεσσαλονίκης εκ των ανηκόντων πάντως εις ιδιοκτήτας επιθυμούντας την τοιαύτην μετάθεσιν κανονισθήσεται δι' αποφάσεως του Υπουργού της Συγκοινωνίας εντός τριμήνου από της δημοσιεύσεως του παρόντος Νόμου.

Το τίμημα των αποζημιωθησομένω παρά του Τ.Π.Ι.Α.Λ. Αθηνών ως άνω πεντήκοντα αυτοκινήτων δέον όπως καταβληθή παρά του εν θεσσαλονίκη ιδρυθησομένου κατά το πένπτον άρθρον του παρόντος Τ.Π.Ι.Α.Λ. εντός προθεσμίας ενός έτους από της καθόδου των ισαρίθμων επιβατικών αυτοκινήτων μετά μετρητού εκ Θεσσαλονίκης εις Αθήνας.

 

Άρθρον τέταρτον

 

Αυτοκίνητα λεωφορεία, κριθέντα ως αποζημιωτέα και απομακρυντέα ή αποζημιωθέντα και απομακρυνθέντα βάσει αιτήσεων υποβληθεισών εμπροθέσμως κατά τας διατάξεις του άρθρου 45 του δια του παρόντος Νόμου κυκρουμένου Ν.Διατάγματος, συνυπολογίζονται εις τον αριθμόν των εκατόν πεντήκοντα (150) αποζημιωτέων λεωφορείων.

Δια την υποβολήν νέων αιτήσεων παρέχεται προθεσμία ανατρεπτική ενός μηνός από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου.

Εάν αι υποβληθείσαι νέαι αιτήσεις υπερβαίνωσι δι' έκαστον τύπον λεωφορείου κεχωρισμένως τον κατά το άρθρον 42 ως τούτο τροποποιείται δια του παρόντος οριζόμενον αριθμόν τότε γίνονται δεκταί αι αιτήσεις των ιδιοκτητών, ών τα λεωφορεία έχουσι τους μικροτέρους αριθμούς κυκλοφορίας και μέχρις αριθμού ίσου προς τον καθορισθέντα, απορριπτομένων των λοιπών.

Το Διάταγμα περί ού η Δευτέρα παράγραφος του άρθρου 46 εκδίδεται εφόσον αι νέαι υποβληθησόμενα αιτήσεις μετά των παλαιών τοιούτων των υποβληθεισών κατά τας διατάξεις του άρθρου 45 δια του παρόντος Νόμου κυρουμένου Ν.Διατάγματος δεν συμπληρούσι δι' έκαστον τύπον λεωφορείου κεχωρισμένως τον εν άρθρω 43, ως τούτο τροποποείται δια του παρόντος νόμου, οριζόμενον αριθμόν.

Δια τας κατά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου υποβληθησομένας νέας αιτήσεις, εφαρμόζονται αι διατάξεις του άρθρου 47 του δια του παρόντος νόμου κυρουμένου Ν.Δ.

 

Άρθρον πέμπτον

 

Δια Διαταγμάτων εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού της Συγκοινωνίας μετά πρότασιν των οικείων αυτοκινητιστικών σωματείων, ή της πλειοψηφίας τούτων και γνώμην του Συμβουλίου αυτοκινητων δύνανται να συσταθώσιν,λ οργανωθώσι και λειτουργήσωσι Ταμεία Προνοίας Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων εις διαφόρους πόλεις ή περιφερείας του Κράτους, σκοπόν έχοντα την δι' αποζημιώσεως απομάκρυνσιν εκ της κυκλοφορίας παλειων αυτοκινήτων, εκ πόρων εξευρεθησομένω εξ επιβολής ειδικής φορολογίας επί απάντων ή μέρους των αυτοκινήτων των πόλεων ή περιοχών τούτων ή και επιχειρήσεων ή Εταιρειών χρησιμοποιουσών και εκμεταλλευομένων αυτοκίνητα και άνευ επιβαρίνσεως του Δημοσίου ή του Κοινού.

Τα Ταμεία ταύτα δύνανται να ώσιν αυτοτελή ή παραρτήματα του εν Αθήναις εδρεύοντος Τ.Π.Ι.Α.Λ. τελούσι δε υπό τον έλεγχον και την εποπτείαν του Υπουργείου της Συγκοινωνίας.

