EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 1948

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

39

 

NOMOΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 560

Περί μεταφοράς του Ταχυδρομείου δια των πλοίων

 

ΠΑΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Δ΄Αναθεωριτικής Βουλής αποφασίζομεν και διατάσσομεν:

 

Άρθρο 1

1.      Άπαντα τα Ελληνικά και Ξένα πλοία τα εκτελούντα ακτοπλοΐα εν Ελλάδι υποχρεούνται να μεταφέρωσι δωρεάν κατά την εκτέλεσιν των πλόων των από λιμένος εις λιμένα τας ταχυδρομικάς αποστολάς.

2.      Υπό τον όρο Ταχ. Αποστολαί νοούνται οι περιέχοντες αλληλογραφία και ταχ. δέματα ταχυδρομικοί φάκελλοι και σάκοι τα μεμονωμένως αποστελλόμενα ταχ. δέματα καθώς και πάντα τα διά της ταχ. υπηρεσίας διαβιβαζόμενα αντικείμενα και τα χρηματοδέματα του Δημοσίου.

Το βάρος εκάστου σάκκου δεν δύναται να υπερβαίνει τα 50 χιλιόγραμμα εκάστου δε των υπολοίπων αντικειμένων τα 15 χιλιογραμμα.

3. Το διά των χρηματοδεμάτων αποστελλόμενα χρηματικόν ποσόν δεν δύναται να η ανώτερον του υπό των διατάξεων περί Ταχ. επιταγών προβλεπόμενου.

4. Υπό τον όρον "πλοία" νοούνται τα ατμόπλοια ως και παν πλοίον ή πλοιάριον δι' οιασδήποτε κινητηρίου δυνάμεως κινούμενον ως και τα ιστιοφόρα εφ' όσον κρίνεται αναγκαία παρά της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας η χρησιμοποίησις αυτών διά την μεταφορά των ταχ. Αποστολών.

 

Άρθρο 2

1. Αι λιμενικαί, υγειονομικαί και τελωνειακαί αρχαί υποχρεούνται να μη εκδίδωσι ούτε να θεωρώσι τα αποδημητήρια έγγραφα ή την υγειονομική πιστοποιήσιν ή την σχετική Τελωνειακή άδειαν απόπλου, ουδέ να επιτρέπωσι τον απόπλουν των πλοίων πριν η προσαχθή αυταίς έγγραφος βεβαίωσις των αρμοδίων προϊσταμένων των Ταχ. γραφείων περί του ότι εξεπλήρωσαν ταύτα τας έναντι της ταχ. Υπηρεσία υποχρεώσεις των.

 

Άρθρο 3

1.      Η παράδοσις και παραλαβή των ταχ. αποστολών ενεργείται επί υπογραφή εις τα Πρακτορεία των πλοίων των οικείων πρακτορείων υποχρεουμένων εις την εξασφάλισιν της μεταφοράς, παραδόσεως και παραλαβής, επίσης επί υπογραφή μεταξύ πρακτορείων και πλοίων και αντιστρόφως.

Οι πράκτορες εισίν υπεύθυνοι διά την εν καλή καταστάσει παράδοσιν και παραλαβήν των αποστολών.

2.      Εις τους λιμένας Πειραιώς, Θεσ/κης, Πατρών, Κερκύρας, Βόλου, Χανίων, Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Σύρου, Καβάλλας, Αλεξανδρουπόλεως, Πρεβέζης η παράδοσις και παραλαβή ενεργείται επί του καταστρώματος των πλοίων, μερίμνη της ταχ. υπηρεσίας.

Ο τοιούτος τρόπος παραδόσεως και παραλαβής δύναται να επεκτείνεται και επί ετέρων λιμένων αποφάσει του Υπουργού Τ.Τ.Τ..

