ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

 

EΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1977

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

1

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 516

 

Περί του εν Βιέννη υπογραφέντος την 23ην Απριλίου 1975 μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αυστριακής Δημοκρατίας Πρωτοκόλλου μετά των συνημμένων αυτώ δύο επιστολών, αφορώντος εις τας δια φορτηγών αυτοκινήτων διεθνείς εμπορευματικάς μεταφοράς.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν:

 

Αρθρον Πρώτον

 

Κυρούται και έχει ισχύν νόμου, το υπογραφέν εν Βιέννη την 23ην Απριλίου 1975 μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αυστριακής Δημοκρατίας Πρωτόκολλον, μετά των συνημμένων αυτώ δύο επιστολών, αφορών εις τας δια φορτηγών αυτοκινήτων διεθνείς εμπορευματικάς μεταφοράς, ούτινος το κείμενον εν πρωτοτύπω εις την Γερμανικήν γλώσσαν και εν μεταφράσει εις την Ελληνικήν έχει ως έπεται:

 

Aρθρον Δεύτερον

 

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

 

Εν Αθήναις τη 4 Ιανουαρίου 1977

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ.. ΤΣΑΤΣΟΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ


ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΤΣΙΟΣ

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ


Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

 

Εν Αθήναις τη 10 Ιανουαρίου 1977

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