Ειδικώς δια την περιφέρειαν Θεσσαλονίκης το ιδρυθησόμενον Ταμείον έσεται Ταμείον Προνοίας ιδιοκτητών αυτοκιν΄τηων λεωφορείων κατα΄τας διατάξεις του νόμου 3464, ως ετροποποιήθη δια των νόμων 4416, 5577 και 5611 περί συστάσεως Ταμείου Προνοίας ιδιοκτητών αυτοκινήτων λεωφορείων Αθηνών.

Εκ των πόρων του ιδρυθησομένου Τ.Π.Ι.Α.Λ. θεσσαλονίκης δύνανται να αποζημιωθώσι κατά προτίμησιν 100 αυτοκίνητα επιβατικά εξ ών τα 3)4 τουλάχιστον εκ των μετά μετρητού τοιούτων δια ποσού 17.500 μέχρις 25.000 δραχμών έκαστον.

Η αποζημίωσις αύτη δύναται να αυξηθή μέχρι 35.000 δραχμών εις εξαιρετικάς περιπτώσεις και δι' αυτοκίνητα καλής εμφανίσεως και κανονικής λειτουργίας.

Ομοίως δύνανται κατά προτίμησιν να αποζημιωθώσι λεωφορεία της άνω περιοχής, ών ο αριθμός ήθελε καθορισθή υπό της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών των λεωφορείων,κ του ποσού οριζομένου δια του προβλεπομένου εν τω παρόντι άρθρω Διατάγματος.

Οι πόροι των Ταμείων τούτων ως και τα τυχόν αδιάθετα κεφάλαια αυτών περιέρχονται εις το Δημόσιον Ταμείον άμα ως ήθελεν αποζημιωθή ωρισμένος αριθμός αυτοκινήτων, ή δια νόμου καθωρισμένος ή καθορισθησόμενος δια Διατάγματος εφ' άπαξ εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού της Συγκοινωνίας κατόπιν γνώμης του Συμβουλίου Αυτοκινήτων.

Άρθρον έκτον

 

Δι' αποφάσεως τουΥπουργού της Συγκοινωνίας εκδιδομένης εφ' άπαξ κατ' έτος κατόπιν συμφώνου γνώμης του Συμβουλίου Αυτοκινήτων και δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δύναται να καθορίζηται ο μέγιστος αριθμός των αγοραίων φορτηγών αυτοκινήτων, των κυκλοφορούντων εν Αθήναις και Πειραιεί.

Η διάταξις του άρθρου τούτου δύναται να επεκταθή και εις άλλας πόλεις ή περιφερείας του Δράτους δια Προεδρικού Διατάγματος, εκδιδομένου τη προτάσει του Υπουργού της Συγκοινωνίας, κατόπιν συμφω΄νου γνώμης του Συμβουλίου Αυτοκινήτων.

Εν τοιαύτη τινί περιπτώσει κορισμού, επιβάλλεται εις τα κυκλοφορούντα φορτηγά αυτοκίνητα δικαίωμα κυκλοφορία ςδραχμών εξακοσίων ετησίως ανά τόννον ωφελίμου φορτίου εις τα μετά αεροστεγών ελαστικών και δραχμών χιλίων ετησίως ανά τόννον ωφελίμου φορτίου εις τα μετά συμπαγών ελαστικών τοιαύτα.

 

Άρθρον έβδομον

 

Αυτοκίνητα επιβατικά δημοσίας χρήσεως ή λεωφορεία τοιαύτα εξυπηρετούντα συγκοινωνίας δυνάμει ειδικής αδείας κατά την τελευταίαν παράγραφον του άρθρου 25 του νόμου 4841, δια δεν δύνανται να κυκλοφορώσιν εις άλλας γραμμάς ή να απομακρύνωνται οπωσδήποτε των γραμμών των συγκοινωνιών των καθ' όλην της διάρκειαν της ισχύος της ειδικής αδείας των

Αυτοκίνητα μετά μετρητού δεν επιτρέπεται να εκτελώσι μεταφοράν επιβατών αντί πληρωμής κομίστους κατ' επιβάτην.

