ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

EΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 1977

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

78

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 555

 

Περί κυρώσεως της εν Στοκχόλμη την 25ην Νοεμβρίου 1975 υπογραφείσης Συμφωνίας, μεταξύ της Ελληνικής Κυβερνήσεως και της Κυβερνήσεως της Σουηδίας, "περί Διεθνών οδικών μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων και του προσθέτου αυτή Πρωτοκόλλου".

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν:

 

Άρθρον Πρώτον

 

Κυρούται και έχει ισχύν νόμου η εν Στοκχόλμη την 25ην Νοεμβρίου 1975 υπογραφείσα Συμφωνία, μεταξύ της Ελληνικής Κυβερνήσεως και της Κυβερνήσεως της Σουηδίας, αφορώσα εις τας Διεθνείς οδικάς μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων και το πρόσθετον αυτή Πρωτόκολλον ης, το κείμενον εν πρωτοτύπω εις την Αγγλικήν γλώσσαν και εν μεταφράσει εις την Ελληνικήν έχει ως έπεται:

 

Aρθρον Δεύτερον

 

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

 

Εν Αθήναις τη 9 Μαρτίου 1977

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ.. ΤΣΑΤΣΟΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ


ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΤΣΙΟΣ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΥΑΓΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ


ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

 

Εν Αθήναις τη 10 Μαρτίου 1977

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