ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

EΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1976

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

295

 

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 463

 

Περί κυρώσεως του εν Μόντρεαλ την 16ην Οκτωβριου 1974 υπογραφέντος πρωτοκόλλου της Διεθνούς Οργανώσεως Πολιτικής Αεροπορίας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής , απεφασίσαμεν:

 

Αρθρο Πρώτο

 

Κυρούται και έχει ισχύ νόμου το εν Μόντρεαλ την 16ην Οκτωβριου 1974 υπογραφέν πρωτόκολλο της Γενικής Συνελεύσεως της Διεθνούς Οργανώσεως Πολιτικής Αεροπορίας αφορών εις την τροποποίησιν της Συμβάσεως "περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροποριάς" κυρωθείσης υπό του νόμου 211/1947, του οποίου το κείμενον έπεται εν πρωτοτύπω εις την Αγγλικήν και εν μεταφράσει εις την Ελληνικήν γλώσσαν.

 

Αρθρο δευτερο

Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεως του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ'ημών σήμερον κυρωθείς δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

 

Εν Αθήναις τη

 

η εν Γουαδαλαχάρα τη 18.9.1961 υπογραφέισης συμπληρωματικής Συμβάσεως Βαρσοβίας, Συμβάσεως, δια την ενοποίησιν κανόνων τινών σχετικών προς την πραγματοποιούμενην υπό προσώπου διαφόρου του συμβατικού μεταφορέως διεθνή αεροπορικήν μεταφοράν, ης το κείμενον έπεται εν Γαλλικώ πρωτοτύπω και Ελληνική μεταφράσει .

 

Εν Αθήναις τη 14 Δεκεμβρίου 1970

 

Εν Ονόματι του Βασιλεώς

 

Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΙΤΑΚΗΣ

 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛ. ΠΑΤΤΑΚΟΣ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

ΝΙΚ. ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ, ΑΓΓΕΛ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, ΑΔΑΜ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛ. ΕΦΕΣΙΟΣ, ΝΙΚΗΤ. ΣΙΩΡΗΣ, ΓΕΩΡΓ. ΔΟΥΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΠΥΡ. ΖΑΠΠΑΣ, ΙΩΑΝ. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ, ΕΜΜΑΝ. ΦΘΕΝΑΚΗΣ, ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ.

ΚΥΠΡΑΙΟΣ, ΠΑΥΛ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΠΑΝΑΓ. ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ, ΓΕΩΡΓ. ΒΑΛΛΗΣ.

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

 

Εν Αθήναις της 15 Δεκεμβρίου 1971

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