ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1976

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

297

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 465

Περί κυρώσεως της εν Αθήναις την 17ην Μαϊου 1974 υπογραφείσης Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής και της Φιλανδικής Δημοκρατίας "περί αεροπορικών γραμμών μεταξύ και περαν των αντιστοίχων εδαφών των καιτου παρακολουθούντος ταύτην παραρτήματος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν:

 

Αρθρον πρώτον

 

Κυρούται και έχει ισχύν νόμου η εν Αθήναις την 17ην Μαϊου 1974 υπογραφείσα Συμφωνία μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής και της Φιλανδικής Δημοκρατίας "περί αεροπορικών γραμμών μεταξύ και πε΄ρων των αντιστοίχων εδαφών των και του παρακολουθούντος ταύτην παραρτήματος" των οποίων τα κείμενα έπονται εν πρωτοτύπω εις την Αγγλικήν και εν μεταφράσει εις την Ελληνικήν γλώσσαν.

 

 

Αρθρον δεύτερον

Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεως του δια της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ'ημών σήμερον κυρωθείς δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

 

Εν Αθήναις τη 10 Νοεμβρίου 1976

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΤΣΙΟΣ

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ


 

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κρατούς σφραγίς

 

Εν Αθήναις τη 10 Νοεμβρίου 1976

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