Παραβάται των ως άνω διατάξεων του παρόντος άρθρου τιμωρούνται κατά τας διατάξεις του άρθρου 41 του νόμου 4841.

 

Άρθρον ογδοον

 

Από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος και προσωρινώς μέχρι του καθορισμού του κορεσμού υπεραστικής ή αστικής τινος γραμμής, δύναται ο Υπουργός της Συγκοινωνίας δι' αποφάσεώς του, κατόπιν συμφώνου γνώμης του Συμβουλίου των Αυτοκινήτων, να απαγορεύη την τοποθέτησιν νέων αυτοκινήτων εις τας γραμμάς ταύτας προς μεταφοράν επιβατών αντί πληρωμής κομίστρων κατ' επιβάτην, εκτός εάν ταύτα είναι καινουργή και κατασκευής συμφώνου προς τον δια τας γραμμάς ταύτας καθωρισμένονη ή καθορισθησόμενον τύπον ως και να προσδιορίζη εκ των προτέρων τον αριθμόν των καινουργών τούτων Αυτοκινήτων,άτινα δύνανται κατά μέγιστον να προστεθώσιν εις τας γραμμάς ταύτας. Τοιαύται αποφάσεις δεν δύνανται να εκδίδωνται πλείονες των δύο εντός του αυτού έτους δια την αυτήν γραμμήν.

Οι ιδιοκτήται αυτοκινήτων κυκλοφορούντων εν υπεραστική γραμμή κεκορεσμένη κατά τας διατάξεις του δια του παρόντος νόμου κυρουμένου Ν.Δ. δικαιούνται να αντικαταστήσωσι ταύτα δι' ετέρων κατασκευής συμφώνου προς τας διατάξεις του παρόντος νόμου εντός χρονικού διαστήματος ουχί μείζονος των τεσσάρων μηνών από της απομακρύνσεως εκ της κυκλοφορίας των παλαιών αυτοκινήτων των.

Προκειμένου περί λεωφορείων, οι ως άνω ιδιοκτήται δικαιούνται να νατικαταστήσωσιν εντός της αυτής προθεσμίας το λεωοφρείον των δι' ετέρου μη συμφώνου προς τας διατάξεις του παρόντος νόμου, κατόπιν εγκρίσεως παρά της αρμοδίας υπηρεσίας, οπότε όμως δια το λεωφορείον τούτο ισχύει η αυτή φορολογική κατάταξις του αντικαθιστωμένου τοιούτου, η δε διάρκεια της εκμεταλλεύσεώς του δεν δύναται να είναι μείζων της ορισθείσης τοιαύτης δια το αποσυρθέν παλαιόν.

 

Άρθρον ένατον

 

Εις την ειδικήν περίπτωσιν μεταβολής κορεσμού ή καταργήσεως γραμμής κατά την εξ αιτίας ταύτης προκυπτουσαν ανάγκην μεταθέσεως λεωφορείων κυκλοφορούντων εντός της περιοχής ακτίνος 20 χιλιομέτρων από της Πλατείας Ομονοίας και επί μη εστρωμένων γραμμών, προτιμώνται εις τας μεταθέσεις ταύτας πρώτον μεν τα λεωφορεία τα ανήκοντα εις ιδιοκτήτας πλειόνων του ενός λεωφορείου και κατόπιν τα δια κληρώσεως μεταξύ των λεωφορείων των ανηκόντων εις τους λοιπούς ιδιοκτήτας.

 

Άρθρον δέκατον

 

Αυτοκίνητα φορτηγοεπιβατικά δύνανται να εξυπηρετώσιν υπεραστικάς συγκοινωνίας, εφόσον τα Ειδικά Συμβούλια, περί ών το άρθρον 14 του δια του παρόντος Νόμου κυρουμένου Ν.Δ. ή τα Τοπικά Συμβούλια, περί ών το άρθρον 3 του νόμου 4841 ήθελον αποφανθή περί της ανάγκης της τοιαύτης δια φορτηγοεπιβατικών εξυπηρετήσεως των υπεραστικών γραμμών.