3.      Η παράδοσις και παραλαβή των ταχ. αποστολών των προοριζόμενων να διαβιβασθώσι διά πλοίων μη διατηρούντων πρακτορεία ενεργείται επί του καταστρώματος των πλοίων τούτων μερίμνη της ταχ. υπηρεσίας.

4.      Αι ταχυδρομικάι αποστολαί δέον να τοποθετώνται επί των πλοίων μερίμνη της υπηρεσίας αυτών εντός διαμερίσματος καλώς προφυλασσομένου και καλώς κλειομένου ώστε ν' αποφεύγηται πας κίνδυνος απωλείας, παραβιάσεως ή βλάβης αυτών και να καθίσταται ευχερής ο έλεγχος και η άμα τω καταπλω εκφόρτωσις.

5.      Απαγορεύεται η τοποθέτησις επί των ταχυδρομικών αποστολών εμπορευμάτων ή άλλων αντικειμένων δυναμένων να ρυπάνωσιν ή βλάψωσιν αυτάς ή να παρακωλύσωσι την κανονική αυτών αποβίβασιν.

6.      Η εκφόρτωσις των ταχ. αποστολών δέον να ενεργήται προ πασης άλλης αποβιβάσεως χρησιμοποιουμένων εν ανάγκη των λέμβων των πλοίων.

Απαγορεύεται η εκ του πλοίου έξοδος Αξ/κών πλήν του Πλοιάρχου και Υποπλοιάρχου προ της εντελούς αποβιβάσεως των ταχ. αποστολών.

1.      Τόσον παρά των πρακτόρων όσον και παρά των υπηρεσιών των πλοίων δέον να λαμβάνωνται μέτρα εξασφαλίσεως των ταχ. αποστολών κατά κινδύνων διαβροχής.

2.      Η μέριμνα της εισαγωγής των ταχ. αποστολών εις το κύτος των πλοίων και της εκ τούτου εξαγωγής αυτών κατά τας περιπτώσεις των παρ. 2 και 3 του παρόντος βαρύνει την ταχ. υπηρεσία.

 

Άρθρο 4

 

1.      Επί των πλοίων δύνανται να αναρτώνται γραμματοκιβώτια ειδικού τύπου χορηγούμενα και συντηρούμενα παρά της ταχ. υπηρεσίας ίνα δύναται το κοινόν να καταθέτη εν αυτοίς αλληλογραφίαν προ της αναχωρήσεως του ατμοπλοίου και κατά την διάρκειαν του πλου. Το άνοιγμα τούτων ενεργείται παρά των λογιστών των πλοίων των επί τούτω οριζομένων υπό του Πλοιάρχου, άμα τω κατάπλω, η δε σχετική αλληλογραφία παραδίδεται εντός φακέλλων χορηγούμένων παρά της ταχ. υπηρεσίας εις το ταχ. γραφείον του λιμένος του κατάπλου.

Οι πλοιοκτήται ευθύνονται διά την αξίαν των γραμματοκιβωτίων εν περιπτώσει απώλειας ή βλάβης αυτών.

 

Άρθρο 5

1.      Τιμωρούνται διά προστίμου από 1000 μέχρι 200.000 δραχμών και εν υποτροπή μέχρι 1.000.000 δραχμών

Α) Πράκτορες πλοίων αρνούμενοι την παραλαβή και παράδοσιν των ταχ. αποστολών κατακρατούντες αυτάς ή γενικώς γιγνόμενοι συνεπεία πράξεων ή παραλείψεων υπαίτιοι καθυστερήσεως, απωλείας ή βλάβης των αποστολών. Β) Πλοίαρχοι, Λογισταί ή πρόσωπα επιφορτισμένα με την παραλαβήν, παράδοσιν και την έν γένει διαχείρισιν των ταχ. αποστολών, αρνούμενα την παραλαβή παραβαίνοντα τας διά του παρόντος καθοριζομένας υποχρεώσεις των, κατακρατούντα τας αποστολάς ή παραδίδοντα ή αποβιβάζοντα αυτάς εις έτερα του προορισμού αυτών γραφεία ή λιμένας και γενικώς γιγνόμενα υπαίτια καθυστερήσεως, απώλειας ή βλάβης αυτών.

