ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

 

EΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 1966

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

130

 

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 4517

 

Περί κυρώσεως της υπογραφείσης εν Παρισίοις την 22αν Απριλίου 1960, Διεθνούς Συμφωνίας "περί Πιστοποιητικών Πλωϊμότητος εισαγόμενων αεροσκαφών"

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής αποφασίσομεν και διατάσσομεν:

 

Αρθρον 1

 

Κυρούται και έχει πλήρη ισχύν νόμου η υπογραφείσα εν Παρισίοις την 22αν Απριλίου 1960, Διεθνής Συμφωνία "περί Πιστοποιητικών Πλωϊμότητος εισαγόμενων αεροσκαφών, ής το κείμενον έπεται εν Αγγλικώ πρωτοτύπω και Ελληνική μεταφράσει.

Η ισχύς της ως άνω συμφωνίας ανατρέχει εις την 22αν Ιουνίου 1961 ημερομηνίαν υπογραφής ταύτης παρά της Ελλάδος.

Ο παρών Νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ'ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

 

 

Εν Αθήναις τη 21 Ιουνίου 1966

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΡΕΝΤΗΣ

 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΙΩΑΝ. ΓΙΑΜΑΣ

 

 

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς.

 

Εν Αθήναις της 23 Ιουνίου 1966

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