 

Άρθρον ενδέκατον

 

Χρηματικά ποσά οφειλόμενα εις το Ταμείον Προνοίας ιδιοκτητών αυτοκινήτων λεωφορείων και εις το Ταμείον Συντάξεων αυτοκινητιστών εξ οιασδήποτε αιτίας εισπράττονται συμφώνως προς τας διατάξεις του Νόμου περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων.

Απαιτήσεις τρίτων κατά του Ταμείου Προνοίας ιδιοκτητών αυτοκινήτων λεωφορείων,σχετικαί προς αποζημιώσεις χορηγηθείσας παρ' αυτού εις ιδιοκτήτας αυτοκινήτων παραγράφονται μετά εξάμηνον από της ημερομηνίας της εκδόσεως της αποφάσεως.

 

Άρθρον δωδέκατον

 

Ο Υπουργός της Συγκοινωνάις, κατόπιν γνώμης του Συμβουλίου Αυτοκινήτων, δύναται δι' αποφάσεώς του να αναστείλη την έκδοσιν αδειών κυκλοφορίας εις αγραία επιβατικά αυτοκίνητα το πρώτον μέλλοντα να κυκλοφορήσωσιν εν Αθήναις και Πειραιεί. Της απαγορεύσεως ταύτης εξαιρούνται τα αυτοκίνητα των οποίων η αγορα΄εγένετο προ της 20ης Σεπτεμβρίου 1933 αποδεικνυομένης ταύτης εξ επισήμων εγγράφων βεβαίας χρονολογίας.

Κυρούται η υπ' αριθμόν 71690 από Σεπτεμβρίου 1933 διαταγή του Υπουργού της Συγκοινωνίας.

Από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος και επί εξ μήνας απαγορεύεται η χορήγησις νέων αδειών κυκλοφορίας εις φορτηγά πετρελαιοκίνητα και φορτηγοεπιβατικά τοιαύτα το πρώτον μέλλοντα να τεθώσιν εις κυκλοφορίαν, ως και η μετατροπή άλλων αυτοκινήτων εις φορτηγά πάσης φύσεως. Εξαιρετικώς επιτρέπεται η έκδοσις νέων αδειών εις φορτηγά πετρελαιοκίνητα όταν ταύτα ανήκωσιν εις βιομηχάνους, Τεχνικάς Εταιρείας εφ' όσον πρόκειται να μεταφέρωσι μόνον ίδια αυτών προϊόντα και υλικά και προορίζονται δι' αντικατάστασιν παλαιών υπαρχόντων βενζινοκινήτων τοιούτων. Ομοίως επιτρέπεται η έκδοσις νέων αδειών φορτηγών πετρελαιοκινήτων ανηκόντων εις συνεταιρισμούς επαγγελματιών διδοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων εις αντικατάστασιν πεπαλαιωμένων τοιούτων ανηκόντων εις τα μέλη του συνεταιρισμού έχοντα εν ισχύϊ τας αδείας κυκλοφορίας αυτών μέχρι της ημέρας της αντικαταστάσεως. Παράβασις των ανωτέρω περιοριστικών διατάξεων των φορτηγών αυτοκινήτων, των επιχειρήσεων ή Εταιρειών τιμωρείται με φυλάκισιν μέχρι τριών μηνών και χρηματικήν ποινήν δέκα χιλιάδων μέχρι τριάκοντα χιλιάδων δραχμών.

 

Άρθρον δέκατον τρίτον

 

Το προσωπικόν του Τ.Π.Ι.Α.Λ. πλήν των συνταξιούχων δύναται να μονιμοποιηθή δι' αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνίας, κατόπιν γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Π.Ι.Α.Λ. εφόσον κεκτηνται τα προσόντα, άτιν θέλει καθορίσει Διάταγμα εκδιδόμενον προτάσει του Υπουργού Συγκοινωνίας, κατόπιν γνώμης του Συμβουλίου Σιδηροδρόμων, το οποίον θέλει ορίσει και τους βαθμούς των μονιμοποιηθησομένων υπαλλήλων, ως και πάσαν άλλην σχετικήν λεπτομέρειαν. Το όριον ηλικίας των μηχανοτεχνιτών της Διευθύνσεως Σιδηροδρόμων του Υπουργείου Συγκοινωνίας αυξάνεται μέχρι του 65ου έτους.

