EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΤΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1930

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

132

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠΆΡΙΘΜ. 4581

Περί ταχυδρομικής ανταποκρίσεως

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α

Άρθρον 1.

1.      Υπό την επιφύλαξιν των εν άρθρω 2 του παρόντος νόμου προβλεπομένων εξαιρέσεων η ταχυδρομική υπηρεσία του Κράτους έχει το αποκλειστικόν δικαίωμα της μεταφοράς.

α) Επιστολών ανοικτών ή κεκλεισμένων.

β) Βραχειών επιστολών και

γ) Επιστολικών δελταρίων φερόντων εγγράφους ανακοινώσεις.

2.      Απαγορεύεται η εντός επιστολών έγκλεισις ετέρων επιστολών κεκλεισμένων ή μη και απευθυνομένων προς πρόσωπα άλλα ή τους συνοίκους του παραλήπτου.

3.      Η παράβασις τιμωρείται κατά τας διατάξεις του επομένου άρθρου 3.

 

Άρθρον 2.

1.      Εξαιρούνται του ταχυδρομικού μονοπωλίου:

α) Η εντός της αυτής πόλεως διαβιβαζομένη προς ιδίαν χρήσιν αλληλογραφία υπό του ιδίου αποστολέως ή ετέρου επιφορτισμένου προς τούτο προσώπου.

Β) Τα ανοικτά γράμματα άτινα μεταφέρει τις από τόπου εις τόπον προς ιδίαν του αποκλειστικώς χρήσιν, ήτοι αι συστατικαί επιστολαί, μέχρι πέντε όμως κατ' ανώτατον όριον.

Γ) Τα έγγραφα της δημοσίας υπηρεσίας, μεταφερόμενα κατ' άλλον αρμοδίως κεκανονισμένον τρόπον.

[αντικατάσταση]

 

Άρθρον 3.

Όστις παραβιάζει τας διατάξεις των δύο προηγουμένων άρθρων και εν γένει του ταχ. μονοπωλίου μεταφέρων αντικείμενα υπαγόμενα εις το εν λόγω μονοπώλιον εκλείων εντός επιστολών ετέρας τοιαύτας, κάμνων χρήσιν ταχυδρ. ατελείας ης δεν δικαιούται ή προσπαθών παντοιοτρόπως να αποφύγη την καταβολήν των κεκανονισμένων ταχ. τελών, τιμωρείται διά προστίμου 50 μέχρι 1000 δραχμών. Εν περιπτώσει υποτροπής εντός των ακολουθούντων την τιμωρίαν πέντε ετών το πρόστιμον δύναται να ανέλθη μέχρι 3.000 δραχμών.

Τα ανωτέρω πρόστιμα εισπράττονται κατά τας περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων διατάξεις, του ενός τρίτου εκάστου εξ αυτών αποδιδομενου άμα ως επιτευχθή η είσπραξίς του εις τον ενεργήσαντα την κατάσχεσιν ή εις τον ανακαλύψαντα την παράβασιν και καταγγείλαντα αυτήν υπάλληλον.

Τα κατά τ' ανωτέρω ελλείποντα τέλη δέον εν εκάστη περιπτώσει να καταβάλλωνται κατά τας διατάξεις του άρθρου 18.

[αντικατάσταση]

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β

Περί απορρήτου και εχεμυθίας.

Άρθρον 4.

Το απόρρητον των επιστολών είναι απολύτως απαραβίαστον. Η παραβίασις αυτού τιμωρείται κατά τας σχετικάς διατάξεις του Ποινικού Νόμου, πλην της εις τα όργανα της ταχ. υπηρεσίας επιβαλλομένης πειθαρχικής ποινής, ήτις δεν δύναται να είναι κατωτέρα της προσωρινής απολύσεως.

Άρθρον 5.

Τα πρόσωπα εις α είναι εμπεπιστευμένη η ταχυδρ. υπηρεσία ουδεμίαν περί των ταχυδρ. σχέσεων των αλληλογραφούντων ανακοίνωσιν έχουσι το δικαίωμα να κάμνωσιν ούτε να αναγινώσκωσι το περιεχόμενον της προσωπικής αλληλογραφίας των ταχ. δελταρίων και των αποκομμάτων των δελτίων επιταγών και δεμάτων ούτε να ποιώνται επί τούτου ανακοίνωσίν τινα εις τρίτους ούτε και να δίδωσιν εις τινα την ευκαιρίαν να διαπράττη τινάς των ως άνω απηγορευμένων πράξεων.

Πάσα παράβασις των διατάξεων του παρόντος άρθρου επισύρει πειθαρχικήν τιμωρίαν, εφαρμοζομένων ενδεχομένως και των σχετικών διατάξεων του Ποινικού Νόμου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ

Περί ταχ. ενσήμων.

Άρθρον 6.

Πλην των περιπτώσεως του άρθρου 16 του παρόντος νόμου τα ταχυδρομικά τέλη εισπράττονται δια γραμματοσήμου επικολλωμένων επί των ταχ. αντικειμένων.

Τα ταχ. γραφεία του Κράτους οφείλουσι να είναι εφωδιασμένα δι' όλων των ειδών ταχ. ενσήμων και να πωλώσι ταύτα εις ην φέρουσιν επ' αυτών εκτετυπωμένην αξίας.

Ο τύπος των γραμματοσήμων και λοιπών αχ. ενσήμων, ε κλάσεις και το χρώμα εκάστης εξ αυτών, εφ' όσον δεν προβλέπονται υπό Διεθνών Συμβάσεων, κανονίζονται διά Διατάγματος.

Επί τη τελέσει μεγάλων εορτών ή αγώνων ή επί εκτάκτω τινί γεγονότι επιτρέπεται η διά Δ. Έκδοσις ιδιάζοντος τύπου γραμματοσήμου και άλλων ταχ. ενσήμων δι' ωρισμένην χρονικήν περίοδον.

Επίσης επιτρέπεται διά Δ. Η δι' επισημάνσεως γραμματοσήμων έκδοσις εις νέαν σειράν γραμματοσήμου.

[αντικατάσταση]

Απαγορεύεται αυστηρώς εις πάντας τους ταμίας του Κράτους και επί υποχρεωτική ποινή προσωρινής απολύσεως επιβαλλομένη υπό του Υπουργού των Οικονομικών η διάθεσις ταχ. ενσήμων εις άλλους πλην εις τα αρμόδια ταχυδρομεία.

 

Άρθρον 7.

Δεν επιτρέπεται η χρήσις γραμματοσήμων αποκεκομμένων από ταχ. δελταρίων, βραχειών επιστολών ή δελτίων δεμάτων ή επιταγών προς άλλην ταχ. αποστολήν.

Τα εκτός της κυκλοφορίας τιθέμενα ταχ. ένσημα, εφ' όσον δεν έχουσιν υποστή βλάβην, ανταλλάσσονται εν τοις ταχ. γραφείοις δι' άλλων ίσης αξίας, εκ των εν ισχύι, εντός προθεσμίας οριζομένης εκάστοτε διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Μετά την λήξιν της προθεσμίας ταύτης, η ανταλλαγή αύτη δεν επιτρέπεται. Εν πάση περιπτώσει η Ταχ. Υπηρεσία δεν υποχρεούται να αποδώση την αξίαν των ταχ. ενσήμων εις μετρητά.

 

Άρθρον 8.

Η τιμή των δελτίων δεμάτων και επιταγών εσωτερικού και εξωτερικού, η τιμή των δελτίων επιταγών αντικαταβολής εσωτερικού και εξωτερικού καθώς και η τιμή των ηνωμένων δελτίων αποστολής ταχ. δεμάτων επί αντικαταβολή εν τω εσωτερικώ ως και εν τω εξωτερικώ με τα των δελτίων των σχετικών επιταγών αντικαταβολής παρισταμένη διά γραμματοσήμου ή και απλού αριθμού εντύπου επί των εν λόγω δελτίων δύναται να αυξομειώται διά Διαταγμάτων στηριζομένων επί αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου δι' επισημάνσεως ή και εκδόσεως νέου τύπου δελτίου.

Πάντων των ως άνω δελτίων η τιμή δεν υπολογίζεται προς συμπλήρωσιν του τέλους δεμάτων και επιταγών.

 

Άρθρον 9.

Προς είσπραξιν των υπό των ταχ. γραφείων αφίξεως ταχ. αντικειμένων εισπραττομένων ταχ. τελών εκτυπούται ειδικόν γραμματόσημον, ενάριθμον καλούμενον, ούτινος ο τύπος και αι κλάσεις κανονίζονται κατά τας διατάξεις του άρθρου 6 παρόντος νόμου.

Οι επιθέτοντες τον ενάριθμον γραμματόσημον ταχ. υπάλληλοι καθίστανται υπόλογοι διά την χρήσιν αυτού και την είσπραξιν των δι' αυτού σημαινομένων τελών.

