ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1976

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

295

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 463

Περί κυρώσεως του εν Μοντρεαλ την 16ην Οκτωβρίου 1974 υπογραφέντος πρωτοκόλλου της Διεθνούς Οργανώσεως Πολιτικής Αεροπορίας

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν:

 

Αρθρον πρώτον

 

Κυρούται και έχει ισχύν νόμου το εν Μόντρεαλ την 16ην Οκτωβρίου 1974 υπογραφέν πρωτόκολλον της Γενικής Συμελέυσεως της Διεθνούς Οργανώσεως Πολιτικής Αεροπορίας αφορών εις την τροποποίησιν της Συμβάσεως "περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας"κυρωθείσης υπό του νομου 211/1947, του οποίου το κείμενον έπεται εν πρωτοτύπω εις την Αγγλικήν και εν μεταφράσει ειςν την Ελληνικήν γλώσσαν.

 

 

Αρθρον δεύτερον

Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεως του δια της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ'ημών σήμερον κυρωθείς δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

 

Εν Αθήναις τη 4 Νοεμβρίου 1976

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΤΣΙΟΣ

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ


 

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κρατούς σφραγίς

 

Εν Αθήναις τη 6 Νοεμβρίου 1976

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