Εις Υπομηχανικούς Β΄ τάξεως επί αντιστοίχω βαθμώ Εισηγητού προάγονται οι Εργοδηγοί Α΄ τάξεως της Διευθύνσεως Σιδηροδρόμων Υπουργείου Συγκοινωνίας μετά υπερ τριετή εν τω βαθμώ των υπηρεσίαν, εις Υπομηχανικούς δε Α΄ τάξεως επί αντιστοίχω βαθμώ Τμηματάρχου Β΄τάξεως μετά τριετή υπηρεσίαν εν τω βαθμών του Υπουμηχανικού Β΄ τάξεως.

Αι παρά των Ειδικών Οικονομικών υπαλλήλων της Διευθύνσεως των Σιδηροδρόμων του Υπουργείου της Συγκοινωνίας κατεχόμεναι δύο θέσεις ορίζονται εις το εξής οργανικαί πληρούμεναι εις το μέλλον καθ'ά Διάταγμα, εφ' άπαξ εκδιδόμενον, θέλει ορίσει, απονέμεται δε εις τούτους, μετα΄συμπληρωσιν τριακονταετούς υπηρεσίας κατόπιν προτάσεως του επί της Συγκοινωνίας Υπουργού. Αι δε θέσεις Γραμματέων Α΄ τάξεως των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου της Συγκοινωνίας δύνανται να κατέχωνται και υπό Εισηγητών, προαγομένων εις τον βαθμόν τούτον, των Γραμματέων Α΄ τάξεως οίτινες έχουσιν υπερδωδεκαετή συνολικήν δημοσίαν υπηρεσίαν, εξ ής εν τω βαθμώ του Γραμματέως τριετή.

 

Άρθρον δέκατον τέταρτον

 

Εν περιπτώσει απεργίας αυτοκινητιστών ο καταλαμβανόμενος επ' αυτοφόρω απεργός να επιτίθεται εναντίον των εργαζομένων κατά τας ημέρας της απεργίας ή να προξενή ζημίας οιασδήποτε ειςτ ας αυτοκίνητα ή να παρακωλύη δι' οιουδήποτε μέσου τους βουλομένους να εργασθώσι, πλήν των άλλων προβλεπομένων εν ισχύϊ ποινών, υπόκειται και εις την αφαίρεσιν της αδείας του οδηγού ή κυκλοφορίας του αυτοκινήτου επί τρείς μήνας, της ποινής μη ανακαλουμένης ή μειουμένης επ' ουδενί λόγω.

 

Άρθρον δέκατον πέμπτον

 

Δια την συμπλήρωσιν των χρηματικών ποσών των καταβαλλομένων λόγω αποζημιώσεων και καθοριζομένων εν άρθρω 43 του Ν.Δ., ως τούτο τροποποιείται δια του παρόντος Νόμου, καταβάλλεται η υπάρχουσα διαφορά εις τους τυχόν αποζημιωθέντας ήδη ιδιοκτήτας λεωφορείων.

 

Άρθρον δέκατον έκτον

 

Προκειμένου περί αυτοκινήτων λεωφορείων, τεθέντων εις κυκλοφορίαν προ της 1 Ιανουαρίου 1927 ή και μετά την χρονολογίαν ταύτην, αλλά συμπεριλαμβανομένων εν το αύτη περιπτώσει εις τους εγκεκριμένους παρά της εντολοδόχου εταιρείας "Πάουερ" πίνακας, και αποζημιωθέντων παρά του Τ.Π.Ι.Α.Λ. κατά τας διαταξεις του από 13-1-1932 Ν.Δ. του κυρωθέντος διατ ου Ν.5577, τα εκ της αποζημιώσεως τούτων παρακρατηθέντα ποσά λόγω μειώσεως κατά 8% δι' έκαστον των εξαμήνων των συμπεριλαμβανομένων μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 1927 και της ημερομηνίας της εκδόσεως της περί απομακρύνσεως αποφάσεως, αποδίδονται τοις δικαιούχοις κατά τας διατάξεις των ισχυόντων νόμων.