 

Άρθρον 10.

Εις τον παρά τω Κεντρικώ Ταχυδρομείω Αθηνών διαχειριστήν των ταχ. ενσήμων ως και εις τους λοιπούς διαχειριστές ταχυδρ. ενσήμων των α. τάξεως ταχυδρ. και ταχ. τηλ. Διευθύνσεων, εις τους προϊσταμένους των ταχ. τηλ. Γραφείων ταχ. και τηλεφων. Γραφείων ή των αυτοτελών ταχ/κών ούτων χορηγείται πίστωσις διά την προμήθειαν των ταχ. ενσήμων παρά των δημοσίων ταμείων ίση προς το ποσόν των καταναλισκομένων εν τοις γραφείοις αυτών ταχ/κών εν?? Ενσήμων επί ένα μήνα.

Οι ως άνω μνημονευόμενοι διαχειρισταί, πλην των διαχειριστών ενσήμων του Κεντρικού Ταχυδρομείου Αθηνών και Θεσσαλονίκης, καταθέτουσι το ήμισυ της χρηματικής εγγυήσεως της καθοριζομένης εν τοις άρθροις 72 και 73 του Ν.Δ./τος 27 Φεβρουαρίου 1926 "περί διοικήσεως υπηρεσίας Τ.Τ. κυρωθέντος διά του νόμου 3811.

Η παγία προκαταβολή ταχυδρομικών ενσήμων των ταχ. τηλεφων. Γραφείων καθώς και των αυτοτελών ταχ/κών γραφείων δεν δύναται να είναι ανωτέρα των χιλίων δραχμών.

 

Άρθρον 11.

Εξαιρετικώς εις τους διαχειριστάς των ταχ/κών ενσήμων του Κεντρικού Ταχυδρομείου Αθηνών και του Ανταλλακτηρίου Ταχυδρομείου Θεσσαλονίκης δύναται να χορηγηθεί δια Διατάγματος και ανωτέρα πίστωσις επί εκτάκτω τινί γεγονότι ή επί τελέσει μεγάλων εορτών, εκθέσεων ή αγώνων.

 

Άρθρο 12

 

οι διαχειρισταί της παγίας μεταβολής ταχυδρομικών ενσήμων πρίν ή αναλάβωσι τα καθηκοντά των οφείλουσι να καταθέσωσιν εγγύησιν, συμμορφούμνεοι προς τας διατάξεις των σχετικών νόμων.

Άρθρον 13.

Επιτρέπεται η υπό ιδιωτών λιανική πώλησις ταχ/κών ενσήμων επί ποσοστώ πέντε επί τοις εκατόν (5%) παρεχομένων υπό των δημοσίων ταμείων μόνον τη μεσολαβήσει των αρμοδίων ταχ. γραφείων δι' απ' ευθείας εκπτώσεως του ποσοστού επί τριπλοτύπου αιτήσεως προμηθείας ταχ/κών ενσήμων.

Η εις τους ιδιώτας μεταπωλητάς ταχ/κών ενσήμων χορηγουμένη άδεια μεταπωλήσεως παρέχεται υπο΄του Διευθυντού των ΤΤΤ τη αιτήσει του μεταπωλητού και μετά γνώμην του διευθυντού του τόπου ένθα είναι εγκατεστημένος ούτος.

Επίσης το ανώτατον όριον της κατά μήνα επιτρεπομένης προμηθείας τοις μετρητοίς υπό του μεταπωλητού ορίζεται τη αδεία υπό του Διευθυντού των ΤΤΤ.

Ο άνευ αδείας του Διευθυντού των Τ.Τ.Τ. ή υπέρ την ορισμένην ονομαστικήν αξίαν των ταχ.ενσήμων μεταπωλών τοιαύτα τιμωρείται διά προστίμου διακοσίων (200) μέχρι χιλίων (1000) δραχμών, επιβαλλομένου ανεκκλήτως υπό του Διευθυντού των Τ.Τ.Τ. αιρομένης εν τη δευτέρα περιπτώσει και εν υποτροπή της αδείας μονοπωλήσεως και εφαρμοζομένων εν πάση περιπτώσει των διατάξεων του άρθρου 231 του Ποινικού Νόμου.

Τα επιβαλλόμενα πρόστιμα εισπράττονται συμφώνως τω νόμω περί οφειλετών του Δημοσίου .

Οι δυνάμει του Ν.Δ. της 3 Ιουνίου 1923 περί εξευρέσει εργασίας και προστασίας θυμάτων πολέμου κάτοχοι περιπτέρων οφείλουσιν επί ποινή προστίμου διακοσίων μέχρι χιλίων δραχμών επιβαλλομένου ανεκκλήτως υπό του Διευθυντού των ΤΤΤ να πωλώσι κατόπιν αδείας χορηγουμένης παρά του Διευθυντού των ΤΤΤ και γραμματόσημα, υπαγόμενοι εις τας ως άνω διατάξεις περί μεταπωλητών γραμματοσήμων.

Υπό της Διευθύνσεως των ΤΤΤ χορηγείται εις τους κατόχους περιπτέρων μεταπωλητάς ως και τους λοιπούς μεταπωλητάς ταχ/κών ενσήμων πινακίς δεικνύουσα την εκεί πώλησιν ταχ/κών ενσήμων ην υποχρεούνται να έχωσιν ανηρτημένην εις περίβλεπτον μέρος του καταστήματος των ή περιπτέρου.

 

 

Άρθρον 14

Όστις μεταχειρισθή γραμμτόσημον ή τηλεγραφόσημον του οποίου εγένετο ήδη χρήσις ή παραπεποιημένα ή πλαστά τοιαύτα ή διεθνή ταχ.δελτία ταυτότητος ή διεθνή ταχ. ένσημα απαντήσεως ή ποιήσηται εν γένει απατηλήν χρήσιν αυτών τιμωρείται με χρηματικήν ποινήν δραχμών 500 μέχρι 5000 εφαρμοζομένου εν υποτροπή του άρθρου 111 του Ποινικού Νόμου.

Ο παραβάτης, αν είναι συγχρόνως δημόσιος υπάλληλος ή υπηρέτης, απολύεται προσέτι της υπηρεσίας.

Τα προς τους παραλήπτας αντικείμενα αλληλογραφίας, τα φέροντα τα προμνησθέντα γραμματόσημα, τηλεγραφόσημα κλπ.ταχ/κά ένσημα κατάσχονται και αποστέλλονται εις την δικαστικήν αρχήν.

Οι παραλήπται υποχρεούνται να δηλώσωσιν ενώπιον της δικαστικής αρχής, προς ήν καταγγέλλεται η παράβασις, το ονοματεπωνυμον του αποστολέως και να παραδώσουσι προς αυτήν το περικάλυμμα.

Αν αρνηθώσι να πράξωσι τούτο η Δικαστική Αρχή καταγινώσκει αυτοίς αρμοδίως χρηματικήν ποινήν δραχμών 500 μέχρι 5000.

 

 

 

Άρθρον 15.

 

Ο κατασκευάζων αθεμίτως ή τιθείς εις κυκλοφορίαν ή μεταπωλών ως γνήσια ταχ/κά ένσημα όμοια προς τα εν χρήσει ή τα τεθέντα εκτός κυκλοφορίας παρά ταις ταχυδρ. υπηρεσίαις τας μετεχούσιας του Παγκοσμίου ταχ. Συνδέσμου ή κατασκευάζων άνευ αδείας πλάκας προς εκτύπωσιν αυτών ως και ο εν γένει συμπράττων εις την παραποίησιν ή διάδοσιν αυτών τιμωρείται με φυλάκισιν μέχρι τριών ετών.

Μεγάλη και απατώσα ομοιότης των παραπεποιημένων ταχυδρ. ενσήμων προς τα γνήσια θεωρείται ως επιβαρυντική περίπτωσις.

Τα εργαλεία, αι πλάκες και τα παραπεποιημένα ταχυδρ. ένσημα κατάσχονται και εξαφανίζονται.

Εξαιρετικώς επιτρέπεται, κατόπιν αδείας χορηγουμένης παρά του Διευθυντού ΤΤΤ και επί τη κατβολή ετησίου αντισηκώματος δραχμών χιλίων εις νομικά πρόσωπα, τραπεζικούς ή εμπορικούς οίκους η διάτρησις (perforation) των παρ' αυτών χρησιμοποιουμένων γραμματοσήμων δι' ιδίων διατρητικών μηχανημάτων εις σχήματα γραμμάτων ή αριθμών και κατά τρόπον μη αλλοιώνοντα το σχήμα ή την παράστασιν αυτών.

Τα ούτω διατετρημένα γραμματόσημα θα επικολλώνται επί φακέλλων εχόντων έντυπον τον τίτλον του ιδρύματος και την σφραγίδα αυτού, άλλως θα θεωρούνται άκυρα.