Γ) Λιμενικοί αξιωματικοί και γενικώς δημόσιοι υπάλληλοι μη συμμορφούμενοι προς τας διά του παρόντος καθοριζόμενας υποχρεώσεις των.

Δ) Ταχ. υπάλληλοι καθυστερούντες αδικαιολογήτως την χορήγησιν της εγγράφου βεβαιώσεως περί ης το άρθρο 1008.

2.      Τα ποσά των προστίμων δύνανται να αυξομειώνονται διά Διαταγμάτων εκδιδομένων υπο του Υπουργού Τ.Τ.Τ. και επιβάλλονται υπό του παρα την Κεντρική Υπηρεσία Τ.Τ.Τ., Συμβουλίου Τ.Τ.Τ., Εκμεταλλεύσεως. Κατά των σχετικών αποφάσεων χωρεί έφεσις ενώπιον του Υπουργού Τ.Τ.Τ. υποβλητέα εντός δεκαημέρου από της κοινοποιήσεως αυτών.

3.      Κατ' εξαίρεσιν αι παραβάσεις λιμενικών αξιωματικών ελέγχονται και τιμωρούνται παρά του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.

 

Άρθρο 6

 

1.      Εν περιπτώσει απωλείας, βλάβης ή παραβιάσεως ταχυδρομικών αποστολών ή των εν αυταίς εγκλειομένων αντικειμένων καταλογίζονται, αποφάσει του παρά τη Κεντρική Υπηρεσία Τ.Τ.Τ., Συμβουλίου Τ.Τ.Τ. Εκμεταλλεύσεως εις βάρος των υπαιτίων ή των οικείων πλοιοκτητών ή Εταιρών ευθυνομένων αλληλεγύως, αι παρά των κειμένων διατάξεων προβλεπόμεναι υπερ τρίτων αποζημίωσεις.

Εν τη περιπτώσει ταύτη δύνανται να καταλογίζονται αποζημιώσεις εξικνούμεναι μέχρι πλήρους αποκαταστάσεως της αξίας των απολεσθέντων, βλαβέντων ή παραβιασθέντων αντικειμένων, αποφάσει του παρά τη Κεντρική Υπηρεσία Τ.Τ.Τ., Συμβουλίου Τ.Τ.Τ. Εκμεταλλεύσεως.

Κατά της αποφάσεως ταύτης χωρεί αίτησις αναθεωρήσεως υποβλητέα εντός δεκαημέρου από της κοινοποιήσεως της ενώπιον του Υπουργού ΤΤΤ

 

Άρθρο 7

1.      Η είσπραξις των επιβαλλομένων προστίμων και καταλογιζομένων αποζημιώσεων ενεργείται κατα τα περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων ισχύοντα, εφ' όσον δεν προσάγηται εντός των διά των σχετικών αποφάσεων οριζομένων προθεσμιών γραμμάτιον καταθέσεως αυτών εις το Δημόσιο Ταμείον.

 

Άρθρο 8

Καταργούνται τα από 28.5.23 και 17.12.23 Ν.Δ. ώς και πάσα διάταξις αντικείμενη προς τον παρόντα νόμον του οποίου άρχεται από της δημοσιεύσεως του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Αναθεωρητικής Βουλής και παρ'ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ώς και νόμος του κράτους.

 

Εν Αθήναις, τη 12 Φεβρουαρίου 1948

ΠΑΥΛΟΣ

Β.

Ο ΕΠΙ ΤΩΝ Τ.Τ.Τ. Υπουργός

ΑΝΔΡ. ΜΠΙΡΑΚΗΣ

 

 

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς

Εν Αθήναις τη 13 Φεβρουαρίου 1948

 

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΧΡΙΣΤΟΣ ΛΑΔΑΣ