Τα ως άνω ποσά δεν δύνανται να υπερβαίνωσι τας δραχμας τετρακοσίας χιλιάδας (δρ. 400.000), εν εναντία δε περιπτώσει το ποσόν των 400.000 δραχμών διανέμεται εις πάντας του ιδιοκτήτας κατ' αναλογίαν των παρακρατηθέντων παρ' εκάστου τούτων εξαμήνων.

Άρθρον δέκατον έβδομον

 

Η αυθεντική ερμηνεία του άρθρου 17 παράγραφος 2 του νόμου 3464, είναι ότι άπαντα τα αυτοκίνητα λεωφορεία αποζημιωθέντα ή απομεκρυνθέντα άνευ αποζημιώσεως παρά του Τ.Π.Ι.Α.Λ δεν δύνανται να κυκλοφορήσωσι ως λεωφορεία ή φορτηγά εντός της περιοχής ακτίνος 20 χιλιομέτρων από της πλατείας της Ομονοίας, ουδε να εξυπηρετήσωσι ως τοιαύτα συγκοινωνίας θέσεως κειμένης εκτός της περιοχής ταύτης, μετά θέσεως κειμένης εντός περιοχής.

 

Άρθρον δέκατον όγδοον.

 

Δια Διατάγματος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Συγκοινωνάις εντός διμήνου από της ενάρξεως της ισχύςο του παρόντος νόμου θέλει καθορισθή ο τρόπος και αι λεπτομέρειαι της διαθέσεως χρηματικού ποσού 1.000.000 δραχμών εκ των πόρων του Τ.Π.Ι.Α.Λ. προς αποζημίωσιν παρ' αυτού των εκγυμναστών τούτων δεν δύναται να υπερβή το ποσόν των 25.000 δραχμών.

Το αυτό Διάταγμα θέλει καθορίσει τον χρόνον καθ' όν έδει να ασκήσουν οι ως άνω εκγυμνασταί το επάγγλεμα τούτο, τα προσαχθησόμενα παρ' αυτών δικαιολογητικά δια να τύχωσι αποζημιώσεως, την ανατρεπτικήν προθεσμίαν εντός της οποίας δέον να υποβάλωσιν τας αιτήσεις των οι βουλόμενοι να αποζημιωθώσιν, και πάσαν άλλην σχετικήν λεπτομέρειαν.

 

Άρθρον δέκατον ένατον

 

Εις το τέλος του άρθρου 41 προστίθεται παράγραφος έχουσα ως ακολούθως: " Η χορηγηθείσα συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 1 εδάφιον Β' του Νόμου 5577 αυτοίς αποζημίωσις παρά του Τ.Π.Ι.Α.Λ. συμπληρούται μέχρι του ποσού του καθοριζομένου εν τω δια του παρόντος κυρουμένω Ν.Δ. δια τα λεωφορεία του τύπου Α΄ των 15 θέσεων, εφ'όσον η αξία αυτών αποδεδειγμένως υπερέβαινεν κατά 100% τουλάχιστον την δια τον τύπον τούτον οριζομένην αποζημίωσιν."

 

Άρθρον εικοστόν

 

Πάσαι αι δικαιοδοσίαι του Υπουργού της Συγκοινωνίας των Γενικών Διοικητών, του Διευθυντού των Σιδηροδρόμων των Αστυνομικών Αρχών, του Τ.Π.Ι.Α.Λ. των αρμοδίων μέχρι τούδε επιτροπών και συμβουλίων, αι αφορώσαι την αφαίρεσιν των αδειών των οδηγών αυτοκινήτων, των αδειών κυκλοφορίας και των αδειών εισπρακτόρων λεωφορείων, την επ' αυτών γνωμάτευσιν ως και την απόδοσιν ή μείωσιν του χρόνου αφαιρέσεως των αδειών τούτων μεταβιβάζονται εις Διοικητικά Δικαστήρια συνιστώμενα δια Διατάγματος εντός ενός έτους από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος νόμου, άτινα και μόνον εφεξής έχονται αρμόδια δια την αφαίρεσιν, την μείωσιν και την απόδοσιν των ανωτέρω αδειών, ενεργουμένας βάσει των διατάξεων των κειμένων νόμων και Διαταγμάτων.

Τα Διοικητικά ταύτα Δικαστήρια έσονται δύο:

Α΄) Πρωτοβάθμιον Διοικητικόν Δικαστήριον.