 

Άρθρον 16.

Επιτρέπεται η υπό του κοινού χρήσις ειδικών τυπωτικών μηχανών προπληρωμής, αντί γραμματοσήμων, διά την καταβολήν των ταχ. τελών κατόπιν αδείας και υπό τον έλεγχον του Υπουργείου της Συγκοινωνίας (Διευθύνσεως ΤΤΤ) και υπό όρους, ους Διάταγμα θέλει ορίσει.

Ο ποιούμενος απατηλήν χρήσιν βεβλαμμένων μηχανών προπληρωμής ή και ο προξενών βλάβας εις αυτάς, προς τον σκοπόν της καταδολιεύσεως των ταχυδρ. εισπράξεων, τιμωρείται διά χρηματικής ποινής 5000-100.000 δραχμών, εφαρμοζομένων επιπροσθέτως και των άρθρων 235 και 238-245 του Ποινικού Νόμου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ

Περί τελών και γενικών όρων παραδοχής των ταχυδρομικών ανταποκρίσεων.

 

Άρθρον 17.

Τα ταχ. τέλη και οι γενικοί όροι παραδοχής των ταχυδρομικών ανταποκρίσεων διά το εσωτερικόν ορίζονται ως εξής:

Α. Επιστολαί.

Δραχμή μία και λεπτά πεντήκοντα διά το πρώτον βάρος των 15 γραμμαρίων, άνω δε του πρώτου βάρους των 15 γραμμαρίων προστίθενται λεπτά ογδοήκοντα δι' έκαστον βάρος 15 γραμμαρίων ή κλάσματος 15 γραμμαρίων.

Εξαιρετικώς δι' επιστολάς διευθυνομένας εις την αυτήν πόλιν, κωμόπολιν ή συνοικισμόν, ένθα και κατετέθησαν, καταβάλλεται τέλος μιας δραχμής διά το πρώτον βάρος 15 γραμμαρίων, άνω δε του πρώτου βάρους των 15 γραμμαρίων προστίθενται λεπτά πεντήκοντα ανά 15 γρμμάρια ή κλάσμα 15 γραμμαρίων.

Το τέλος των υπό των εις τμήματα προκαλύψεως ανηκόντων στρατιωτικών αποστελλομένων επιστολών ορίζεται εις λεπτά 5 ανά 15 γραμμάρια βάρους. Ίνα όμως υπαχθώσιν αι επιστολαί αύται εις το ηλαττωμένον τούτο τέλος, δέον να φέρωσιν επιτεθειμένην επί της προσθίας αυτών όψεως ιδίαν σφραγίδα με τας λέξις "Τάγμα προκαλύψεως" ή "Σύνταγμα προκαλύψεως", άλλως διαχειρίζονται ως ανεπαρκώς προπληρωμέναι, επιβαρυνόμεναι κατά την διανομήν με το διπλάσιον του ελλείποντος τέλους.

Αι επιστολαί επ' ουδεμιάς των πλευρών αυτών δύνανται να έχωσι διαστάσεις ανωτέρας των 35 εκατοστών ή εάν έχωσι κυλινδρικόν σχήμα 50 εκατοστών εις μήκος και 10 εκτατοστών εις διάμετρον.

Το ανώτατον βάρος των επιστολών ορίζεται εις 1000 γραμμάρια.

Β. Βραχείαι επιστολαί.

Βραχείαι επιστολαί υπόκεινται εις τέλος μιας δραχμής και λεπτών πεντήκοντα, η δε εκτύπωσις αυτών είναι αποκλειστικόν δικαίωμα του Κράτους.

Τούτων μόνον η εσωτερική συμπτυσσομένη και κλειομένη πλευρά δύναται να καλυφθή υπό γραφής, απαγορευομένης, επί ποινή καταθέσεως εις τα άχρηστα, της εγκλείσεως εντός αυτών οιουδήποτε ετέρου αντικειμένου.

Γ. Επιστολικά δελτάρια.

Ταύτα υπόκεινται εις τέλος μιας δραχμής.

Το τέλος τούτο διπλασιάζεται εν η περιπτώσει τα δελτάρια είναι μετ' απαντήσεως εις δύο φύλλα συναπτά και αμφότερα σεσημασμένα διά γραμματοσήμου απλού τέλους εκάτερον.

 

Επιστολικά δελτάρια ιδιωτικής κατασκευής εικονογραφημένα ή μη, έχοντα διαστάσεις ουχί ανωτέρας των δελταρίων του Κράτους, υπόκεινται εις τέλος μιας δραχμής. Το τέλος τούτο μειούται διά τα εικονογραφημένα δελτάρια εις τεσσαράκοντα λεπτά, εφ' όσον δεν φέρουν σημειώσεις επεχούσας τόπον ενεστώσης και προσωπικής αλληλογραφίας, πλην των επί των εντύπων επιτρεπομένων σημειώσεων, εις εξήκοντα δε λεπτά εάν επί πλέον φέρωσι και ευχετηρίους, χαιρετιστηρίους κλπ. εκφράσεις μέχρι πέντε το πολύ λέξεων.

Δ. Έγγραφα υποθέσεων.

Μία δραχμή διά το πρώτον βάρος 50 γραμμαρίων, άνω δε τούτου προστίθενται λεπτά πεντήκοντα δι' έκαστον βάρος 50 γραμμαρίων ή κλάσματος 50 γραμμαρίων.

Τα έγγραφα υποθέσεων επ' ουδεμιάς των πλευρών αυτών δύνανται να έχωσι διαστάσεις ανωτέρας των 45 εκατοστών, ή εάν έχωσι κυλινδρικόν σχήμα 75 εκατοστών εις μήκος και 10 εκατοστών εις διάμετρον.

Το ανώτατον βάρος των εγγράφων υποθέσεων ορίζεται εις 2 χιλιόγραμμα.

Ε. Δείγματα εμπορευμάτων.

Ογδοήκοντα λεπτά διά το πρώτον βάρος 50 γραμμαρίων, άνω δε τούτου προστίθενται λεπτά πεντήκοντα δι' έκαστον βάρος 50 γραμμαρίων ή κλάσματος 50 γραμμαρίων.

Τα δείγματα εμπορευμάτων δεν γίνονται δεκτά προς αποστολήν, εάν έχωσιν αγοραίαν αξίαν, εάν υπερβαίνωσι τα 30 εκατοστά κατά μήκος, τα 20 κατά πλάτος και 10 καθ' ύψος, ή, εάν ώσι κυλινδρικώς συνεσκευασμένα, τα 30 εκατοστά κατά μήκος και 15 κατά διάμετρον, ως και τα ανωτέρου των 350 γραμμαρίων βάρους. Εάν μετά την αποστολήν των ευρεθώσιν έχοντα αγοραίαν αξίαν, υπόκεινται εις τέλος ταχ/κού δέματος εισπράττεται δε τούτο παρά του παραλήπτου ή εν αρνήσει τούτου παρά του αποστολέως το συμπληρωματικόν τέλος, κατά τας περί ταχυδρομικών δεμάτων διατάξεις, επί πλέον δε και πεντήκοντα λεπτά, άπαντα εις ενάριθμον γραμματόσημον.

ΣΤ. Έντυπα περιοδικά.

α) Εφημερίδες και περιοδικά δημοσιεύματα, εκδιδόμενα άπαξ τουλάχιστον του μηνός, υπόκεινται εις τέλος λεπτών δέκα ανά 50 γραμμάρια.

Δι' εφημερίδας όμως αποστελλομένας παρά των εκδοτών αυτών ορίζεται τέλος λεπτών πέντε ανά 100 γραμμάρια, διά δε τα άνω περιοδικά δημοσιεύματα, τα υπό των εκδοτών ωσαύτως αποστελλόμενα, ορίζεται τέλος λεπτών πέντε ανά 50 γραμμάρια. Αι τε εφημερίδες και τα περιοδικά δημοσιεύματα, ουτωσί αποστελλόμενα, επιγραφόμενα δε προς διαφόρους παραλήπτας, δύνανται να πειρληφθώσιν εν μια δέσμη διευθυνομένη εις το αυτό ταχ. γραφείον, προς καταβολήν τέλους επί του ηνωμένου βάρους αυτών. Δέσμαι διά δύο ή πλείονα γραφεία δεν ζυγίζονται.

β) Περιοδικά δημοσιεύματα εκδιδόμενα άπαξ τουλάχιστον κατά τρίμηνον υπόκεινται εις τέλος λεπτών είκοσιν ανά 50 γραμμάρια, επιτρέπεται δε ίνα και ταύτα συνενώνται εις δέσμας χωριστάς δι' έκαστον ταχ. γραφείον και περιλαμβανούσας φύλλα προς πλείονας παραλήπτας.