Τοιαύτα πρωτοβάθμια Διοικητικά Δικαστήρια συνιστώνται παρ' εκάστω Πρωτοδικείω και απαρτίζονται: 1) εξ ενός Πρωτοδίκου, 2) εξ ενός μηχανολόγου ή μηχανικού του Υπουργείου της Συγκοινωνίας οριζομένων παρά του Υπουργού, 3) Εκ του Διευθυντού του Τμήματος Τροχαίας Κινήσεως όπου υπάρχουσι τοιαύτα, ή ενός αξιωματικού της αστυνομίας οριζομένου παρά του Διευθυντού.

Τους ανωτέρω απόντας ή κωλυομένους αναπληρούσιν οι νόμιμοι αυτών αναπληρωταί. Χρέη Γραμματέως παρά τω Δικαστηρίω τούτω εκτελεί είς εκ των υπογραμματέων, οριζόμενος παρά του Προέδρου των Πρωτοδικών.

Εις το Πρωτοβάθμιον τούτο Διοικητικόν Δικαστήριον παραπέμπονται πάσαι αι νομίμως υποβαλλόμεναι προτάσεις αφαιρέσεως παρά των εχόντων δικαίωμα βεβαιώσεως των απραβάσεων τούτων, αίτινες και εκδικάζονται παρ' αυτού, των αποφάσεων αυτού ουσών αμέως εκτελεστών.

Β) Δευτεροβάθμιον Διοικητικόν Δικαστήριον

Συνιστάται εν Αθήναις Δευτεροβάθμιον Διοικητικόν Δικαστήριον 1) εξ ενός Εφέτου ως Προέδρου, 2) εξ ενός ανωτέρου αρχιμηχανικού ή νομομηχανικού του Υπουργείου Συγκοινωνίας οριζομένων παρά του Υπουργού Συγκοινωνίας οριζομένων παρά του Υπουργού, 3) εκ του Διευθυντού της Αστυνομίας.

Τους ανωτέρω αποντας ή κωλυομένους αναπληρούσιν οι νόμιμοι αυτών αναπληρωταί.

Χρέη Γραμματέως εκτελεί είς εκ των Γραμματέων τουΕφετείου, οριζόμενος υπό του Προέδρου των Εφετών.

Εις το Δευτεροβάθμιον τούτον Διοικητικόν Δικαστήριον εισάγονται αι κατά των αποφάσεων του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου εφέσεις άνευ αναστολής της επιβληθείσης ποινής και οσάκις προκειται περί αφαιρέσεως αδειών κυκλοφορίας οδηγών και εισπρακτόρων επί χρονικόν διάστημα μείζον του μηνός.

Η έφεσις κατ' αποφάσεως πρωτοβαθμίου διοικητικού δικαστηρίου ασκείται εντός προθεσμίας ενός μηνός από της κοινοποιήσεως της.

Το αυτό ως άνω διάταγμα της συστάσεως των διοικητικών δικαστηρίων θέλει κανονίσει τον τρόπόν της λειτουργίας των δικαστηρίων τούτων, τον τρόπον της κοινοποιήσεωςτων αποφάσεων αυτών, τηςν αμοιβήν των μελών αυτού, τας λοιπάς δαπάνας λειτουργίας αυτών, τας υποχρεώσεις και δικαιώματα των δικαστηρίων και πάσαν σχετικήν λεπτρομέρειαν. Πάσαι αι δαπάναι της λειτουργίας των Διοικητικών τούτων δικαστηρίων και αι αμοιβαί βαρύνουσι το Ταμείον Συντάξεων Αυτοκινητιστών.

Δια Διατάγματος δύναται ο Υπουργός της ΣΥγκοινωνίας να συμπτύξη δύο ή και περισσότερα πρωτοβάθμια διοικητικά δικαστήρια εις έν τοιούτον ορίζων και τας Πρωτοδικειακάς περιφερείας αίτινες θα υπαχθώσι εις το παραμένον εν λειτουργία τοιούτον.

Αι επιβαλλόμεναι ποιναί αφαιρέσεως της αδείας κυκλοφορίας αυτοκινήτων και της αδείας εισπρακτόρων λεωφορείων μέχρι δέκα ημερών εξαγοράζονται προκειμένου περί αδειών κυκλοφορίας παρά των ιδιοικτητών των αυτοκινήτων αντί καταβολής προς το Ταμείον Συντάξεων Αυτοκινητιστών των κατωθι χρηματικών ποσών:

1) Δι' αυτοκίνητα επιβατικά μετά μετρητού ή άνευ δραχμών εκατόν (100) ημερησίως, 2) Δι' αυτοκίνητα φορτηγοεπιβατικά και φορτηγά τοιαύτα μέχρι δύο (2) τόννων ωφελίμου φορτίου δραχμών εκατόν πεντήκοντα (150) ημερησίως. 4) Δι' αυτοκίνητα λεωφορεία μέχρι ολικού αριθμού θέσεων καθημένων, συμπεριλαμβανομένης και της θέσεως του οδηγού δέκα έξ, δραχμων διακοσίων (200) ημερησίως, 5) Δι' αυτοκίνητα λεωφορεία από ολικού αριθμού θέχεων καθημένων δέκα επτά έως 21 δραχμών τριακοσίων (300) ημερησίως, 6) Δι' αυτοκίνητα λεωφορεία από ολικού αριθμού θέσεων καθημένων 22 και άνω δραχμών τετρακοσίνω ημερησίως, και 7) Δι' αυτοκίνητα λεωφορεία του τύπου Β΄μετ' εξώστου των κυκλοφορούνων επί εστρωμένων γραμμών πεντακοσίων (500) δραχμών ημερησίως. Προκειμένου δε περί αδειών οδηγώνκ πατά των οδηγών τούτων, αύτη εξαγοράζεται αντί δραχμών είκοσι πέντε (25) ημερησίως. Προκειμένου δε περί αδειών οδηγών, παρα΄των οδηγών τούτων, αύτη εξαγοράζεται αντί δραχμών δέκα πέντε (15) ημερησίως.

 

Άρθρον εικοστόν πρώτον

 

Δι' οδούς ή τμήματα οδών κατασκευαζομένας υπό του Κράτους και παραδιδομένας εις κοινών χρήσιν μετά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος, το προνόμιον εκμεταλλεύσεως αυτών ανήκει εις το Κράτος και εκχωρείται κατόπιν διαγωνισμού, οι όροι του οποίου κανονισθήσονται δια Διατάγματος.

 

Άρθρον εικοστον δεύτερον

 

Αι λεπτομέρειαι των ιδατάξεων τουπαρόντος Νόμου δύνανται να κνονίζωνται δια Διαταγμάτων εκδιδομένων τη προτάσει τουΥπουργού της Συγκοινωνίας, μετά γνώμην του ΣΥμβουλίου Αυτοκινήτων.

Αι λεπτομέρειαι των διατάξεων του παρόντος Νόμου, των αφορωσών το Ταμείον Συντάξεων Αυτοκινητιστών, δύνανται να κανονίζωνται δια Διαταγμάτων εκδιδομέων προτάσει του Υπουργού της Εθνικής Οικονομίας, κατόπιν γνώμης του Διοκιητικού Συμβουλίου του Ταμείου Συντάξεων Αυτοκινητιστών.

Ο παρών Νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και της Γερουσίας και παρ' Ημών σήμερον εκδοθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του κράτους.

 

Εν Αθήναις τη 7 Φεβρουαρίου 1934

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑΪΜΗΣ

 

Οι Υπουργοί

Επι της Δικαιοσύνης Επί των Εσωτερικών

Π. ΡΑΛΛΗΣ Ι. ΜΟΥΤΖΟΥΡΙΔΗΣ

 

Επί των Οικονομικών Υφ)γός Επί της Εθν. Οικονομίας Υφ)γός

Δ. ΧΕΛΜΗΣ ΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

Επι της Συγκοινωνίας Υφ)γός Επί των Στρατιωτικών

Κ. ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ Γ. ΚΟΝΔΥΛΗΣ

 

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

Εν Αθήναις τη 8 Φεβρουαρίου 1934

 

Ο Υπουργός της Δικαιοσύνης

Π. ΡΑΛΛΗΣ

 

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΣΕ2647/1992-ΣΕ3720/1992-ΣΕ357/1997