Ζ. Έντυπα μη περιοδικά.

α) Επισκεπτήρια εις ανοικτούς φακέλλους άνευ λέξεων επεχουσών θέσιν αλλ/φίας, πλην των συγχαρητηρίων, συλληπητηρίων, ευχών ή εκφράσεων χαιρετισμού μέχρι πέντε το πολύ λέξεων, υπόκεινται εις τέλος λεπτών εξήκοντα.

β) Ανάγλυφοι εκτυπώσεις προς χρήσιν των τυφλών υπόκεινται εις τέλος λεπτών πέντε ανά 1000 γραμμάρια.

Γ)

Δ)

Άπαντα τ' ανωτέρω έντυπα, περιοδικά και μη, τα εν τη παρούση ως και τη προηγουμένη πραγράφω στ περιλαμβανόμενα, επ' ουδεμιάς των πλευρών αυτών δύναντια να έχουσι διαστάσεις ανωτέρας των 45 εκατοστών ή, εάν έχωσι σχήμα κυλινδρικόν, 75 εκατοστών εις μήκος και 10 εκατοστών εις διάμετρον. Το ανώτατον βάρος αυτών ορίζεται εις δύο χιλιόγραμμα. Εξαιρετικώς αι προς χρήσιν των τυφλών ανάγλυφαι εκτυπώσεις, αι κινηματογραφικαί ταινίαι, ως και τα μεμονωμένα βιβλία γίνονται παραδεκτά μέχρι βάρους 3 χιλιογράμμων.

 

Άρθρον 18.

Παντός αντικειμένου διαβιβαζομένου διά της ταχυδρομικής υπηρεσίας το τέλος προκαταβάλλεται.

Εν τούτοις, αι εντός των γραμματοκιβωτίων ριπτόμεναι επιστολαί άνευ γραμματοσήμου ή μετά γραμματοσήμου ανεπαρκούς και εκ των λοιπών αντικειμένων αλλ/φίας τα ανεπαρκώς μόνον προπληρωμένα αποστέλλονται μεν εις τον προς όρον, αλλά κατά την επίδοσιν αυτών καταβάλλεται υπό των παραληπτών διπλάσιον του ελλείποντος τέλος, εισπραττόμενον δι' εναρίθμου γραμματοσήμου. Το κατά τ' ανωτέρω εισπραττόμενον τέλος δεν δύναται να είναι κατώτερον των 50 λεπτών.

Αρνουμένου του παραλήπτου να καταβάλη το ελλείπον τέλος, τα ανωτέρω αντικείμενα δεν παραδίδονται, αλλά κατατάσσονται εις τα άχρηστα.

 

Άρθρον 19.

Η εν μια ταχ/κή αποστολή συνένωσις αντικειμένων υπαγομένων εις διαφόρους κατηγορίας εκ των εν τω άρθρω 17 του παρόντος νόμου διαλαμβανομένων επιτρέπεται υπό τους διά Δ. καθορισθησομένους όρους.

 

 

Άρθρον 20.

Δύνανται οι αποστολείς συνήθων αντικειμένων αλληλογραφία όπως επί ωρισμένον προ της αναχωρήσεως του ταχ/μείου χρονικόν διάστημα, καθοριζόμενον εκάστοτε υπό του Διευθυντού ΤΤΤ, καταθέτωσι τοιαύτα προς αποστολήν αντικείμενα, άτινα η Ταχυδρομική Υπηρεσία υποχρεούται όπως διαβιβάζη διά του άνω ταχ/μείου.

Επί των ουτωσί κατατιθεμένων αντικειμένων αλληλογραφίας καταβάλλεται υποχρεωτικώς υπό των αποστολέων επί πλέον των συνήθων τελών και πρόσθετον τέλος εκ μιας δραχμής.

Δι' αποφάσεως του Υπουργού της Συγκοινωνίας ορισθήσεται η έναρξις εφαρμογής της παρούσης διατάξεως καθ' όλην την Επικράτειαν ή και κατά γραφεία ή περιφερείας.

 

Άρθρον 21.

Ταχ. αποστολαί πάσης προελεύσεως διευθυνόμεναι "ζητητέαι (Poste Restante) υπόκεινται εις πρόσθετον μόνιμον τέλος μιας δραχμής διάτ τας επιστολάς και είκοσι λεπτών διά τα λοιπά αντικείμενα, ανά αντικείμενον εισπραττόμενον παρά του παραλήπτου δι' εναρίθμου γραμματοσήμου.

Εις όμοιον προς τα ανωτέρω τέλος υπόκεινται και τα μη φέροντα μεν την έκφρασιν ζητητέον "Poste Restante" αντικείμενα αλληλογραφίας, παραδιδόμενα όμως δι' οιονδήποτε λόγον, μη δυνάμενον ωσαύτως ν' αποδοθή εις υπαιτιότητα της ταχ/κής υπηρεσίας, από των θυρίδων των ταχυδρομικών καταστημάτων εις τους παραλήπτας. Η τελευταία αύτη περίπτωσις ισχύει μόνον δι' όσα μέρη έχουσιν εγκατασταθή ιδιωτικαί γραμματοθυρίδες (cases).

Απάντων των διά του παρόντος άρθρου θεσπιζομένων τελών απαλλάσσονται οι μισθωταί των ανωτέρω ιδιωτικών γραμματοθυρίδων.

 

Άρθρον 22.

Η Ταχυδρομική Υπηρεσία δεν υποχρεούται να παραλαμβάνη προς μεταφοράν αντικείμενα αντικείμενα λίαν εύθραυστα ή ανεπαρκώς συνεσκευασμένα ή εκείνα άτινα λόγω της φύσεώς των δύνανται ευκόλως να αλλοιωθώσιν ή να κταστραφώσιν.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε.

Απαγορεύσεις.

Άρθρον 23.

Απαγορεύεται επί ποινή καταθέσεως εις τα άχρηστα η αποστολή αλληλογραφίας φερούσης συνθηματικήν διεύθυνσιν με αρχικά ψηφία απλά ονόματα άνευ επωνύμου, αριθμού ή ψευδώνυμα πλην των αποδεδειγμένως δημοσιογραφικών γνωστών λογοτεχνών.

 

Άρθρον 24.

Απαγορεύεται η εντός εγγράφων υποθέσεων, δειγμα΄των εντύπωσν και δεμάτων παρένθεσις επιστολής έστω και ασφραγίστου ή σημειώσεων και οδηγιών επεχουσών τόπον αλληλογραφίας.

Η παράβασις τιμωρείται διά προστίμου ίσου προς το δεκαπλάσιον του τέλους απλής συνήθους επιστολής εισπραττομένου δι' εναρίθμου γραμματοσήμου επικολλωμένου επί τούτω συντασσομένου πρωτοκόλλου.

Η μη καταβολή του προστίμου κωλύει την παράδοσιν του μεταβιβαζομένου αντικειμένου όπερ κατατίθεται εν τοις αχρήστοις.

 

 

Άρθρον 25.

Απαγορεύεται η εντός επιστολών συνήθων ή συστημένων και εντός άλων οιωνδήποτε ταχυδρομικών αποστολών, πλην εάν προέρχωνται ή προορίζονται διά ταχ. γραφείον μη ενεργούν υπηρεσίαν επιταγών ούτε δεδηλωμένων αξιών, μεταβίβασις χρημάτων.

Η παρά την απαγορευτικήν ταύτην διάταξιν κατατιθεμένη ταχ. αποστολή υπόκειται εις τας διατυπώσεις του προηγουμένου άρθρου με την διαφοράν ότι το μεν αντικείμενον παραδίδεται ανεξόδως εις τον παραλήπτην, το δε εντός της αποστολής τυχόν ανευρεθησόμενον χρηματικόν ποσόν υποβάλλεται εις πρόστιμον ίσον προς το πενταπλούν του τέλους όπερ θα κατεβάλλετο επί του ποσού τούτου εάν απεστέλλετο διά ταχ. επιταγής.

 

Άρθρον 26.

Δύναται διά Δ. Να επιτραπή η μετά του εξωτερικού διαμοιβή αντικειμένων τελωνισίμων υπό τύπον επιστολών ή μικροδεμάτων (petits paquets) και υπό όρους ους το αυτό Δ. Θέλει ορίσει.

Δείγματα αφικνούμενα εκ του εξωτερικού και περιέχοντα αντικείμενα έχοντα αγοραίαν αξίαν δεν γίνονται δεκτά, αλλά επιστρέφονται εις το γραφείον της καταγωγής των, πλην αν ο παραλήπτης δεχθή την αχρηστοποίησίν του υπό της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας.

Τούτ' αυτό συμβαίνει προκειμένου και περί εγγράφων υποθέσεων και εντύπων περιεχόντων είδη υποκείμενα μεν εις τελωνειακόν δασμόν αλλότρια όμως προς την φύσιν του ταχ. αντικειμένου.

 

Άρθρον 27.

Αποκλείονται της διά του ταχυδρομείου αποστολής:

Α) Τα αντικείμενα άτινα θα ηδύναντο διαρκούσης της μεταφοράς να γίνωσι πρόξενα κινδύνου διά το προσωπικόν της ταχυδρομικής υπηρεσίας ή να προξενήσωσιν υλικάς ζημίας.

Ο καταθέτων εις το ταχυδρομείον τοιαύτα αντικείμενα τιμωρείται διά προστίμου 50-1000 δραχμών. Επί πλέον ευθύνεται αστικώς και ποινικώς διά πάσαν βλάβην προξενουμένην εκ της ταχυδρομίσεως των αυτών αντικειμένων άτινα ήθελον διαφύγει την προσοχήν των αρμοδίων οργάνων της ταχυδρομικής υπηρεσίας.

Β) Τα αντικείεμαν άτινα περιέχουσιν εγγραφάς ή παραστάσεις ασέμνους ή υβριστικάς και εκ των εφημερίδων, περιοδικών, βιβλίων και εντύπων εν γένει όσων το περιεχόμενον θα ηδύνατο κατά την κρίσιν της αρμοδίας αρχής να θέση εις κίνδυνον την δημοσίαν τάξιν. Εν περιπτώσει αμφισβητήσεως ο Εισαγγελεύς του Αρείου Πάγου αποφαίνεται ανεκκλήτως. Των εντύπων τούτων τα μεν εκ του εξωτερικού προερχόμενα επιστρέφονται εις την χώραν της καταγωγής, τα δε εκ του εσωτερικού εις τους αποστολείς, εφόσον είνε γνωστοί, άλλως περιπίπτουσιν εις την κατηγορίαν των αχρήστων.

Γ) Το όπιον, η κοκαΐνη, η μορφίνη και τα λοιπά ναρκωτικά.

Ο καταθέτων εις το ταχυδρομείον τοιαύτα είδη τιμωρείται διά προστίμου 25-1000 δραχμών.

Διά Διατάγματος δύναται να απαγορευθή η διά του ταχυδρομείου μεταβίβασις και άλλων ειδών.

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ.

Περί κατεπειγουσών ταχ. αποστολών.

Άρθρον 28.

Αντικείμενα αλληλογραφίας αποστελλόμενα εις το εσωτερικόν μετά του χαρακτηρισμού, "κατεπείγον" υποβάλλονται εις πρόσθετον ειδικόν και ομοιόμορφον τέλος πέντε δραχμών εισπραττόμενον αποκλειστικώς υπό του γραφείου της καταγωγής και επιδίδονται δι' ειδικού κομιστού εις την διεύθυνσιν του παραλήπτου προ πάσης διανομής των συναφιχθέντων.

Οσάκις η κατοικία του παραλήπτου ευρίσκεται εκτός της ακτίνος της αστικής διανομής του γραφείου του προορισμού, η επίδοσις του αντικειμένου ενεργείται διά των συνήθων μέσων διανομής.

Τούτ' αυτό γίνεται και οσάκις πρόκειται περί ανεπαρκώς προπληρωμένου κατεπείγοντος αντικειμένου ή και απροπληρώτου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ.

Περί συστημένων ταχ. αποστολών.

Άρθρον 29.

Πάντα τ' αντικείμενα αλληλογραφίας δύνανται να μεταβιβάζωνται επί συστάσει αντί προσθέτου μονίμου τέλους δραχμών τριών, καταργουμένων των περί ταχ. ανταποκρίσεων διατάξεων του από 31 Δεκεμβρίου 1925 - 3 Ιανουαρίου 1926 "περί συμπληρώσεως διατάξεων της υπηρεσίας ΤΤΤ" Ν. Διατάγματος, ούτινος επί πλέον η πρώτη παράγραφος καταργείται εξ ολοκλήρου.

Η προπληρωμή των τελών των επί συστάσει αντικειμένων είναι υποχρεωτική. Εν τούτοις το δικαίωμα της επί συστάσει αποστολής του μέρους "Απάντησις" δελταρίου μετ' απαντήσεως πληρωμένης ανήκει αποκλειστικώς εις τον παραλήπτην του εν λόγω δελταρίου.

 

Άρθρον 30.

Η Ταχ. Υπηρεσία δύναται να εκδίδη βιβλία ειδικού τύπου, εν οις εγγράφονται αι αποδείξεις καταθέσεως συστημένων αποστολών δεδηλωμένων αξιών και δεμάτων και εκδόσεως επιταγών κατά σειράν και ιδιαιτέρως ηριθμημέναι.

Τα βιβλία ταύτα πωλούνται υπό της Ταχ. Υπηρεσίας εις ιδιώτας, καταστήματα, γραφεία και Τραπέζας αντί είκοσι πέντε δραχμών και υπό διατυπώσεις καθορισθησομένας διά Διατάγματος.

 

Άρθρον 31.

Ο αποστολεύς συστημένου αντικειμένου δύναται να ζητήση όπως τω επιστραφή απόδειξις παραλαβής αυτού προπληρώνων ειδικόν τέλος εκ δραχμών τριών.

Το εν λόγω τέλος διπλασιάζεται εν η περιπτώσει η απόδειξις παραλαβής ζητηθή μεταγενεστέρως από της καταθέσεως του αντικειμένου.

 

Άρθρον 32.

Η απώλεια συστημένων αποστολών εντός του Κράτους, μη προερχομένη εξ ανωτέρας βίας, υποχρεοί το Δημόσιον εις καταβολήν αποζημιώσεως τω αποστολεί διακοσίων πεντήκοντα δραχμών αν η περί ης το άρθρον 49 αίτησις κατατεθή εντός εξαμήνου από της καταθέσεω2ς του απολεσθέντος αντικειμένου.

Επ' ουδενί λόγω δικαιούταί τις εις αποζημίωσιν του περιεχομένου επιστολής εγκλειούσης χρήματα παρά την απαγορευτικήν διάταξιν του άρθρου 25ω του παρόντος νόμου. Τουναντίον ο ισχυριζόμενος ότι η απολεσθείσα επιστολή ενέκλειε χρήματα, απόλλυσι και παν δικαίωμα προς αποζημίωσιν κατά το πρώτον εδάφιον του παρόντος άρθρου, πλην αν η επιστολή προέρχεται ή προορίζεται διά ταχ. γραφείον μη ενεργούν υπηρεσίαν επιταγών ή δεδηλωμένων αξιών.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η.

Ταχ. αποστολαί επί αντικαταβολή.

Άρθρον 33.

Αι επί συστάσει ανταποκρίσεις δύνανται ν' αποστέλλωνται εν τω εσωτερικώ βεβαρυμέναι δι' αντικαταβολής.

Το ποσόν της αντικαταβολής κανονίζεται διά Δ. Δυνάμενον και να υπερβή το διά την έκδοσιν των συνήθων ταχ. επιταγών καθωρισμένον τοιούτον, εισπραττομένου δι' έκαστον αντικείμενον προσθέτου τέλους αντικαταβολής δραχμών τριών, καταβαλλομένων υπό του αποστολέως. Πλην του ποσού της αντικαταβολής εισπράττεται επί πλέον παρά του παραλήπτου και το τέλος της επιταγής, δι' ης θα αποσταλή το ποσόν της αντικαταβολής εις τον αποστολέα. Τούτο διά το πλέον του ανωτάτου ορίου των συνήθων ταχ. επιταγών ποσόν ορίζεται διά Διατάγματος.

 

Άρθρον 34.

Ο αποστολεύς συστημένου αντικειμένου βεβαρυμένου δι' αντικαταβολής δύναται να ζητήση την μείωσιν ή την ολοσχερή απάλειψιν του ποσού της αντικαταβολής.

Η προς τούτο αίτησις υποβάλλεται εις τας διατυπώσεις, εις ας και αι αιτήσεις επιστροφής ή τροποποιήσεως της επιγραφής.

 

Άρθρον 35.

Εάν το βεβαρυμένον δι' αντικαταβολής συστημένον αντικείμενον αλληλογραφίας επιδοθή εις τον παραλήπτην χωρίς να εισπραχθή παρ' αυτού το ποσόν της αντικαταβολής, ο αποστολεύς δικαιούται εις αποζημίωσιν μη υπερβαίνουσα το εν λόγω ποσόν, εφόσον η μη είσπραξις δεν οφείλεται εις σφάλμα ή αμέλειαν προελθούσαν εκ μέρους του.

Τουτ' αυτό ενεργείται εάν το παρά του παραλήπτου εισπραχθέν ποσόν είναι μικρότερον του ποσού της αντικαταβολής.

Διά του γεγονότος της πληρωμής της αποζημιώσεως συστημένης ή και επί αντικαταβολή ταχ. υπηρεσία υποκαθίσταται μέχρι του ποσού της καταβληθείσης αποζημιώσεως εις όλα τα δικαιώματα του προσώπου όπερ έλαβεν αυτήν δι' ενδεχομένην προσφυγήν είτε εναντίον του παραλήπτου, είτε εναντίον οιουδήποτε άλλου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ.

Περί αεροπορικών ταχ. αποστολών.

 

Άρθρο 36

Επί τη μεταφορά εν όλω ή εν μέρει αεροπορικώς εντός του Κράτους ταχ. ανταποκρίσεων εισπράττεται πρόσθετον τέλος δραχμών 2 ανά 15 γραμμάρια ή κλάσμα 15 γραμμαρίων ασχέτως της κατηγορίας εις ήν ανήκει το αντιεκείμνον, πλήν των ταχ. δελταρίων δι' α ορίζεται τούτο εις 2 δραχμάς κατά τεμάχιον.

Η πληρωμή των προσθέτων τούτων τελών είναι υποχρεωτική.

Τα αυτά τέλη δύνανται κατά το εν άρθρω 53 του παρόντος νόμου οριζομένον τρόπον να αυξομειώνται δι' όλον το Κράτος ή και δι' ορισμένας αεροποικάς γραμμάς, εφόσον αύται εξυπηρετούνται υπό ιδιωτικών Εταιριών.

 

Άρθρο 37

Αι αεροπορικαί ταχ. ανταποκρίσεις αι διευθυνόμεναι προς παραλήπτας μεταβάλλοντας τόπον διαμονής προς παραλήπτας μεταβάλλοντας τόπον διαμονής διαβιβάζονται εις την νέαν διεύθυνσιν δια των συνήθων μέσων διαβιβάσεως, πλην αν ο αποστολεύς εδήλωσε ρητώς την περί αεροπορικής περαιτέρω διαβιβάσεως επιθυμίαν του, συνάμα δε προπλήρωσε και δια την νέαν αεροπορικήν μεταβίβασιν νέον πρόσθετον αεροπορικόν τέλος.

 

Άρθρο 38

Αι αεροπορικαί ταχ. ανταποκρίσεις διανέμονται υπό τους καλλίτερους δυνατούς όρους ταχύτητος.

Δύνανται οι αποστολείς υπό τους όρους του άρθρου 28 του παρόντος νόμου να αιτήσωνται την δι' ειδικού κομιστού άμα τη αφίξει διανομήν των αυτών ανταποκρίσεων.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'

ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΑΧ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧ. ΑΤΕΛΕΙΑΣ

 

Αρθρο 39

Η αποκλειστικώς εις την δημοσίαν υπηρεσίαν αφορώσα αλληλογραφία και αποστελλομένη υπό των δημοσίων αρχών διαβιβάζεται ατελώς διά του ταχυδρομείου εν τω εσωτερικώ του Κράτους υπό τους όρους του παρόντος νόμου και των πρός εκτέλεσιν αυτού εκδοθησομένων Διαταγμάτων.

 

 

 

Άρθρο 40

Απαγορεύεται η εντός της επισήμου αλληλογραφίας ή της κατά το άρθρον 45 του παρόντος νόμου τοιαύτης ή υπό τον εξωτερικόν τύπον τούτων αποστολή ιδιωτικών επιστολών, αξιών ή άλλων αντικειμένων αλλοτρίων προς την υπηρεσίαν

Η παραβασις τιμωρείται καττά τας διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος νόμου.

 

Άρθρο 41

Τα έγγραφα και λοιπά αντικείμενα της δημόσιας υπηρεσίας επ' ουδεμίας των πλευρών αυτών δύνανται να έχωσι διαστάσεις ανωτέρας των 45 εκατοστών, ή εαν έχωσι σχήμα κυλινδρικόν 75 εκατοστών εις μήκος και 15 εις διάμετρον.

Το δε ανώτερον βάρος αυτών ορίζεται

Α) Εις 5 χιλιόγραμμα όταν η μεταφορά αυτών δύναται να εκτελεσθή μέχρι του προς όν όρου δι' εφίππων ταχυδρόμων, αμαξών, αυτοκινήτων, ατμοπλοϊών ή σιδηροδρόμων.

Β)Εις 2 χιλιόγραμμα όταν η μεταφορά αυτών εν όλω ή εν μέρει εκτελήται δια πεζού ταχυδρόμου ή δια πεζού αγροτικού διανομέως.

Γ) Εις 500 γραμμάρια όταν η μεταφορά αυτών εν όλω ή εν μέρει πρόκειται να εκτελεσθή δι' αεροπλάνου. Η τελευταία αύτη περίπτωσις αφορά μόνον τας δια Κρατικών αεροπλάνων μεταφοράς, των δε ιδιωτικών τοιούτων μεταφορών ρυθμιζομένων δια των εκάστοτε ειδικών προς τούτο νόμων και συμβάσεων.

 

Άρθρο 42

Τα αντικείμενα της δημοσίας υπηρεσίας δύνανται να σταλώσι και επί αποδείξει, υπό όρους ους Διάταγμα θέλει ορίσει.

Εν περιπτώσει απωλείας, παραβιάσεως, βλάβης ταχ/ού αντικειμένου διαβιβαζομένου επί αποδείξει και εφόσον ήθελε διαπιστωθεί ότι η βλάβη, παραβίασις, υπεξαίρεσις είτε απώλεια του αντικειμένου τούτου προήλθε εξ υπαιτιότητας ταχυδρομικού υπαλλήλου, παραλίποντος να εκτελέση τας κεκανονισμένας υπηρεσιακάς διατυπώσεις εν τη διαχειρίσει του αντικειμένου τούτου, ο Διευθυντής ΤΤΤ του Υπουργείου συγκοινωνίας δύναται να προβαίνη εις τον καταλογισμόν της ολικής ή μερικής αξίας του περιεχομένου του επι αποδείξει αντικειμένου τούτου ανεκκλήτως εις βάρος του υπευθύνου και υπολόγου υπάλλήλου μετά γνώμην του αρμοδίου συμβουλίου ΤΤΤ.

 

Άρθρο 43

Η επίσημος αλληλογραφία δύνατια ν' αποσταλή και ως κατεπείγουσα καθ' α Διάταγμα θέλει καθορίσει.

 

Αρθρο 44

Εξαιρέσει των ειδικών νόμων οριζομένων περιπτώσεων οσάκις δημοσία τις αρχή έχει ν'ανακοινώσει τι προς ιδιώτην οφείλει να επιφορτίση προς τούτο δημοσίαν τινα αρχήν του τόπου της διαμονής του ιδιώτη τούτου.

 

Εξαιρετικώς δύναται να γίνη ατελής χρήσις υπό των δημοσίων αρχών ειδικών αποκομμάτων αποκοπτομένων εξ ενσήμων αιτήσεων των πολιτών δια την προς τούτους απάντησιν των αυτών αρχών, ως και οιανδήποτε μεταγενεστέραν επί της αυτής υποθέσεως πληροφορίαν, χορηγουμένης ωσαύτως ατελώς υπό των ιδίων αρχών κατα τας περί ταχυδρομήσεως επισήμων εγγράφων ισχύουσας εκάστοτε διατάξεις.

 

Αρθρο 45

Από της ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται πάσα μέχρι σήμερον δια διαφόρων νόμων απονεμηθείσα προς νομικά πρόσωπα ή οργανώσεις δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ταχυδρομική ατέλεια.

Κατ' εξαίρεσιν επιτρέπεται τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 του από 18 Νοεμβρίου 1925 ΝΔ η επί πιστώσει διενέργεια της ταχυδρομικής ανταποκρίσεως.

1)      Της Διεθνούς Οικονομικής Επιτροπής

2)      Της Εταιρίας Διαχειρίσεως Υπεγγύων Προσόδων

3)      Της Ελευθέρας Ζώνης Θεσσαλονίκης

4)      Του Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων

5)      Του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

6)      Της Τηλεγραφικής Εταιρίας Ήστερα

7)      Των Δημοτικών και Κοινοτικών αρχών ως και της Ενώσεως Δήμων και Κοινοτήτων.

8)      Της Επιτροπης Αποκαταστάσεως Προσφύγων

9)      Των βιβλίων, εντύπων, λιθογραφημάτων των προς την Εθνικήν Βιβλιοθήκην, την Βιβλιοθήκην της Βουλής, ως και πάσα Δημοσίαν, Δημοτικήν ή Κοινοτικήν Βιβλιοθήκην αποστελλομένων

10) Των εγγράφων του Μετοχικού Ταμείου Δημοσίων Υπαλλήλων των προς Δημοσίας Αρχάς απευθυνομένων

11) Των εγγράφων συμβολαιογράφων προς δημοσίας αρχάς

12)Της αλληλογραφίας της απευθυνομένης προς αιχμαλώτους πολέμου και της τοιαύτης προς τους εν επιστρατέσι αξιωματικούς, υπαξιωματικούς, οπλίτας και τανάπαλιν.

13)Της αλληλογραφίας της Αμερικανικής Επιτροπής Περιθάλψεως

14)Της αλληλογραφίας της Ελληνικής Γεωργικής Εταιρίας της απευθυνομένης προς δημοσίας, δημοτικάς ή κοινοτικάς Αρχάς, τους Γεωργικούς Συνεταιρισμούς ή Ενωσεις τούτων

15)Της Μακεδονικής Εκπαιδευτικής Εταιρίας

16)Των Ταμείων Τηλεφ. Συγκοινωνιών και των Ταμείων Αρωγής υπαλλήλων ΤΤΤ και αλληλοβοηθείας κατωτέρου προσωπικού ΤΤΤ

17)Της Τραπέζης της Ελλάδος και της Αγροτικής Τραπέζης μόνον δια την εν τω Εσωτερικό αλληλογραφίαν των

18)Των Ταμείων Συντάξεων Νομικών και ιατρών και των ταμείων αλληλοβοηθείας αξιωματικών ξηράς και θαλλάσης

19)Των Μετοχικών Ταμείων του κατά Γην Στρατού και του Πολεμικού Ναυτικού και του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

Π

αποστολών

 

Άρθρο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ'

ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 46

Ο αποστολεύς αντικειμένου αλληλογραφίας κατατεθέντος εις το Ταχυδρομείον ή εις τα γραμματοκιβώτια δύναται να το αποσύρη εκ της υπηρεσίας ή να μεταβάλη την επιγραφήν αυτού εφ' όσον το αντικείμενον τούτο δεν παρεδόθη τω επιγραφομένω.

Η προς τούτο αίτησις διαβιβάζεται ταχυδρομικώς ή τηλεφωνικώς δαπάναις του αποστολέως, όστις οφείλει να καταβάλη

Α) Δια πάσαν ταχυδρομικώς πεμπομένην αίτησιν το τέλος απλής συστημένης επιστολής εισπραττόμενον δια κοινών γραμματοσήμων επικολλωμένων επί της αιτήσεως ταύτης.

Β) Δια πάσαν τηλεγραφικώς διαβιβαζομένην αίτησιν το κατά το σύνηθες τιμολόγιον τέλος του τηλεγραφήματος.

 

Άρθρον 47

Εν περιπτώσει μεταβολής της κατοικίας του παραλήπτου τα αντικείμενα αλληλογραφίας διαβιβάζονται εις την νέαν αυτού διεύθυνσιν πλην αν ο αποστολεύς απηγόρευσε δια σαφούς παραπλεύρως της επιγραφής σημειώσεως αυτού πάσαν περαιτέρω αποστολήν.

Η εκ νέου αύτη διαβίβασις εις ουδέν συμπληρωματικόν ταχ. τέλος δίδει χώραν πλην της περιπτώσεως καθ' ήν η νέα διαβίβασις συνεπάγεται υπέρτερα των προπληρωθέντων ταχ. τέλη ότε εισπράττεται η απλή διαφορά αυτών.

 

 

Αρθρο 48

Εις την τάξιν των αχρήστων ταχ. αποστολών υπάγεται πάσα αποστολή, ης ο παραλήπτης δεν δύναται να ανευρεθή ή απεβίωσεν ή ην ούτος αρνείται να παραλάβη.

Αι εν λόγω ταχ. αποστολαί μετά την εκπνοήν των δια του Δ. Της 21 Σεπτεμβρίου 1935 οριζομένων προθεσμιών, συγκεντρούνται αι μεν "επί συστάσει" εις το Υπουργείον Συγκοινωνίας, αι δε "συνήθεις" εις τας οικείας Περφ. ΤΤΤ Διευθύνσεις, ένθα και παραμένουσιν επί τριμήνον εις την διάθεσιν του δικαιούχου.

 

Μετά παρέλευσιν δέ της προθεσμίας ταύτης καταστρέφονται διά πυρός ενώπιον τριμελούς Επιτροπής εκ δύο ανωτέρων υπαλλήλων Τ.Τ.Τ. από βαθμού Τμηματάρχου β΄ και άνω και ενός δικαστικού επί βαθμώ τουλάχιστον πρωτοδίκου. Εκ τούτων τα επί συστάσει γράμματα ανοίγονται προηγουμένως υπό της αυτής Επιτροπής μετά μεγίστης προσοχής, ώστε να μη λάβη αυτή γνώσιν της περιεχομένης αλλ/φίας, πρός εξαγωγήν των τυχόν ευρισκομένων εντός αυτών χρημάτων ή άλλων αξιών, αίτινες αν μή καταστή δυνατή η είς τον αποστολέα απόδοσις αυτών κατατίθενται εις το Ταμείον Αλληλοβοηθείας κατωτέρου προσωπικού Τ.Τ.Τ. και παραγράφονται προς όφελος αυτού μετά παρέλευσιν διετίας από της καταθέσεως.

 

 

Αρθρο 49

Η αίτησις πληροφοριών περί της τύχης οιουδήποτε δια του ταχυδρομείου μεταβιβασθέντος αντικειμένου αλληλογραφίας γράφεται επί ειδικού εντύπου δωρεάν χορηγούμενου εφ' όν επικολλάται γραμματόσημον δραχμών πέντε.

Προκειμένου περί συσημένου αντικειμένου ουδέν τέλος εισπράττεται, εαν ο αποστολεύς κατέβαλεν ήδη το τέλος αποδείξεως παραλαβής.

Αι άνω αιτήσεις δεν γίνονται δεκταί μετά παρέλευσιν εξαμήνου από της καταθέσεως του αντικειμένου.

 

 

Αρθρο 50

Η ταχυδρομική υπηρεσία δια την κατάθεσιν της αλληλογραφίας εκ μέρους του κοινού χρησιμοποιεί εις επίκαιρα σημεία των πόλεων και χωρίων ή συνοικισμών ως και ξενοδοχεία, αλλ' υπό τους όρους απαραιτήτως του επομένου εδαφίου γραμματοκιβώτια.

Δύναται η ταχυδρομική υπηρεσία επί τη αιτήσει των ενδιαφερομένων να εγκαθιστά εντός του ισογείου ιδιωτικών καταστημάτων, ξενοδοχείων και οικιών γραμματοκιβώτια δια την εις αυτά συγκέντρωσιν της προς αποστολήν αλληλογραφίας επί καταβολή της αξιας και εξόδων συντηρήσεως του γραμματοκιβωτίου και αντί ετησίας συνδρομής κανονιζομένης εκάστοτε δια Διαταγμάτων και δυναμένης να ποικίλλη κατά πόλεις ή και συνοικίας ακόμη προκειμένου περί μεγαλουπόλεων.

 

 

Αρθρο 51

1.      Η ταχυδρομική υπηρεσία δύναται να ιδρύση εντός των ταχυδρομικών καταστημάτων αναλόγως των περιστάσεων και του διαθεσίμου χώρου ιδιωτικάς γραμματοθυρίδας (cases) παραδιδομένας επί εξαμηνιαίω μισθώματι εις την χρήσιν του κοινού.

Ειναι δε αύται δύο ειδών

Α)Περίφρακτοι πανταχόθεν μετά κλειδός

Β) Ανοικταί έμπροσθεν εντός του γραφείου του από θυρίδος ενεργούντος διανομήν επιστολών ταχυδρομικού υπαλλήλου.

2.      Αι μετα κλειδός γραμματοθυρίδες φέρουσιν ίδιον εκάστη αριθμόν, το δ' εξαμηνιαίον μίσθωμα αυτών ορίζεται εις δραχμάς εκατόν πεντήκοντα δια τας πόλεις Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης και εις δραχμάς εκατόν είκοσι πέντε δια τας λοιπάς πόλεις.

3.      Αι ανοικταί γραμματοθυρίδες φέρουσι το όνομα του μισθούντος εκάτην αυτών, μισθουμεναι αντί δραχμών εκατό εξαμηνιαίως.

4.      Δια Διαταγματων στηριζομένων επί αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου δύνανται να αυξομειούνται τα μισθώματα ταύτα και να ποικιλωσι κατά πόλεις. Η πληρωμή αυτών ενεργείται προκαταβολικώς.

5.      Το μίσθωμα άρχεται από 1 Απριλίου ή 1 Οκτωβρίου εκάστου έτους και λήγει την 30 Σεπτεμβρίου ιδίου έτους ή την 31 Μαρτίου του επομένου.

Εαν ή μίσθωσις ήθελεν εγκριθή μετά την 1 Απριλίου ή μετά την 1 Οκτωβρίου ο μισθωτής ιδιωτικής γραμματοθυρίδος υποχρεούται εις την καταβολήν αναλόγου μισθώματος δια τον υπολειπόμενον μόνον χρόνον του εξαμήνου. Καθ' οιανδήποτε όμως ημέρα του μηνός και αν ήθελεν εγκριθή η μίσθωσις το δια τον μήνα εκείνον μίσθωμα καταβάλλεται ολόκληρον.

6.      Η ταχυδρομική υπηρεσία ουδεμίαν αναλαμβάνει ευθύνην δια την μη έγκαιρον εκ των γραμματοθυρίδων αναζήτησιν αντικειμένων αλληλογραφίας.

7.      Η απώλεια της κλειδός γραμματοθυρίδος τινός βαρύνει τον μισθωτήν η δ' αναπλήρωσις αυτής γίνεται επιμελεία της ταχυδρομικής υπηρεσίας και δαπάναις του απολέσαντος την κλείδα υπαιτίου, εν περιπτώσει δε δυστροπίας δια την καταβολήν ενεργείται η είσπραξις συμφώνως ταις διατάξεσι περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων.

 

 

Αρθρο 52

Αι αποκλειστικώς η και εν μέρει δι' εκτάκτου οδού συνεπαγομένης την πληρωμήν υπερτέρου του συνήθους διεθνούς ταχυδρομικού κομίστρου διαβιβαζομεναι εις το εξωτερικόν ταχυδρομικαι αποστολαί υπόκεινται πλην των εις τας ταχυδρομικάς αποστολάς του αυτού βάρους και της αυτής κατηγορίας εφαρμοζομένων ταχυδρομικών τελών εις καταβολήν ειδικού προσθέτου εκτάκτου τέλους, καθοριζομένου εν εκάστη ειδική περιπτώσει δια Διατάγματος εκδιδομένου επί τη προτάσει των Υπουργών Συγκοινωνίας και Οικονομικών και στηριζομένου εις απόφασιν του Υπουργικού Συμβουλίου.

Τα ειδικά πρόσθετα ταύτα τέλη εισπράττονται δια κοινού γραμματοσήμου.

 

 

Άρθρο 53

Πάντα εν γένει τα αναφερομένα εις ταχ. ανταποκρίσεις, περιλαμβανομένςη και της υπηρεσίας των επιστολών και κυτίων μετά δεδ. αξίας, και τα ταχυδρ. δέματα, ταχυδρομικά τέλη, μονάδες βάρους και όροι παραδοχής, δύνανται εκάστοτε να τροποποιούνται δια Διαταγμάτων, εκδιδομένων επί τη προτάσει των Υπουργών Συγκοινωνίας και Οικονομικών, μετ' απόφασιν του Υπουργικού συμβουλίου, εφ' όσον πρόκειται περί μειώσεως αυτών.

 

Άρθρο 54

Τα δια παραβάσεις των άρθρων 3 και 13 του παρόντος νόμου οριζομένα πρόστιμα επιβάλλονται ανεκκλήτω υπό του Διευθυντού ΤΤΤ του Υπουργείου Συγκοινωνίας

Αι παντός είδους αποζημιώσεις, αι δυνάμει των κειμένω διατάξεων καταβαλλόμεναι εις ιδιώτας ή ξένα Κράτη δι' απώλειαν συστημένων αποστολών ή δι'επίδοσιν ταχ. αποστολής βεβαρυμένης δι' αντικαταβολής άνευ εισπράξεως του ποσού αυτής κατά το πρώτον εδάφιον του παρόντος άρθρου, δύναται, ανεξαρτήτως της πειθαρχικής ή της ποινικής διώξεως δι' ανεκκλήτου αποφάσεως του Διευθυντου ΤΤΤ να καταλογισθώσιν εν όλω ή εν μέρει εις βάρος των οπωσδήποτε υπευθύνων ή υπαιτίων της απώλείας, παραβιάσεως ή βλάβης εις του οποίους πάντως καταλογίζονται και τα τελωνειακά τέλη και παν σχετικόν έτερον τέλος.

Τα ως άνω καταλογιζόμενα ποσά δύνανται να εισπραχθώσι και συμφώνως ταις περί οφειλετών του Δημοσίου κειμέναις διατάξεσι.

 

 

Άρθρο 55

Πλην των ρητώς εν τω παρόντι νόμω διαλαμβανομένων περιπτώσεων η ταχυδρομική υπηρεσία ουδεμίαν αναλαμβάνει ευθύνην επί ενδεχομένη απωλεία, παραβιάσει, βραδύτητι μεταφοράς των εμπεπιστευμένων αυτή αντικειμένων αλληλογραφίας.

Παύει ωσαύτως η εντός των ορίων του παρόντος νόμου ευθύνη της ταχ. υπηρεσίας δια τα προς πρόσωπα υπηρετούντα εις στρατιωτικού και ναυτικού σχηματισμού απευθυνόμενα ταχ. αντικείμενα από της στιγμής της κανονικής παραδόσεως αυτών εις τους προς τούτο εντεταλμένους αγγελιαφόρους και εν γένει αντιπροσώπους των εν λόγω σχηματισμών.

 

 

Άρθρο 56

Η ταχ. Υπηρεσία, συλλαμβάνουσα υπονοίας ότι επιστολή τις περιέχει αντικείμενα υποκείμενα εις τας απαγορευτικάς διατάξεις του παρόντος νόμου ή των κατ' εξουσιοδότησιν αυτών εκδοθησομένων Δ. δύνατι να απαιτή επί ποινή αρνήσεως της παραλαβής της ή επιστροφής της εις την καταγωγήν εάν προέρχεται εκ του εξωτερικού ή καταθέσεώς της εις τα άχρηστα την αποσφράφισίν της. Η αποσφράγισις γίνεται υπό του αποστολέως ή του παραλήπτου εντός του Ταχ. Γραφείου. Τα δε υποκείμενα εις τας άνω απαγορευτικάς διατάξεις είδη διαχειρίζονται υπό της Ταχ. Υπηρεσίας, καθ' α Διάταγμα θέλει ορίσει.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ΄

Μεταβατικαί καί τελικαί διατάξεις.

 

Άρθρον 57

 

Το διά του νόμου 165 της 11 Μαρτίου 1914 επιβαλλόμενον είς άπασαν την αλληλογραφίαν του εσωτερικού υποχρεωτικόν πρόσθετον ταχυδρομικόν τέλος κατά τας δώδεκα ημέρας του έτους, ήτοι από της 25 Δεκεμβρίου μέχρι 5 Ιανουαρίου, υπέρ του σκοπού της Επιτροπής της Περιλθάψεως των θυμάτων Πολέμου καταργείται.

Το τέλος τούτο θα ισχύη ως προαιρετικόν μέχρι τελείας εξαντλήσεως των ευρισκομένων αποθέτων σχετικών γραμματοσήμων.

 

Άρθρον 58

 

Η διά του άρθρου 8 του από 7 Οκτωβρίου 1925 Ν.Δ. " περί τροποποιήσεως διατάξεων Τ.Τ.Τ. υπηρεσίας" οριζομένη απαρίθμησις της αλληλογραφίας των Δημοσιών Αρχών και υπηρεσιών ως και των απολαυόντων ατελείας νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαιου δύναται να ενεργήται κατά περιόδους καθοριζομένης υπό της Διευθύνσεως Τ.Τ.Τ.

 

Άρθρον 59

 

Το άρθρον 3 του νόμου ΓΦΚΘ΄ " περί κυρώσεως του νόμου περί επανειλημμένης χρήσεως γραμματοσήμου και τηλεγραφοσήμου" καταργείται των εν λόγω παραβάσεων κολαζομένων κατά τας λοιπάς περί παραβάσεων της Τ.Τ.Τ. υπηρεσίας διατάξεις.

Άρθρον 60

 

Οι νόμοι ΒΨΞΘ΄και ΓΥ..΄και πάσα διάταξις αντιβαίνουσα εις τον παρόντα νόμον καταργούνται.

Αι λεπτομέρειαι πρός εκτέλεσιν του αυτού νόμου κανονισθήσονται διά Διατάγματος .

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και της Γερουσίας και παρ' Ημών σήμερον εκδοθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

 

Εν Αθήναις τη 28 Απριλίου 1930

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑΪΜΗΣ

 

Οι Υπουργοί

 

Επί της Δικαιοσύνης

Δ.Δίγκας

Επί των Οικονομικών

Γ. Μαρής

Επί της Προνοίας

Εμμ.Εμμανουηλίδης

Επί της Αεροπορίας

Α. Ζάννας

 

Ο επί της Συγκοινωνίας Υφυπουργός

Ν. Αβραάμ

 

Εθεωρήθει και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

Εν Αθήναις τή 29 Απριλίου 1930.

Ο Υπυργός της Δικαιοσύνης

Δ. Δίγκας